Bůh - Trojice Boží

20. února 2012 v 22:15 | Milan |  Hlubší studium

Otec, Syn a Duch Svatý : Jeden Bůh ve třech osobách. (Jednota třech osob v jednom Bohu.)

Citované Písmo podle NBK, NKJV a Textus Receptus, pokud neuvedeno jinak.


Jedním z příkladů, že Bůh není pouhý "Super-člověk," je záhada Boží trojice. Ani naše nejbujnější představy nestačí na úplné pochopení našeho všemocného, všudypřítomného a vševědoucího Boha.


TROJICE BOŽÍ:


První zmínka v Bibli: Genesis 1:1 (1. Mojžíšova): Na počátku Bůh (Heb. Elohyim) stvořil nebe a zemi. Hebrejské slovo "elohyim" je plurál pro slovo Bůh. Nesprávný překlad by zněl: Na počátku bohové stvořili nebe a zemi. Avšak v kontextu Bible víme, že Bůh sám říká, že je jeden, ale též víme, že Ježíš je Bůh a že Svatý Duch je Bůh. Záhada je rozuzlena Trojicí Boží. Bůh má ve Starém zákoně několik názvů, podle kontextu, jako například Jehova, YHWH, Já Jsem, Elohyim (Plurál), Adoni, atd. Když chtěl zdůraznit svoji trojjedinost, používal jméno Elohyim.

Genesis 1:26: "A Elohyim (Hebrejsky) řekl: "Učiňme člověka k našemu obrazu, podle naší podoby." Bůh učinil člověka s tělem, duší a duchem, v podobě trojice Boží.
Bible obsahuje desítky veršů, které poukazují na harmonickou práci Boží Trojice v životě lidí. Několik jasných zmínek o Trojici v Bibli: Matouš 28:19; Lukáš 3:22; Jan 14:26; Skut 1:2-3; 2:33; 11:16; Titus 3:4-5; 1 List Janův 5:7 (BK, KMS) (Některé překlady tento nejlepší verš vynechávají, neboť používají za zdroj překladu Codex Vaticanus a Sinaticus, které, přestože jsou jedněmi z nejstarších rukopisů, byly editovány ("upraveny") gnostiky.

Nedokonalé podobenství trojice:
1. Vajíčko - skořápka, bílek, žloutek - tři různé složky, ale jedno vejce.
2. Voda - pára, led, tekutina - tři různé skupenství, stejný chemický vzorec - H2O.

Proč někteří nemohou Trojici Boží pochopit? Ježíš pravil Nikodémovi: "Amen, amen, pravím ti, jestliže se někdo nenarodí znovu (z Ducha), nemůže spatřit Boží Království." Jan 3:3.
Pavel k tomu dodává: 1 Kor 2:14-16: "Ale Přirozený člověk nemůže přijmout věci Ducha Božího, neboť mu jsou bláznovstvím... Ale my máme mysl Kristovu."

Z toho plyne, že lidé v různých náboženských kultech nemohou přijmout duchovní věci, jako je například záhada Boží trojice. Ale ti, kdo byli znovuzrození, mají Kristovu mysl a mohou, byť nedokonale, chápat Boží trojici.

Boží charakter a vlastnosti, které můžeme vyčíst z Bible: duchovní, nekonečný, věčný, neměnný, soběstačný, dokonalý, svobodný, spravedlivý, pravdivý, dobrý, morální, milující, milostivý….

Některé tituly Boha: Stvořitel (Izaiáš 40:28), Král (Mat 6:33), Otec (Žalm 103:13ů Jan 5:17), Spasitel (Izaiáš 43:11), Soudce (2 Timoteovi 4:1,8)

BŮH:
Všudypřítomný: Žalm 139:7-10; Jeremiáš 23:23-24; Židům 1:3; Skutky 17:27-28, Matouš 6:18; Jan 1:48.
Vševědoucí: Žalm 33:13-15; 147:5; Přísl 15:3; Izaiáš 46:10, Jan 16:30, 21:17; Skut 15:18; 1 Jan 3:20, Žid 4:13.
Všemohoucí: Gen 17:1; 5. Mojž 3:24; Žalm 62:11; 65:6; 147:5; Jerem 32:17; Mat 6:13; 19:26; Efez 3:20, Zjev 19:6

OTEC: Bůh, neviditelný našim očím: Řím 1:20, Koloským 1:15-18; Duch: 2 Kor 3:17; Spasitel: Iza 43:11; 1 Tim 4:10.

SYN: Bůh, Jan 1:1, 8:58; Kol 1:15-18; Zjevení 1:8, 11, 18; 22:13, 16. Slovo, skrze které bylo vše stvořeno: Jan 1:1-3, 14 (Jehovisté říkají, že Ježíš je bůh s malým b, ale původní řecký text b a B nerozlišuje. Théos = Ř. Bůh: Na počátku bylo slovo, to slovo bylo u théos a théos byl to slovo… vše jím bylo stvořeno… A slovo se stalo tělem, a přebývalo mezi námi); Spasitel: Lukáš 2:11; Jan 1:29, 36; 4:42; 2 Petrův 3:18; 1 Janův 4:14; Zjev 5:9-10.

SVATÝ DUCH: Bůh, Skutky 5:3-4. Učí, obnovuje, očišťuje, konejší věřící: Jan 3:5-6; 14:16-17, 16:13-14; 1 Petrův 1:2. Nemáme se proti němu rouhat, Jemu odporovat, zarmucovat Ho nebo Ho "uhasit:" Matouš 12:31-32; Skutky 7:51; Efezským 4:30; 1 Tesalonským 5:19.


CO TROJICE BOŽÍ NENÍ:


Ježíš - není pouhý anděl: Židům 1; Žalm 103:20; Mat 24:31; Zjev 5:6-7, 11-14; 19:11-16
Svatý Duch - není pouhá energie - mluví, dá se zarmoutit, usvědčuje: Skut 13:2; Efez 4:30; Jan 16:8
Otec - není neosobní moc, ale tvoří, mluví a cítí: Izaiáš 65:17; 1. Mojž. 9:17; 17:9; 35:1; Luk 12:20; Jan 3:36; Gen 6:6.

Trojice Boží nejsou tři různí Bohové: Malachiáš 2:10; Marek 12:32; Řím 3:30; Efez 4:6; 1 Timot 2:5; Jakub 2:19
Další verše: Židům 9:14, 10:15-16; Marek 12:32; Řím 3:20, Izaiáš 45:5, 21, 44:6; 1 Korintským 8:4; Zjevení 4:2-5, 11, 5:6-7, Jan 8:58; 2. Mojžíšova 3:14; Římanům 14:17-18; 1 Tesalonským 4:7-8.


© 2012, 2016 Milan Tacheci. Šíření nezměněné kopie je povoleno s příslušným odkazem na webovou stránku.
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama