Charizmatické dary

20. february 2012 at 22:13 | Milan |  Hlubší studium

Biblický pohled na praktiky a učení v některých církvích

Citované Písmo podle NKJV, Bible kralické a B 21, pokud neuvedeno jinak.


... a poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí... Tvé slovo je pravda. Jan 8:32, 17:17
Moudrost je lepší než perly, a vše, po čem člověk touží, se jí nemůže vyrovnat. Pří 8:11
Moudrost je ta hlavní věc, tudíž nabývej moudrosti. A nade vše co přijímáš, přijímej rozumnost. Pří 4:7
Počátek moudrosti je bázeň před Hospodinem a poznat Svatého je rozumnost Pří 9:10

"Dary jsou neodvolatelné" - Řim 11:28-29 - Správný kontext pojednává o Božích zaslíbeních Izraeli a ne o darech Svatého Ducha. Když se Saul zprotivil Bohu, Duch Svatý od něj odešel. (1 Samuel 16:14). Duch uděluje dary, jak sám chce - 1 Kor 12:11. Apoštol Pavel, který uzdravoval i vzkřísil mrtvého, nemohl uzdravit Timotea ani sám sebe.

Ne každý, kdo koná zázraky a uzdravuje, půjde do nebe - Matouš 7:21-23 ...nikdy jsem vás neznal, znamená v N.Z. Řečtině "vůbec nikdy." Zjev 13:13 - Antikristův falešný prorok svede mocnými divy ty, kdo bydlí na zemi. 2 Kor 11:14-15 ... sám Satan se vydává za anděla světla a tak není divu, když se i jeho služebníci vydávají za služebníky spravedlnosti.


PROROKOVÁNÍ


Praxe: proroci se "učí," tudíž mohou dělat chyby - tzn. Proroctví se může naplnit jen částečně nebo se prorok může splést. Pavel M: "Prorokovaná Pensacola se splnila - akorát se spletli o rok."
Biblický princip: Prorok stvrdil dlouhodobé proroctví krátkodobým proroctvím. (Např. zítra se stane tohle, což vám potvrdí, že za rok se stane tamto.) Bůh nedovoluje místo ani pro maličkou chybičku. Proroctví, které vyšlo od Boha, se splnilo detailně a stoprocentně. Pokud proroctví bylo opravdu puzeno Duchem Svatým, Duch svatý se nikdy neplete. (2 Petrův 1:20-21; Mat 7:15-23. Pokud se proroctví přesně nevyplnilo, nebylo z Boha!

Avšak prorok, který by opovážlivě mluvil mým jménem něco, co jsem mu mluvit nepřikázal, nebo který by mluvil jménem jiných bohů, takový prorok zemře... Promluví-li prorok jménem Hospodinovým a věc se nestane a nesplní, nepromluvil to slovo Hospodin. 5. Mojžíšova 18:20-22.


PADÁNÍ POD MOCÍ


Lidé padají, když se jich dotkne uzdravovatel, někdy se třesou, vydávají zvířecí zvuky, štěkají, nekontrolovatelně se smějí ... Jediný případ na který si vzpomínám v Novém Zákoně, kde lidé padli pod mocí Svatého Ducha, byli Ananiáš a Zafira, kteří už nevstali, protože je usmrtil, když mu lhali - Sk 5:1-11.

Příklady z nesprávného kontextu:
Pavel spadl na cestě do Damašku - ale ne pod mocí Ducha, nýbrž v přítomnosti moci oslaveného Ježíše Krista. Světlo Jeho slávy bylo tak jasné, že z toho Pavel oslepl. (Sk 9).
Jan padl jako mrtvý - před Ježíšem ve Zjevení 1:17, ne pod mocí Svatého Ducha.

Je sice zjevné, že se něco děje a lidé padají, ale to automaticky neznamená, že je to pod mocí Ducha Svatého.

Svoboda: (2 Kor 3:17, ale Gal 5:13; 1 Petrův 2:16, 2 Petrův 2:18). Některé církve jsou obviňovány, že brání projevům Ducha Svatého. To může být v některých případech pravda, ale na druhé straně není moudré povolovat nebiblické, nezřízené a nedůstojné projevy, které zostuďují Boha Bible. Bible říká, že Bůh je majestátný, důstojný, svatý... Přisuzovat projevům Ducha cirkusové show je rouhání.

Svoboda projevů Svatého Ducha v církvi je řízena Písmem. Když někdo říká, že "už je dál," vlastně říká, že je dál, než co nám Bůh ustanovil, čili mimo Jeho Vůli. Absolutní svoboda = anarchie - zákon silnějšího.

Když byste byli pozváni na schůzi s ředitelem podniku a on by řekl, že je potřeba vyřešit důležitý problém, vy máte krásnou příležitost jako Křesťan ukázat Boží moudrost, jako ji například ukázal Daniel v kontrastu s Nebuchadnezarovými zaklínači. Modlíte se k Bohu, aby vám dal moudré řešení, Bůh odpoví, naplní vás Duchem Svatým, a ..... začnete se chechtat, drmolit v jazycích, štěkat a vydávat zvířecí zvuky. Pokud se vám to nezdá vhodné na schůzi s ředitelem podniku, proč by to mělo být vhodné na shromáždění s Bohem?


UZDRAVOVÁNÍ


Když Apoštolové v knize Skutků uzdravovali, nikdy to nebyl jejich hlavní záměr, ale vedlejší produkt šíření evangelia a učení Božího Slova. Ježíš řekl, že pokolení, které hledá znamení (místo Božího Slova), je zlé. (Lk11:28-29).


MLUVENÍ JAZYKY


Praxe: Jeden mluví přes druhého, před nevěřícími, bez výkladu. Někteří bratři trvají na modlení v jazycích, když se modlí s jinými lidmi, ve skupince se případně modlí "šeptem" několik lidí najednou.
Biblický princip: mluvit ve shromáždění jeden po druhém, maximálně 2 nebo 3, a jen, když je výklad. (Do shromáždění se počítá, když se dva nebo tři sejdou v Jeho jménu). Jinak si má člověk mluvit v soukromí, mezi sebou a Bohem. 1 Kor 14:26-28. "Bůh přece není Bohem zmatku, ale pokoje 1Kor 14:33; + Fil 4:9, Žid 13:20." Když si někteří bratři při skupinové modlitbě mumlají v jazycích, narušuje to Boží pokoj a soustředěnost ostatních.

Spojené hereze: 1. Když je člověk pokřtěn Duchem Svatým, mluví jazyky. 2. Člověk, který mluví jazyky je duchovně na vyšší úrovni, než ten, který jazyky nemá.
Bible: 1. Podle Skutků jenom někteří lidé mluvili jazyky, když na ně padl Duch Svatý. Každý Křesťan nemá dar jazyků a jazyky nejsou jedním z nejdůležitějších darů. 1 Kor 12:29-30.
2. Hodně tělesné chování lidí mluvících "jazyky" nijak nenasvědčuje tomu, že by byli duchovně dál než ti, kteří jazyky nemluví. Často jsou to naopak zakrslá duchovní miminka, která se potřebují opírat o berlu "zázraků a jazyků." Problém je, že i satan umí napodobovat zázraky a jazyky (2 Tes 2:9-12). Tak mě napadlo, že i když jsem poznal mnoho charismatiků a letnických, zatím nikdy jsem v jejich kruzích nenarazil na člověka, který by měl dar rozlišování duchů - 1 Kor 12:10. Jak pak mohou rozlišit, z jakého ducha ty projevy ducha pocházejí? (2 Tes 2:9-10).

Vzor Korintské církve je spíše vzorem, jak církev nedělat. Korintští byla problémová církev a Pavel pochyboval o spáse některých z nich: Opravdu se vzpamatujte a nechte hříchu. Někteří totiž Boha vůbec neznají - říkám to k vaší hanbě! (1 Kor 15:34).©2012 Pastor Milan Tachecí. Šíření nezměněné kopie je povoleno s příslušným odkazem na webovou stránku.
 

New comment

Log in
  Don't you have your own web yet? Create it for free on Blog.cz.
 

Actual articles

Reklama