Chronologie hlavních biblických proroctví

16. února 2012 v 23:59 | Milan |  Hlubší studium

Chronologie hlavních biblických proroctví

Citované Písmo podle B-21, BK a NKJV, pokud neuvedeno jinak.


Konkrétní znaky "porodních bolestí," z kterých se narodí porážka zla a nastolení Mesiášova Království:

"Dejte si pozor, aby vás nikdo nepodvedl. 5 Neboť mnozí přijdou v Mém jménu, budou říkat: "Já jsem Mesiáš," a podvedou mnohé. 6 A uslyšíte o válkách.... 7 budou hladomory, epidemie a zemětřesení na mnohých místech. 8 Tohle vše jsou POČÁTKY útrap. Ježíš Kristus, Mt 24:4-8.

Lidé občas namítají, že výše uvedené proroctví nic neznamená. Že války, hladomory, epidemie a zemětřesení jsou s lidstvem od nepaměti. Ano, ale v kombinaci prorockého principu "porodních bolestí," od doby vyřčení těchto proroctví před zhruba 1900 lety, tyto věci narůstají na intenzitě a dějí se častěji, zrovna tak, jako ty porodní bolesti. A právě tento jev nás varuje, že věci nejsou stejné, jako před tím, ale že se řítíme do posledního dění.

Současná doba je popsaná v Bibli - např. Matouš 24, Lukáš 21, 2 Tesalonickým 2, 1 Timoteovi 4:1-3, 2 Timoteovi 3:1-5; 4:3-4...
Bible připodobňuje přicházející konec této éry Boží milosti (věku církve) k porodním bolestem. Porodní bolesti se postupně zvyšují na intenzitě a kratším intervalu. Konec současné éry vyvrcholí Božím soudem nad Satanem, démony a vzpurným lidstvem, který vykoná Ježíš Kristus při svém Druhém příchodu. S porážkou zla Kristus především uvede novou éru nepředstavitelné prosperity - Mesiášské, Tisícileté Království (Viz Iz 11, Ez k. 40 - k 48, Zach k. 12-14, Žalmy, Menší proroci, Daniel, Mat 24, 2 Tes 2, Zj k. 19-20).

V církvích se šíří heretické učení, že kniha Zjevení byla už téměř celá vyplněna a že právě církev musí nastolit ten věk prosperity, aby se Mesiáš, Ježíš Kristus, mohl vrátit. (Hebrejský pojem Mesiáš = řecky Christos = česky Kristus = Bohem pomazaný Zachránce, Spasitel.) Z Bible ale víme, že lidé jsou prostě hříšní a tudíž neschopní nastolit celosvětový mír a prosperitu. Vždycky se najde dost těch, kteří se budou snažit zneužít druhých ve svůj prospěch. Proto na světě nebude trvalý mír a prosperita, dokud je nenastolí Kristus, v Boží moci, ne v moci lidské hříšné nátury.

Bible nás též varuje před falešným mírem, kterým Antikristus (falešný Mesiáš) bude svádět lidi celého světa, aby šli za ním, místo aby čekali na pravého Krista (1 Tes 5:3, Jeremiáš 6:14, 8:11, Eze 13:10, 16). Dopadne to špatně, ale Bůh lidstvo zachrání od jisté sebedestrukce (Mt 24:22) - právě příchodem Ježíše Krista.

1. KATASTROFY
Zemětřesení: V posledních dvou letech Irán - 40.000 a 80.000 mrtvých, Tsunami 250.000 mrtvých, Pákistán, Japonsko, Tichomoří .... Zemětřesení i v Česku.... V současné době je mnohem krát víc zemětřesení za rok, než bylo před sto lety. Minulý týden byl zaznamenán další mohutný otřes v Pacifiku, ale nezpůsobil velkou vlnu (psáno v r. 2006).

2. VÝKYVY V POČASÍ
Hurikány: - v r. 2005 bylo v USA zatím snad nejvíc hurikánů v historii, meteorologům, kteří nazývají hurikány a tropické bouře jmény od A, B, C... došla písmena abecedy a museli dalších zhruba 6 dalších označovat římskými číslicemi. Výsledkem jsou miliardové škody.
Tornáda: Jen jedna zpráva z minulého měsíce (psáno r. 2006) o řádění tornád ve středu USA: Zničeno 1600 domů. Doposud běžné tornádo nezničilo víc, než pár domů.
Vichřice, orkány... Ani Evropa není ušetřena od nebývale silných a ničivých vichřic.

Povodně: Po celém světě, přibývají v počtu i rozsahu, nemají v paměti pamětníků obdoby.
Sucha: Zatímco některé části světa se topí v povodních, jiné trpí suchem. (Když střední Evropa trpěla obrovskými dešti a povodněmi v roce 2002, západ USA, včetně Colorada trpěl obrovským suchem - pouhých 5 deštíků ve 3 parných letních měsících. Pamatuji, že téměř 2 měsíce vůbec nezapršelo, byly příděly vody, lidé museli nechat uschnout trávníky kolem domů. Mnoho rolníků utrpělo velké ztráty a zkrachovalo.
Teplotní extrémy: Extrémní výkyvy v teplotách ze dne na den se za mého mládí neděly. Něco se mění...

3. EPIDEMIE
AIDS, šílená kráva, ptačí chřipka, Hoof-to-mouth nemoc dobytka, atd. Zamyslete se: pokaždé, když se někde objeví jedna z těchto nemocí, nesmyslně se vybíjejí stovky dobytka a tisíce kusů drůbeže. Četl jsem v posledních letech několik zpráv, kdy i jen podezření z nemoci Šílené krávy způsobilo vybití velkých stád dobytka. Mohl by to být nenápadný způsob, jak se zbavit konkurence a zmocnit se zdrojů potravy?
West Nile Virus (Spavá nemoc) se skrze komáry šíří po USA, několik lidí vloni zemřelo, a mnoho lesů bylo v USA "nebezpečných."
Chřipka: Pamatuji, že když jsem byl kluk, člověk se mohl zbavit chřipky za 3-7 dní s acylpirinem a citrónem. Dnes lidé bojují s některými druhy chřipek 2-3 týdny, na některé umírají důchodci a kojenci v důsledku vysokých horeček.
Rakovina, tuberkulóza, pohlavní nemoci..., o kterých si 20. století myslelo, že je vymýtilo nebo snížilo počet onemocnění, se začínají opět rozmáhat. Nesprávným používáním antibiotik lidé "vypěstovali" super-virusy, které odolávají většině známých léků.

4. CHOVÁNÍ LIDÍ
Rostoucí počet sobců, morálních zvrhlíků, podvodníků - i v "církvi" (2 Tim 3:1-5); "pro navýšení zla, láska mnoha lidí vychladne ..." - Matouš 24:12.

5. CÍRKEV
Obrovské odpadání od Pravdy, celými denominacemi je přípravou na nevěstku víry ve Zjevení 17.
2 Tes 2:3: Nenechte se žádným způsobem podvést; protože ten Den nepřijde, dokud nejprve nenastane odpadání od pravdy... Řecké slovo apostacía neznamená odpadání od Boha nebo od víry, jak některé překlady uvádějí, ale odpadání od Pravdy. Tj. od Božího Slova. V církvích se bude učit všechno možné, jen ne čistá Bible. To je odpadání od Pravdy, které měl apoštol Pavel na mysli. A to se dnes děje! Bible se sice ještě občas cituje, ale víc a víc PŘEKROUCENĚ. Verše jsou často vytrženy ze svých pasáží a je jim jako samotným větám často připisován jiný význam, než jaký mají v dané pasáži, kde jsou použité. Tomu se odborně říká eisegeze. Kazatel chce jakýkoliv svůj názor podložit nějakým veršem z Bible, bez ohledu na to, že ten názor je v ROZPORU s učením Bible. Popularita takových kazatelů, kteří kázáním náboženského humanismu lechtají hříšníkům uši, raketově roste. Na druhou stranu se víc a víc opovrhuje kazateli, kteří ještě dobře káží Bibli. (Usuďte sami, co je lepší - slova lidí, nebo slova Boží, jak jsou zaznamenány v Bibli. Kdo vám líp poradí, jak žít, jak zachránit svou duši, jak přežít tento blázinec - člověk, který se plete nebo Bůh, který se neplete).

Nejvyšší standard na posuzování dobra a zla, pravdy a lži je totiž Bible. Jedině Bible lidi varuje, že jsou hříšní a že nemohou ty hříchy nijak odčinit. A že není jiný způsob, jak obdržet Boží milost, než skrze víru v Jeho Syna, Ježíše Krista, který se obětoval za nás. Proto je tolik snah Bibli buď zředit nepřesnými moderními překlady nebo co nejvíce nahradit jinými "svatými" spisy. Ale Boží slova jsou zaznamenána jen v 66 knihách Bible, v ničem jiném. (Pokud vezmeme v úvahu, že Židé rozdělovali Žalmy na 5 knih, tak by to bylo zajímavé číslo - 70 knih Bible). Tudíž odpadání od Pravdy je odpadání od ryzího učení Bible.

Vstoupili jsme do doby hromadění falešných učitelů a proroků. Lechtají svrbějící uši hříšníků, kteří se nechtějí podvolit Bohu - mají podobu zbožnosti, ale popírají její moc - skutečná zbožnost se totiž projevuje Boží mocí, která očišťuje a trvale přetváří váš hříšný charakter (1 Tim 4:1-3, 2 Tim 3:1-5; 2 Tim 4:3-4, Řím 8:29). Falešná probuzení, opírající se o nebiblické evangelium (bez pokání) a falešné zázraky, tahají za nos milióny nevidomých a falešných Křesťanů. "Satan se zjevuje jako anděl světla" (2 Kor 11:14). Kacíři a heretici obrací Bibli vzhůru nohama, překrucují biblické verše, jak se jim hodí, vydávají se za pravou církev a pronásledují zbyteček znovuzrozených věřících, které nazývají kacířemi a heretiky. "Běda těm, kdo nazývají zlo dobrem a dobro zlem, kdo vydávají temnotu za světlo a světlo za temnotu..." (Iz 5:20). Nevěstka víry však není např. Budhismus nebo Islám, ale falešný, celosvětový "náboženský" systém, vedený odpadlou, falešnou církví.

6.VÁLKY
Desítky válek, o kterých se sdělovací prostředky ani nezmiňují, stále sužují lidi po celém světě. Příkladnou "zapomenutou" válkou je válka mezi muslimskými sektami v Súdánu v severní oblasti Darfur. Vymření hlady hrozí několika miliónům lidí, válka řádí už několik let, ale až minulý týden o ní byla zmínka ve zprávách. (Mám zprávy od přítele, který tam organizuje humanitární pomoc).
Šedesát let žijeme v neustálám strachu z atomové války. Jeden moudrý Křesťan před lety řekl: "Žijeme v době hrůzné kombinace, kdy poprvé v historii lidstva vlastníme zbraně hromadného ničení, zatímco morální kvalita lidí je na nejnižším stupni." Jinými slovy, morálně nezodpovědní hříšníci vlastní atomové, chemické a biologické zbraně.

7. EKONOMICKÝ KOLAPS
Málokdo si dnes není vědom toho, jak křehká je finanční a ekonomická struktura ve světě. (Nedávno bankrotovala celá Argentina). Vzhledem k tomu, že finanční a ekonomický trh je globálně propletený, větší problémy v jakékoliv klíčové zemi mohou vyvolat globální kolaps. Státy se zadlužují za hranici realistické splatitelnosti.... A tak nejde o to, jestli ekonomický kolaps bude - ten bude. Jen přesně nevíme, kdy rostoucí bublina elektronických, ale ve skutečnosti neexistujících financí praskne. Dlouho to asi trvat nebude. Přibývání výše uvedených i jiných problémů povede nevyhnutelně ke kolapsu světové ekonomiky (Zj 6:6).

Naděje pro věrnou menšinu:
"Když se všechny tyto věci začnou dít, pohlédněte vzhůru a pozvedněte své hlavy, protože vaše vyzvednutí se blíží (Lk 21:28).
Ten, kdo ve vás začal dobrou práci, ji dokončí až do dne Ježíše Krista (Fil 1:6)."


STRUČNÝ POSTUP ZBÝVAJÍCÍCH PROROCTVÍ


1. Vytržení - Kristus si přijde pro církev - to se může stát kdykoliv, třeba v příští minutě!
VYTRŽENÍ CÍRKVE JE V SOUVISLOSTI S DRUHÝM PŘÍCHODEM KRISTA, KTERÝ MÁ DVĚ FÁZE:

A. Kristus si přijde pro věřící, mrtvé i živé - nečekaně a neviditelně, setká se s nimi ve vzduchu (1 Tes 4:13-18, 1 Kor 15:50-54). Tím, že je církev vytržena, je uvolněna cesta pro satanovu krutou světovládu skrze Antikrista. Hodiny posledních sedmi let Danielova proroctví se opět rozběhnou (Dan 9:24-27).

B. Kristus se vrátí s věřícími. Po sedmi letech, kdy satan realizuje svoji světovládu skrze Antikrista se Kristus viditelně vrátí na zem, dokončí Boží soud bitvou u Armagedonu a uvede tisícileté království, což je naplnění Božího slibu Izraeli. Věřící ve svých nových, oslavených a nesmrtelných tělech budou vládnout nad lidmi, kteří přežili Velké Soužení a vstoupili do éry tisíciletého království (Zj k.19 a 20, Mt 25:31-46.)

Vytržením skončí éra církve a Boží milosti, a začne:

2. Nástup Antikrista a Nového světového pořádku, hodiny posledních 7 let Danielova proroctví pro Izrael se rozběhnou.
Antikristus přijde s odpověďmi na vyřešení světového kolapsu, který je způsoben vytržením církve, machinacemi nadnárodních bankéřů Nového světového pořádku a přírodními katastrofami. Je milován zaslepenými lidmi jako světový spasitel. Sponzoruje 7 letou mírovou smlouvu pro Izrael a povolí Židům postavit třetí chrám.

3. Prvních 3,5 let Danielova 7 letého proroctví: Bůh zapečetí 144.000 mladých ŽIDOVSKÝCH MUŽŮ, 12.000 z každého kmene. (Zjevení 7:1-8; 14:1-5). "Pečeť" je nadpřirozeně ochrání od pohrom Božího soudu, budou svědčit o Božím království uprostřed této katastrofické doby. (Převezmou zodpovědnost vytržené církve). Lidé, kteří uvěří, budou pronásledováni a zabíjeni.
Bůh také sešle do Jeruzaléma Své dva svědky, (pravděpodobně Mojžíše a Eliáše). Bůh jim dá nadpřirozenou moc a budou o něm svědčit 3.5 roku. (Zjevení 11:3-6).

4. Druhých 3.5 let - Velké Soužení: Když si Antikristus upevní moc nad celým světem, zabije dva svědky a prohlásí se v novém židovském chrámu v Jeruzalémě za boha. Bude si vynucovat, aby ho lidé vzývali jako boha (2Tes 2:4). Židovský národ prohlédne, že není Mesiáš a Antikristus je začne pronásledovat (Zj 12:13). Začne Antikristova krutovláda (Zjevení 13); nekajícný svět zakusí Beránkův hněv (Zjevení 7:16) a Boží hněv (Zjevení 16:7) v podobě neslýchaných katastrof.

5. Armageddon. Na konci Velkého Soužení obklopí armády světa Jeruzalém, aby Židé byli jednou provždy vyhlazeni. V poslední chvíli zvolají Židé ke Kristu, kterého uznají za Mesiáše. Kristus, už ne jako Beránek, ale vítězný Soudce a Král, v doprovodu církve (Zjevení 19:8, 11-16), zničí svým slovem nepřátelské armády - Zj 19:21 (mocné Slovo, které stvořilo zemi i nebe - teď meč, vycházející z Jeho úst = symbol moci Jeho slova - co řekne, to se stane). Tak Kristus zachrání věrný židovský pozůstatek, dvě třetiny Židů během Velkého soužení zemřou (Zach 13:8-9).

6. Antikristus a falešný prorok jsou uvrženi do ohnivého jezera, satan je spoután na 1000 let (a zamknut v bezedné jámě - Zjevení 19:20-20:3)

7. Tisícileté království - naplněno Boží zaslíbení Mesiášské vlády Izraele. Prosperita a mír, jaké svět nepamatuje od zahrady v Edenu. Církev vládne spolu s Kristem v nových, oslavených tělech.

8. Poslední vzpoura: Satan je propuštěn z bezedné jámy, aby naposled testoval lidská srdce - Bůh tím dokáže, že hřích je nevyléčitelný. I v ideálních podmínkách se většina lidstva poddá svodům Satana a vzbouří se proti Bohu. Jejich armády obklopí Jeruzalém. Tentokrát už ne Armageddon, ale Boží oheň zničí ("desinfikuje" od hříchu) celé první stvoření. (Zjevení 20:7-10).

9. Soud před Velkým bílým trůnem - jen pro nevěřící - prokázána jejich vina, uvrženi se satanem do ohnivého jezera, kde už je Antikristus a falešný prorok. (Věřící byli souzeni v nebi v době 7 letého soužení na zemi. Tento rozsudek byl ne o zatracení ale o odměnách nebo ztrátě odměn, podle toho, jak který ZNOVUZROZENÝ (Jn 3:3) křesťan sloužil nebo nesloužil Kristu. (Řím 14:10, 2 Kor 5:10, Zjevení 20:11-15).

10. Věčný život: Bůh stvoří Novou Zemi, Nové Nebe a nebeský Jeruzalém pro věrné Izraele i církve. (Zjevení k. 21a 22).
"A Bůh setře z jejich očí každou slzu; už nikdy nebude smrti, ani truchlení, ani pláče. Už nebude bolesti, protože dřivější věci pominuly. 5Potom Ten, který seděl na trůnu, řekl: "Hle, tvořím všechno nové." A řekl mi, "zapiš to, protože tato slova jsou pravdivá a věrná." Zj 21:4-5.

"Hle, přicházím nečekaně! Požehnaný je ten, kdo se drží slov proroctví této knihy." Ježíš Kristus, Zj 22:7.


© 2006 Milan Tachecí. Šíření nezměněné kopie je povoleno s příslušným odkazem na webovou stránku.

 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama