Co je Pravda?

6. february 2012 at 0:22 | Milan |  Pro širší veřejnost

Co je pravda?

Citované Písmo podle B-21, BK a NKJV, pokud neuvedeno jinak.


Připadá vám, že stále více lidí dnes věří názoru, že každý má svou pravdu, jako kdyby všechno mohla být pravda? Denně jsme bombardováni přívaly informací, ale jak můžeme poznat, co je pravdivé, a co jen vypadá jako pravda?
Mediální prostředky, politici, vzdělanci a různé celebrity nás zahrnují "pravdivými informacemi," které si někdy navzájem odporují. Pokud se tím nechceme unavovat, zahrajeme celou věc do autu a řekneme si, že "každý má svou pravdu." Kdo ale mluví pravdu a kdo lže?

Například Hitler byl přesvědčen, že se musí zbavit Židů. Stalinova "pravda" přinesla smrt miliónům lidí, kteří s jeho "pravdou" nesouhlasili. Z historie vidíme, že když za nějakou "pravdou" stojí politická moc a peníze, mohou to odnést milióny lidí. Římský místodržitel Judeje Pilát neměl o pravdě vysoké mínění, když Ježíšovi podrážděně odpověděl: "Co je pravda?!"
Historie nabízí množství příkladů "RELATIVNÍ PRAVDY." "Pravda" silnějšího utlačovala "pravdu" slabšího. Nečekejme, až přijde další Hitler, Mao nebo Stalin a opět zneužije absolutní moci k propagování relativní "pravdy!"

Aby se lidé mohli lépe shodnout, potřebují se řídit PRAVDOU ABSOLUTNÍ, která je stejnou pravdou pro každého, a nikdy na úkor druhých lidí. Zdroj absolutní pravdy dává lidem motivaci pravdu nepřekrucovat. Také v něm lidé najdou skutečnou odpověď na důležité otázky: "Odkud jsem? Proč tu jsem? Co mě čeká?"
Bohužel mnohým lidem jejich postmoderní (relativní) pojem pravdy vyhovuje, a tak je absolutní pravda převážně nezajímá. Vrtá-li vám hlavou, co se dnes děje a kudy kam, hledejte absolutní pravdu. I když jsme dnes na pozoruhodný zdroj absolutní pravdy téměř zapomněli, je stále k dispozici.

Musím podotknout, že mám na mysli samotnou Knihu a ne lidi, kteří se s ní ohánějí, a přitom jí dělají ostudu. Ta Kniha se jmenuje .... Bible. Ano, Bible! Není to starožitná kniha pověrčivých prababiček, která patří do antikvariátu. Boží Pravda, zapsaná v Bibli, lidem i dnes velice prospívá - pokud ji nepřekrucují. Bible totiž není obyčejná kniha! Zamyslete se nad následujícími FAKTY a zvažte prosím zázračnost této Knihy:

1. Bible předpověděla stovky událostí a mnohé již byly přesně vyplněny, například:
A. Detailní vznik a zánik světových impérií: Babylónie, Perské říše, Řecka a Říma (Jer, Iza 13:19; Dan k. 7-11).
B. Císař Kýros: Bůh zjevil proroku Izaiášovi, že císař jménem Kýros propustí Izraelce ze zajetí v cizině. Prosperujícím Izraelcům se to zdálo nesmyslné. O 150 let později však perský císař Kýros šokoval svět. Dobyl "nepřemožitelný" Babylón a propustil Židy ze zajetí, ve kterém se ocitli po prohrané válce s Babylónem (Izaiáš 44:28, 45:1-13; Ezdráš 1).
C. Ježíš Kristus: Vyplnil přes sto proroctví z Bible. Představte si, že byste celé Česko pokryli pětimetrovou vrstvou kovových padesátikorun. Jednu minci byste označili červenou barvou a pomocí buldozerů byste ji promíchali s těmi ostatními. Potom byste si zavázali oči a poslepu vybrali jednu z těch triliónů mincí. Šance, že byste natrefili na tu označenou, je stejně mizivá, jako šance vyplnit pouhých osm proroctví o Kristu (1:1017).

Například se musel narodit z rodu krále Davida, v době jeruzalémského chrámu (zničen v roce 70 n.l.), v městečku Betlémě v Palestině, být zrazen za třicet stříbrných, o jeho oblečení měli vojáci losovat... Král David popsal Kristovo ukřižování stovky let předtím, než Římané začali používat tuto krutou metodu popravy. (Žalm 22:16, Izaiáš 53, Zachariáš 12:10).
Bůh odhalil proroku Danielovi datum příchodu Mesiáše do Jeruzaléma: 483 let od příkazu obnovit Jeruzalém. Ježíš Kristus toto proroctví na den vyplnil, když byl přivítán davem v Jeruzalémě jako očekávaný Mesiáš a vstoupil do chrámu, kde se postavil proti náboženské korupci (Daniel 9, Lukáš 19:28-48).

D: Zničení Jeruzaléma a Božího chrámu: Ježíš Kristus předpověděl, že bude odmítnut izraelskými vůdci, že ho nechají ukřižovat, a že v důsledku jejich odmítnutí Mesiáše bude Jeruzalém zničen a chrám srovnán se zemí (Lukáš 19:44; Matouš 24:2).
Naplnění tohoto proroctví zaznamenal Josephus Flaphius, židovský historik a generál Galilejské armády za války proti Římu. Římský generál Titus v roce 70 n.l. Jeruzalém dobyl a zničil. Pozlacený chrám byl během boje vypálen a vojáci ho potom kvádr po kvádru rozebrali, aby se dostali ke zlatu, které se žárem vlilo do spár mezi kvádry. Potom místo, kde chrám stával, zorali jako pole, čímž také nevědomky vyplnili proroctví Micheáše (3:12).
Kromě Bible žádná jiná náboženská literatura neobsahuje stovky přesně vyplněných proroctví. Jejich naplnění je též ověřeno jinými historickými zdroji. Protože žádný člověk neumí předpovídat budoucnost se 100% přesností, autorem proroctví musel být Bůh.

2. Bible obsahuje poznatky moderní vědy:
Bůh nám v Bibli zjevil vědecké poznatky několik tisíc let předtím, než je objevila moderní věda, například:
A: Nespočetné množství hvězd - Jeremiáš 33:22. (Tehdejší věda: pouze 1100 hvězd.)
B: Hvězdy se od sebe liší - 1. Korintským 15:41. (Tehdejší věda: všechny hvězdy jsou stejné.)
C: Na dnech oceánů jsou údolí a hory - 2. Samuel 22:16, Jonáš 2:6. (Tehdejší věda: dno oceánů je ploché.)
D: Země je kulatá - Izaiáš 40:22. (Tehdejší věda si myslela, že země je placatá.)
E: Země a vesmír jsou uspořádány z neviditelných částic (atomů a molekul) - Židům 11:3. (Tehdejší věda: neměla zdání, že neviditelné částice jsou základem hmoty.)
Kromě Bible žádná starověká literatura neobsahuje poznatky objevené až moderní vědou.

3. Archeologie potvrzuje Bibli:
A: Chetitská říše: Skeptici vyvodili závěr, že se Bible mýlí, neboť o této říši nebyla nikde jinde ani zmínka. V roce 1906 však Hugo Winckler objevil obrovskou knihovnu, která obsahovala 10 000 hliněných tabulek, které kompletně dokumentovaly existenci velké Chetitské říše.
B: Rukopisy: Aristotelova Poetika byla zachována ve 49 opisech, o 1400 let mladších, než originál. Platónovy Tetralogie byly zachovány v sedmi kopiích, o 1200 let mladších, než originál. Přes tato sporá data jsou lidé ochotni věřit věrohodnosti zachovalých opisů.

Starý zákon: Starozákonní písaři měli takovou úctu k Božímu Slovu, že při opisování znaky na každé řádce spočítali a pečlivě porovnali s řádkem kopírovaného svitku. Když našli jedinou chybu, tak svitek zničili a začali znova. Věrohodnost Masoretických textů z devátého století byla potvrzena mnohem staršími svitky, nalezenými v minulém století.

Nový zákon: První dochovaný rukopis je pouze o čtyřicet let mladší, než originál. Novější rukopisy, které dělí od originálů jen 200 až 400 let, se zachovaly v hojném počtu 5300 rukopisů. Vcelku bylo zachováno přes 24000 raných textů v několika jazycích. Podle počtu rukopisů se na druhé místo řadí Homérova Ilias s pouhými 643 opisy.
Církevní otcové citují ve svých dílech Nový zákon tak hojně, že i kdyby se Nový zákon úplně ztratil, mohl by být zrekonstruován z těchto spisů.

C: Nové vykopávky: Archeologické objevy nadále potvrzují, že údaje v Bibli jsou věrohodné.

4. Bible je mezi ostatními knihami unikátní:
A: Bible je vydaná ve více než 1400 jazycích. Tomu nemůže žádná jiná kniha konkurovat.
B: Přes obrovské snahy se nepodařilo nikomu Bibli zničit. Římský císař Dioklecián i pozdější inkvizice nařídili lidem spálit všechno Písmo a vlastnictví Božího Slova bylo trestáno smrtí.
C: Dnes je Bible nejprodávanější knihou na světě.
D: Bible nás seznamuje se živým a mocným Bohem, který má svrchovanost nad lidským úsilím. Voltaire, talentovaný francouzský humanista, se chlubil, že Bible zmizí do sta let po jeho smrti (1728). Padesát let po Voltairově smrti se však do jeho domu nastěhovala Ženevská biblická společnost, která tam tiskla tisíce Biblí.
E: Jenom Bible nám zjevuje, že naše spása je Boží dar, který musíme pokorně přijmout (Řím 6:23, Efez 2:8-9).
Žádná jiná kniha nás nevaruje, že dobré skutky, tradice a náboženské rituály na spásu člověka nestačí.

I když víme, že Bible byla napsána lidmi, posuďte následující: Šedesát šest knih Bible bylo napsáno v širokém období patnácti set let, na třech kontinentech, ve třech jazycích, čtyřiceti autory - od Egyptského prince, přes správce Babylónské říše, po rybáře Petra a Jana. Přes velké rozdíly mezi těmito autory se knihy Bible harmonicky doplňují, jako kdyby měly autora jednoho. Zkuste zadat čtyřiceti autorům, aby každý samostatně napsal jednu kapitolu knihy o víře. Přes sebevětší snahu se budou jejich názory rozcházet a jejich kapitoly se nebudou harmonicky doplňovat. Proto jenom Bůh mohl napsat Bibli - skrze zbožné muže, kteří byli pouze jeho "perem."

Varování: Bible obsahuje i zdánlivé chyby. Bůh tím pamatoval na lidi, kteří chtějí za každou cenu Bibli zpochybnit. Kdo se Bibli vysmívá, padá do vlastní pasti. "Je cesta, která se zdá člověku dobrá, ale na jejím konci čeká smrt" (fyzická i duchovní). Přísloví 14:12.
Ostatní náboženské spisy se nedají k Bibli přirovnat. Byly inspirovány pouhými lidmi, kteří živého Boha nechtěli poznat, tak ho nahradili bohy podle svého gusta. "Každé slovo Boha je ryzí; On je štítem pro ty, kdo mu věří. Nepřidávej k Jeho slovům, nebo tě napomene a budeš shledán lhářem (Přísloví 30:5-6). ... i všichni lháři budou mít svůj díl v jezeru hořícím ohněm a sírou... " ( Zjevení 21:8).

Co nám tedy Bible nabízí? Kromě jiného, společensky prospěšný morální standard (Exodus 20), potravu pro duši a proroctví, týkající se dnešní doby a blízké budoucnosti: Daniel 7; Matouš 24; Lukáš 17:20-37; 1 Tesalonským 4:13:18; 2 Tes 2:1-4; Zjevení 13, 17:3-18:24, 19:11-21:1....

To nejdůležitější: Bůh nám předem v Bibli zjevil, kdo může do nebe a kdo ne. Dodržovali jste vždy Desatero přikázání? Zkuste malý test: Řekli jste jednu lež, vzali jste, co vám nepatří, třeba i maličkost? Záviděli jste, nenáviděli jste někoho, brali jste Boží jméno nadarmo? Stvořili jste si ve svých představách boha, který vám vyhovuje, i když je v rozporu s tím, co o sobě Bůh zjevil v Bibli? Tvrdíte, že Bůh neexistuje, protože ignorujete důkazy o Jeho existenci? Poslouchali jste vždy svoje svědomí? ...Porušili jste Boží zákon a potřebujete milost?

Stvořitelova pravda: "Všichni zhřešili... mzdou hříchu je smrt. (Řím 3:10, 23, 6:23). Bůh nemůže naše hříchy jen odpustit, tak jako soudce nemůže pouze odpustit trest usvědčenému zločinci - někdo musí "platit."
Naše naděje: "Ale Bůh nám projevil lásku tím, že zatímco jsme ještě byli hříšní, Kristus za nás zemřel" (Řím 5:8).
O co tedy jde? "Je uloženo člověku umřít jednou a potom soud... A viděl jsem mrtvé, jak stojí před Bohem... A každý, kdo nebyl zapsán v Knize života, byl uvržen do Ohnivého jezera..."
"Čiňte tedy pokání a obraťte se (od hříchu k Bohu), aby vaše hříchy byly vymazány" (apoštol Petr).
"Jsem vzkříšení a život, kdo ve Mne věří, i kdyby zemřel, bude žít... ale ne každý, kdo mi říká "Pane, Pane," vejde do království nebeského - jen ti, kdo činí vůli mého Otce, který je v nebesích... (Ježíš Kristus).
"...Učil jsem o pokání k Bohu a o víře v našeho Pána, Ježíše Krista... Když ústy vyznáte Ježíše a v srdci uvěříte, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budete spaseni..." (apoštol Pavel).

Pokud z hloubi srdce poprosíte Boha aby vám odpustil vaše hříchy a vírou poprosíte Ježíše Krista aby se stal Pánem vašeho života a zachránil vaši duši, Bůh vám udělí milost a duchovní narození do Jeho království - Jan 3:3. Čtěte Boží Pravdu - Bibli, abyste Boha mohli lépe poznávat a řiďte se podle ní. Začněte třeba Evangeliem podle Jana. Též se začněte stýkat s jinými lidmi, kteří pokáním a vírou v Ježíše Krista byli též duchovně narozeni.
(Z řeckého textu: Židům 9:27; Zjevení 20:12,15; Skutky 3:19; Jan 11:25; Matouš 7:21; Skutky 20:21; Řím 10:9)
"... a poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí... Tvé Slovo je pravda." (Jan 8:32, 17:17).© 2011 Milan Tachecí. Šíření nezměněné kopie povoleno s příslušným odkazem na webovou stránku.
 

New comment

Log in
  Don't you have your own web yet? Create it for free on Blog.cz.
 

Actual articles

Reklama