Duchovní boj

8. february 2012 at 23:26 | Milan |  Poznámky z kázání

Poodhalení roušky, jak za děním ve světě stojí duchovní mocnosti

Daniel 10:12-11:1
Citované Písmo podle B-21, BK a NKJV, pokud neuvedeno jinak.


1. Boj mezi zlými (padlými) a dobrými anděly: Dan 10:12-14, 10:20-11:1; Zj 12:7-12; (Is 34:5 )
Princ Persie (Dan 10:13) nebyl rozhodně pozemský Princ. Žádný pozemský princ by nemohl bránit andělu (Gabrielovi) v přinesení zprávy od Boha Danielovi. Ve 2 Kr 19:35 jediný anděl zabil 185,000 vojáků Senacheribovy armády. Tento "princ Persie" byl tedy padlý a mocný anděl v ďáblově hordě padlých andělů a démonů, který se pokoušel vzdorovat Bohu. Z NZ víme, že duchovní síly podřízené ďáblovi mají různé hodnosti v jeho armádě.

2. Duchovní svět se protíná s děním na zemi: Dan 11:1; Ez 28:1-19 - satan stojí za králem Týru; Is 14:1-21 - satan stojí za králem Babylónu; Mt 13:24-30, 37-43 - pšenice a koukol,
Z Dan 10:13, Is 14, Ez 28... vidíme, že za pozemským vladařem stojí padlý anděl nebo sám ďábel. "Princ Persie" měl takovou moc, že byl schopen vzdorovat božímu andělu, kterého Bůh poslal k Danielovi, celé tři týdny našeho pozemského času. Z toho vidíme, že padlí andělé ovlivňují dění různých národů světa. Ne nadarmo nazval Ježíš ďábla vládcem tohoto světa - Jn 12:31, 14:30, 16:11. Jeho padlí andělé jsou vládci různých zemí.

Naproti tomu dobří, boží andělé maří záměry ďábla a jeho andělů a usměrňují dění opačným směrem, podle Boží vůle. Archanděl Michael přišel andělu na pomoc proti "princi Persie." Dan 10:13. (Michael je vojenský velitel nebeských sil - Zj 12). Nevěřící jsou manipulováni padlými anděly a démony, my křesťané jsme napadáni padlými anděly a démony, a zároveň jsme chráněni Božími anděly. A v tomto boji máme my křesťané velice aktivní roli - skrze modlitby, svatý život a šíření Pravdy, kterou se ďábel snaží lidem zatajovat.

3. Náš boj proti zlým andělům a démonům: 2 Kor 10:4-5; Ef 6:10-18 - modlitbou, studováním a používáním Písma. Podle Ef 6 je pravděpodobné, že démoni jsou jiné formy (možná nižší hodnosti) padlých andělů, např. padlí andělé manipulují vladaře, démoni obyčejné lidi).

4. Kdy Daniel obdržel zjevení: když se modlil, truchlil, pokořil se před Bohem a postil - Dan 9:3, 10:2-3, Bůh je potěšen, když Jeho děti touží po porozumění složité situace.

5. Kdy byla Danielova modlitba vyslyšena? Okamžitě, ale anděl Gabriel byl zdržen s odpovědí 3 týdny padlým andělem nazvaným princ Persie. - Dan 10:12-13.

6. Důvody, proč odpověď na naší modlidbu je někdy zpožděna:
  1. Nejsme v takovém duchovním stavu, abychom přijali Boží odpověď; Bůh čeká, až na to budeme připraveni.
  2. Jindy se prosíme proti Boží vůli a Bůh nám dává čas, abychom si uvědomili, jak nemístný je náš požadavek.
  3. Někdy Bůh použije přirozenou cestu pro vyplnění modlitby a to může být určitý proces - např. "Bože uzdrav mě," a on to udělá skrze doktory, ne okamžitě.
  4. Podle výše uvedeného, zlé duchovní mocnosti vesmíru se snaží kazit vše, co je z Boha. Někdy jim to Bůh do určité míry dovolí, viz Jób - ke splnění vyšších Božích plánů.
Danielova proroctví poukazují na ohromnou vřavu působenou ďáblem, jeho padlými anděly a démony. Lidé se diví, proč je tak nemožné dosáhnout světového míru. I dnes hoří po světě přes 40 ozbrojených konfliktů a WW3 je na dosah zmáčknutí knoflíku. Bez Ježíše, Prince pokoje, tento svět nemůže mít pokoj. Svět odmítl Ježíše, a vakuum vyplnil ďábel. Vlastně už od Pádu Adama a Evy, leží svět v ďáblových rukou, i když jen potud, pokud mu to Bůh dovolí. A Bůh mu dovolí víc nebo míň i podle toho, jak se lidé obrací k Bohu nebo od Boha.
A protože se lidé víc a víc od pravého Boha odvracejí a nahrazují ho bohy podle svého obrazu, Satan dosahuje svého cíle - dát lidem svůj ďábelský mír (1 Tes 5:3; Deut 29:19; Nah 1:11-12 - zlý rádce, NKJ; Jer 6:14, 8:11; Ez 13:10 - pod vládou jeho "vládce, který přichází," skrze kterého celý svět bude ďábla uctívat. To je ďáblovým cílem - aby ho svět přijal za svého boha.

Neviditelný svět je víc skutečný, než si lidé myslí. Moderní člověk je obzvláště zranitelný duchovním světem, protože bez Bible je o duchovním světě velice ignorantní a zároveň je na ten duchovní svět velice zvědavý. Ateismus je rychle nahrazován Novým Věkem, který byl už zase přebalen na "New Spirituality." Všude se mluví o dosažení světového míru - ale to je ten satanův špek - mír falešný, vedoucí k největší genocidě v historii lidstva.

Roste i počet Čechů, kteří si nechají učiteli Nového věku namluvit, že docílí svých cílů "pozitivním myšlením." Ne pozitivním v tom smyslu, aby nebyli depresáci, ale v přehnaném smyslu - když si budeš každý den opakovat "budu bohatý," budu úspěšný, mám se rád...." , tak silou své vůle donutíš okolnosti, aby se tak stalo. To je tedy pěkný nesmysl, že - ale víc a víc lidí tomu věří raději, než aby svěřili svůj život do rukou Ježíši Kristu, synu všemocného Boha. Vlastně svět dochází zpět do Genesis 3, kdy ďábel svedl Evu k hříchu, když ji namluvil: "Budete jako Bůh." To je lživé poselství Nového věku - jsi bůh!

Průměrný dnešní člověk je jako lidé ve středověku, kteří se snažili léčit nemoci a přitom byli ignorantní o existenci baktérií. Během moru, který v roku 1665 zdecimoval Londýn a část Británie, lidé neměli ponětí o nejjednodušších principech hygieny. Každou ulicí vedly otevřené stoky, které se hemžily krysami. Co způsobilo mor? Akademie Královských lékařů prohlásila, že to byl vzduch. A tak se lidé zavírali do domů a utěsňovali dveře, okna a komíny. Pálili páchnoucí substance, aby bojovali proti "nepříteli," čerstvému vzduchu."

Kdyby jim někdo řekl, že mor byl způsoben neviditelnými bacily, které přenášely blechy na krysách, tak by ho považovali za šílence. Připadalo by jim to nesmyslné. Žádné bacily prostě neviděli.
Moderní člověk se už sice nevysmívá bacilům, ale démonům? Zlým duchům? Padlým andělům, kteří vládnou národům z neviditelného světa a vyžívají se v jejich mizérii? To je přece nesmysl! Máme karmu, reinkarnaci a osvícení, že!!!

Máme nebiblický koncept Boha podle našich představ a podle našeho vzoru, ne? Většina lidí považuje za absurdní, že by za "vědeckými teoriemi" jako evoluce, za falešnými náboženstvími a módními filosofiemi stály ohromně inteligentní, mocné a organizované, ale ZLÉ a lživé bytosti. Pracují podle mistrného plánu, jsou nepředčitelní v jejich nenávisti lidské rasy a hodují v jejich ďábelských choutkách na lidském utrpení a na lidských duších.

Není divu, že svět nemůže docílit pokoje, když pod nutkáním těchto mocností ukřižoval a odmítl Prince pokoje, Ježíše Krista. A navíc ani nevěří v ďábla a jeho katy.
Právě tak destruktivní jako středověká ignorance o bacilech je moderní lidská zvědavost ohledně duchovna. Za svého života, madam Curie zkoumala záhadné rentgenové paprsky, nevědouce, jak jsou škodlivé. Zemřela na opakovaná rentgenová ozáření, PROTOŽE NEBYLA OPATRNÁ.

Nebezpečí při zkoumání duchovního, obzvláště okultního světa jsou ještě horší! Během staletí, zlí duchové navedli lidi zkoumat záhady magie, okultu, spiritualismu, čarodějnictví a satanismu. Cena je vysoká: člověk je podveden, charakter se deformuje, a pokud pokračuje dost dlouho, končí v zatracení. Démoni dávají člověku trošku vzrušení, aby je táhli dál a dál od Pravdy. Zaměstnávají důvěřivé, zvědavé lidi jako své předvoje a nástroje k šíření jejich lží. Jedním z jejich nástrojů byl Hitler, který silně provozoval okult, v důsledku čehož byl posedlý démonem. Získal sice nadlidské schopnosti, ale potom s nevídaným úspěchem zdecimoval svět, k uspokojení zlých bytostí.

V dnešní, duchovně zbankrotované době víc a víc lidí hledá odpovědi v Novém Věku, ezoterice a v různých okultních činnostech. Nemají potuchy o tvrdé realitě zla, do kterého se naivně zapředávají. A záhy je pozdě na to, aby couvli - zlé bytosti je mají ve své moci a táhnou je nevědoucí, dál a dál od Boha, blíž a blíž k věčnému jezeru hořícímu ohněm a sírou.


ZÁVĚR:


Jediný bezpečný průvodce duchovním světem je Bible, protože to je jediná kniha, kterou lidé obdrželi od svého milujícího Stvořitele. Ostatní duchovní knihy jsou podvody služebníků zlých duchovních mocností, které se spolu s ďáblem přestrojují za "anděly světla" - 2 Kor 11:14. Bible nám nezatajuje, že existují zlí duchové. Zlomyslní démoni touží po ovládání a posednutí člověka (Lk 7:21, 8:2, Sk 19:12). Chtějí propagovat náboženské a filosofické lži, které činí lidi bezbranné jejich zlomyslné činnosti. Podporují války a pohromy a cokoliv přispěje k lidskému utrpení.

Bible nás proti nim varuje. Zakazuje čarodějnictví, astrologii, nekromanii a všechny další způsoby kontaktování temných sil. Bible nám říká, jak se zbavíme jejich vlivu, jak se proti nim modlit a chránit. Bez Bible, která vede k záchraně v Kristu, bojují lidé proti ozbrojenci v plavkách a místo pancíře mají na sobě opalovací krém. Zlí duchové jsou tady, jsou skuteční, obklopují nás a svádí nás! Ale nemusíme jim podléhat! Bůh nás vyzbrojil Božím slovem - Biblí a spasil nás pokáním k Bohu a vírou v Ježíše Krista! A Bůh vyslal dobré anděly, aby nás chránili.

Může být Křesťan posedlý démonem? 1 Kor 6:19 - křesťané jsou chrámem Svatého Ducha. 2 Kor 6:14-16: ... Co má Kristus společného s beliálem? 1 Jn 4:4: … Ten, který je ve vás, je větší, než ten, který je ve světě. Odpověď je jasná - nemůže. Člověk může být démonem pokoušen, ale ne posednut.

Jak se stát opravdovým křesťanem: Sk 20:21: Pokáním k Bohu a vírou v Ježíše Krista. Tím je člověk duchovně narozený - a právě v tom spočívá spása člověka - že je duchovně narozen - z Boha. (Jn 1:12-13, 3:3, 6:63). Pokání není snažit se nejprve "vyčistit" svůj život. Pokání je "změna mysli k Bohu," rozhodnutí se "dělat to podle Jeho vůle" místo po svém, a jde ruku v ruce s uvěřením, že "Kristus zemřel za moje hříchy podle Písem, byl pohřben a třetí den vstal z mrtvých podle Písem (1 Kor 15:3-5). Víra znamená, že věřím Bohu Bible a Jeho Synu, vzkříšenému Ježíši Kristu. To, že opravdu věřím, se projevuje žízní po Božím slově, po společenství s druhými (pravými) křesťany a změněným životem - nechávám se Bohem přetvářet do Božího člověka - 2 Kor 5:17. Když nevím, jestli je něco hřích, zeptám se - dělal by tohle Ježíš?© 2012 Milan Tachecí. Šíření nezměněné kopie povoleno s příslušným odkazem na webovou stránku.

RocketTheme Joomla Templates
 

New comment

Log in
  Don't you have your own web yet? Create it for free on Blog.cz.
 

Actual articles

Reklama