Ježíš Nazaretský - Boží dar lidem

7. února 2012 v 9:57 | Milan |  Pro Křesťany

Ježíš Nazaretský - Boží dar lidem

Překlad Písma v těchto poznámkách je můj vlastní s přihlédnutím k Bibli Kralické, řeckém textu Textus Receptus, a americkým překladům - NJK, YLT, KJ, CJB a NAS.


Jn 3:16: Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v Něho uvěří, nezahynul, ale měl život věčný.
Ef 2:8-9, NKJ: Neboť milostí jste spaseni skrze víru, není to z vás, je to Boží Dar, ne ze skutků, aby se nikdo nechlubil.


ÚVOD


"Vánoční příběh" zná v Evropě asi každý. Je zapsán na počátku evangelia podle Matouše a Lukáše. Na Vánoce se často zobrazuje "Betlémem" - narodil se Boží Syn, Ježíš Kristus - a byl položen na slámu v jesličkách. Jak romantické....

Dnes se ale nebudeme zabývat tím, jak Ježíš přišel na svět. Ani tím, jak je možné, že v celém světě nikdo nečekal příchod Božího Syna, kromě mudrců z Dálného Východu. Ti přes 500 let vyhlíželi naplnění proroctví starozákonního proroka Daniele, který zanechal informace o přicházejícím Mesiášovi nejvyšší kastě perských kněží - Mágům. Jen je výmluvné, že Jeho vlastní lid, Židé z Judeje, kterých se tenkrát příchod Mesiáše týkal nejvíc, kteří také měli mít k dispozici slova Danielových proroctví, narození svého Mesiáše zmeškal. Za povšimnutí stojí, že dnes Jeho lid, církev, také moc nevyhlíží Jeho Druhý příchod, který je doslova za dveřmi, což ví každý, kdo Jeho příchod vyhlíží... (Židům 9:28).
Dnes se ani nebudeme zabývat tím, jak je možné, že místo Žídů Josefa a Marie, přímých potomků krále Davida, seděl na trůnu Izraele Idumejec, potomek bezbožného Ezaua - Herodes Veliký.

Ani se nebudeme zabývat tím, jak je možné, že náboženské vedení v Jeruzalémě totálně minulo význam Ježíšova příchodu.... Dnes se podíváme na Vánoční příběh skrze oči apoštola Jana.
Apoštol Jan psal své evangelium jako poslední, léta potom, co evangelia podle Matouše, Marka a Lukáše byla už v oběhu. Možná proto nepsal ze stejného úhlu pohledu jako oni, ale kladl velký důraz na duchovní stránku Ježíšova prvního příchodu. Protože už všichni věděli, že Ježíš se narodil Josefovi a Marii v Betlémě ve stáji, (potom, co anděl oslovil Josefa i Marii, aby je připravil na to, co se stane), jak Ježíše vyhledali Mágové z Východu, jak se Herodes Veliký pokusil malého Spasitele zabít, jak se naplnila proroctví při Ježíšově narození... Bylo už zapsáno, že Ježíš zachrání svůj lid z jejich hříchů - Mt 1:21...
Nejspíš proto Jan skočil rovnýma nohama do vysvětlování, kdo je Ten, který se stal tělem a přišel mezi nás (Jn 1:14). Kdo je Ten, který má moc zachránit nás z našich hříchů.
Matouš stručně zapsal, co o Něm řekl anděl - Mt 1:23: ... budou mu říkat Immanuel, což se překládá, Bůh s námi. (Iz 7:14).

Bible jasně vysvětluje, že Ježíš je Bůh v lidském těle (např. Kol 2:9, Jn 1:1,14 10:30...) - není totiž lepšího způsobu, jak by se nám Bůh mohl zjevit, než v lidském těle. Stal se jedním z nás, ale nebyl hříšný, jako my, byl svatý jako Bůh. Nikdy nehřešil, a proto mohl svou svatou krví zaplatit za všechny hříchy nás všech - Žid 9:22: ...bez prolití krve není odpuštění. Krev obětních zvířat pokrývala hříchy lidí dočasně, ale krev Svatého Beránka Božího, smyla naše hříchy navždycky. Jak tedy víme, že Ježíš je opravdu Bůh? Kromě různých pasáží, poukazujících na to, že Ježíš měl nadpřirozené schopnosti, Jan na rovinu dokazoval, že Ježíš je Bůh!

Evangelium podle Jana, kapitola první:
Jn 1:1-5, TR, NKJ:
Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha a Bůh byl to Slovo. 2 To bylo na počátku u Boha. 3Všechny věci byly stvořeny skrze něj a bez Něho nebylo stvořeno nic, co je stvořené. 4V Něm byl život a ten život byl světlem lidí. 5A to světlo svítí v temnotě a temnota ho nepohltila.

Na počátku... jako Gen 1:1. Před tím, než byl svět stvořen. Slovo nebyl Ježíš - člověk, ale to, co se později inkarnací stalo Ježíšem - Jn 1:14. V hebrejské mysli takové obraty pojednávaly o věčnosti. Jan poukazuje na to, že Bůh je věčný - Žalm 90:2. Ať už myslel pojmem "Slovo" cokoliv, je jasné, že existovalo před Stvořením. To Slovo tudíž není stvoření, stvořená bytost, ale je to, co vždycky bylo - je věčné. Existuje jenom jedna bytost, která nebyla stvořená - Bůh.

...Slovo. Ř logos. Takto Jan pojmenoval druhou osobu Boží trojice - toho, který se stal Bohem inkarnovaným, Ježíšem Nazaretským, Mesiášem = Zachráncem. Nebylo to nic nového, Židé už dávno používali tento výraz jako jeden z titulů Mesiáše. Iz 45:12: Stvořil jsem zemi a na ní jsem stvořil člověka... V Aramejštině: Já, svým slovem jsem stvořil... Pro mysl ateisty je tohle asi nepředstavitelné, ale Boží Slovo má moc tvořit! Bůh něco řekne a je to stvořené. Bůh tvořil skrze své Slovo.

Ve Zjevení 19:15 vidíme oslaveného Ježíše a z Jeho úst vychází dvojsečný meč, kterým má potírat národy. Já to chápu tak, že ten meč, vycházející z Jeho úst, znázorňuje moc Jeho Slova. Co řekne, to se stane. V tomto případě řekne antikristovým armádám něco jako: "padněte, bídáci" - a jako je Bůh před tím stvořil, tak zde Ježíš-Bůh mocí svého slova své nepřátele "odtvoří". Podle Zach 14:12 - se doslova "rozpustí" - jejich tělo, oči i jazyk, zatímco stáli na nohou.

...to Slovo bylo u Boha... Tento výraz naznačuje přátelství a blízkost. Podílel se už před stvořením světa na Boží Slávě. Jn 17:5, Fil 2:6-7. I když Slovo je věčný Bůh, není vše, co Bůh je, protože "bylo u Boha." Máme zde jeden z náznaků Boží trojice - Otec, Syn a Duch Svatý. Otec není Syn, Syn není Otec, a se Svatým Duchem tvoří Boží Trojici. Před tím, než byl Bůh inkarnován v Ježíše, by se dalo říct: Otec, Slovo a Duch Svatý. A i když jsou všichni tři JEDEN BŮH - Gal 3:20, Deut 6:4, přece se od sebe liší, proto jsou tři - v jednom. Ne tři bohové, ale jeden Bůh - ve třech osobách - to naše jednoduchá mysl těžko chápe, protože nejsme Bůh...

a Bůh byl to Slovo. Aby si někdo nemyslel, že Slovo bylo něco méně, než Bůh, Jan vysvětluje, že to Slovo, ač jiná osoba, byl sám Bůh. Jan chce čtenáře ujistit, že Ježíš Kristus, o kterém je jeho evangelium, je nejen Mesiáš, a Boží Syn - v těle, ale také Bůh. Plně člověk, a také plně Bůh: Řím_9:5; Žid_1:8, 1:10, 1:12; 1Jn_5:20; Jn_20:28.

Jedna paní od Jehovistů mi argumentovala, že Ježíš není Bůh, protože Jn 1:1 má v Řečtině bůh s malým "b." To je ale nesmyslný argument, protože některé rukopisy mají všechna slova "bůh" (Théos) s malým b, zatímco jiné používají velké B. Druhý argument Jehovistů je to, že "Slovo bylo Bůh" nemá určitý člen, a tak by to mělo být jako bůh ve všeobecném významu, ne Bůh. Jenže Bible má mnoho míst, kde je slovo Bůh bez určitého členu, a stejně to znamená Bůh, s velkým B, tj. Stvořitel. Navíc doslovný řecký překlad píše: Bůh byl to Slovo, čímž je ještě silněji vyjádřeno, že Bůh Stvořitel a Slovo jsou jedno - Bůh s velkým "B."

3Všechny věci... Když všechny, tak celý vesmír. Všechno, co existuje.
4V Něm byl život...Gen 2:7:"A Hospodin stvořil člověka z prachu země a vdechl do jeho chřípí dech života a člověk se stal živou duší." Slovo, skrze které vše bylo stvořeno, korunovalo své stvoření vdechnutím života. Bible nazývá Boha "živoucím Bohem," protože Bůh je zdrojem života. Ve vyšším smyslu však je v Kristu život věčný pro každého hříšníka, který činí pokání a uvěří v Něj.

...a ten život byl světlem lidí. Světlo nám umožňuje vidět. Iz 9:2 nazývá Mesiáše "světlem světa." Též Mt 4:16, Iz 60:1, Jn 8:12, 12:35, 36, 46...
To znamená, že Slovo, Mesiáš, Boží Syn, je zdroj věčného života, který vyplývá z Boží Pravdy, která rozlišuje pravé od falešného, tudíž je lidem světlem. Ježíš - Slovo, je sám Pravda, Cesta, i Život - Jn 14:6. Ježíš nám svým Slovem zjevil Boží vůli a jaký Bůh je (Jn 1:18). Žalm 119:105. Ježíš má v Bibli mnoho titulů - protože je Bůh.
Světlo, Život, Cesta, Boží Syn, Syn člověka, Immanuel, Spasitel, ..... každý titul má svůj význam a poukazuje na určitou Boží vlastnost Ježíše.

5A to světlo svítí v temnotě... Temnota v Bibli znamená ignoranci, zlo, utrpení. Zde se týká zlých a ignorantních lidí. Mnohých - svévolně ignorantních. Ježíš přišel učit Pravdu ignorantnímu a zlému světu.

...a temnota ho nepohltila. Zatímco temnota je absence světla, světlo není absence temnoty. Světlo je aktivní. Když přijdete do tmavé místnosti a rozsvítíte světlo, temnota zmizí. A dokud svítí žárovka, temnota ji nemůže zatemnit. Temnota před světlem mizí. Světlo nemizí před temnotou, světlo rozptyluje temnotu. Duchovní temnota zlých mocností se rozptyluje pod světlem Božích Pravd. Můžete ale dostat zpět temnotu tím, že rozsvícenou žárovku zabalíte do silné deky. Žárovka svítí, temnota ji nemůže zhasnout, ale deka může bránit šíření světla po celé místnosti. Podobně ďábel mlží šíření Boží pravdy svými obstrukcemi a lžemi. Nicméně Bůh dohlédne na to, že satan musí odstranit deku z žárovky každému člověku, který světlo/pravdu upřímě hledá.

Jn 1:10-13: Byl ve světě a svět byl stvořen skrze něj, a svět ho nepoznal. 11Přišel ke svým vlastním, a Jeho vlastní ho nepřijali. 12Ale těm, kteří ho přijali, těm dal moc být Božími dětmi, všem, kteří věří v Jeho jméno, 13 kteří nejsou zrozeni z krve, ani z vůle těla, ani z vůle člověka, ale z Boha.
Smutná ironie: Jeho vlastní stvoření ho nepoznalo. Proč? Protože si zamilovalo tmu - Jn 3:19 - a proč si zamilovalo tmu? Protože se uchýlilo ke konání zlých věcí. Tak před světlem utíkali jako švábi. Nechtěli, aby jejich zlé skutky byly osvětleny - a zapoměli, že Bůh stejně všechno vidí a naopak - je ochoten odpustit ty zlé skutky každému, kdo k Němu v pokoře přijde.

Přišel ke svým vlastním, a Jeho vlastní ho nepřijali. Přišel do své vlastní země, tj. Hospodinem vybrané, zaslíbené země, ke svému národu, tj. Bohem vyvolenému národu Židů - a oni ho nepřijali. Proč? Mk 7:13 - "Rušíte Boží Slovo svou tradicí, kterou jste ustanovili." Židovské náboženské vedení v Ježíšově době nahradilo Pravdy Božího slova (Heb. Tanak, tj. Starý Zákon) tradicemi Talmudu = komentáři na komentáře na Tanak. (Něco jako: "Rabín Goldman říká na to, co řekl rabín Finkelsteinl, který mluvil o tom, co řekl rabín Hilel o verši 5:8 v 5. knize Mojžíšově (Deuteronomium).... Zjednodušeně řečeno, nahradili Slova Boží slovy lidí. Děje se to i dnes, v mnohých církevních sborech.

12Ale těm, kteří ho přijali, těm dal moc být Božími dětmi, všem, kteří věří v Jeho jméno, místo vyvoleného národa Starého Zákona, teď dostali šanci všichni - Židé i nežidé, všichni, kteří přijali "poselství kříže" - 1 Kor 1:18.

...kteří nejsou zrozeni z krve, ani z vůle těla, ani z vůle člověka, ale z Boha. Hyper-Kalvinisté hned na vás vystřelí: "Tak tady to máte, člověk není znovuzrozený ze svého vlastního přičinění, ale z vůle svrchovaného Boha." To je pravda, ale není pravda, že Bůh nejenom sám připravil lidem záchranu, ale že si bez ohledu na svobodnou vůli člověka vybral, komu ji dá a komu ne. Jan prostě píše, že spásu si člověk nemůže nějak "zaopatřit." Jedná se o duchovní narození (Jn 3:3), které může udělit jedině Bůh - a on ho uděluje - každému, kdo je ochoten (projev svobodné vůle) "hrát podle Jeho pravidel." Každému, kdo je ochoten činit "pokání k Bohu a věřit v Ježíše Krista" - Sk 20:21.

Jn 1:14-18: A to Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi, a spatřili jsme Jeho slávu, slávu, jakou má jediný zrozený Otcem, plný milosti a pravdy. 15 Jan o Něm vydával svědectví a volal: "To je ten, o kterém jsem řekl, "ten, který, přichází po mě, je přednější, než já, protože byl dříve než já." 16A z Jeho plnosti jsme všichni přijali, a milost pro milost; 17protože Zákon byl dán skrze Mojžíše, ale milost a pravda přišly skrze Ježíše Krista. 18 Boha nikdo nikdy neviděl, ale jednorozený Syn, který je v náručí Otce, Ten nám ho vyjevil.

A to Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi...Bůh Slovo se stal Bohem - člověkem , Ježíšem Kristem:Jn 8:58, 8:14, Jn 17:5, Jn 6:62, 3:13, 6:46, 16:28.
spatřili jsme Jeho slávu... Na hoře transfigurace (Mk 9:2-3), a po vzkříšení.
jediný zrozený Otcem... Sk 4:12, Jn 14:6...
plný milosti a pravdy... Bůh nikdy nelže.V Ježíši nám Bůh projevil ohromnou milost - odpustil nám naše hříchy a daroval nám věčný, život, který si nezasloužíme.
byl dříve než já... Opět, narážka na to, že Ježíš je věčný Bůh.
milost a pravda přišly skrze Ježíše Krista... Jn 3:17, Lk 9:56, Lk 19:10

...jednorozený Syn, koruna Janova argumentu - TR, NAS píší: .... jediný zrozený Bůh...
Ježíš není jenom "Boží Syn," ať si kdo chce co chce představí pod tímto pojmem. Ježíš Kristus je Bůh v lidském těle! I když Bůh na sebe vzal lidské tělo už v dobách Starého Zákona (Např. Genesis 18, když navštívil Abrahama), když přišel zaplatit trest za NAŠE hříchy, tak se mezi nás přímo narodil v osobě Ježíše Nazaretského. Přišel mezi nás jako Člověk se vším všudy, rovnou od narození.

vyjevil = Ř exegeomai ... od tohoto pojmu odvozujeme slovo "exegeze" = výklad Bible.... Ježíš nám Boha vyložil - svým učením, svým životem, svou láskou, pravdou, spravedlností a svou obětí, kterou nás zachránil.


ZÁVĚR


Když jsme se teď detailně zamysleli nad Ježíšovou Boží Majestátností, svatostí a obrovskou mocí na jedné straně a ochotou přijít mezi nás jako člověk, ukázat nám Pravdu, cestu k Bohu Otci a trpět a zemřít místo nás na straně druhé, určitě budeme Vánoce oslavovat s větší vděčností a hlubším porozuměním.
Ježíš je Boží Slovo, které svou mocí všechno stvořilo, je věčný, všudepřítomný, všemocný, vševědoucí... Takové mocné Slovo přišlo mezi nás v podobě bezbranného miminka, které se satan snažil hned zabít skrze pokryteckého krále Herodesa Velikého. Ale Bůh... mu to nedovolil. Miminko vyrostlo v muže - plného Boží milosti a pravdy. Člověka i Boha v jednom. Přišel, aby nás zachránil z našich hříchů. Immanuel, Bůh s námi!


K ZAMYŠLENÍ


Když teď tohle všechno víme, a víme, že je to pravda, jak bychom ho někdo mohli odmítnout? Toho, který se přišel obětovat, aby vás zachránil z vašich hříchů - když se od nich odvrátíte a zvoláte k Němu, aby Vás zachránil před Božím Soudem za vaše hříchy? Tento mocný Bůh v lidském těle, Ježíš Nazaretský, zvaný Kristus, který trpěl na krutém kříži za vaše i moje hříchy, třetí den vstal z mrtvých, vrátil se do nebe a posadil se na Trůnu po pravici Otce. Ten, který brzy přichází nastolit na zemi pořádek a spravedlnost, vás rád vyslyší a daruje vám nový život - věčný život v Jeho království, místo věčného utrpení v ohnivém jezeře.... (Zjevení, kapitoly 19, 20 a 21). Existuje snad lepší nabídka v tomto světě? Darujte mu váš život, ve kterém nevědomky nebo třeba i vědomě otročíte svým hříchům, a on vám daruje život nový, mnohem lepší - svobodný od hříchu, strachu a nejistoty, a věčný! (Více informací v Novém Zákoně, druhá část Bible).

© 2011 Milan Tachecí. Šíření nezměněné kopie povoleno s příslušným odkazem na webovou stránku.
 


Komentáře

1 Eva Eva | E-mail | 20. října 2015 v 18:32 | Reagovat

To je pravda ale musi me verit a nezdas at se

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama