Novoroční zamyšlení 2012

7. února 2012 v 10:26 | Milan |  Pro Křesťany

Novoroční zamyšlení 2012

Citované Písmo podle B-21, BK a NKJV, pokud neuvedeno jinak.

Skončil rok 2011, který byl pro mnohé z nás poněkud náročný. Někteří z nás prošli přímo ohněm, jak moc byla naše víra a výdrž testována. Chvála Bohu, dnes tady stojíme, na skále naší víry - na Kristu a díky Bohu jsme neodpadli od víry.

Vzpomeňme na slova apoštola Pavla:
2Ti 4:7-8, TR: Bojoval jsem dobrý boj, závod jsem dokončil, víru jsem uhlídal. Teď už mě čeká jen připravená koruna spravedlnosti, kterou mi toho Dne dá Pán, ten spravedlivý Soudce, a nejenom mě, ale také všem, kteří milují Jeho příchod.
"Bojoval jsem dobrý boj,"řekl Pavel. Díky Bohu jsme i my stále "ve hře." Neodpadli jsme od víry, jako to někteří dopustili, nevrátili jsme se zpět do světa, jako někteří odešli, jako se umytá svině vrací zpátky k válení v bahně - 2 Pet 2:22). Tím se ale povýšeně nechlubíme, nýbrž za to poníženě děkujeme Bohu. "Ten, kdo ve vás začal dobrou práci, ji dokončí," psal Pavel ve Filipským 1:6.

A tak děkujme Bohu Otci, ve jménu našeho Pána Ježíše Krista, aby nás i v roce 2012 udržel "ve hře," ve stále se prohlubující živé víře.
V této "hře" jde o všechno. Ale není to vlastně hra, je to boj. Duchovní. S Kristem bereme všechno a bez Krista všechno ztrácíme. Situace ve světě se teď už tryskem přibližuje k tomu, co předpověděl Pán, proroci a apoštolové v Bibli. Bezpochyby se nacházíme na konci věku, který bude brzy zakončen vytouženým příchodem našeho Pána, Ježíše Krista.

Ale než Pán Ježíš přijde, čeká nás velice turbulentní doba. Někdo si může křečovitě namlouvat, že tento rok bude lepší, než ten minulý. Pro někoho Boží milostí a mocí možná bude, ale zároveň nemohu ingorovat fakt, že prognózy na obávaný rok 2012 nejsou zrovna povzbudivé. No, alespoň nám přibývá důvodů k modlitbě.
Tím spíš potřebujeme prohlubovat svou víru a kráčení s Bohem, abychom v kritických momentech rozpoznali Jeho vedení a neocitli se na špatné cestě. Vzpomeňme na Josefa. Strávil neprávem 13 let ve vězení, ale i tam "byl Bůh s ním."

A tak se vyzbrojme na ten 2012 duchovně. Kráčejme tak, aby byl "Bůh s námi." Tak, aby i lidé kolem nás mohli vidět, že je "Bůh s námi" - v dobrém, i ve zlém.

Můžeme si vzít příklad i z apoštola Pavla. Když se naposled vracel do Jeruzaléma, tušil, že ho tam nečeká nic dobrého, ale když ho přátelé od této cesty zrazovali, Pavel v Duchu věděl, že navdory všem přicházejícím útrapám koná Boží vůli. Pavel s neochvějnou důvěrou v Pána Ježíše řekl: Nic z toho se mnou nehne - Sk 20:24. Jak to Pavel mohl říct? Protože kráčel s Bohem a věděl, že i když půjde do tuhého, "Bůh je s ním."

Sk 20:17-24: Z Milétu poslal zprávu do Efezu a nechal k sobě poslat starší církve. Když k němu přišli, tak jim řekl: "Od prvního dne, co jsem přišel do Asie víte, jakým způsobem jsem mezi vámi vždycky žil, že jsem sloužil Pánu ve vší pokoře, v mnohých slzách a zkouškách, které mě postihly skrze úklady Židů; jak jsem vám nezamlčel nic užitečného, ale kázal jsem vám a učil veřejně i po domech, svědčením Židům, a také Řekům, pokání k Bohu a víru v našeho Pána Ježíše Krista. A vidíte, nyní se ubírám v sevření Ducha do Jeruzaléma, a nevím, co mě tam čeká, až na to, že Svatý Duch v každém městě dosvědčuje, že mě tam čekají řetězy a útrapy. Ale nic z toho se mnou nehne; a necením si života víc, než toho, abych dokončil svůj běh s radostí, a tu službu, kterou jsem obdržel od Pana Ježíše, abych svědčil o evangeliu milosti Boží.

Nic z toho se mnou nehne! Pavel neupíral svůj zrak na to, aby se měl dobře, ale na to, aby dokončil svůj život ve službě, evangelia, kterou obdržel od Pána. Jak se dočteme ze Skutků, příchod do Jeruzaléma způsobil Pavlovi mnohé útrapy. Byl falešně obviněn, zbit, zatčen, vězněn, poslán jako vězeň k nejvyššímu soudu do Říma - a na cestě do Říma ještě ztroskotal.... Ale i když Pánova cesta pro Pavla byla bohatá na útrapy, byla také bohatá na úspěchy. Díky Pavlově ztroskotání na Maltě bylo mnoho ostrovanů uzdravených a slyšelo od Pavla evangelium. A díky Pavlově falešnému obvinění a zatčení, Pavel mohl při slyšení svědčit místodržitelům Felixovi a Festusovi i králi Agripovi. Pavel přicestoval do Říma na státní náklady a eventuelně měl příležitost svědčit i samotnému císaři Nerovi. Pavel mohl svědčit strážím a mnoho lidí z césarova dvora také uvěřilo - Fil 4:22. Proč je to tak inspirující? Protože jediné, co můžeme přinést do nebe jsou lidé, kteří uvěřili evangeliu, které jsem jim sdělili. A Pavel věděl, že ... všechno dohromady pracuje pro dobro těch, kteří milují Boha - Řím 8:28. Pořádný křesťanský život totiž není o nás, ale o naší službě druhým. Není o lepším bydlení, autě, lepší výplatě, není prostě o materiálním světě, i když tu nějak fungovat musíme - a Pán ví, co potřebujeme a dává nám to. Křesťanský život je o službě Pánu Ježíši, který přišel, aby zachránil, co bylo ztracené - Mt 18:11, Lk 19:10..

Proto se nedejme zastrašit dobou, která může být opravdu těžká. Svěřme své životy Bohu víc, než kdy před tím a vyhlížejmě příležitosti přivést do Božího království lidi, kteří si právě díky této těžké době začínají uvědomovat, že náplň života je někde jinde. Že to není v materialismu, o který mnoho lidí přichází. Veďme je k tomu, aby pochopili, že uspokojivá náplň života je ve smíření se s Bohem. Že lék na duši nemocnou hříchem není víc peněz, ale život s Bohem, v Kristu.

Prý na nás čeká další propad ekonomiky, krach Eura a dolaru, exekutoři číhají za každým rohem. Uff.... Zprávy ze světa opravdu nenabízí moc pozitivního. ALE BŮH!...

Vzpomeňme si na slova Ježíše:
Mt 28:18-20, NKJ:Ježíš k nim přistoupil a řekl: Veškerá autorita na zemi i v nebi byla dána Mě. Proto jděte a čiňte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jménu Otce, Syna a Ducha Svatého, a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal; a hle, Já Jsem s vámi po všechny dny, dokonce až do skonání tohoto věku." Amen.*
I když to tak na první pohled díky ďáblovému přičinění nevypadá, skutečná autorita nespočívá v rukou boháčů a jejich přisluhovačů. Skutečná autorita spočívá v rukou Ježíše Krista. Jenom On, Ježíš Kristus, Mesiáš, Zachránce, Soudce, přicházející Dobyvatel, jenom On má ve svých rukou tu nejvyšší autoritu, před kterou se každý bude muset sklonit. A Ježíš, Král králů a Pán pánů nám slíbil, že bude s námi navždycky, dokonce až do skonání tohoto věku.

V čem jiném bychom mohli najít větší povzbuzení pro tento s obavami očekávaný rok 2012, než v Božích Slovech:

Žid 12:1-3, TR, BK, NBK:Když jsme tedy obklopeni takovým oblakem svědků, odhoďme každou přítěž, i hřích, který nám tak snadno podráží nohy, a vytrvale pokračujme v běhu, který nás ještě čeká; vzhlížejme k Ježíši, původci i dokončovateli naší víry, který pro Svou přicházející radost ztrapnil hanbu a podstoupil kříž, a posadil se po pravici Božího trůnu. Proto zvažte, jaké nepřátelství hříšníků vůči sobě vydržel, abyste neochabli a neklesali na duchu.

1Kor 9:24-27, TR:Cožpak nevíte, že při závodu běží všichni, ale jen výherce obdrží odměnu? Závoďte tak, abyste ji získali vy. A každý, kdo závodí o cenu, má ve všem sebekázeň. Oni teď získávají vavřínový věnec, který zvadne, ale my získáváme korunu nevadnoucí. Takhle tedy běžím: ne jako bez cíle. Takhle bojuji: ne jako ten, kdo mlátí pěstmi do vzduchu. Jsem na své tělo tvrdý a musí mi sloužit, abych potom, co jsem kázal druhým, sám nebyl diskvalifikován.

Žid 12:12-16, TP:Proto posilněte své skleslé ruce a podlamující se kolena, a narovnejte cesty pro vaše nohy, aby se to, co kulhá nevymknulo, ale raději bylo zahojeno. Následujte pokoj se všemi lidmi, a svatost, bez které nikdo Pána neuvidí: dávejte si dobrý pozor, aby někomu neunikla Boží milost; aby nevzklíčil nějaký kořen hořkosti a nezpůsobil problémy, kterými by mnohé poskvrnil; aby někdo nebyl smilník (Ř: pornos) nebo bezbožník jako Ezau, který pro žvanec prodal právo prvorozeného.

2Pe 3:10-13:Pánův den přijde jako zloděj v noci, v tom dni nebesa s velkým rachotem pominou, a částice se roztaví žhnoucím žárem; země i všechno na ní bude úplně spáleno. Proto když všechny tyto věci budou takhle roztaveny, jakými lidmi byste měli být - svatého chování a zbožnosti, přičemž se těšíte a dychtivě očekáváte příchod Božího Dne, ve kterém budou nebesa v plamenech roztaveny, a částice se roztaví žhnoucím žárem? Ale my podle Jeho slibu vyhlížíme nová nebesa a novou zemi, kde bude spravedlnost.


ZÁVĚR


I když byl rok 2011 pro mnohé z nás těžkým, tento rok 2012 může být ještě těžší, protože spějeme ke konci věku, kdy doba bude zlá (2 Tim 3:1-5, 4:3-4, 1 Tim 4:1, Mt 24, Zj k. 6-19, Iz 13, .Zach 14...) . Bible nás o tom dostatečně varuje. I když samozřejmě musíme vydělávat na živobytí, nesázejme však na hmotné statky, ale na budování víry v našeho Pána Ježíše. Až nebude vůbec dobře, silná víra se nám bude náramě hodit. Pamatujme si, že silnou víru si nikdo z ničeho nic nevycucá z prstu. Silná, bytelná a zkušená víra se buduje postupně, a tomu se věnujme - studováním Jeho Slova, společenstvím s Bohem a druhými křesťany a modlitbami. Možná se Bůh smiluje a oddálí to, co nám tento rok "slibují." Ale pokud to přijde, upínejme naše oči k Pánu a řiďme se Pavlovým příkladem: "Nic z toho se mnou nehne" - Sk 20:24. Jak můžeme něco takového říct? "Když Bůh je pro nás, kdo může být proti nám?" (Řím 8:31).
Kdo potom může být proti nám?! Musel by jít proti samotnému Bohu a ještě se nenašel nikdo, kdo by kdy nad Bohem vyhrál. Satan, mocný cherub v nebi to zkusil, a víme, jak dopadl, a jak skončí - Zj 20:10.
A proto můžeme s důvěrou, kterou máme ne v sebe, ale v Krista, říci: Nic z toho, co mě straší, nic z toho, co mě ubližuje, nic z toho, co mě čeká, se mnou nehne. "Když jsem v Kristu, Bůh je se mnou."

2Pe 3:17-18:... když tohle předem víte, dávejte si pozor, abyste také neupustili od své vytrvalosti, když by vás svedli bludem zlých; a rosťte v milosti a poznání našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista.
Buďme tedy ostražití, abychom neztratili naši vytrvalost. Bible naznačuje, že je reálně možné pro člověka, který se hlásí ke Kristu, obrátit se k Bohu zády. Satan nás chce strhnout zpátky, do bahna, z kterého nás Kristus vysvobodil. Proto jak řekl Pavel v 1 Kor 9:26 - mějme ve svém duchovním boji jasně vytýčené cíle, neběžme jako lidé, kteří sice utíkají, ale neví kam. Nemlaťme pěstmi do vzduchu, ale zasazujme (duchovnímu) nepříteli přesné rány mečem - Božího Ducha, tj. Pravdou Božího Písma. Náš nepřítel není tělesný, ale duchovní. Buďme na své tělo tvrdí, aby nás poslouchalo.

Řím 13:14: Místo starostí o tělesné touhy se oblečte do Pána Ježíše Krista.
Studujme pečlivě Písmo, abychom nenaletěli na líbivé bludy falešných učitelů a vlažných a tělesných kazatelů. Abychom se jimi nedali svést z té úzké a kamenité cesty, která vede do nebe, a nepřipojili se na tu pohodlnou, širokou cestu, která vede do zatracení. A rosťme - duchovně - v poznání našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista.
Ježíš i apoštolové učili, že úspěšné křesťanství vůbec není o tom "co si kdo urve," ale o tom, jak kdo slouží druhým (Mk 9:35, Fil 2:3-4). Proto se od Ježíše učme obětavé lásce a žijme ji, abychom v našem "běhu" nebyli diskvalifikováni (1 Kor 9:27).

1Jn 4:7-11:Milovaní, milujme jeden druhého, protože láska je z Boha a každý, kdo miluje, je narozen z Boha a zná Boha. Ten, kdo nemiluje, nezná Boha, protože Bůh je láska... V tom je láska - ne, že jsme milovali Boha, ale že On miloval nás a poslal Svého Syna - smírnou oběť za naše hříchy. Milovaní, když nás Bůh tak miloval, tak bychom také měli milovat jeden druhého.© 2012 Milan Tachecí. Šíření nezměněné kopie povoleno s příslušným odkazem na webovou stránku.
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama