Proč je církev rozdělená?!

20. february 2012 at 22:50 | Milan |  Pro Křesťany

Proč je církev rozdělená?!

Citované Písmo podle NBK, NKJV a Textus Receptus, pokud neuvedeno jinak.Dal jsem jim slávu, kterou jsi dal mě, aby byli jedno, jako jsme jedno my. Jan 17:22

Dávejte pozor, bratři, aby někdo z vás neměl zlé a nevěrné srdce, které by se odvracelo od živého Boha. Raději se navzájem denně povzbuzujte, dokud ještě platí ono "Dnes," aby se někdo z vás nedal oklamat hříchem a zatvrdit. Jsme přece Kristovými společníky - pokud si tu počáteční jistotu neochvějně udržíme až do konce. Jak se říká: "Dnes, když ho uslyšíte mluvit, nebuďte zatvrzelí jako při vzpouře." Židům 3:12-15


1. Tento lid mne ctí svými rty, jejich srdce se mi však vzdaluje. Nadarmo mne ale uctívají, když učí lidské nauky a příkazy. Izaiáš 29:23

Opustili jste Boží přikázání a dodržujete lidskou tradici.... Výborně zavrhujete Boží přikázání, abyste zachovali svou vlastní tradici.... Rušíte Boží Slovo svou tradicí, kterou jste ustanovili. A podobných věcí děláte spoustu. Marek 7:8, 9, 13

Boží Slovo je jen jedno a správný výklad Božího slova je jen jeden - vždy v kontextu celé Bible. Mnoho nezdravých učení je vybudováno na pouhém verši nebo pasáži, bez přihlédnutí na to, jak taková pasáž zapadá do kontextu celé Bible. Jsme rozděleni ne kvůli Božímu Slovu, ale kvůli svým tradicím a naukám, do kterých se snažíme Boží Slovo naformovat, abychom mohli ospravedlňovat "náš výklad."

Mnozí lidé dávají přednost nebiblickým církevním tradicím v neposlušnosti k Písmu, např. křest malých dětí nebo dosazování žen do funkcí, které Bůh stanovil pro muže. Jiní dávají přednost nebiblické nauce o "svobodných projevech Ducha," a svými projevy a učením ztrapňují, zraňují a rozdělují církev. Potom máme nebiblické zákoníky, kteří odnímají naši svobodu v Kristu dlouhými seznamy svých nebiblických pravidel a pošpiňují Novou Smlouvu v Kristově krvi jhem pravidel Levitického Zákona.

Usiluj, aby ses mohl před Bohem postavit jako osvědčený dělník, který se nemá zač stydět a který správně vykládá slovo pravdy. 2 Timoteovi 2:15. Tvé Slovo je lampou mým nohám a světlem na mé cestě. Žalm 119:105.


2. Přijde totiž doba, kdy lidé nestrpí zdravé učení, ale budou se podle vlastních chutí obklopovat učiteli, kteří jim budou lechtat sluch. Odvrátí uši od pravdy a uchýlí se k bájím. 2 Timoteovi 3-4

Vyhýbej se světským tlachům, a rozporům toho, co je mylně nazýváno poznáním. Ti, kdo se stali jeho vyznavači, zbloudili ve víře. 1 Timoteovi 6:20-21. Duch říká jasně, že v posledních časech někteří lidé opustí víru, aby se věnovali bludným duchům a démonickým naukám. 1 Timoteovi 4:1

Pokročilým stupněm odpadání od zdravého učení a tím i od víry, je obklopovat se učiteli, kteří jsou ochotni lechtat naše uši tím, že učí jen to, co chceme slyšet. Protože Boží slovo "usvědčuje, napravuje a vychovává ve spravedlnosti," tím je nežádoucí rostoucímu počtu náboženských lidí, kteří chtějí jen ulehčovat svému svědomí svým náboženstvím, ne se poddat učení živého Boha.


3. Buď si jist, že v posledních dnech nastanou nebezpečné časy. Lidé budou milovat jen sami sebe a své peníze; budou vychloubační, arogantní, urážliví, vzpurní rodičům, nevděční, bezbožní, bezcitní, nesmiřitelní, pomlouvační, nevázaní, bezuzdní, nepřátelé dobra, zrádci, lehkomyslní, domýšliví, milovníci rozkoše spíše než milovníci dobra. Zvnějšku budou ztělesněním zbožnosti, ale její obsah jim bude cizí. Od takových se odvracej...Tito lidé se zkaženou myslí a falešnou vírou nyní odporují pravdě, tak jako kdysi Jannes a Jambres odporovali Mojžíšovi.
2 Timoteovi 3:1-5, 8.

Tato pasáž bohužel nepojednává o nevěřících, ale o falešných křesťanech, otevřeně vzdorujících Pravdě. Tak jako farizeové byli v době Ježíšova prvního příchodu zvnějšku ztělesněním zbožnosti, ale uvnitř vzdorující pravdě (Matouš 5:20), přichází na nás rychlým tempem novozákonní obdoba této tragédie - farizeové převlečeni do pastorů a kazatelů (2 Petrův 2) - druhý příchod Ježíše se rychle blíží! Nečekejme ale na Něho s rukama v kapsách - začněme první krok "druhé reformace" - v našich srdcích, přesně podle Bible.

Vyjděte z ní, (falešné církve) můj lide, abyste unikli jejím hříchům, abyste nedostali z jejích ran! Zjevení 18:4.


ŘEŠENÍ


Pro ty, kdo nechtějí dostat z ran přicházejících na zředěnou, falešnou církev, opusťme naše nebiblické nauky, tradice a zákonictví. Obohacujme se společným objevováním krásy, požehnání a pravdy Božího Slova, oproštěného od nebiblických tradic, nauk, zákonictví a licence k hříchu. Hledejme a konejme Boží vůli. Pilně studujme a vyučujme ryzí Boží Slovo a spoléhejme na Ducha, který nás vede do vší pravdy.

Co se týká učení, každý, kdo je ochoten konat Jeho vůli, bude vědět, jestli je z Boha .... Jan 7:17
Oko nemůže říci ruce: "Nepotřebuji tě," stejně jako hlava nemůže říci nohám: "Nepotřebuji vás." 1 Kor 12:21
Nadto vždy buďte oblečeni láskou, která je poutem dokonalosti. Ve vašich srdcích ať vládne Boží pokoj... Kol 3:14-15.© 2012 Milan Tachecí. Šíření nezměněné kopie je povoleno s příslušným odkazem na webovou stránku.
 

New comment

Log in
  Don't you have your own web yet? Create it for free on Blog.cz.
 

Actual articles

Reklama