Tisícileté království

16. february 2012 at 23:59 | Milan |  Hlubší studium

Tisícileté království

Citované Písmo podle NBK, NKJV a Textus Receptus, pokud neuvedeno jinak.


CHRONOLOGIE BIBLICKÝCH PROROCTVÍ NEJLÉPE UMISŤUJE POZEMSKÉ TISÍCILETÉ KRÁLOVSTVÍ MEZI DRUHÝ PŘÍCHOD KRISTA A KONEC HŘÍŠNÉHO SVĚTA. (Zvážíme i alternativní výklady).

CO TO JE? Od pádu Adama a Evy, přes dnešní dobu až do Kristova druhého příchodu tomuto světu vládne satan, a jak sami víte, podle toho to vypadá. Kristus koupil padlý svět na kříži svou krví, ale svět přejde do Jeho vlastnictví jen potom, co se Kristus viditelně vrátí na zem, zničí satanovo dílo, ujme se vlády, uvězní satana a přebuduje zemi na tisíc let druhého ráje, s jednou výjimkou - lidé stále mají problém dědičného hříchu a tudíž potřebu spásy.
Tisícileté království je především vyplnění zaslíbení, která Bůh dal Abrahamovi, Izákovi, Jakobovi a Davidovi. Je to doba Izraelské světovlády v dobrém slova smyslu, obnovení živé víry v Israelském národě, skrze který všem ostatním národům bude požehnáno.

Zatímco Préterismus a Amillenialismus neberou biblická zaslíbení o Tisíciletém království doslovně, Bible se vyjadřuje extrémně konkrétně a detailně o tom, jak pozemské Tisícileté království bude vypadat. Tím neponechává místo pro nějaké alegorické a duchovní výklady. Teologie préterismu a amillenialismu byla vytvořena lidmi s tak malou vírou, že nevěří, že by Bůh byl schopen vyplnit ta ůžasná zaslíbení doslovně.

DRUHÝ PŘÍCHOD KRISTŮV: Po sedmi letech soužení, kdy satan realizuje svoji světovládu skrze Antikrista se Kristus viditelně vrátí na zem (Sk 1:11, Zach 14:4, Mat 24:29-31), dokončí Boží soud nad národy bitvou u Armagedonu, kde zničí nepřátele svým slovem (Zjevení 19:11-16) a nastolí pozemské Tisícileté království = naplnění Božího zaslíbení Israeli ohledně Mesiášské vlády. Kristus rozdělí lidi, kteří přežili Velké soužení a Armagedon na "ovce a kozy." Věřící ("ovce") vstoupí do Kristova Tisíciletého království, nevěřící ("kozy") budou vrženi do pekla. (Matouš 25:31-46; Zjevení 19:11-20:6; Juda 14-15).

KONEC HŘÍŠNÉHO SVĚTA: Po Tisíciletém království bude satan propuštěn, aby naposled testoval lidská srdce a zorganizuje poslední vzpouru proti Bohu. I když Tisícileté království začalo samými věřícími, někteří lidé narození v Království uvěří jen na oko, protože budou opovrhovat Kristovou spravedlivou a přísnou vládou. Jakmile bude satan propuštěn z bezedné jámy, nebude mu trvat dlouho, aby svým pokoušením a našeptáváním rychle rozmnožil řady hříšníků. Ve vzpouře proti Kristovi zorganizuje obrovskou armádu, která obklopí Jeruzalém. Ale má smůlu - Bůh na ně sešle oheň z nebe (Zj 20:9). Zdá se, že tento oheň koresponduje s několika biblickými referencemi, naznačujícími, jakým způsobem tento svět skončí - země i vesmír budou spáleny, roztaveny, neboť to je jediný způsob, jak Bůh může ze světa vyhladit nevyléčitelný hřích. (2. Petrův 3:10.) Bůh vytvoří nové nebe a novou zemi (Zjev 21:1).

PÁNŮV DEN: Objekt debaty mezi teology, co to vlastně je, a jak je dlouhý. Spíše než délku naznačuje "den" Božího soudu, kterých v lidské historii bylo a bude několik. 2 Petrův 3:8 možná naznačuje, že poslední Pánův den v nejširším smyslu začíná vytržením církve, pokračuje sedmiletým soužením, druhým příchodem Krista, pozastaví se během Tisíciletého království a končí, když Bůh zničí zem ohněm (2 Petrův 3:10). Jiný výklad rozlišuje Pánův Den při druhém příchodu Krista jako Den Kristův a zničení světa ohněm jako Den Otcův.

Následuje (Poslední) Soud před Velkým bílým trůnem, kdy zbytek nevěřících společně s peklem a smrtí budou vrženy do Ohnivého jezera (Zjev 20:13-15) . A konečně - věčný život - nové nebe a nová země a Nebeský Jeruzalém pro všechny věřící Židy i Křesťany (Zjevení 20:7-22:21). Nebeský Jeruzalém je z ryzího zlata, drahokamů a perel. Má tvar obrovského jehlanu o straně 2.400 km (Zjevení 21:16). Bůh není žádný troškař J. Toto je naše dědictví, chvála Bohu!ALTERNATIVNÍ VÝKLADY, KTERÉ BEROU PROROCTVÍ TÝKAJÍCÍ SE "KONCE DOBY" A TISÍCILETÉHO KRÁLOVSTVÍ JEN SYMBOLICKY


Preterismus (Post-millenialismus):
Tvrdí, že převážná část proroctví Zjevení a Mat 24 byla naplněna v roce 70 n.l., když byl Jeruzalém zničen římskou armádou. Préteristé si myslí, že vytržení a druhý příchod Ježíše je stejná událost. Ježíš přijde, až církev svou vládou nastolí na zemi 1000(?) let míru a prosperity.

Problémy s préterismem: 1. Křesťané opustili Jerusalém několik let před jeho zničením v r. 70 n.L, tudíž proroctví v Mat 24:15-22 nebylo zatím nikdy vyplněno. 2. Ježíš učil, že před Jeho druhým příchodem budou války, zemětřesení, epidemie, hladomory, láska mnohých ochladne kvůli navýšení nepravosti a věřící budou pronásledováni (Matouš 24). 3. 1900 let nevalné historie církve donutila většinu proponentů opustit tento výklad a přidat se k Amillenialistům. (V dnešní době je na světě stěží 10 procent Křesťanů).

Ammillenialismus:
"A" = "ne"millenium. Zjevení si vykládají symbolicky. Izrael byl nahrazen církví. Éra církve je duchovním Tisíciletým královstvím. Satan je současně spoután, ale prý na velmi dlouhém řetězu J. Vytržení církve bude těsně před Kristovým přichodem na konci duchovního millenia.

Problémy s ammillenialismem: 1. Pavel (Řím 11) a další prorocké pasáže Bible jasně rozlišují mezi Izraelem a církví. 2. Zjevení 20:1-4: Satan bude v době millenia spoután, zavřen a zapečetěn, aby nemohl svádět národy. Současný svět zla, válek, rostoucí sexuální perverze a násilí nenasvědčuje tomu, že by satan byl zavřen a zapečetěn. 3. Ezechiel 40-48 v obrovském detailu popisuje pozemky a chrám Tisíciletého království, který ještě nikdy nebyl postaven. Pokud "Tisícileté" království již probíhá, chybí tu tento chrám.


BIBLICKÝ VÝKLAD


Jasně rozlišuje mezi 2. příchodem Krista, následuje jeho 1000 letá pozemská vláda, kdy je Satan spoután a zapečetěn, po 1000 letech je Satan nakrátko propuštěn, svede národy k rebelii a když obklopí Jeruzalém, oheň od Boha je zničí - jiná událost, než Ježíšův druhý příchod, kdy zničí armády mečem ze svých úst. (Proroctví, která se dají chápat doslovně, by se neměla vykládat symbolicky).


© 2006 Milan Tachecí. Šíření nezměněné kopie je povoleno s příslušným odkazem na webovou stránku.
 

New comment

Log in
  Don't you have your own web yet? Create it for free on Blog.cz.
 

Actual articles

Reklama