Appendix č1 - Kristus nebo Antikristus?

11. march 2012 at 22:04 | Milan |  Hlubší studium
APPENDIX č. 1: Dan 9:24-27 - 70 sedem let (490 let):
Appendix k článku "Kristus nebo Antikristus?" http://ccroudnice.blog.cz/1203/kristus-nebo-antikristus

Ke správnému chápání tak klíčového proroctví je naprosto nezbytné porozumět správně kontextu, v jakém bylo toto proroctví, plné prorocké terminologie, vyřčeno. Bez správného chápání základů této pasáže lidé skončí s pokrouceným obrázkem budoucnosti. Proroctví se týkalo 70-ti "sedem" let, ne týdnů, a protože si Daniel na počátku k. 9 uvědomil, že jak Bůh mluvil o předešlých 490 letech Izraelské historie, kdy Izraelité nedodržovali "sobotní rok," tak mu potom svěřil proroctví o budoucích prorockých 490 letech Izraelské historie.

Kontext proroctví:
Daniel 9. pojednává o dvou proroctvích - o 490 letech starého proroctví a o 490 letech nového proroctví:

1. Staré proroctví: Ohledně minulých 490 let židovské historie: Studiem Písma Daniel pochopil brzké naplnění starého proroctví - ukončení 70 let babylónského zajetí. (605 př.n.l., kdy Daniel byl zajat při 1. Babylónské invazi, do 536 př.n.l, kdy se 50,000 Židů vrátilo domů po vydání Kýrova dektretu propustit Židy ze zajetí.) 70 let zajetí byl Boží trest za to, že Izrael nedodržoval Sobotní rok, tj. každý 7. rok měli nechat ležet půdu ladem, nechat ji odpočinout a žít ze zásob z šestého roku, kdy Bůh slíbil, že požehná úrodu, aby vystačila na dva roky. Židé byli v Babylónském zajetí 70 let za každý nedodržený Sobotní rok, takže 70x7 = 490 => Izrael nedodržoval Sobotní (sedmý) rok 490 let, tj. od dob Šalamouna.

Jer 25:11: A celá tato země bude v úžasném dezolátním stavu; a ty národy (Juda a její sousedi) budou sloužit králi Babylónu sedmdesát let.
Když prorok Jeremiáš vyslovil tato děsivá prorocká slova léta před tím, než Jeruzalém padl, falešní proroci kterých bylo v té době mnoho, se Jeremiášovi vysmívali. Lhali lidem, že Babylónské zajetí nebude dlouho trvat. Jeremiáš na to reagoval tím, že napsal lidem, kteří již v zajetí v Babylónu byli, aby se tam zabydleli, protože to bude trvat dlouho, než se budou moci vrátit. Jer 29:4-7, 10: ...Tak praví Pán: až bude 70 let v Babylónu naplněno, tak vás navštívím a vyplním k vám své dobré slovo a způsobím, abyste se vrátili do tohoto místa (Jeruzalému).
(Babylón podnikl proti Judskému království 3 invaze - 605 př.n.l, kdy byla šlechta a Daniel vzati do zajetí, 697př.n.l - prorok Ezechiel vzat do zajetí, 586 př.n.l. - Jeruzalém a chrám zničen).
Ruku v ruce s Jeremiášovým proroctvím je tu další proroctví které bylo vysloveno dokonce o století dříve. V pozoruhodném proroctví Iziáš dokonce pojmenoval vládce, který Izraelský lid ze zajetí propustí:
"Tak říká Pán, tvůj Vykupitel.... který říká Jeruzalému, budeš obydlen, městům Judy: budete postaveny,... který říká o Kýrovi, on je můj patýř, a on vykoná všechny moje záměry, řekne Jeruzalému: budeš vybudován a chrámu: tvé základy budou položeny... Iz 44:24,26,28.

2. Nové proroctví: Ohledně budoucích 490 let židovské historie. (Dan 9:24: 70 sedem neboli "týdnů" let), dosahuje až do doby příchodu Mesiáše. Toto je de fakto posledních 490 let Izraelského prorockého kalendáře, vrcholícího příchodem Mesiáše, tj. 2. příchodem Krista, který ukončí Antikristovu krutovládu. Kristus musí přijít podruhé, protože poprvé ho jako Mesiáše židovský národ nepoznal a zabil.

Je důležité mít na paměti prorocký význam čísla 7 a jeho násobků, jako čísla kompletnosti a dokonalosti. Jak z Písma tak z historie víme, že těchto 490 PROROCKÝCH let bylo přerušeno tím, že Izrael ukřižoval svého Mesiáše a Bůh "posadil Izrael na trestnou lavici." Izrael byl nahrazen církví - ale jen dočasně (Řím 11:25-32). Věk církve byl pro SZ proroky skryt, proto o něm Daniel nepojednává. Pro Izrael tedy nebylo vyplněno posledních 7 PROROCKÝCH let z těchto 490. Těchto zbývajících 7 prorockých let Izraele se rozběhne po ukončení věku církve, proto věřím ve vytržení církve PŘED těmito posledními sedmi lety prorocké historie Izraele (1 Tes 4:13-18, 2 Tes 2:7). Té době se v proroctvích říká Doba Jákobova soužení (Jer 30:7, Dan 12:1, poslední verše Dan 9, též Zj 6-19, Zach 14-16, Mt. 24....).

Vztah mezi Izraelem a církví je podobný dvěma hřáčům šachů se šachovými hodinami - běží hodiny hráče, který je na tahu, zatímco hodiny druhého hráče stojí, dokud nebude na tahu on. Teď je "na tahu" církev, Izrael bude "na tahu" po vytržení církve - kdy se rozběhnou hodiny té 70. sedmy let Danielova proroctví.

Věk církve začal vylitím Svatého Ducha na den Letnic a bude ukončen vytržením církve, tj. obrácený proces vylití Sv. Ducha, čili vzatí Sv. Ducha zpět (2Tes 2:7). O době posledních 7 let izraelské historie pojednávají poslední verše Dan k. 9, též Zj 6-19, Zach 14-16, Mt. 24, Jer 30:7 - Doba Jákobova soužení - kdy Bůh pročistí Izrael skrze oheň utrpení, jaké neexistovalo od počátku světa a jaké již nikdy nebude - Mt 24:21. Těchto sedm let soužení bude ukončeno slavným příchodem Mesiáše národa Izrael a hlavy církve, Ježíše Krista (Zj 19:11-21).

Další poznámky: Daniel si byl vědom naplnění těchto proroctví:
1. 70 let zničení Jeruzaléma - Jer 25:11: A celá tato země bude v úžasném dezolátním stavu; a ty národy (Juda a její sousedi) budou sloužit králi Babylónu sedmdesát let.

2. Návrat domů po 70 letech - Jer 29:4-7, 10:.... Tak praví Pán: až bude 70 let v Babylónu naplněno, tak vás navštívím a vyplním k vám své dobré slovo a způsobím, abyste se vrátili do tohoto místa (Jeruzalému).

3. Příslib znovuvybudování chrámu a Jeruzaléma po 70-ti letech babylónského zajetí:
"Tak říká Pán, tvůj Vykupitel.... který říká Jeruzalému, budeš obydlen, městům Judy: budete postaveny,... který říká o Kýrovi, on je můj patýř, a on vykoná všechny moje záměry, řekne Jeruzalému: budeš vybudován a chrámu: tvé základy budou položeny... Iz 44:24,26,28. Pojmenování perského císaře Kýra, který dobyl Babylón a pustil Židy domů, umísťuje nepochybně tyto verše do časového období následujícího ukončení 70 let židovského zajetí v Babylónu.

4. Proč byli Židé ve vyhnanství v Babylónu právě 70 let? Protože nedodržovali sobotní rok.
Bůh potrestal Židovský národ za jejich všemožnou neposlušnost. Bůh znovu a znovu poslal nevěrnému židovskému národu proroky, aby je varoval a přivedl zpět k sobě. A oni raději poslouchali proroky falešné a pokračovali ve své rebelii. Židé byli tedy ve vyhnanství za mnohem víc, než nedodržování sobotního roku, ale Bůh rozhodl o 70 letech, aby zem odpočívala za každý nedodržený sobotní rok. Tudíž 70x7 = 490 let nedodržování sobotního roku, až od dob Šalamouna:
2Letopisů 36:21, NKJ: … aby se naplnilo Boží slovo skrze ústa Jeremiáše, dokud zem neužila svých Sobot. Dokud leží ladem, dodržuje Soboty, aby se naplnilo sedmdesát let. (...to fulfill the word of the Lord by the mouth of Jeremiah, until the land had enjoyed her Sabbaths. As long as she lay desolate she kept Sabbath, to fulfill seventy years.)

SOBOTNÍ ROK
Rok odpočinku a vykoupení, který byl v Židovském národě každých sedm let. Podle Božího nařízení, Izrael měl oddělit každý sedmý rok tím, že nechali ležet zem ladem (Lev 25:4-5). Plodiny a úroda, která se dala sklidit během tohoto roku se považovaly za společné vlastnictví všech lidí a zvířat (Ex 23:11; Deut 15:1-18). Nic z této úrody nesmělo být uskladněno pro budoucí použití.
Během Sobotního roku měli Izraelité zrušit všechny dluhy, které jim dlužili jiní Izraelité (Deut 15:1-5). Přinejmenším to mělo být období milosti, kdy se nepožadovaly žádné splátky. Lid Izraele měl také propustit všechny židovské otroky a připomenout si, že i oni byli kdysi otroky v zemi Egyptské a že Bůh vysvobodil protože je dobrý.
Boží hněv padl na Izrael, protože nedodržovali Sobotní rok od doby Šalamouna (Jer 34:14-22). To byl jeden z důvodů, proč musel Izrael strávit 70 let v otroctví v rukou Babylóňanů.
(Nelson's Illustrated Bible Dictionary, Copyright © 1986, Thomas Nelson Publishers)

Nové proroctví: 9:24-27: (+ 11:36-12:3)
9:24: Tento verš sumarizuje cíl Božího plánu ohledně skoncování s hříchem. 9:25-27 doplňují několik detailů průběhu budoucích 490 prorockých let židovské historie, kulminujících zničením Antikrista při 2. Příchodu Ježíše Krista.

Sedmdesát týdnů je doba určená... NKJ: Je rozhodnuto o 70 týdnech. Hebrejské slovo přeložené zde týden = shabuwa` (shaw-boo'-ah) - doslova znamená sedma, a obzvláště sedma roků. Židé měli nejenom týden dnů, jako to máme my, ale i týden let - každý sedmý rok byl rok odpočinku, tzv. "sobotní rok"

Tvému lidu i svatému městu. Středem pozornosti tohoto proroctví je židovský národ a Jeruzalém, nikoliv církev. To musíme mít na paměti, abychom se vyhnuli chybným aplikacím tohoto proroctví na církev! Církev je NZ "tajemství" - "Kristus ve vás" (Kol 1:27), které Bůh SZ prorokům nezjevil.

Související články:
Tisícileté království
 

New comment

Log in
  Don't you have your own web yet? Create it for free on Blog.cz.
 

Actual articles

Advertisement