Danielova 70. Sedma -2.část

11. march 2012 at 21:56 | Milan |  Hlubší studium

DANIELOVA 70. SEDMA - Daniel 9:27a

2. část.

Proto před tím, než přijde slavné Tisícileté království, přijde Danielova kapitola 12:
Daniel k. 12 můžeme vnímat jako doslov k předchozím kapitolám. Zde je shrnuto vyvrcholení odvěkého boje zla proti dobru, které vrcholí záchranou a obnovou božího lidu, vzkříšením a Božím soudem. Tento "dodatek" závěrem přidává důležité časové údaje, které nám pomáhají doplnit chybějící kousky prorocké pucle. A tento "dodatek" právě pojednává mj. o té 70. sedmě let z Dan 9:24-27.

Dan 12:1, NKJ: V tom čase povstane Michael, ten veliký princ, který bdí nad syny tvého lidu; a nastane čas soužení, jaké ještě nikdy nebylo od doby, kdy národ vznikl, dokonce až do toho času. A v tom čase tvůj lid bude zachráněn, každý ten, který je zapsán v knize.

Špatné zprávy: (Velice špatné) - Velké soužení (též Mt 24:21-22, technicky druhá polovina Danielovy 70. sedmy let). Všeobecně velké soužení začína ve Zj 6, zahrnuje celou Danielovu "sedmu" let.
Dobré zprávy: Velitel nebeské armády, Archanděl Michael povstane k obraně Božího lidu, který bude konečně zachráněn, spasen.

Zj 12:7-9, NKJV (Nový překlad Bible Krále Jakuba): 7 A vypukla válka v nebi: Michael a jeho andělé bojovali s drakem, a drak se svými anděli bojoval, 8 ale nezískali převahu a ani pro ně už nebylo nalezeno v nebi místo. 9 Tak byl ten velký drak vyhnán, ten dávný had, nazývaný Ďábel a Satan, který podvádí celý svět; byl svržen na Zemi, a jeho andělé byli vyhnáni spolu s ním.
Zj 12:12, NKJV: 12 Proto se radujte, ó nebesa, a vy, kteří v nich přebýváte! Běda obyvatelům země a moře! Protože ďábel přišel k vám dolů, a má velký vztek, protože ví, že mu zbývá málo času.

Dan 12:7: A slyšel jsem muže oděného v plátně, který stál nad hladinou řeky, když pozvedl svou pravici a levici k nebi a přísahal při tom, který žije navždy, že to bude trvat čas, časy a polovinu; a až docílí toho, že úplně rozdrtí moc svatého lidu, všechny tyto věci budou skončeny.

Muže oděného v plátně... přísahal... Teofanie Ježíše. Přísahal při samotném Bohu = "můžeme na to vzít jed."
Že to bude trvat čas, časy a polovinu... Někteří učenci argumentují, že to je symbolická hodnota Bohem určené doby, polovina Dan 4:13, kde nemáme jasný důkaz, že to bylo 7 let (7 období, časů), i když to nebyla historicky dlouhá doba - jen určitá část Nabukadnezzarova života, kdy pozbyl rozum.

Ježíš řekl, že kvůli vyvoleným (Židům) budou tyto dny Velkého soužení zkráceny - jinak by žádné tělo nepřežilo - Mt 24:22.

Ale:
Heb. Mo-íd = konvenčně rok, určený čas.
Dan 7:25: ... do konce času, časů a děleného času - zde v Aramejštině = "idán" = určený čas, technicky rok. "Časů" - idáyím - "pár - dva" časy. Dan 4:13 (16NKJ) = 7 období, časů = mohlo být 7 let, než se Nabukadnezzarovi vrátil rozum.
S určitostí víme, že je to 3,5 "času," ale jestli je "čas" jeden rok, jestli je to tedy 3,5 letá doba Velkého soužení, není z této pasáže 100 procentně jasné. Čím více komentářů si přečtete, tím víc jste z toho jelen. Nicméně: Terminus je rozdrcení moci svatého lidu (Dan 12:7, Deut 32:36), ne Poslední soud.

Dan 9:27, KJ: 27 A potvrdí smlouvu s mnohými na jednu sedmu: a uprostřed sedmy způsobí zastavení obětí a úliteb, a pro rozšíření ohavností ji učiní desolátnou, dokonce až do naplnění, a to, o čem je rozhodnuto, bude vylito na desolátníka.

Ze studia Dan k. 9 víme, že se mluví o "sedmě" let. A tak po 3,5 roce Antikristus zruší sedmiletou smlouvu s Izraelem, tj. do konce Danielovy "sedmy let" zbývá pod tyranií Antikrista druhých 3,5 roku.

Zj 11:2-3, NKJ: 2 Ale vynech nádvoří vně chrámu a neměř ho, protože bylo dáno národům. A oni budou šlapat po svatém městu čtyřicet dva měsíců. (= 3, 5 roku = 2. Polovina Danielovy "sedmy" let - 1. Polovinu bude chrám patřit Židům).
3 A dám moc Mým dvou svědkům, a oni budou prorokovat jeden tisíc dvě stě šedesát dní, oblečeni v pytlovině." (= 3,5 roku = 1. Polovina Danielovy "sedmy" let.
Jk 5:17-18, NKJ: Eliáš byl člověk jako my, a vroucně se modlil, aby nepršelo; a ono na zemi nepršelo tři roky a šest měsíců....

Dva svědkové - Mojžíš a Elijáš - Mk 9:4 -
Zj 11:6, NKJ: Tito mají moc zavřít nebe, aby ve dnech jejich prorokování vůbec nepršelo; a mají moc změnit vody v krev, a udeřit zemi všemi ranami tak často, jak jen chtějí.

Za Eliáše bylo 3,5 let sucho, Mojžíš ranil egypt 10 ranami, včetně proměnění vody v krev.
(Jiní si myslí, že tito dva proroci budou Enoch a Eliáš - jediní dva, kteří na zemi nezemřeli, Pán si je vzal zaživa.)

Zj 13:5-8: NKJ: 5 A byla mu dána ústa, která vedla pyšné a rouhavé řeči, a byla mu dána autorita pokračovat čtyřicet dva měsíců. 6 Potom otevřel svá ústa v rouhání proti Bohu, v rouhání proti Jeho jménu, jeho Stánku a těm, kdo přebývají v nebi. 7 Bylo mu dáno vést boj se svatými a přemoci je. A byla mu dána autorita nad každým kmenem, jazykem, a národem. 8 Všichni, kdo přebývají na zemi ho budou uctívat, jejichž jména nebyla zapsána v Knize Života Beránka zabitého od založení světa.

ZÁVĚR:

Danielova sedmdesátá sedma let nebyla vyplněna kázáním Evangelia Ježíšem a jeho apoštoly, to je proti Písmu. Též je proti kontextu Dan 9 tvrzení, že se jedná o týden dní. Podle Písma začne Danielova 70 sedma let Antikristem ("vládce, který přichází" - Dan 9:26) sponsorovanou mírovou smlouvou s Izraelem - na sedm let - Dan 9:27a. (Součástí smlouvy bude ochrana Izraele a povolení k výstavbě chrámu). Počátku té sedmileté smlouvy s Izraelem může korespondovat rozlomení první pečeti ve Zj 6.

To je ta Danielova 70. sedma let! Sedmiletá smlouva podvedených Židů s Antikristem! V polovině této smlouvy se Antikristus v nově postaveném Jeruzalémském chrámu prohlásí za Boha (2 Tes 2:4), zruší tuto smlouvu a začne Židy pronásledovat - Zj 12:13. S pomocí Písma můžeme usuzovat, že ČAS, ČASY A POLOVINA = druhá polovina Danielovy 70. Sedmy let = 3,5 roku Velkého soužení = Antikristova hrůzovláda a Boží soudy.
V největší tísni si Židé uvědomí, že jejich skutečný Mesiáš je Ježíš Kristus, zvolají k Němu a nastane ten dlouho očekávaný 2. Příchod Krista - Zach 14:4, Zj 19:11-21. Kristus nastolí slíbené pozemské Tisícileté království a bude světu vládnout z Jeruzaléma. Židé budou konečně Božím svatým národem a požehnáním celému světu.


Související články:
Appendix 1 k článku Kristus nebo Antikristus? http://ccroudnice.blog.cz/1203/appendix-c1-dan-9-24-27
Tisícileté království - zde
 

New comment

Log in
  Don't you have your own web yet? Create it for free on Blog.cz.
 

Actual articles

Advertisement