Kristus nebo Antikristus?

11. března 2012 v 22:06 | Milan |  Hlubší studium
KRISTUS NEBO ANTIKRISTUS? - Daniel 9:27a
Úvod:
"Vnutí svou smlouvu mnohým v jednom týdnu a v polovině toho týdne zastaví obětní hod i oběť přídavnou
(Da 9:27a; ČEP)
V křesťanských kruzích panuje dlouho debata o tom, jestli ten, kdo zastaví oběti v Dan 9:27a je Kristus nebo Antikristus. Přitom je zřejmé, že pro některé křesťany výklad Dan 9:27a má rozhodující vliv na jejich chápání věcí budoucích, tzv. eschatologie. Dovolím si tedy udělat hlubší rozbor tohoto verše, jak v přímém kontextu zapadá do knihy Daniele i jak v širším kontextu zapadá do celé Bible - abychom si mohli udělat ryze Biblický pohled na tuto těžší, ale klíčovou pasáž Písma.
Podívejme se na znění tohoto verše v nejuznávanějším z anglických textů, tj. Bible Krále Jakuba.
A potvrdí smlouvu s mnohými na jeden týden: a uprostřed týdne způsobí zastavení obětí a úliteb... Dan 9:27a; KJV.
(And he shall confirm the covenant with many for one week: and in the midst of the week he shall cause the sacrifice and the oblation to cease, ... Da 9:27a; KJV).

Pozn: Z Kontextu celé kapitoly Dan 9 víme, že tento "týden" je v prorockém symbolismu a kontextu Daniele 9. kapitoly sedm let, z celkových 490 (70 sedem) prorockých let, o kterém pojednává Dan 9:24-27. Více detailů - Appendix č 1: http://ccroudnice.blog.cz/1203/appendix-c1-dan-9-24-27

Je samozřejmé, že Kristus zastavil na kříži potřebu zvířecích obětí. On je Boží Beránek, který se jednou pro vždy stal perfektní obětí za naše hříchy. Proto už není potřeba dále přinášet Bohu zvířecí oběti (teď se na Boží oltář pokládáme my, křesťané, jako žijící oběť - Řím 12:1-2). Pokud chce někdo argumentovat, že Dan9:27a pojednává o Kristu, protože Kristus "zastavil oběti," je nutné mít na paměti, že Bible i historie zaznamenaly události, které způsobily zastavení obětí v chrámu a nebylo to Kristem. Je třeba rozlišovat mezi fyzickým zastavením obětních rituálů v Chrámu a Kristovou prací na kříži.

Je ten, kdo zastaví oběti v Dan 9:27 Kristus?
Několik příkladů, kdy oběti byly zastaveny, ale ne Kristem:
1. I když Kristus efektivně zastavil DUCHOVNÍ POTŘEBU pro zvířecí oběti za hříchy lidí, Židé dál pokračovali v obětním systému až do r. 70 n.l., dokud nebyl chrám zbořen římskými legiemi. Pro nezasvěceného pozorovatele tudíž oběti pokračovaly dalších 40 let po Kristově ukřižování. V tomto případě Kristova oběť nezastavila oběti nabízené v chrámu. Vedoucí Židé totiž neuvěřili, že Ježíš je Mesiáš, a tak dál vyhlíželi svého Mesiáše a pokračovali v obětním systému Starého Zákona. Když byl chrám srovnán se zemí římskými legiemi r. 70. n.l., tj, zhruba 40 let po ukřižování a vzkříšení Krista, oběti byly zastaveny, ale Římskými legiemi, ne Kristem.
2. Syrský král zastavil oběti v Jeruzalémském chrámě ve 2. století před Kristem, a zjevně nebyl Kristus, naopak. Tento král, Antiochus Epiphanes IV., je považován za starozákonní typ Antikrista - podle toho, jak se choval k Židům a co provedl v chrámě.
3. Když byl chrám vypálen Nabukadnezzarovou babylónskou armádou r. 586. př. n. l., také byly efektivně zastaveny oběti, a nebylo to Kristem.
Z těchto příkladů vidíme, že zastavení obětí (rituálů) nebylo způsobeno Kristem, ale okolnostmi, respektive Božím soudem skrze pohanské armády. Dan 9:27a pojednává o podobném fyzickém zastavením obětí - v budoucnu:

Dan 9:24-27, KJV, s přihlédnutím k hebrejskému textu:
24Sedmdesát sedem je doba určená pro tvůj lid a tvé svaté město,
Ukončit přestoupení,
A učinit konec hříchům,
Provést usmíření za zkaženost,
A nastolit věčnou spravedlnost,
A zapečetit vidění a proroctví
A pomazat nejsvatější Svatyni.
25Tedy věz a rozuměj, že od vydání příkazu obnovit a postavit Jeruzalém až do Mesiáše vládce, bude sedm sedem a šedesát dva sedem: ulice bude znovu vystavena, a zeď, dokonce v obtížných dobách.
26 A po šedesáti dvou sedmách bude Mesiáš zabit, ale ne pro sebe: a lidé vládce, který přichází, přijde a zničí město a svatyni; a jeho konec přijde jako povodeň a do konce války je rozhodnuto o ničení.
27 A potvrdí smlouvu s mnohými na jednu sedmu: a uprostřed sedmy způsobí zastavení oběti a úliteb, A pro rozšíření ohavností ji učiní desolátnou, dokonce až do naplnění, a to, o čem je rozhodnuto, bude vylito na desolátníka.

Kdo je ten, kdo zastaví oběti?
Kontext pasáže:
1. Vládce, který přichází- v. 26.
2. Jeho lid zničí město a svatyni. (Kristův lid toto neučinil - nýbrž římské legie - tudíž se zde píše o budoucím "římském vládci," tj. o vládci obnovené "Římské říše" na konci věku).
3. Jeho konec přijde jako povodeň, bude ničit až do konce války (během které je zničeno město a svatyně). Tento popis se nehodí na Krista.
4. Uzavře smlouvu týkající se Izraele na sedm let, ne v poslední sedmě let, jak uvádějí české překlady! Doslovně přeloženo:" 27...prosadí smlouvu s mnohými sedm let." Když Kristus prolil na kříži svou krev, uzavřel Novou smlouvu s celým lidstvem - navěky a ne jenom na sedm let!
. (Kontext Danielových proroctví je především jeho lid, Izrael - v. 24.) Uprostřed smlouvy ji tento vládce zruší (po 3,5 letech) a "způsobí zastavení oběti a úliteb" Dan 9:27a. Toto koresponduje s Velkým soužením, Dobou Jákobova "trable" - Jer 30:7, Dan 12:1, poslední verše Dan 9, též Zj 6-19, Zach 14-16, Mt. 24....

Širší kontext knihy Daniele:
5. Jedním z hlavních témat Danielových proroctví je varování Židů před "malým rohem" (Dan 7; Dan 8) který v kontextu Bible koresponduje s posledním vládcem prorockých impérií zmíněných v Danielovi - je to vládce obnoveného 4. impéria, tzv. "Říma II." Toho vládce někdy nazýváme "Antikristem" a jeho SZ typem byl syrský král Antiochus Epiphanes IV., popsaný v Dan 11. Samotný Antikristus je popsaný v poslední části Dan 11. Daniel k. 12. dodává další detaily Velkého soužení, jehož předchozím typem bylo v době Zákona soužení způsobené Antiochem Epiphanesem IV., který též ve 2. Stol. př. n.l. znesvětil (jeruzalémskou) Svatyni vztyčením své modly a nutil Izrael, aby ho uctívali jako Boha.
6. Bůh mu to dovolí "pro rozšíření ohavností" Izraelským lidem - viz Dan 8.

Široký kontext celé Bible:
7. 2 Tes 2:3-4 mluví o něčem podobném, jenže to bylo napsáno až tři století po teroru způsobeném Antiochem Epiphanesem IV. 2 Thes 2:3-4 ještě nebylo naplněno! Mluví jasně o Antikristovi, který se posadí v chrámu a bude se prohlašovat za Boha. Této události bude předcházet odpadání od pravdy (Ř. apostasía = dezerce od pravdy, ne odpadání od Boha nebo od víry.) Lidé, bez moudrosti čerpané z Božího Písma, které opustili a překroutili, naletí Antikristovi, který bude dělat mocné divy (2 Tes 2:9-10) a vydávat se za Židy očekávaného Mesiáše.
8. Ježíš mluví o otřesné ohavnosti v chrámě (Mt 24:15, Mk 13:14) a odvolává se právě na proroctví Daniele (8:13, 12:11). Ježíš se díval do budoucnosti, tudíž toto znesvěcení chrámu je záležitost budoucnosti. Nebylo ani vyplněno v r. 70 n.l., kdy byl chrám vypálen navzdory úsilí římského generála Tita skvostný chrám uchovat jako jeden ze sedmi divů světa (Josephus). Protože chrám během bojů o Jeruzalém vyhořel, nikdo neměl příležitost se tam posadit a prohlásit se za Boha (2 Thes 2:4).
9. Ježíš naráží na to, že zatímco ho Židé odmítli, jiného přijmou: Jn 5:43, NSAB:"Přišel jsem ve jménu Mého Otce a nepřijímáte Mě; když jiný přijde ve svém jménu, toho přijmete.
10. Proroctví o Antikristu ve Zj 13 ještě nebyla vyplněna, takže příchod Antikrista a jeho falešného proroka není žádný mýtus, ale záležitost budoucnosti. Neměli bychom si vykládat Zj 13 alegoricky, protože všechna již vyplněná proroctví též byla míněna doslovně!

ZÁVĚR:
Přestože, co teď napíšu je celkem známé, mnoho "expertů" na Bibli se tím neřídí: Je důležité vykládat každou pasáž Bible ve světle celé Bible. Pokud hodnotíme samotnou pasáž, můžeme udělat mylný závěr. Je zřejmé, že jedna pasáž nemůže obsahovat všechny informace, proto vše musíme vykládat v souladu s CELOU Biblí. To vyžaduje hodně studia, ale výsledky jsou velikou odměnou - člověk se naučí vykádat Bibli Biblí, což je nejspolehlivější výklad Božího Slova. Základní pravidlo správného výkladu totiž je, že musí být v souladu s ostatními pasážemi v Bibli, které se týkají daného téma. Je to jako úžasné skládání pucle Božích pravd. Jakmile dáte jediný kousek pucle jinam, než kam patří, výsledný obraz bude zkreslený a zbydou vám pucle, se kterými si nebudete vědět rady.

Aplikací výkladu Bible Biblí jsme dospěli k jasnému závěru, že ten, kdo zastaví oběti v Dan 9:27a je "vládce, jehož lid zničil (r. 70 n.l.) Jeruzalém a svatyni," vskutku budoucí Antikristus (Bible ho nazývá např. muž hříchu - 2 Tes 2:3, vládce, který přichází - Dan 9:26, falešný Mesiáš - Jn 5:43).

Souhrn prorocké budoucnosti podle Bible:
Izrael, který odmítá Krista a vyhlíží jiného Mesiáše, vystaví s pomocí Antikrista svůj chrám. Antikristus má ale jiné plány, než Židé - až ho vystaví, tak ho znesvětí a prohlásí se tam za Boha (2 Tes 2:3-4). V důsledku zastaví židovské oběti a obřady (Dan 9:27). Podvedení Židé ho odmítnou a on je začně krutě pronásledovat (Zj 12:13, 17). V nejtěžší hodině prohlédnou a zvolají k Ježíši jako svému pravému Zachránci a králi, který se vrátí na zem a zachrání je (Lk 13:35, Joel 3:16). Ježíš přijde a nastolí pozemské Tisícileté království (Zach 14, Zj 20:1-7), ve kterém ohněm přetavený Izrael bude konečně tím, co Bůh zamýšlel - světlem světu a svědectvím o Bohu Stvořiteli (Jer k. 30, Jer 31:31-40, Zach 13:8-9). Izrael konečně bude Boží právoplatný svatý lid, až do konce tisíciletého království. Teprve potom přijde soud ohněm (Zj 20:7-9, 2 Pet 3:10-12), který s konečnou platností vydezinfikuje vesmír od hříchu, který ke konci tisíciletého království opět nakyne. Po Posledním soudu (nad hříšníky) u Velkého bílého trůnu (Zj 20:11-15), Bůh stvoří Nové nebe a Novou zemi, a už nebude ani nemoci, ani smrti, ani pláče....protože všechny dřívější věci pominuly. Bůh bude se svým lidem (z Izraele i z národů) navěky (Zj 21).

Související články:
Appendix 1 k tomuto článku (Kristus nebo Antikristus?) http://ccroudnice.blog.cz/1203/appendix-c1-dan-9-24-27

Tisícileté království
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama