Římanům 1:11-21

17. march 2012 at 6:54 | Milan |  Poznámky z kázání
Řím 1:11-21:
Řím 1:11-13: Pavlova touha navštívit římské křesťany.
Toužím se s vámi setkat... abychom se navzájem povzbudili. Pavel nechtěl jet do Říma na buchty s mákem a s pivem v ruce trávit čas u nudné televize. Pavel měl praktický a duchovní cíl - posloužit římským křesťanům a navzájem se s nimi posílit ve víře. Pavel netoužil po obhoďácích, nemusel jet utrácet za předražené krámy do Paladia nebo za lacinou Čínou do Kotvy. Pavel měl vždy na mysli především duchovní věci. Pavlův zrak byl vždy upřený na nebe ne na sebe. Pavel vždy mluvil o Pánu, ne o mamonu. O nebeské radosti, ne o jarmarku marnosti J.
...podělil o nějaký duchovní dar = "předal" Ne, ve smyslu, že si předají duchovní dary navzájem, ale že Pavel, Kristův apoštol, jim vložením rukou předá potřebné duchovní dary. Když jsme odjížděli z Ameriky na misii, dva pastoři na mě vložili ruce a předali mi dar učení, který byl potřeba. Před tím jsem nevěděl, jak učit pouhých 5 minut. Samozřejmě to nejde samo od sebe, příprava vyžaduje hodně práce, ale ten dar učení vám prostě nedá pokoj, a tak nejprve studujete Písmo - a pak se o to dělíte. Je to taková krásná touha - dělit se s lidmi o Písmo. To jsem před tím tolik neměl. Duch samozřejmě dává křesťanům dary i přímo, bez vložení rukou, ale někdy se takto dary předávají - skrze vložení rukou. Někteří si ale myslí, že se vložením rukou mohou "předat i démoni" proto nedoporučuji, abyste nechali kohokoliv, aby na vás vkládal ruce. Viděl jsem videa, kde si pohané skrze vkládání rukou předávají "oheň kundalini" (ve skutečnosti posednutí démonem nebo přinejmenším poddání se vlivu démona). Rozhodně bych ani nedovolil, aby na mě vložili ruce "křesťané," kteří jsou tělesní nebo během jejich bohoslužby se podílejí na podivných projevech "ducha," jako je třesení se, vydávání zvířecích zvuků, mluvení "jazyků" bez výkladu, nekontrolovatelný smích nebo tzv. "padání pod mocí."
Dosud mi v tom bylo vždy zabráněno. Bůh má na všechno svůj čas. Když nehledáme Boží vůli, může se nám stát, že děláme dobrou věc, ale ve špatnou dobu. Pak přijde naše úsilí a dobré úmysly vniveč. Děláním dobré věci ve špatnou dobu můžeme nadělat víc škody, než užitku. Bůh řídil načasování Pavlovy cesty do Říma.
Řím 1:14: Jsem dlužníkem.Pavel byl Bohem povolaný, aby šířil evangelium a viděl to tak, že komu ho ještě nesdělil, tomu ho dlužil (1 Kor 9:16-17). Podobně jsme i my dlužníci všem lidem, se kterými máme nějaký styk, ale evangelium jsme jim ještě nesdělili. Proto se modleme za příležitost tento dluh "splatit."
Řekům ... moudrým. Myšleno lidé mnohých národností, kteří přijali sofistikovanou řeckou kulturu, jazyk, vzdělání a smýšlení. Helenismus byl "in." Říká se, že i když Řím dobyl Řecko vojensky, Řekové dobyli Řím kulturně. Helenismus byl pro smetánku Pavlovy doby. Protože se zabývali hlubokou řeckou filosofií, byli považováni za "moudré." Protože řecká kultura převažovala mezi národy, Pavel občas používal pojem "Řekům" v širším významu, jako "pohanům, nežidům (3:9)."
Barbarům... nemoudrým. Posměšný výraz používaný Řeky na všechny lidi, kteří nebyli "in" v helenismu, nebyli vzdělaní v řecké kultuře, jazyku a filosofii. Řekům jejich cizí řeč zněla jako .".. bar-bar-bar..." Nebyla jim srozumitelná. Někdy se toto slovo používalo k popisu nevzdělaných, nekulturních mas prostých lidí, jindy v širším smyslu k označení všech ne-řeků - těch "nemoudrých." Můžeme postřehnout, že Řekové rozhodně nebyli bez předsudků vůči lidem, kteří byli jiní, než oni. Pavel vyjadřuje jednoduchý princip, že jak Bůh nikomu nenadržuje (Jk 2:1, 4, 9; Sk 10:34; Řím 2:11; Ef 6:9; 1 Pet 1:17), tak i Pavel je dlužníkem evangelia každému stejně.
Řím 1:15, NKJ: Proto jsem připraven kázat evangelium... se vším, co ve mě je. Pavel byl učenec Písma. Bývalý student pověstného rabína Gamaliele, který prý měl s Pavlem jediný problém - nestačil ho zásobovat knihami. Římané se měli na co těšit - hlubokou a obsáhlou výuku Božího slova učencem Pavlem!
Řím 1:16: Nestydím se za Kristovo evangelium. Kázat evangelium v Římě nebylo jen tak. Cézar byl považován za boha a běžný římský pozrav byl: "Sláva césarovi." Nebo "Cézar je bůh!" Jenže Pavel a křesťané nemohli takhle zdravit. Nene, žádná sláva cézarovi, ale "Sláva Bohu." "Ježíš je Bůh!" Umíme si představit, že to se nelíbilo ani césarovi ani pohanům. A my si myslíme, že to dnes nemáme ve světě lehké.
Je to moc Boží. Spasit lidi v tomto světě je opravdu zázrak. Na pohled to vypadá, že ďábel drží v ruce všechny trumfy: Bezbožné, humanistické vzdělání ve školách, vnucování evoluce, světská propaganda skrze film a média, skrze počítačové hry, diskotéky, chytání lidí na sex a všemožnou Bezbožnou "zábavu." Jít v tomto světě proti mocnému proudu ďáblových manipulací a být spasen opravdu vyžaduje Boží moc.
Ke spáse každému, kdo věří. 1. Každému, ne jen "vyvoleným." Každý má možnost být spasen, ale je tu podmínka - 2. musí věřit. Největším problémem České republiky je nevíra. Proto je tu tak málo věřících lidí, proto sklízíme, co náš bezbožný národ zasévá "podvádějíce jsou podváděni" (2 Tim 3:13). Mezi lidmi je málo víry.
Nejdřív pro Žida, ale i pro Řeka. Židům bylo svěřeno Písmo (3:2), Židé byli Pavlovi krajané, které miloval, Židé jsou Bohem vyvolený národ (i když teď jako národ žijí v neposlušnosti), tak je dával na první místo. Nicméně Pavel zrovna tak měl na srdci spásu pohanů a v tomto smyslu Pavel myslí nejen Řeky, ale všechny nežidy.
Řím 1:17: Boží spravedlnost - z víry k víře - v evangelium. Jsme ospravedlněni ne svými skutky - Řím 3:20, ale tím, že vírou přijmeme Dobré zprávy, že nás ospravedlnil Kristus - svou svatou krví smyl naše hříchy podle Písem, byl pohřben a třetí den vstal z mrtvých - podle Písem (1 Kor 15:3-5). Ospravedlnění je tudíž záležitost víry ve vzkříšeného Krista, ne ve své dobré skutky.
Spravedliví budou žít vírou - je to proces, ne jen v momentě spasení. Každý den pak kráčíme s Bohem ve víře. Skutečný křesťan se učí nejít podle toho, co vidí, ale podle toho, jak ho vede Bůh. A to může vědět, když má s Bohem osobní společenství skrze studování Písma, modlitbu a společenství s opravdovými křesťany.
Řím 1:18-21: Svévolné potlačování poznání Boha vede k zatemnělým srdcím a k odmítnutí Bohem:
Oz 4:6: Můj lid hyne pro nedostatek poznání. Protože jste odmítli poznání, také vás odmítnu...)
Řím 1:18-19, NKJ: Proto je Boží hněv zjeven z nebe proti vší bezbožnosti a nespravedlivosti lidí, kteří svévolně potlačují pravdu, 19 protože co je o Bohu možné vědět je jim zjeveno, neboť jim to Bůh ukázal.
Bezbožnost = nezákonnost člověka proti Bohu.
Nespravedlnost/nepravost = nezákonnost člověka proti lidem.
Svévolně potlačují pravdu.
Někdy lidé říkají, proč by Bůh měl vinit lidi, kteří o Něm nemají ani ponětí. Zde však Bůh říká, že NIKDO nemá výmluvu (v.20.) Proto se Bůh hněvá - Bůh lidem ukázal, co potřebují vědět. Jak na to však lidé reagují - svévolně potlačují pravdu. Podobně když Ježíš vedl debatu s farizeji, tak je obvinil, že k Němu NECHTĚLI přijít. Ne, že nemohli, ne, že bylo těžké tomu věřit - Bůh jim ukázal vše, co potřebovali vědět:
-Přes 100 proroctví ve SZ o Jeho prvním příchodu, včetně předpovězení, že Ježíš bude potomkem Davida a narodí se v Betlémě, a to farizeové věděli (Židé měli podrobné rodokmeny).
-Při jeho narození o něm roznášeli zprávy pastýři, kteří našli děťátko ve stáji, jak jim anděl řekl.
-Dále o něm svědčili mudrci z východu a král Herodes svolal znalce Písma a ti mu řekli, že Mesiáš se má narodit v Betlémě - Herodes tomu zjevně věřil, ale sobecky, protože nechal v Betlémě pozabíjet všechny malé chlapce, aby jeho (nezákonná) dynastie nepřišla o trůn.
-Jan Křtitel svědčil o Ježíši celé Judeji.
-Bůh Otec promluvil před davem k Ježíši z nebe.
-Dále o Ježíši svědčily Jeho skutky - miloval lidi, učil jak nikdo jiný, uzdravoval - slepé, chromé, lepru - kterou mohl vyléčit jen Bůh, Ježíš křísil mrtvé - např. Lazara.
Farizeové, znalci Písma a vedoucí elita měli víc než dost důkazů, že mohli v Ježíše uvěřit. Ale NECHTĚLI - Jn 5:40. Ježíš se jim "nehodil do krámu," protože odhaloval jejich zlé skutky - milovali peníze a moc, místo aby milovali Boha. Nutili lidi dodržovat Zákon a sami ho nedodržovali - Jn 7:19, "8 Běda" - Mt 23:13-36, Lk 11. Tak jak vidíte, nestačí mít jenom důkazy, musíte také CHTÍT jim věřit! Podobně je tomu i dnes:
Řim 1:20: Jeho neviditelné vlastnosti ...lze... postřehnout v Jeho díle...
Lidstvo by mělo vědět, že stvoření - vesmír, země a příroda nevznikly jen tak. I dnes přibývají například hlasy, že vesmír je uspořádaný podle inteligentního designu. Tito vědci se sice odpoutali od svaté krávy evoluce, ale zároveň svévolně nevzdali slávu Bohu, ale "nějaké síle, energii .... čemukoliv, jenom ne Bohu Stvořiteli. Je to svévolné potlačování pravdy.
...takže nemají výmluvu:
Řím 1:21, NKJ: Protože když znali Boha, nectili ho jako Boha, ani nebyli vděční; ale ve svých myšlenkách propadli marnosti a jejich pošetilá srdce ztmavla.
 

New comment

Log in
  Don't you have your own web yet? Create it for free on Blog.cz.
 

Actual articles

Reklama