Římanům 1:22-32

17. march 2012 at 6:56 | Milan |  Poznámky z kázání
Řím 1:22-32.
Odmítáním poznání Boha se z nich stali blázni:
Řím 1:22-23, NKJ: Zatímco se dělali moudrými, stali se z nich blázni, 23 a vyměnili slávu nesmrtelného Boha za ikony smrtelného člověka, ptáků, čtyřnohých zvířat a plazů.
Pavel poukazuje na modlářskou podstatu lidské nátury. Místo aby uctívali Boha, tak si vymysleli své vlastní bohy podle modelu smrtelného člověka a zvířat. Vyvinuli "důmyslné" náboženské rituály - ale stali se z nich blázni - sloužili ikonám zvířat, která jsou nižší, než lidé - naletěli démonům, kteří za tím modlářstvím stojí - 1 Kor 10:20, 1 Tim 4:1, Jan - Zj 9:20.
Lidé hynou pro nedostatek poznání, volal Ozeáš - 4:6. Mohli si poznání Boha uchovat, ale svévolně se ho vzdali. Potlačují pravdu, kterou jim o sobě Bůh ukázal. A tak se z nich stali modláři.
Jak jsme si minule vysvětlili, i dnes má Bůh právo vinit lidi za to, že nepoznávají svého Stvořitele:
1. Máme mezi sebou Boží poselství - zapsané v Bibli. Víra přichází ze studie Božího slova - Řím 10:17.
2. Svatý Duch nás usvědčuje z hříchu skrze naše svědomí (Řím 2:15). Člověk se liší od zvířat tím, že má svědomí. Kdo naslouchá svému svědomí, naslouchá vedení Svatého Ducha, který ho k Bohu dovede.
3. Příroda a vesmír v nás vzbuzují pocity tajemna, které chceme zkoumat, a oni poukazují na Stvořitele.
4. Kdo hledá, najde. Bůh vidí ty, kteří hledají a zařídí, aby dostali potřebné informace, které probudí jejich víru.
Lk 11:9-13: A tak vám říkám, požádejte a bude vám dáno; hledejte a najdete, klepejte a bude vám otevřeno...
Též Zj 3:20.
Znáte dnes nějaké lidi, kteří si myslí, že jsou moudří, mají třeba i doktoráty v teologii nebo spíš diplomy v managementu, jak se to dneska nosí - a přitom Bibli nerozumí? Nerozumí, protože nehledají. Myslí si, že už mají na všechno odpověď. Nevyrábí sice sošky model, ale klaní se moderním modlám, jako je sobectví - "já, já, jenom já," intelekt, poznání - nafukuje - 1 Kor 8:1. Dělají se moudrými, kážou a píšou s kultivovanou řečnickou schopností - ale - kážou bludy. Zkomplikovali a překroutili Bibli, až se v tom sami ztratili. Vyměnili Boha Bible za něco jiného. Vyměnili Krista za jiného Ježíše a Svatého Ducha za jiného ducha! Jak píše apoštol Pavel, stali se z nich blázni! Pokud jste vedeni Svatým Duchem, je Vám to jasné, ale oni to samozřejmě nevědí a ani si to nedají vysvětlit! Kdo jste vy, abyste je poučovali, si myslí. A tak dál pokračují na své bludné cestě a strhávají se sebou davy lidí.
Modlářství má pro lidi tvrdý důsledek: Bůh je vydá nečistotě jejich chtíčů.
Řím 1:24-25, NKJ: Proto je Bůh také vydal nečistotě, aby ve chtíčích jejich srdcí navzájem prznili svá těla, 25 ti, kdo vyměnili pravdu Boží za lež, a raději uctívali a sloužili stvoření, místo Stvořitele, který je požehnaný navěky. Amen.
Rebelové, kteří se pod záminkou "svobody" vzpírají Bohu, se ironicky stanou nedobrovolnými otroky - svých chtíčů. Drogy, hamiždnost, alkohol, porno, perverze, pýcha... Modláři se nakonec stanou otroky svých chtíčů. Jakoby tohle nestačilo,chtíče pořád rostou a domáhají se víc a víc!
Zbývající verše k. 1 popisují neustále se prohlubující úpadek modlářských duší:
Řím 1:26-27, KJV: Proto je Bůh vydal odporným vášním. Neboť i jejich ženy vyměnili přirozené obcování za to, co je proti přírodě. 27 Podobně také muži zanechali přirozeného obcování s ženami, a navzájem po sobě vzpláli ve svém chtíči, muži páchají s muži co je ostudné a hromadí pro sebe zasloužený trest za svou zvrácenost.
Víte, co to tady Pavel píše? Že když dá muž průchod svému chtíči vůči jinému muži, je to Boží soud nad modláři.
Každý z vás, kdo máte děti víte, že kdybyste je ponechali, aby si dělali co chtěly, chodily by pozdě spát, nedělaly by úkoly, jedly by jen cukroví a čokoládu, braly by si co se jim zachce a dělaly by si co chtěli. Vyrostli by z nich kriminálníci. Proto víte, že je musíte vychovávat a denně nespočetněkrát napomínat a vést ke slušnému životu. Učíte je nedávat průchod svým chtíčům, ale držet je na uzdě. A doufáte, že až vyrostou, že jste je vychovali natolik dobře, aby se uměly chovat slušně = aby se naučily sebeovládání. Musíme je naučit OVLÁDAT své vrozené chtíče, aby se z nich nestala sobecká zvířátka.
U lidí, kteří dávají průchod svým sexuálním chtíčům vůči stejnému pohlaví, které jsem osobně znal nebo znám, jsem postřehl společný denominátor - jako malé děti, si prostě chtějí dělat, co chtějí. Nechce se jim ovládat své sexuální chtíče, dávají jim volný průchod. To totiž každého učí naše sexem posedlá společnost. A lidé si neuvědomují, jak je to pro ně zhoubné. Nechtějí totiž naslouchat svému nebeskému Otci, který je v Písmu varuje.
Cesta ke zhoubě začíná promiskujním životem na začátku puberty. Mladí lidé jsou místo varování povzbuzováni, ať se nevázaně oddají sexuálním radovánkám. BOHUŽEL JIM DNES MÁLOKDO ŘEKNE, ŽE NEVÁZANÝ SEX JIM KRADE JEJICH VLASTNÍ SRDCE:
Podle Stvořitele, který nás zná lépe, než my sami, je to takhle. Když mají dva jedinci spolu sex, stanou se jedním tělem. JEJICH SRDCE JSOU SEXEM SPOJENA V JEDNO. Když se pak rozejdou, aby měli sex s někým jiným, ta spojená srdce jsou od sebe odervána. Zkuste slepit velké červené a modré papírove srdce. Pak je od sebe odervete. Uvidíte, že cáry jejich srdce jim chybí, zatímco se sebou tahají cáry toho druhého srdce. Dělejte to takhle ještě několikrát, a nic vám z těch srdcí nezbyde! Naše společnost se akutně potřebuje vrátit k Božím morálním hodnotám, JINAK SE BRZY STANEME SPOLEČNOSTÍ LIDÍ BEZ SRDCE!!! Bible nás varuje, že "na konci věku" budou lidé ve vlastní rodině vydávat jeden druhého na smrt - bratr bratra, otec dítě, děti se postaví proti svým rodičům a vydají je k zabití (Mk 13:12). Jak je to možné? Bude to společnost bez srdce! Pokud lidé neučiní radikální nápravu a nezačnou ovládat své sexuální chtíče, (nejlépe skrze pokání k Bohu a vírou v Ježíše Krista - Sk 20:21), brzy budeme takovou společnost mít!!!
A takoví lidé, kteří neustále vzdorují Bohu, ty Bůh nakonec nechá být. Oni si myslí, že se konečně Boha zbavili - už jim nepromlouvá do svědomí, už je neusvědčuje z hříchu - a neuvědomují si, že si vydupali pomalý a bolestivý rozsudek smrti. Bez Boží pomoci je totiž člověk vydán na milost a nemilost svým chtíčům, které Satan neustále rozdmýchává aby rostly a sílily - až vás zničí.
Jak 1:14-15: Když je někdo pokoušen, vždycky je vleče a vábí jeho vlastní chtíč. Chtíč, jakmile počne, rodí hřích a hřích, když plně vyroste, přináší smrt.
Ono je to ironické: Lidé mají tendenci rebelovat proti Bohu, protože se podvědomě nechtějí nikomu podřizovat. Nechtějí, aby jim Bůh mluvil do života. Mnozí američané se chlubí heslem: I did it MY way! = Udělal jsem to po svém! Ale lidé si neuvědomují, že pokud se vzdají poznání svého Stvořitele, stanou se z nich NEVYHNUTELNĚ modláři a v důsledku toho podlehnou svým chtíčům. Bůh totiž ponechal lidem v srdci prázdné místo, které může vyplnit jen ON. Když Bůh stvořil lidi, tak v nich zabudoval podnět ho hledat, toužit po něm, aby ho snadněji nacházeli, aby přišli na to, PROČ BYLI STVOŘENI - ABY MOHLI MÍT HLUBOKÉ PŘÁTELSTVÍ S PRESIDENTEM VESMÍRU, JEJICH STVOŘITELEM! Ale kvůli lidské pýše se mnozí lidé nechtějí svému milujícímu Stvořiteli podřídit.
A je tu problém: To prázdné místo v srdci chce být zaplněno. A tak se lidé snaží uhasit tu duchovní žízeň a něco tam nacpat - ale dokud to dělají po svém, bez Stvořitele, tak tu žízeň nikdy uhasit nemohou - do toho prázdného místa nepasuje nic jiného, než Stvořitel. Lidé se snaží nacpat tam svou kariéru, hodně peněz, hodně milenek, domácí mazlíčky, třeba i své děti nebo sex, drogy a alkohol... a ono to tam prostě nepasuje a oni se pořád moří hledáním něčeho, co by to prázdné místo v jejich srdcích zaplnilo. Přitom je to tak jednoduché - otevřít své srdce Bohu, který čeká na naše pozvání. Ale ne, všecko, jen ne Boha! Jen ne Krista! Mnozí jsou tak svévolně ignorantní, že vám ani nechtějí dát příležitost vysvětlit jim, jak to doopravdy je. A pokud je zatím neovládly neřesti, protože byli přece jen trochu slušně vychovaní, drží je pořád v zajetí ta lidská pýcha.
A chtíče - ty jsou mezitím neustále nespokojené a požadují víc a víc. Člověk třeba začal sledováním porna a pak už mu to nestačí. Na co se nejdřív jen koukal, teď to jde dělat. Pak už mu ani to nestačí. V pokusu uhasit sílící chtíč, (který je bez Boha neuhasitelný), začne zaměňovat co je přirozené, za nepřirozené úchylky.
Gen 19:1-12: Pokud by provozovaný chtíč po stejném pohlaví byl vrozený problém, proč by milostivý Bůh zničil Sodomu a Gomoru?! Ať si lidé překrucují pravdu jak chtějí, nakonec stejně bude vše souzeno podle toho, jak to vidí Bůh. A Bůh řekl, že muži Sodomy byli ohromně zkažení - Gen 13:13: Ale muži Sodomy byli ohromně zkažení a hříšní proti Bohu.
Bůh nevidí sex se stejným pohlavím jako nemoc nebo vrozenou tendenci. Bůh vidí sex se stejným pohlavím jako hřích. A co se dnes opět děje? Sex se stejným pohlavím je omlouván, opěvován a vnucován společnosti jako "alternativní" životní styl. To říkají lidé. Ale Bůh tvrdí, že je to hřích. Komu budete věřit - slovům Boha nebo člověka?
Když se dnes hřích sexu se stejným pohlavím omlouvá a dokonce chrání, jak dlouho to bude trvat, než se bude omlouvat a chránit hřích vraždění??! Nebo už i to začalo? Třeba skrze potraty a euthanásii? Hřích lži, závisti, podvádění, cizoložství, smilstva a rebelie proti rodičům byl už ve společnosti dávno přijat. Hříchu zlodějny se říká privatizace nebo přemisťování předmětů... Ať se každý, komu to ještě trochu myslí, zamyslí nad tím, kam tohle spěje.
Navíc to vypadá, že hříchem se stejným pohlavím to nekončí - neřízená, neovládaná sexuální vášeň se ani s tím nakonec nemusí spokojit a vede ty nejotrlejší k pedofilii a už nás i šokovaly zprávy o homosexuálním kanibalovi Německu. Ke kanibalství ho dovedla jeho sexuální zvrácenost, kterou pořád nemohl ničím uhasit! Oběti pedofilů pak mají tendenci také vést promiskuiní život a společnost se dostává do začarovaného kruhu. Už to snad nemůže být horší, zbývá jen ty nejzvrácenější hříchy rozšířit od pár úchyláků mezi širokou veřejnost - a o to se neúnavně snaží naše drahá média. To už jsme jako společnost takoví konzumní idioti, že nejsme schopní vidět, jak svou vlastní společnost vedeme do totální záhuby. I kdyby Bůh zůstal stranou, sami se takhle zničíme. Ale Bůh stranou nezůstane, jako nezůstal v Sodomě. On je milostivý a nesmírně trpělivý. Volá k lidem, "nech toho, přijď ke Mě, já tě z toho vysvobodím." A lidé pořád nic. Bůh musí SVŮJ SVĚT brzy soudit!
A tak, pokud nechceme odporovat všemocnému Bohu, musíme vyvodit závěr, že sex se stejným pohlavím není vrozený, ale je to hřích. Bůh takovou činnost nazývá ohavností, kterou bude soudit: Lev 18:22, 20:13, 1 Kor 6:9, 1 Tim 1:10, Juda 7.
Ježíš Kristus nám předvedl takovou lásku, že zemřel i za tyto lidi. I kající homosexuální jedinec může být spasen a osvobozen od své spalující vášně - a od věčného trestu v ohni, jak píše Juda 7.
Všemocný Bůh Stvořitel chce, aby i oni činili pokání od svého hříchu, jako to očekává od všech ostatních hříšníků - 2 Pet 3:9: ...Bůh nechce, aby někdo zahynul, ale aby všichni došli k pokání... Aby se odvrátili od svého hříchu a přišli k Bohu. I když moderní společnost to většinou nechce uznat, na vrcholu všeho je Bůh, a nakonec bude vše podle Něho. A Bůh nám skrze Bibli (tj. pokud je správně přeložená, jako Kralická a ne "politicky korektní," jako drtivá většina moderních překladů), vzkazuje, že homosexualita nemá nějaké privilegované stání nad ostatními hříchy, jako je např. cizoložství a smilstvo. Když i smilník musí ovládat své chtíče, aby se Bohu zalíbil, proč to nemůže dělat ten, kdo hoří stejnou sexuální vášní - ale ke stejnému pohlaví.
Není mým cílem urazit lidi, kteří provozují sex se stejným pohlavím, ale z lásky k bližnímu je varovat - byli podvedeni liberálním učením naší společnosti. Ve skutečnosti si hrají s ohněm, protože to je vášeň, která je bez Krista neovladatelná a zničující - viz Gen 19:1-12. Ale "Kdo je v Kristu, je nové stvořeni, staré věci pominuly, hle vše je nové." 2 Kor 5:17. Boží soud nad modláři nekončí ani homosexualitou. Modlář padá stále hlouběji a hlouběji:
Řím 1:28-32:...
Řím 1:28, YLT: A podle toho, jak se jim nelíbilo uchovat Boha ve svém poznání, Bůh je vydal zvrácené mysli, aby dělali, co se nesluší;
Opět, "Lidé hynou pro nedostatek poznání," volal Ozeáš - 4:6. Stali se z nich modláři. Mohli si poznání Boha uchovat, ale svévolně se ho vzdali. Potlačují pravdu, kterou jim o sobě Bůh ukázal:
Řím 1:32: Přestože znají Boží rozsudek smrti and pachateli těchto věci, nejenže je sami dělají, ale ještě to ostatním schvalují.
Odsuzujeme cizoložství, ale díváme se na něj v televizi? Odsuzujeme zabíjení a všemožnou perverzi, ale chodíme se na to dívat na internet nebo na DVD? Nejde jen o to, co dělám, ale na co se dívám, čím se bavím. Ten, kdo se na to dívá, to tím de fakto schvaluje. Iz 5:20: Běda těm, kdo nazývají zlo dobrem a dobro zlem...
Proto buďme bdělí a oddělení pro Krista nenjen v našich skutcích, ale i v našich srdcích, aby nás mohl použít k jakékoliv dobré práci.
 

New comment

Log in
  Don't you have your own web yet? Create it for free on Blog.cz.
 

Actual articles

Advertisement