Ztracené poznání – Řím 1:18-23

14. march 2012 at 22:46 | Lukáš |  Pro Křesťany

ZTRACENÉ POZNÁNÍ:


Jak jsme si minule vysvětlili, i dnes má Bůh právo soudit lidi za to, že nepoznávají svého Stvořitele:
1. Máme mezi sebou Boží poselství - zapsané v Bibli. Víra přichází ze studie Božího slova - Řím 10:17.
2. Příroda a vesmír v nás vzbuzují pocity tajemna, které chceme zkoumat, a ty poukazují na Stvořitele.
3. Kdo hledá, najde. Bůh vidí ty, kteří hledají a zařídí, aby dostali potřebné informace, které probudí jejich víru. Jak?
4. Vedením Svatého Ducha. Opravdu máme Svatému Duchu za co děkovat, že nás i dnes vede do vší pravdy (Jn 16:13), a usvědčuje lidi z hříchu (Jn 16:8), aby se probrali z ďáblovy narkózy. Je pravda, že lidským nezájmem o uchování poznání Boha některé úžasné aspekty poznání Stvořitele byly zapomenuty. Proto je tak důležitá práce Svatého Ducha, který kompenzuje tyto nedostatky tím, že nás Sám vede do vší pravdy.

ZTRACENÉ POZNÁNÍ:

První příklad ztraceného poznání: Žalm 19: Někteří teologové mají dobré důvody si myslet, že co dnes známe jako okultní horoskop, bývalo od počátku něco úplně jiného, ale bylo to zkorumpováno potom, co Bůh rozptýlil národy v době Babylónské věže. Částečně se to dochovalo mezi Semity, včetně Hebrejců. Bůh totiž do oblohy zapsal evangelium a zásadní pravdy, takže každý člověk si to mohl přečíst rovnou z nebe. To, že pohané nazývali souhvězdí podle toho, jak vypadaly, je nesmysl - těžko by někdo z uskupení hvězd vyčetl tvary, které jsou jim přiřčeny. Kromě geometrického tvaru Velkého a Malého vozu těžko poznáte tvary jiných souhvězdí.

Starověké tradice Persie a Arábie však připisují vynález astronomie Adamovi, Setovi a Enochovi - patriarchům Bible z předpotopní doby.

Každá ze dvanácti konstalací Zodiaku (horoskopu) symbolizovala jeden Izraelský kmen. Příběh začal souhvězdím Panny, které souvisí s kmenem Zebulun, kde se nachází město Nazaret, ze kterého pochází Ježíš.
Story pokračuje od jedné konstalace ke druhé a končí se souhvězdím Lva - symbol kmene Judy, ze kterého se narodil král David a jeho potomek, Ježíš. Ježíš je v Bibli přezdíván "Lev kmene Judy."

Missler (Skryté Poklady) vysvětluje: "Lidé si měli zapamatovat názvy dvanácti souhvězdí (symbolizujích dvanáct Izraelských kmenů) a v každém souhvězdí si měli pamatovat názvy hvězd v pořadí podle jasnosti hvězd - a z toho vyčetli Boží poselství. Souhvězdí a hvězdy sloužily lidem jako mnemotechnická pomůcka ke sdělení příběhu!" Příběh začínal souhvězdím Panny přibližně těmito slovy: Panna porodí Zachránce, který bude vládnout...

"Rozluštění těchto "kosmických kódů" záviselo na znalosti dávných názvů hvězd ve staré hebrejštině. Některé se už sice nedochovaly, ale naštěsti se zachovaly v příbuzných jazycích - v Arabštině a Aramejštině - a i v jejich tradicích naleznete podobné souvislosti.

V příkladě souhvězdí Panny: Panna, v latině Virgo, se v Hebrejštině nazývá Bethulah. Je tradičně zobrazována jako dívka s větvičkou v jedné ruce a pšeničným klasem v druhé ruce. Nejjasnější hvězda je Spica - "pšeničný klas." V Hebrejštině - Zerah, sémě (pojem Sémě ženy - Gen 3:15, 15:15; Gal 3:16 - sémě je v jednotném čísle, ne v množném). V Egyptštině se tato hvězda nazývá Aspolia, sémě.

Druhá nejjasnější hvězda se v Hebrejštině nazývá Tsemech - větev - jeden z Biblických titulů Mesiáše - "větev/větvička Davidova rodu."

Další hvězdy jsou Zavijaveh = slavně/úžasně krásný; a Al Murredin = bude vládnout - Žalm 72:8.
Přibližný souhrn začátku Božího poselství skrze hvězdy: Panna - sémě - větev - úžasně krásný/oslavený - bude vládnout.... )"

Jména dalších konstalací a hvězd zahrnují názvy jako: Vytoužený syn - , opovrhovaný - oběť za hřích, přicházející, JÁ JSEM, Probodnutý... "

Protože dnes máme Bibli, můžeme si samozřejmě doplnit chybějící detaily:
Panna zázračně počne z Ducha svatého a porodí syna z Davidovy větve, krásného Mesiáše, který je Bůh; který přichází jako oběť za hřích, bude probodnut - ale pak bude oslaven a bude vládnout.... Takové poselství Bůh zapsal přímo do hvězd, ale lidé odmítli uchovat si toto poznání. Škoda.

Kromě zmíněných svědectví o Bohu, Bůh kráčel s Adamem v Edenu, a Adam pak předával toto svědectví téměř celé předpotopní společnosti - Adam žil 930 let - až do doby Lámecha, který byl otcem Noéma, který žil 950 let. Abraham se narodil pouhé dva roky po smrti Noéma - takže obrovský časový úsek - od stvoření Adama až po narození Abrahama, byl překlenut svědectvím pouhých tří generací - Adam, Lámech, Noém. Ale ani tenkrát se drtivá většina lidí nesnažila uchovat si poznání Boha.

Druhý příklad ztraceného poznání - Gen 5: jména předpotopních patriarchů v pořadí od Adama až po Noéma hlásají evangelium:

Genesis 5: Zbožná větev Setova - Kristův rodokmen - Lk 3:23-28.
Jejich jména dávají dohromady evangelium - 1500 let před Kristem!

Dávejte dobrý pozor na původní význam kmene těchto jmen ve staré hebrejštině: Můžete to vyčíst nejen z Biblických komentářů, ale též z internetové encyklopedie Wikipedia.

Rodokmen v 5. kapitole: Adam = člověk, Šét = náhrada (za zabitého Ábela); Enóš= smrtelný; Kénan=trápení, Mahalalel= požehnaný Bůh, Jered = sejde dolů, Henoch = učení, Metúšelach = jeho smrt přinese, Lámech=zoufalý, Noém=útěcha, odpočinek, úleva.

Rekonstrukce významu jejich jmen = Evangelium: Člověku je nahrazeno smrtelné trápení: Požehnaný Bůh sejde dolů s učením, že Jeho smrt přinese zoufalým útěchu!

Protože lidé žili stovky let, mnozí z těchto Božích mužů žili současně najednou. Když se sešla celá rodina a představili se podle věku => evangelizační nástroj. Bůh zanechal v tomto rodokmenu v Gen 5 následným pokolením naději na vykoupení z hříchu, poukazující na událost v daleké budoucnosti, tisíce let před tím, než požehnaný Bůh přišel dolů k nám, v těle Ježíše Krista, učil, předpověděl své ukřižování a na kříži dal útěchu zoufalým tím, že je vykoupil svou krví ze svých hříchů!

Ale upadající svět přehlušil jejich svědectví divokou hudbou, hukotem finančních trhů, válkami a byznysem vydělávajícím prachy - tak, jako je to dnes. Ježíš se zmínil, že před Jeho příchodem bude svět vypadat jako ve dnech Noémových - Mt 24:37.
Už je vám jasné, proč je v naší zemi takový nepořádek? Češi odmítají poznání Boha úplně radikálně a tak Bůh vydal mnoho Čechů zvrácené mysli....

Řím 1:28: Když nechtěli Boha znát, tak je vydal jejich zvrácené mysli, aby dělali, co se nesluší.

Lidé, kteří v Boha nevěří, jsou lidé, kteří nehledají. Nemají o Bohu informace ne proto, že by nebyly k dostání, ale proto, že je nehledají. Takové lidi čeká hrozný soud a tak nám nezbývá, než se za ně modlit, aby snad alespoň někteří přišli ke svým smyslům a začali hledat a poznávat Pravdu, která je vysvobodí ze zajetí jejich hříchů.
Modleme se za naši zemi, aby lidé pokáním k Bohu a vírou v Ježíše Krista mohli změnit své životy a tím začít měnit bezútěšnou situaci České země. Zbývá nám však pořád reálná naděje: celonárodní pokání Božího lidu:

2 Letopisům 7:14: A pokud MŮJ LID, který se nazývá mým jménem, se pokoří, a bude se modlit a hledat Mou tvář, a odvrátí se od svých zlých způsobů, POTOM uslyším z nebe, a odpustím jejich hřích A UZDRAVÍM JEJICH ZEMI.

(c) 2010 Milan Tachecí
 

New comment

Log in
  Don't you have your own web yet? Create it for free on Blog.cz.
 

Actual articles

Advertisement