Pastoři nebo manažeři? Část 2.

19. march 2014 at 16:50 | Pastor Milan |  Hlubší studium
Pastoři nebo manažeři? Část 2.

3. CHURCH GROWTH MOVEMENT - HNUTÍ RŮSTU CÍRKVE.

Přímým produktem "hnutí citlivého ke hledajícím" je tzv. "Church Growth Movement" - hnutí růstu církve. Začalo zasahovat širokou křesťanskou veřejnost koncem minulého století a dnes se těší veliké oblibě i v řadách "emergent church" ("Vynořující se církve"). Úmysly mohou být dobré, ale jsou zjevně nebiblické - cílem je naučit se taktiky a strategie světského vedení, aby církev "rostla" - důraz je na početnost, ne na duchovní růst. Proponenti Hnutí růstu církve zdokonalili světský koncept managementu církve v semináře, které ve své vlastní, byť schopné síle vyučují po celém světě. Problém s Church Growth Movement je evidentní nebibličnost jejich strategií. Budují církev na základě principů světského managementu "rozděluj a panuj," místo aby ji budovali podle principů Biblického konceptu vedení = růst skrze učednictví a vedení skrze sloužení, vždy s ohledem na vedení Svatého Ducha.

Biblický koncept vedení v církvi klade důraz na obětavost, nezištnou službu motivovanou láskou k bližnímu a řízenou podle Bible, ne podle knih o managementu. Biblický koncept vedení odnaučuje lidi sobeckosti a pýše, které jsou v lidech zvlášť v dnešní době tolik zakořeněné. Je to vedení příkladem sloužení - pastor obětavě slouží ovečkám pro jejich duchovní růst a ovečky se podle jeho příkladu, inspirovaného Biblí, též učí sloužit si navzájem. Produktem biblického vedení službou je obětavost, nesobeckost, dávání zájmů druhých nad zájmy vlastní (Fil 2:2-4)... Je to krásný, byť nedokonalý obraz Božího království zde na zemi. Křesťané žijí a předávají Kristovu lásku, kterou čerpají přímo z Něho tím, že s ním tráví čas a mají s ním opravdové společenství. Křesťané duchovně rostou skrze velice konkrétní a osobní "učednictví," tj. vyspělejší křesťané vyučují a jdou příkladem "mladším, slabším" křesťanům, kteří podle příkladu starších rostou do duchovní dospělosti, aby pak sami pomohli duchovně růst někomu jinému.

CÍRKEV PATŘÍ KRISTU, NE PASTOROVI, NE JEJÍMU VEDENÍ! V tomto bodě se bolestně projevuje nebibličnost Hnutí růstu církve. "Ten má svých deset tisíc, tamten má svých deset tisíc.... " káže John Maxwell ve svých seminářích o principech, jak "růst církev." Tato slova okamžitě prozrazují jeho nebiblický koncept vedení církve. Církev nepatří "tomu ani tamtomu." Církev patří Kristu a ON PŘIDÁVÁ LIDI DO CÍRKVE, ne její lidské vedení (Sk 2:47).

Použitím světských principů lidé vskutku mohou významně zvýšit počty lidí ve "své" místní církvi. Celé demominace mohou určitými marketingovými, managerskými a zábavnými strategiemi významně zvýšit počet lidí ve své denominaci a chlubit se "úspěšným růstem." ALE K ČEMU JIM TO JE, KDYŽ TYTO STRATEGIE JENOM PŘITAHUJÍ "KOZY," KTERÉ KRISTUS DO CÍRKVE NEPŘIVEDL! Které sice chodí do místního sboru, ale Kristu nepatří! Které se namáhají, aby byl jejich sbor větší, ale v nebi nebudou!

Zásadním hříchem hnutí růstu církve (Church Growth Movement) tedy je, že místo aby nechali růst církve na Kristu, kterému jedinému církev patří, berou záležitost do svých rukou a hromadí své hříchy vychováváním generací "koz," které povrchně oblékli do ovčího rouna. Uvnitř, bohužel, bez usvědčení z hříchu, které vede ke zbožnému zármutku, které vede k záchraně (2 Kor 7:10), zůstávají "kozami" - Mt. 25.

Vlajkovou lodí Hnutí růstu církve je Willow Creek Community Church v Chicagu, pod vedením Billa Hybelse. Sám jsem tento mega-sbor několikrát navštívil - bylo to na pohled úžasné. V neděli ráno, v čas Bohoslužby, řídilo přístupové cesty k budově Willow Creek 50 policistů. Tolik lidí se tam hrnulo každou neděli! Jenže já i moji bratři v Kristu, kteří znali lidi ve Willow Creek si povšimli do očí bijící tělesnosti těchto "křesťanů." Tenkrát jsem ještě nevěděl, jak to vysvětlit, dnes už to chápu. Výsledek evangelia okleštěného o pokání. Měli poznání Krista v hlavě, byli osvíceni Duchem, ale ještě nebyli spaseni, protože nečinili pokání! Lk 8:13, 2 Pet 2:20-22! Člověk je spasený teprve, když poznání v hlavě přejde do "srdce." Člověk teprve potom pochopí, kdo je Pán Pánů, a kdo jsme my, beznadějní hříšníci, v potřebě Boží milosti. Teprve potom člověk pochopí, jak šílené je bezstarostně dál přibíjet Krista na kříž svými hříchy, kvůli kterým za nás zemřel. (Žid 10).
Vedení Willow Creek si před několika roky uvědomilo, že "něco nesedí," udělali rozbor, přiznali, že to dělali špatně.... a dál to dělají špatně!

Osobně bych raději sloužil církvi s 10 lidmi, které všechny uvidím v nebi, než se mořil obrovskou administrativou s 1000 lidmi, kteří sice ústy Krista vyznávají, ale v nebi nebudou, protože svým životem Krista popírají!

Může hnutí růstu církve zvýšit počet "spasitelných lidí?"
Zatímco Bible křesťanům přikazuje "kázat evangelium všemu stvoření" Mk 16:15, nemůžeme zvýšit počet "spasitelných lidí" tím, že snížíme laťku evangelia. Naopak, ve věku odpadání od Pravdy (2 Tes 2:3), je obzvlášť potřeba kázat neředěné evangelium, které je schopno usvědčit hříchem zatvrzelá srdce. Usvědčení sice samo o sobě neprodukuje automaticky spásu, ale je prvním krokem ke spáse. Podle Pavlova kázání v Aténách vidíme tři typické skupiny lidí, v jejich reakci na usvědčující evangelium (Sk 17:32-34):

1. Posmívají se a odmítají ho.
2. Odkládají rozhodnutí na jindy.
3. Dojdou ke zbožnému zármutku, který vede k pokání a spáse.

Pokud však zředěné evangelium Hnutí růstu církve není schopno usvědčit lidská srdce, není pak ani schopno "zvýšit počet spasitelných lidí." Zatímco "spasitelnost" člověka je komplexní pojem, hodně záležící na samotném Bohu, věřím, že církev tom hraje aktivní roli ve smyslu, jak je schopna varovat lidi a pod vedením Svatého Ducha je usvědčovat z hříchu. Samozřejmě, potom, co jsou lidé spasení, potřebují dále duchovně růst, ale k čemu jsou snahy o duchovní růst s lidmi, kteří nikdy ke skutečné spáse nedošli?

Hnutí růstu církve ignoruje varování apoštola Pavla i Ježíše, že před Jeho příchodem bude "odpadání od Pravdy" - 2 Tes 2:3. Řecké slovo "apostacía" neznamená odpadání od Boha nebo odpadání od víry, jak mnohé překlady uvádějí. "Apostacía" znamená dezerce od pravdy. Církve budou dál plné lidí, s nějakou vírou, ale ta víra už nebude založena na Pravdě Božího slova. Bude to víra planá, nespasitelná. A dnes, když s Biblí porovnáte to, co se učí a dělá v církvích, musíte vidět, že odpadání od Pravdy se už děje!
Ježíš řekl: "Až se vrátí Syn člověka, najde na zemi víru?" (Lk 18:8). Z kontextu Bible víme, že nemluvil o jakékoliv víře, protože i Budhisti, Hinduisti a Satanisti mají také nějakou víru. Ježíš mluvil o víře založené na Pravdě Božího Slova, Bible.

Tyto a podobné verše naznačují, že před příchodem Ježíše bude na zemi málo "spasitelných" lidí. Vidíme to i na stínu konce věku v příběhu Lota v Gen k. 18 a 19 - už tam nebylo ANI DESET spravedlivých (spasených). K čemu by mi tedy byly světské metody růstu církve, když přivedou jen "nespasitelné" lidi? Budou mít svrbějící uši a navrší si kazatele, aby jim lechtali sluch - 2 Tim 4:3-4! Copak se tohle dnes už neděje? Ironií bohužel zůstává, že Ti, kteří si potřebují tohle uvědomit, protože se musí zbavit těch svých svrbějících uší, které slyšíce, neslyší, ti tohle většinou nepřijímají. Jejich srdce jsou zatvrzelá za bod návratu k pokání (Žid 3:12-13). Proto se snaží umlčet řídnoucí hlasy varování, které poukazují na "politicky nekorektní" pasáže s Písma.

ZÁVĚR:
Pokud různá hnutí, a zde konkrétně zmíněné Hnutí růstu církve, se řídí heslem "hlavně, ať je nás víc," místo aby byli věrni principům růstu církve z Bible, namáhají se nadarmo. Ovoce jejich práce v nebi nebude. I když jejich strategie používají špičkové principy světského managementu, nejsou schopné dovést lidi ke zbožnému zármutku nad svým hříchem, který vede ke skutečné záchraně člověka. Chlubí se velkým množstvím následovníků, které však nikdy nedovedli k usvědčení z jejich hříchů, čímž v nich nikdy nevyvolali potřebu usmířit se s Bohem "pokáním k Bohu a vírou v Ježíše Krista" (Sk 20:21). Tato hnutí produkují povrchní církve, které se ZDAJÍ být podle velkého počtu následovníků velice úspěšné. Bohužel to jsou "náboženské kluby" s evangeliem bez zubů a s učením bez usvědčení. Tyto kluby jsou bohužel plné lidí, kteří si říkají křesťané a přitom nikdy neporozuměli tomu, co tento pojem znamená.

MAJÍ FORMU ZBOŽNOSTI, ALE POPÍRAJÍ JEJÍ MOC. A OD TAKOVÝCH LIDÍ SE ODVRACEJ! - 2 Tim 3:5. PROTO ČIŇTE POKÁNÍ A OBRAŤTE SE, ABY VAŠE HŘÍCHY BYLY VYMAZÁNY - Sk 3:19.


Pokud neoznačeno jinak, verše jsou citované z Nové King James Bible.

© 2012, 2014 Pastor Milan Tachecí
 

New comment

Log in
  Don't you have your own web yet? Create it for free on Blog.cz.
 

Actual articles

Reklama