Vytržení církve II.

31. march 2015 at 18:05 | Pastor Milan |  Hlubší studium

Vytržení církve II.

Citované Písmo podle NBK, NKJV a Textus Receptus, pokud neuvedeno jinak.


VYTRŽENÍ = Ř. Harpazó. Lat. Rapethio.
Vytržen silou k.... ke spojení, dohromady, s Ježíšem. Bleskově popadnut, chňapnut, vytrhnut...

Toto je doplňovací článek ke článku Vytržení církve zde.


VYTRŽENÍ JDE RUKU V RUCE SE VZKŘÍŠENÍM MRTVÝCH KŘESŤANŮ A PŘEMĚNOU ŽIVÝCH DO OSLAVENÝCH TĚL


Ježíš: Bůh není Bohem mrtvých, ale živých - Mt 22:31-32: Ale pokud jde o vzkříšení z mrtvých - copak jste nečetli, jak vám Bůh řekl: 32 'Já jsem Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův '? On není Bohem mrtvých, ale živých!"

Jn 14:1-3 - Ježíš přichází pro církev.

Židům 9:28, MT
Těm, kteří ho dychtivě očekávají, se ukáže podruhé - už ne kvůli hříchu, ale k dovršení jejich spásy.

1 Tes 4:17
My živí budeme spolu s nimi uchváceni do oblak vstříc Pánu; potom už budeme s Pánem navždycky.

1 Kor 15:50-53
50 Říkám vám, bratři, že tělo a krev nemůže mít podíl na Božím království a smrtelnost nemůže mít podíl na nesmrtelnosti.
51 Prozradím vám teď tajemství: Všichni nezemřeme, ale všichni budeme proměněni -
52 naráz, v okamžiku, za zvuku polnice ohlašující konec. Až zatroubí, mrtví budou vzkříšeni k nesmrtelnosti a my budeme proměněni.
53 Toto pomíjivé musí obléci nepomíjivost, toto smrtelné musí obléci nesmrtelnost.


ČTYŘI VÝKLADY OHLEDNĚ VYTRŽENÍ CÍRKVE


- 1. Pre-trib - před 70. Týdnem Danielovým (Dan 9:24-27).
- 2. Mid-trib - uprostřed Dan. Týdne, na začátku Velkého soužení (3,5 let)
- 3. Pre-wrath - před vylitím Božího hněvu, pravděpodobně mezi Zj 6:16-17-8:7 (Před hněvem Beránkovým).
- 4. Post-trib - na konci Danielovy Sedmy let, těsně před příchodem Ježíše na zem.

Mezi křesťany probíhá živá debata, kdy k tomu vytržení dojde. Profesor Gleason Archer z Trinity Evangelical Divinity Seminary, v jehož sesterské škole jsem vystudoval, dokonce napsal o vytržení církve celou knihu. A to nebyl jediný. Závěr tohoto učence byl, že každý výklad vytržení má své pro a proti, a tak nemůžeme s jistotou říct, kdy to bude. Bohužel nás takoví učenci matou v důležitých věcech.

Ono to totiž vůbec nemusí být tak složité. Je to podobné, jako s dohady o tom, že homosexuál nemůže za svou úchylku, protože se tak narodil. Lidé se přou, píšou se o tom litanie... A v tom ohromném množství informací, nebo spíš dezinformací, se ztratí jednoduchá pravda: Neexistuje homosexuální gen. Homosexualita tudíž nění dědičná, je to naučené chování. Není to tak složité, jak to vypadá. Proto to Bůh nazývá hříchem. I když osobnost člověka samozřejmě tvarují životní zkušenosti, případně zneužívání a jiné věci. Nic z toho však nemůže být omluvou za něčí hřích. Je třeba se s tím vypořádat podle Stvořitele, ne podle hříšníka.

Podobně je to s vytržením církve. Není to tak složité jak to vypadá. Jde především o to, na koho chcete čekat. Na Krista nebo na Antikrista!

Pre-trib čekají na Krista, protože Jeho příchod je první na řadě ve sledu budoucích událostí, které Bible předpověděla. Kristus si přijde pro církev a pak začne 7 let Danielova proroctví - 70. sedmy let - Dan 9:24-27.
Ostatní, tj. Mid-trib, Pre-wrath a Post-trib však čekají na Antikrista! V případě jejich výkladu vytržení je totiž na řadě nejprve začátek Velkého soužení a odhalení Antikrista. Kristus by přišel pro církev podle nich až po odhalení Antikrista!

Na koho chcete čekat? Na příchod Krista, nebo Antikrista? Já čekám na Krista. Pre-trib je v souladu s Biblickým konceptem, že máme být připraveni.


KRISTUS ŘEKL, ŽE PŘIJDE NEČEKANĚ, NE BRZY


a. Zj 3:11: Řecké slovo tachú se může přeložit buď brzy, nebo "nečekaně, rychle." Záleží na kontextu. Kontext zde není brzký příchod Krista (zatím nepřišel 2000 let), ale NEČEKANÝ - to je v souladu s kontextem Písma, např. podobenství 10 panen v Mt 25, aj. Též je to v souladu s tradiční židovskou svatbou. Ženich si přišel pro nevěstu NEČEKANĚ. Kristus si přijde pro církev nečekaně a bude to fofr!

b. Pavel sám očekával příchod Ježíše za svého života:
1 Tes 4:17 My živí budeme spolu s nimi uchváceni do oblak vstříc Pánu; potom už budeme s Pánem navždycky.

Spletl se Pavel, protože Ježíš za jeho života nepřišel? Ne, Bůh to nastavil tak, aby KAŽDÁ generace křesťanů očekávala Kristův příchod - abychom "nespali." Abychom byli bdělí. Připravení. Abychom sloužili a nespali. Tak to Bůh chce. A tento Biblický koncept hned vylučuje Mid-trib, Pre-wrath a Post-trib, protože bychom nečekali na příjemné překvápko s vytržením, ale na (krajně) nepříjemné zjevení Antikrista. Do příchodu Antikrista bychom mohli pohodlně podřimovat, a teprve potom vyhrnout rukávy a honem něco dělat, aby nás brzy přicházející Kristus nenachytal spící. Jenže takhle to nefunguje. Vytržení je další proroctví na řadě. Kristus by nemohl přijít nečekaně, kdybychom věděli, že Antikristus už tady je - to bychom věděli, že Kristus přijde maximálně za několik krátkých let.

Mimochodem příchod Krista pro církev až po odhalení Antikrista by jaksi pozbyl relevance, protože Antikristus by nás spolehlivě, rychle a masově zabíjel a z církve by se rychle stali mrtví "Svatí, kteří přišli ze Soužení" - Zj 7:14. To je ale jiná skupina, tak jako věřící Starého Zákona jsou jiná skupina.

c. Židovská svatba: Po zasnoubení ženich odešel ke svému otci budovat příbytek pro jeho rodinu. Když ho dostavěl, NEČEKANĚ se vrátil pro svou nevěstu. Nevěsta musela být celou tu dobu připravená na nečekaný příchod ženicha - svatební šaty, atd. Podobně si přijde Kristus pro svou Církev. Nečekaně.

d. Vytržení před tzv. Velkým soužením (Dan 9:24-27) vyžaduje bdělost, může k němu dojít kdykoliv.

e. Podobenství 10 panen - Mt 25:1-13 - vytržení vyžaduje bdělost, Ženich přijde nečekaně. Církev má být bdělá a ne spát.


TYPY VYTRŽENÍ VE SZ


a. Enoch je předpotopní typ vytržení - Gen 5:24. Naděje věčného života uprostřed kapitoly smrti .... žil... a umřel...

b. Eliáš je SZ typ vytržení - 2 Krá 2:11.


ZÁVĚR


Apoštol Pavel píše, že nechce, abychom byli ohledně vytržení církve ignorantní (1 Tes 4:13). Je důležité, abychom v tom měli jasno. Kristus si přijde pro svou církev nečekaně, jako si ženich přišel nečekaně pro svou nevěstu, což bylo zabudováno do židovské tradice a Ježíš o tom učí v Mt 25:1-13.

Aby vytržení církve bylo nečekané, nemůže mu předcházet příchod Antikrista, který by křesťané samozřejmě nepřehlédli. Mj. Antikristus podepíše sedmiletou mírovou smlouvu s Izraelem (Dan 9:27), což by pro křesťany byl signál, že sedmileté soužení od podpisu této smlouvy začíná.

Od příchodu Antikrista by si křesťané mohli spočítat, že do vytržení církve zbývá maximálně 7 let, podle toho, jestli věří v Mid-Trib, Pre-Wrath nebo Post-Trib. Církev by celá staletí zahálela a spoléhala se na příchod Antikrista, jako na signál, že Kristus se bude brzy vracet a proto by se měla pustit do práce. Aby církev čekala na Antikrista je samo o sobě absurdní. Tato absurdita, kromě jiných důvodů, vylučuje výklady vytržení v Mid-Trib, Pre-Wrath nebo Post-Trib.

Výklad, že k vytržení církve dojde PŘED započetím sedmi let Velkého soužení je nejlépe podpořen Písmem (např. Zj 3:10) i Židovskou tradicí.

Vytržení církve má precedens v předpotopní době v Enochovi a v době Starého Zákona v proroku Eliášovi.


© 2015 Milan Tachecí. Šíření nezměněné kopie je povoleno s příslušným odkazem na webovou stránku.
 

New comment

Log in
  Don't you have your own web yet? Create it for free on Blog.cz.
 

Actual articles

Reklama