Vytržení církve a Izrael

2. august 2015 at 2:00 | Pastor Milan |  Hlubší studium

Vytržení církve a Izrael (Jákobovo soužení).

Citované Písmo podle NBK, NKJV a Textus Receptus, pokud neuvedeno jinak.

Abychom správně pochopili, co je vytržení církve a kdy k němu dojde, musíme ho správně zasadit do kontextu druhého příchodu Ježíše Krista. Vytržení církve přímo souvisí s druhým příchodem Ježíše Krista.

Druhý příchod Ježíše je období sedmi let, které Bible nazývá velké soužení (Zj 2:22, 7:14). Těchto sedm let je zbývajících sedm let Danielova proroctví v Dan 9:24-27. Danielovo proroctví (9:24-27) se především týká Izraele (i když dopadá na celý svět, Izrael je středobodem tohoto období) a Jeremiáš ho nazývá dobou Jákobova soužení - Jer 30:7. Někteří nazývají Velkým soužením jen druhou polovinu těchto sedmi let Danielova proroctví, kdy Bůh vylije svůj hněv na zemi, počínaje soudy oznámenými rebelujícími lidmi ve Zj 6:15-17 a započatými sedmi polnicemi - Zj 8:6. V souladu s veškerým Písmem je však přesnější nazývat Velkým soužením celých 7 let této dramatické doby, detailně popsané ve Zjevení k. 6 - 19.

Osobně rozlišuji tyto dvě nuance:
  • velké soužení - sedmileté období Danielovy 70. sedmy - Dan 9:24-27.
  • Velké soužení - druhá polovina velkého soužení, kdy Bůh vylije na svět své soudy.
Technicky Boží soud začíná už skrze nástup Antikrista k moci, rozvázáním první pečeti ve Zj 6:1. Jakmile si Antikristus upevní politicky svou moc (Zj 6:2 - byla mu DÁNA koruna), spustí velké krveprolití při rozvázání druhé pečeti - Zj 6:3-4. I to krveprolití, bylo Antikristovi POVOLENO. Kým? Když vezmeme v úvahu, že Antikristus, jako svrchovaný vládce země nad sebou žádného člověka nemá, musí mu jeho nekalou aktivitu povolit Bůh. Ďábel může škodit jen tolik, kolik mu dovolí Bůh - viz Jób k. 1 a 2. I v soudu je Bůh milosrdný. I když dovoluje zlu, aby nám škodilo (když už jsme si to zlo vybrali), zároveň aktivitu zla OMEZUJE. Kdyby Bůh zlo neomezoval, byli bychom už všichni mrtví - a v pekle. Bez Boží ochrany by nás zlo od Boha odtáhlo a zničilo (např. Jób k. 1 a 2, též Mt 24:22...).

Bůh tedy započne soud nad zemí skrze Antikrista, kterého ovládá satan. Lidé odmítli svého Stvořitele a Stvořitel jim dá, co chtěli - vládu zla. Kdyby jen lidé uvěřili Biblickým varováním, že odmítnutí Stvořitele/Spasitele zároveň znamená vybrat si vládu Zlého (např. Jan 5:43)!

Druhý příchod Ježíše Krista tedy není v jednom dnu. Je to období Soudu nad rebelujícími a bezbožnými "obyvateli země." V knize Zjevení se často objevuje tento pojem: "obyvatelé země." Jsou to lidé, kteří odmítli Boží království. Církev tu chybí. I to nepřímo hovoří ve prospěch vytržení církve před tímto obdobím.

Danielova 70. sedma let je především doba Soudu nad nevěrným Izraelem. Dvě třetiny Izraelců v tomto období zemře, jedna třetina "projde ohněm," aby je Bůh pročistil a udělal z nich boží lid, jakým měli být (Zach 13:8-9).

Ve Starém Zákoně je zaznamenáno 19 různých "dnů Soudu" - nad různými národy i nad Izraelem. Ty "dny Soudu" byly ve skutečnosti období, které trvaly několik měsíců až několik let. V tomto kontextu a s ohledem na Danielovo proroctví (9:24-27) se na druhý příchod Ježíše vztahuje období těchto sedmi let, které se nazývá "velké soužení."


SEDMDESÁTÁ SEDMA

"70 sedem je stanoveno pro tvůj lid...." Dan 9:24.
Některé překlady uvádějí "sedmdesát týdnů." Izraelité totiž měli nejen "týden dní," ale také "týden roků." Každý sedmý rok byl "sobotní rok," tj. rok odpočinku. Izraelité měli mj. nechat půdu odpočinout. Protože to nedodržovali, tak Bůh skrze Babylónské zajetí zařídil, aby zem odpočívala 70 let, tj. 70 sobotních roků, které ji Izraelci nedopřáli. Období, kdy nedodržovali sobotní rok bylo 70x7 (každý sedmý rok) = 490 let. (Lev 25:1-7, 26:34; 2. Letopisům 36:19-21; Ezra 1:2; Iz 39:6; Jer 20:4, 25:8-11, 29:10, 32:28, 44:22; Ez 15:8; Dan 9:2). Židé byli ve vyhnanství 70 let za nedodržené sobotní roky během předchozích 490 let.

Prorok Daniel si uvědomil, že se národu Izrael blíží vysvobození z babylónského zajetí. 70 let před tím Bůh seslal na nevěrný Izrael "den Soudu" skrze babylónského krále Nabukadnezara. Jeruzalém i chrám byly zničeny a národ Izrael byl vzat do babylónského zajetí na 70 let.

Daniel čtením Jeremiáše pochopil, že těch 70 let ve vyhnanství (aby půda mohla odpočívat) bude brzy "odslouženo" a Izrael se bude moci vrátit domů - Jer. 25:12, 29:10.
A když se za to modlil, přišel k němu anděl a sdělil mu dalších 490 let prorocké historie Izraele (Dan 9:24-27). Po 483 letech se však tyto prorocké hodiny zastavily - protože Izrael ukřižoval svého Mesiáše - Dan 9:25-26. Mesiáš svou krví zpečetil Novou smlouvu a do zastavené historie Izraele vstoupila vsuvka historie církve. Církve, složené především z nežidů, jejíž služba Bohu běží už téměř 2000 let.

Je to jako šachové hodiny. Jedné straně stojí, druhé straně běží. Když se přepne knoflík, stojící hodiny se rozběhnou a běžící hodiny se zastaví.
Izrael je během (dnešního) věku církve (běžících hodin) na "trestné lavici" za zabití vlastního Mesiáše. (Hodiny Izraele stojí.) Izraeli však čas úplně nevypršel - zbývá mu SEDM prorockých let (490 - 483 = 7).

V tomto smyslu církev nahradila Izrael - ALE JEN DOČASNĚ. Izraeli tedy zbývá naplnění posledních SEDMI let tohoto Danielova proroctví a potom bude následovat pozemské Tisícileté království, které jim Bůh ve SZ zaslíbil. Než Bůh opět rozběhne hodiny zbývajících sedmi let Danielova proroctví v Dan 9:24-27, odstraní ze země církev. Tomu říkáme "vytržení církve" - 1 Tes 4:13-18).

TĚCH SEDM PROROCKÝCH LET, KTERÉ IZRAELI ZBÝVAJÍ (Dan 9:24-27), JE SEDM LET VELKÉHO SOUŽENÍ.

Když se opět rozběhnou hodiny Izraele, musí se zastavit hodiny církve. Proto musí být církev vytržena před Velkým soužením, tj. před započetím sedmi let, které zbývají z Danielova proroctví.


STRUČNĚ O VĚCECH BUDOUCÍCH (ESCHATOLOGIE)

Dnes žijeme ve věku milosti, ve věku církve. Tomu předcházel věk Zákona. Věk církve je věk Nové smlouvy v Ježíšově krvi, kterou vykoupil hříšné lidi. Vykoupil všechny, tudíž je Ježíš Kristus Pánem všech lidí - Fil 2:10-11. Nicméně do Božího království vstoupí jen ti, kteří činili "pokání k Bohu a uvěřili v Krista" - Sk 20:21. Ti, kteří zemřeli ve svých hříších, bude Kristus soudit a bohužel nikdo z těch lidí své hříchy neobhájí. Udělali obrovskou chybu, že odmítli Boží milost a tak jim zbyde už jen Boží soud.

Tento věk milosti rychle končí a přichází věk Tisíciletého království. Mezi tyto dva věky je zasazeno období Velkého soužení, tzv. Doba Jákobova soužení - Jer 30:7, Ozeáš 12:2.


PROČ PŘICHÁZÍ BOŽÍ SOUD

Tak jako se ve věku Zákona lidé opakovaně odvraceli od Boha, až do stavu praktické nenapravitelnosti a byli souzeni, podobně je to dnes. Navzdory věku Boží milosti, rychle přibývá lidí, kteří o Boží milost nestojí. V církvi nastalo masové odpadání od pravdy - 2 Tes 2:3. Ne od (nějaké) víry, ne od boha, ale OD PRAVDY. Od NEPŘEKRUCOVANÉHO učení Božího Slova.

Svět se nezadržitelně řítí k Božímu soudu - navzdory všem varováním a Božímu úsilí lidi zachránit. Dokonce přibývá nevěřících lidí, kteří si začínají uvědomovat, "že se něco děje a něco přichází." Pro ty je naděje, že je toto uvědomění ještě zavčasu dovede ke Spasiteli. Protože Bůh dal lidem svobodnou vůli, nemůže je k záchraně nutit. A mnozí lidé se svéhlavě nechali podvést ďáblem, protože NEMILOVALI PRAVDU, KTERÁ JE MOHLA ZACHRÁNIT - 2 Tes 2:9-12, Jan 8:32.


Ten soud nad celým světem bude tudíž vykonán mezi koncem věku církve a začátkem Tisíciletého království. Není to soud úplně poslední, ale předposlední. Historie lidstva je protkána obdobími Boží milosti, které následovaly Boží soudy, když lidé začali Boží milostí pohrdat. Cílem Božích soudů je lidstvo napravit, přivést k rozumu, aby se vrátili ke svému Stvořiteli, protože to je pro ně dobré. Při Božích soudech se napravitelné napraví a nenapravitelné odstraní.

Jinak to nejde. I v brzké době musí Bůh opět lidstvo "přetavit," víc, než kdy před tím - aby Tisícileté království mohlo být tak požehnané, jak to Bůh slíbil. Musí odstranit lidi, kteří by život v požehnaném Tisíciletém království kazili - protože se svým životním stylem rozhodli následovat zlo, místo svého Stvořitele. Bůh musí odstranit lidi, kteří ignorují svého Spasitele.


LIDÉ, KTEŘÍ "VYHRÁLI" NAD BOHEM

Bůh to tak nechtěl! Bůh udělal vše, co mohl. Nemůže se však lidem vnutit - to by nerespektoval jejich svobodnou vůli. Ti, kdo budou Soudem zničeni a uvrženi do pekla, jsou LIDÉ, KTEŘÍ "VYHRÁLI" NAD BOHEM. Vzdorovali veškerým Božím snahám dát jim milost/amnestii tak úspěšně, že místo milosti dostanou spravedlivý soud. To se týká Židů i nežidů - Řím 2:9-10. Bůh není kruťas, který se baví tím, že hází lidi do pekla. Ale Bůh je spravedlivý a musí potrestat zlo. I my bychom potrestali vrahy a šmejdy, kteří znásilňují děti. Možná bychom potrestali i zloděje, i když už jsem slyšel mnoho velmi pokřivených názorů na spravedlnost. Bůh je perfektní a Jeho spravedlnost je perfektní. Kromě vrahů potrestá i zloděje, ZÁVISTIVCE A LHÁŘE a mnoho jiných "nevinných hříšníků." Jinými slovy, u Božího soudu neobstojí nikdo. Lidi totiž nepotřebují Boží spravedlnost, ale Boží milost. (VŠICHNI zhřešili a nedosahují Boží slávy - Řím 3:23).

Bůh to ví. Ví, že jsme se zkazili. Bůh nás ale miluje, jako rodiče v slzách milují své nepovedené dítě a chtějí mu dát "další šanci." Bůh šel tak daleko, že vzal naše hříchy na sebe a zemřel za nás. (A třetí den vstal z mrtvých - 1 Kor 15:3-4).


ALE TA SVOBODNÁ VŮLE...

Rychle přibývá svévolníků, kteří prostě nesnesou pravdu a zvolí si zlo. Tím odmítnou dar Boží milosti a věčného života - pokáním k Bohu a vírou v Ježíše Krista - Sk 20:21. Tím si vybrali SOUD. Ti naživu dostanou velké soužení a všichni mrtví, kteří odmítli Boží milost, soud před Velkým bílým trůnem ve Zj. 20:11-15. Bůh je však tak milosrdný, že i ve velkém soužení přijme každého, kdo k Němu zvolá o pomoc.
Ti, kdo nemilují pravdu až na smrt, však dopadnou velmi špatně.

Všichni, jejichž jméno nebylo v knize života, byli uvrženi do ohnivého jezera - Zj 20:15.


NADĚJE PO VELKÉM SOUŽENÍ

Kristus se na konci Velkého soužení vrátí s celou nebeskou armádou - s anděli (Mt 25:31) i s církví - vzkříšení křesťané v oslavených, věčných super-tělech - Kol 3:4, Zj 19:14. (Církev je nutno odlišit od věřících z Velkého soužení - Zj 7:9-17).

Kristus mocí svého Slova (Zj 19:15) porazí Antikristovy armády a zachrání zbývající Židy před vyhlazením (Zach k. 14). Uvrhne Antikrista a jeho falešného proroka zaživa do ohnivého jezera (Zj 19:20). Ďábel je spoután, vhozen do bezedné jámy a zapečetěn, aby v Tisíciletém království nemohl škodit - Zj 20:1-3. Kristus oddělí ovce od koz - Mt 25 - při soudu v "Údolí Jehoshaphata," a uvede zaslíbené a požehnané Tisícileté království (Zj 20). Na konci Tisíciletého království, ve kterém Bůh naplní pozemská zaslíbení Izraeli, bude satan propuštěn. Svede rebely, kterým Kristova spravedlivá vláda v tomto nepředstavitelně prosperujícím a krásném období nevoněla. Dojde k poslední vzpouře zla - Zj 20:7-10. Oheň Boží je zničí, zřejmě s celou zemí - 2 Pet k.3. (Oheň nezničí církev v oslavených tělech, ducha a duše VŠECH lidí. Všichni mrtví budou vzkříšeni (kromě již vzkříšené církve - 1 Tes 4:14) - buď k věčnému životu v Božím království nebo k věčnému utrpení v ohnivém jezeře - Dan 12:2). Posledním soudem je Soud před Velkým bílým trůnem - Zj 20:11-15). Následuje požehnaný věčný život na Nové zemi a v Novém vesmíru - Zj 21.

Zj 21:4. NKJ: A Bůh otře z jejich očí každou slzu; nebude již smrti, ani zármutku, ani pláče. Už nikdy nebude bolesti, protože dřívější věci pominuly.


VYTRŽENÍ CÍRKVE - DETAILY

Před tím, než velké soužení začne, se Kristus vrátí pro Svou církev - setká se s ní v oblacích. Až velké soužení skončí, tak se Kristus vrátí na zem s církví.

Vytržení církve: Ř. Harpazó. Lat. Rapethio.
Vytržen silou k.... ke spojení, dohromady, s Ježíšem. Bleskově popadnut, chňapnut, vytrhnut...

Vytržení jde ruku v ruce se vzkříšením mrtvých křesťanů a přeměnou živých křesťanů do oslavených těl.

Mat 22:31-32
31 Ale pokud jde o vzkříšení z mrtvých - copak jste nečetli, jak vám Bůh řekl:
32 ´Já jsem Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův?´ On není Bohem mrtvých, ale živých!"

Jn 14:1-3 - Ježíš přichází pro církev.

Židům 9:28, MT
Těm, kteří ho dychtivě očekávají, se ukáže podruhé - už ne kvůli hříchu, ale k dovršení jejich spásy.

1 Tes 4:17
My živí budeme spolu s nimi uchváceni do oblak vstříc Pánu; potom už budeme s Pánem navždycky.

1 Kor 15:50-53
50 Říkám vám, bratři, že tělo a krev nemůže mít podíl na Božím království a smrtelnost nemůže mít podíl na nesmrtelnosti.
51 Prozradím vám teď tajemství: Všichni nezemřeme, ale všichni budeme proměněni -
52 naráz, v okamžiku, za zvuku polnice ohlašující konec. Až zatroubí, mrtví budou vzkříšeni k nesmrtelnosti a my budeme proměněni.
53 Toto pomíjivé musí obléci nepomíjivost, toto smrtelné musí obléci nesmrtelnost.

Dalo by se říci, že vytržení církve je obrácený proces vylití Svatého Ducha o Letnicích. Bůh vezme svého Ducha zpět. Ne ve smyslu, že by Svatý Duch během Velkého soužení na zemi vůbec nepracoval, ale v tom smyslu, že jeho činnost bude více omezená, jako byla v době Starého Zákona. Křesťané jsou Svatým Duchem zapečetěni (Ef 1:13) a Svatý Duch v nich přebývá (1 Kor 6:19; 2 Kor 6:16; Ef 2:22). Proto dává smysl, že až Bůh odstraní ze země Svatého Ducha, který zadržuje nástup vlády zla a příchod Antikrista (2.Tes 2:6-8), vezme s Duchem i lidi, ve kterých Svatý Duch dlí.

a) Před začátkem velkého soužení (7 let) si Ježíš přijde pro církev (vytržení = nepřijde na zem, ale setká se s církví v oblacích).

1 Kor 15:50-53
50 Říkám vám, bratři, že tělo a krev nemůže mít podíl na Božím království a smrtelnost nemůže mít podíl na nesmrtelnosti.
51 Prozradím vám teď tajemství: Všichni nezemřeme, ale všichni budeme proměněni -
52 naráz, v okamžiku, za zvuku polnice ohlašující konec. Až zatroubí, mrtví budou vzkříšeni k nesmrtelnosti a my budeme proměněni.
53 Toto pomíjivé musí obléci nepomíjivost, toto smrtelné musí obléci nesmrtelnost.

1 Tes 4:13-18
13 Nechceme, bratři, abyste nevěděli o našich zesnulých. Nemusíte nad nimi truchlit jako jiní, kteří nemají naději.
14 Ježíš, jak věříme, zemřel a vstal z mrtvých; právě tak věříme, že Bůh přivede s Ježíšem k životu i ty, kdo zesnuli v něm.
15 Máme pro vás slovo od Pána: My, kdo se dožijeme Pánova příchodu, nepředejdeme ty, kdo zesnuli.
16 Ozve se burcující povel, hlas archanděla a Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe a tehdy jako první vstanou mrtví v Kristu.
17 My živí budeme spolu s nimi uchváceni do oblak vstříc Pánu; potom už budeme s Pánem navždycky.
18 Povzbuzujte se navzájem těmito slovy.

b) Na konci velkého soužení Ježíš přijde s církví - viditelně, na zem.

Kol 3:4
Až se ukáže Kristus, váš život, tehdy se s ním ve slávě ukážete i vy.

Příchod Ježíše ve SZ: 1845 odkazů (veršů), v NZ 318 - Missler. Tj. přes 2100 odkazů v Bibli o druhém příchodu Krista. První příchod Krista = 300 veršů ve SZ. Tudíž Bible se zmiňuje o druhém příchodu Krista přibližně 7x víc, než o Jeho prvním příchodu. Vzhledem k tomu, jak byl jeho první příchod důležitý (vykoupil nás z našich hříchů, abychom mohli být v nebi s ním), o co víc bychom měli dávat pozor na Jeho druhý příchod.

Ale jak náboženské vedení minulo Ježíšův první příchod, dnes se situace opakuje - zřejmě zaspí i Ježíšův druhý příchod. Náboženské vedení většiny církve se soustřeďuje na TEĎ, na ekologii, ekumenu..., nebo na "Kingdom now," - "církev prý musí nastolit vládu, aby připravila svět na příchod Krista" = hereze. Hříšný člověk totiž není schopný "vylepšit svět" pro příchod Krista. Zjevení a další proroctví předpovídají obrovské odpadnutí od pravdy. Lk 18:8: "Ale až se vrátí Syn člověka, najde na zemi víru?" Též 2 Tes 2:10-12.

c) Různé výklady Tisíciletého království:

- Premillenialismus - Ježíš se vrátí před Tisíciletým královstvím a sám ho uvede. Tento výklad je nejlépe v souladu s Písmem i Židovskými tradicemi a slavnostmi. Tento výklad je doslovný, oproti alegorickému, zastává ho autor článku.
- Postmillenialismus - Ježíš se prý vrátí na konci Tisíciletého království. Kindgom now, Dominion... Církev musí připravit svět pro příchod Krista.
- Preterismus - Janovo Zjevení se prý naplnilo AD 70, při zničení Jeruzaléma - ale ta pohroma byla lokální, zatímco Zjevení popisuje pohromy celosvětové. Preterismus navazuje na Amillenialismus.
- Amillenialismus - Tisícileté království je prý jen alegorické, žádné pozemské království nebude. Alegorická hermeneutika oproti doslovné. (Ale doslovný výklad nepopírá obraznou řeč tam, kde je na místě). "Je to vláda církve" (dnes) - podle kalvinistů. Pletou rozdílné role Izraele a církve. Tzv. "replacement theology," tj. teologie nahrazení. Církev prý nahradila Izrael = špatná teologie. Bohužel to začlo už když Origen alegorizoval Písmo a ve 4. století v tom pokračoval Augustine. (Některé církve - zejména katolíci a kalvinisté následují učení Augustina, který se bohužel později zvrhl v heretika).

Podle hyper-kalvinistů je satan prý teď uvázán na řetěze podle Zj 20:1-3 - ale prý na velmi dlouhém řetězu, proto dál škodí. Nesmysl. Nemorální a bezbožný svět svědčí o tom, že vládcem tohoto světa je doposud ďábel (1 Jn 5:19), protože Kristus ještě nepřišel a Bible nikde nemluví o tom, že by církev měla světu vládnout dřív, než se Kristus vrátí. Zj 20:1-3 zmiňuje nejen to, že satan bude svázán řetězem, ale také uvržen do bezedné jámy a zavřen a zapečetěn. V Tisíciletém království bude (podle Písma) zhoubná aktivita satana a jeho démonů naprosto chybět.

Pokud se Písmo alegorizuje, tak by se Mesiášské sliby Izraeli nenaplnily (Tisícieté království, atd...) => Amillenialismus dělá z Boha lháře.
Podle toho, jak Bible popisuje Tisícileté Království (i ve SZ, např. Iz 11, Žalmy, atd. můžeme bezpečně usoudit, že Tisícileté království není dnešní vláda církve (jaká vláda?!) ale budoucí vláda Kristova.

Jehovisté tvrdili, že Kristus už přišel, dokonce už několikrát - naposledy prý r. 1914 a prý vládne světu ze skryté komnaty v New Yorku (sídlo Jehovistů).
Ale Zach 14:4 - až Kristus přijde (tj. viditelný druhý příchod s církví a anděly, ne vytržení), každý to uvidí. Též Zj 1:7; 1 Jn 3:2, Jude 14, Zach 12:10, Mal 3:2; Mt 24:29-30...

Podle Bible církev nahradila Izrael jen dočasně, ne trvale! Konkrétně od ukřižování Krista/Letnic do vytržení církve - potom Bůh "přepne" "šachové hodiny." Historie církve končí vytržením a Danielovo proroctví (Dan 9:24-27) - zastavené ukřižováním Krista, se zase rozběhne - zbývá 7 prorockých let - po vytržení církve. Zjevení kapitoly 6-19 podrobně popisují tuto dobu.
Zjednodušeně by se dalo říct, že historie církve je vsuvka do historie Izraele.

Všichni jsme Boží lid, ale Izrael i církev odlišují konkrétní rozdíly:
1. Izrael je zobrazován ve SZ jako žena Boha, se kterou se pak kvůli opakované nevěře rozvedl, nicméně zaslíbil, že si ji v budoucnu vezme zpět, což mj. krásně znázornil na životním příběhu proroka Ozeáše a nevěstky Gomer.
Církev je zobrazována v NZ jako Kristova nevěsta.
2. Izrael je Bohem vyvolený národ. Církev je Bohem vyvolený lid ze všech národů.
3. Izrael dostal mnoho přikázání (Mojžíšův zákon). Církev dostala přikázání dvě: Milovat Boha a svého Bližního. Naplno. V takové lásce je naplněno Písmo :

Mat 22:37-40
37 Ježíš mu řekl: "'Miluj Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.'
38 To je první a největší přikázání.
39 Druhé je mu podobné: 'Miluj svého bližního jako sám sebe.'
40 V těchto dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci."
Též Mk 12:29-31; Lk 10:26-28

4. Izrael má Zákon. Církev má milost. Všichni ale potřebujeme být vykoupeni Beránkem Božím.


d) Během posledních 7 let Danielova proroctví Bůh bude opět jednat s Izraelem, ne s církví. Zach k. 12-14.

Zach 13:8-9
8 V celé zemi, praví Hospodin, budou dvě třetiny vyhlazeny a pomřou, takže v ní zůstane jen třetina.
9 I tu třetinu ale zavedu do ohně. Přetavím je, jako se taví stříbro, protříbím je, jako se tříbí zlato. Budou vzývat mé jméno a já je vyslyším. Řeknu: "To je můj lid!" a oni odpoví: "Náš Bůh je Hospodin!"


ČTYŘI VÝKLADY OHLEDNĚ VYTRŽENÍ CÍRKVE

1. Pre-trib - před 70. Týdnem Danielovým (Dan 9:24-27)
2. Mid-trib - uprostřed Danielovy sedmy let, tj. uprostřed velkého soužení (3,5 let)
3. Pre-wrath - před vylitím Božího hněvu, pravděpodobně mezi Zj 6:16-17-8:7 (Před hněvem Beránkovým)
4. Post-trib - na konci Danielovy sedmy let, těsně před příchodem Ježíše na zem

Mezi křesťany probíhá živá debata, kdy k tomu vytržení dojde. Profesor Gleason Archer z Trinity Evangelical Divinity Seminary, v jehož sesterské škole jsem vystudoval na Bakaláře, dokonce napsal o vytržení církve celou knihu. A to nebyl jediný. Závěr tohoto učence byl, že každý výklad vytržení má své pro a proti, a tak nemůžeme s jistotou říct, kdy to bude. Bohužel nás takoví učenci matou v důležitých věcech.

Ono to totiž vůbec nemusí být tak složité. Je to podobné, jako s dohady o tom, že homosexuál údajně nemůže za svou úchylku, protože se tak narodil. Lidé se přou, píšou se o tom litanie... A v tom ohromném množství informací, nebo spíš dezinformací, se ztratí jednoduchá pravda: Neexistuje homosexuální gen. Homosexualita tudíž není dědičná, je to naučené chování. Konec debaty. Je to takhle jednoduché!

Podobně s vytržením církve. Jde především o to, na koho chcete čekat. Na Krista nebo na Antikrista!

Pre-trib čekají na Krista, protože podle jejich výkladu je to ta další velká prorocká událost na řadě. Kristus si přijde pro církev a pak začne 7 let Danielova proroctví - 70. sedmy let - Dan 9:24-27.

Ostatní, tj. Mid-trib, Pre-wrath a Post-trib totiž čekají na Antikrista! V případě jejich výkladu vytržení je totiž další hlavní proroctví na řadě začátek Velkého soužení a příchod Antikrista. Kristus by přišel pro církev podle nich až po Antikristovi!

Na koho chcete čekat? Na příchod Krista, nebo Antikrista? Já čekám na Krista. Pre-trib je v souladu s Biblickým konceptem, že máme být připraveni.


KRISTUS ŘEKL, ŽE PŘIJDE NEČEKANĚ, NE BRZY

a) Zj 3:11
Řecké slovo tachú se může přeložit buď brzy, ale zrovna tak "nečekaně, rychle." Záleží na kontextu. Kontext zde není brzký příchod Krista (zatím nepřišel 2000 let), ale NEČEKANÝ - to je v souladu s kontextem Písma, např. podobenství 10 panen v Mt 25, aj. Též je to v souladu s tradiční židovskou svatbou. Ženich si přišel pro nevěstu NEČEKANĚ. Kristus přijde nečekaně a bude to fofr!

b) Pavel sám očekával příchod Ježíše za svého života
1 Tes 4:17 My živí budeme spolu s nimi uchváceni do oblak vstříc Pánu; potom už budeme s Pánem navždycky.
Spletl se Pavel, protože Ježíš za jeho života nepřišel? Ne, Bůh to nastavil tak, aby KAŽDÁ generace křesťanů očekávala Kristův příchod - abychom "nespali." Abychom byli bdělí. Připravení. Abychom sloužili a nespali. Tak to Bůh chce.

A tento Biblický koncept (imminency) hned vylučuje Mid-trib, Pre-wrath a Post-trib, protože bychom nečekali na PŘÍJEMNÉ překvápko s vytržením, ale na (krajně) NEPŘÍJEMNÉ zjevení Antikrista. Do příchodu Antikrista bychom mohli pohodlně podřimovat a teprve potom vyhrnout rukávy a honem něco dělat, aby nás brzy přicházející Kristus nenachytal spící. Jenže takhle to nefunguje. Vytržení je další proroctví na řadě. Kristus by nemohl přijít nečekaně, kdybychom věděli, že Antikristus už tady je - to bychom věděli, že Kristus přijde maximálně za několik krátkých let.

Mimochodem příchod Krista pro církev až po odhalení Antikrista by jaksi pozbyl relevance, protože Antikristus by nás spolehlivě, rychle a masově zabíjel a z církve by se rychle stali mrtví "Svatí, kteří přišli ze Soužení" - Zj 7:14. To je ale jiná skupina, tak jako věřící Starého Zákona jsou jiná skupina.

c) Židovská svatba
Po zasnoubení ženich odešel ke svému otci budovat příbytek pro jeho rodinu. Když ho dostavěl, NEČEKANĚ se vrátil pro svou nevěstu. Nevěsta musela být celou tu dobu připravená na nečekaný příchod ženicha - svatební šaty, atd.

d) Vytržení před tzv. velkým soužením (Dan 9:24-27) vyžaduje bdělost, může se stát kdykoliv.

e) Podobenství 10 panen - Mt 25:1-13 - vytržení vyžaduje bdělost, Ženich přijde nečekaně. Církev má být bdělá a ne spát.


TYPY VYTRŽENÍ VE STARÉM ZÁKONĚ

a) Enoch je předpotopní typ vytržení - Gen 5:24. Naděje věčného života uprostřed kapitoly smrti .... žil... a umřel...

b) Eliáš je SZ typ vytržení - 2 Král 2:11.


ZÁVĚR

Církev a Izrael nelze mísit dohromady, jdou to odlišné skupiny Božího lidu. Církev nahradila Izrael jen dočasně. Danielova 70. sedma let je především o soudu nad nevěrným Izraelem, o přivedení k pokání věrného pozůstatku Židů, aby mohli vstoupit do zaslíbeného Tisíciletého království. Židé si ho budou užívat pozemsky, církev už bude v oslavených tělech, spoluvládnout s Kristem - Zj 2:26, Kol 3:4.

Apoštol Pavel píše, že nechce, abychom byli ohledně vytržení církve ignorantní (1 Tes 4:13). Je důležité, abychom v tom měli jasno. Kristus si přijde pro svou církev nečekaně, jako si ženich přišel nečekaně pro svou nevěstu, což bylo zabudováno do židovské tradice a Ježíš o tom učí v Mt 25:1-13.

Aby vytržení církve bylo nečekané, nemůže mu předcházet příchod Antikrista, který by křesťané samozřejmě nepřehlédli. Mj. Antikristus podepíše sedmiletou mírovou smlouvu s Izraelem (Dan 9:27), což by pro křesťany byl signál, že sedmileté soužení od podpisu této smlouvy začíná.

Od příchodu Antikrista by si křesťané mohli spočítat, že do vytržení církve zbývá maximálně 7 let, podle toho, jestli věří v Mid-Trib, Pre-Wrath nebo Post-Trib. Církev by celá staletí zahálela a spoléhala se na příchod Antikrista, jako na signál, že Kristus se bude brzy vracet a proto by se měla pustit do práce. Aby církev čekala na Antikrista je samo o sobě absurdní. Tato absurdita, kromě jiných důvodů, vylučuje výklady vytržení v Mid-Trib, Pre-Wrath nebo Post-Trib.
Výklad, že k vytržení církve dojde PŘED započetím sedmi let velkého soužení je nejlépe podpořen Písmem (např. Zj 3:10) i Židovskou tradicí.

Vytržení církve má precedens v Předpotopní době v Enochovi a v době Starého Zákona v proroku Eliášovi.
Vytržení církve se týká jen lidí, kteří zemřeli v Kristu, ne ve svých hříších.

Kdo zemře ve svých hříších, toho se vytržení týkat nebude! Jen Soud před Velkým bílým trůnem (Zj 20:11-15). Proto čiňte pokání a obraťte se, aby vaše hříchy byly vymazány - Skutky 3:19.

Více na téma spásy:
www.ccroudnice.com / Záchrana člověka.

Předchozí články o vytržení: zde a zde.© 2015, 2017 Milan Tachecí. Šíření nezměněné kopie je povoleno s příslušným odkazem na webovou stránku.
..
 

New comment

Log in
  Don't you have your own web yet? Create it for free on Blog.cz.
 

Actual articles

Reklama