2 Tim 2:14-18

25. february 2016 at 13:23 | Milan |  Hlubší studium

2. List Timoteovi, k. 2:14-18

Citované Písmo podle NKJV, NBK a Textus Receptus, pokud neuvedeno jinak.


14Tyto věci připomínej a zapřísahej bratry před Bohem, ať se nehádají o slova - nevede to k žádnému užitku, jen ke zkáze posluchačů. 15Usiluj, aby ses mohl před Bohem postavit jako osvědčený dělník, který se nemá zač stydět a který správně vykládá slovo pravdy. 16Vyhýbej se světským tlachům, které odvádějí lidi stále dál od Boha. 17Takové řeči se šíří jako rakovina. Vedou je lidé jako Hymenaios a Filetos, 18kteří zbloudili z cesty pravdy a podvracejí víru některých lidí řečmi o tom, že už nastalo vzkříšení.


VÝKLAD


14Tyto věci připomínej = důležité učení a principy, které Pavel v tomto listě zmiňuje, obzvlášť v 11-13:

Kristus po nás ve verších 11 - 13 chce, abychom:
  1. zemřeli hříchu, tj. musíme se naučit ovládat své chtíče - 1 Jn 2:16 - chtíč těla, chtíč očí a pýcha života…
  2. Vytrvali až do konce - za odměnu s Ním budeme vládnout.
  3. Abychom ho nezapřeli - slovy nebo skutky - jinak by zapřel On nás => peklo.
  4. Abychom nebyli nevěrní, i když on zůstane věrný.
a zapřísahej bratry před Bohem, ať se nehádají o slova - Když si lidé vykládají Bibli podle sebe, místo podle Bible ("JÁ si myslím…"), vede to k nekonečným hádkám, protože "každý má svůj výklad" a tak těžko mohou dojít ke shodě. Ve skutečnosti je správný výklad Bible jen jeden (tak jak to myslel Bůh) a my se máme snažit ho co nejlépe pochopit, ne si vytvářet "vlastní výklady."
- nevede to k žádnému užitku, jen ke zkáze posluchačů. Když se učitelé přou o "své vlastní výklady," posluchače to mate a odrazuje od víry.

15Usiluj, aby ses mohl před Bohem postavit jako osvědčený dělník, který se nemá zač stydět - osvědčený ve smyslu, co zbyde, když je vzácný kov (zlato) přetavený. Co zbyde z naší služby, když projde ohněm? Zbyde něco, nebo "spláčeme nad výdělkem" a budeme se jen stydět? Nebudeme se stydět, až budeme stát před Kristem, který vyhodnotí, co jsme pro Něho dělali nebo nedělali?

a který správně vykládá slovo pravdy. (NKJ: správně rozděluje slovo pravdy). Řecké slovo orthotoméo doslova znamená "STŘIHAT ROVNĚ." Máme Boží Slovo "střihat rovně," jako když zkušený krejčí správně nasřihá látku na oděv. Pokud nezkušený krejčí nastřihá části šatu špatně, šat se nepovede a nepasuje. Šat je tím zruinován, protože nejde znovu nastřihat.
Dnes tomu procesu jak správně "nastřihat" Slovo Pravdy říkáme KONTEXT, tj. SOUVISLOST. Musíme porozumět tomu, v jakém kontextu - SOUVISLOSTI je určitý verš použit. Vytrhávání veršů z kontextu je tzv. "porovnávání hrušek s jablky."

Tudíž musíme používat Slovo Boží správně, tak jak to Bůh zamýšlel. Proto je nutné, abychom v modlitbách prosili Svatého Ducha, aby nás při studiu a učení Božího Slova vedl. Musíme odolat pokušení, vysvětlovat si verše PO SVÉM, jak se nám to zrovna hodí. Nemáme Bibli zneužívat pro SVÉ teologické domněnky a argumenty.

"Každý má svůj výklad" a přece se kvůli tomu nebudeme hádat, ne?" Tento názor se dnes mezi křesťany hodně šíří, ale není to správně. SPRÁVNÝ VÝKLAD PÍSMA JE JEN JEDEN. Jinak to ani není možné, protože PRAVDA JE JENOM JEDNA. Buď jsme tu pravdu správně pochopili a objevili ten "správný výklad," nebo jsme tu pravdu dané pasáže Písma nepochopili a tím zatím máme nesprávný výklad. Kdo má nesprávný výklad Písma, může to napravit tím, že studuje Bibli bez předsudků a dá si poradit od lidí, kteří ten správný výklad už nastudovali.

Jednoduchá pravidla pro správný výklad

1. opakovaně přezkoumávat, jestli to, co jsem se naučil od jiných lidí (teologických učenců), je opravdu ten správný výklad. Je to průběžný proces po celý život. Na jednu stranu potřebujeme učitele Bible, aby nám pomohli naše studium Písma prohloubit a urychlit, na druhou stranu potřebujeme prověřovat, jestli se někde nespletli, protože "chybovat je lidské."

2. MUSÍME SI DÁVAT POZOR, ABYCHOM NEČERPALI ZE ŠPINAVÝCH ZDROJŮ - od lidí, kteří neumí (nebo nechtějí) Písmo "rovně nastřihat." Je důležité rozpoznat, kdo je důvěryhodný učitel Písma, a kdo není. Musíme se vyhýbat učitelům, kteří z cesty rovného výkladu Písma uhýbají - tu doleva, tu doprava, i když jsou třeba přesvědčeni, že je to tak správné. Viz Derek Prince zde a zde.

Hlavní způsob, jak poznáme, jestli je výklad Písma správný:

1. když neodporuje jiným Biblickým pasážím
2. neodporuje charakteru Boha a jeho řádu, jak nám to v Bibli zjevil Svatý Duch
Když mi například jedna dívka jednou nadšeně sdělila, že jí Bůh požehnal novým bytem, aby se k ní mohl nastěhovat její kluk (a mohli tam v klidu smilnit), tak bylo jasné, že ona Boha nezná, protože Bůh by nikomu nepomáhal smilnit proti jeho přikázání "nesesmilníš."
3. Svatý Duch dosvědčuje správný výklad Písma svým vedením (Fil 4:7).


HLOUBKOVÁ SONDA: JAK TO VYPADÁ, KDYŽ SE ŠPATNĚ "NASTŘIHÁ"


Prvním odstrašujícím příkladem je třeba povinnost dodržování Soboty, jak si to mylně vykládají Adventisté sedmého dne. Někteří dokonce tvrdí, že církev, která se schází v neděli, půjde do pekla.
Jenže židovská sobota (šabat) je židovský kontext doby Zákona, popsané ve Starém Zákoně, prvním dílu Bible. Dnes ale žijeme ne v době Zákona, ale v době Milosti. V době církve. Kristus už Zákon naplnil. Tudíž křesťané nejsou povinni dodržovat starozákonní Sobotu. Naopak se schází v neděli, protože Kristus byl vzkříšen v neděli a církev vznikla v neděli.

Druhý příklad vytrhávání veršů z kontextu vidíme na hyper-kalvinistické teologii - zde. Dojdou pak k takovým absurdnostem, jako že aby se člověk mohl pomodlit za svou spásu, Bůh ho musí nejprve spasit.

Třetí příklad je třeba přehnaný důraz na tzv. "charismatické dary," kdy se lidé v důsledku "špatně nastřihané teologie" honí za zázraky, místo aby pořádně studovali, respektovali A ŽILI Boží slovo.

Čtvrtý příklad - z Bible: 1 Letopisům 13:5-14:

1. Letopisům 13:9-11: 9Když pak přišli ke Kidonovu mlatu, Uza vztáhl ruku, aby Truhlu přidržel, protože ji volské spřežení naklonilo. 10Vtom Hospodin vzplanul proti Uzovi hněvem, protože vztáhl ruku na Truhlu, a zasáhl ho tak, že na místě zemřel před Bohem. 11David byl nešťastný, že se Hospodin na Uzu tak prudce utrhl. Proto se to místo dodnes jmenuje Perec-uza, Uzova trhlina. 12Toho dne dostal David z Boha strach…

Proč Uza zemřel? David měl špatně "nastřiháno."
1. Ztratil Boží bázeň, kterou obnovil teprve po tomto incidentu. Pří 9:10: Bázeň Boží je počátek moudrosti, a poznání Svatého je porozumění.
2. Teprve v Boží bázni naleznete zbožnou moudrost. Ta by králi napověděla: "Přepravovat Schránu (truhlu) smlouvy není jen tak - představuje mj. Boží svatost. Kde jsou instrukce, jak se má Schrána smlouvy přepravovat?" Měl jít ke kněžím, kteří si uchovali poznání Písma (Knihy Mojžíšovy) a našli by si ty správné instrukce, jak archu přepravovat - Ex 25:13-14; Num 7:9; 1 Let 15:2-15.

Archu měli přepravovat vybraní Lévité, kteří se předem rituálně očistili.
Numeri 15:15: Synové Leviho pak nesli Boží truhlu tak, jak přikázal Mojžíš slovem Hospodinovým: pomocí tyčí na vlastních ramenou.

Bůh nařídil Izraeli různá přikázání Zákona mj. proto, aby nezapomínali, jak je Bůh svatý, neměnný a jaké má člověk sklony k hříchu a jak je vrtkavý. Bůh původně nařídil přepravovat "svatou" schránu smlouvy zavěšenou na tyčích a měl k tomu dobré důvody. SCHRÁNA SMLOUVY SYMBOLIZOVALA PŘÍTOMNOST SVATÉHO BOHA. Když se hříšník dotkl Schrány, bylo to jako by se dotkl svatého Boha, který musí okamžitě soudit hřích. Není pak divu, že Uza zemřel.

Proto si musíme uvědomit, že ani v dněšní době Milosti se nevyplatí přispůsobovat si Boží věci PODLE NÁS, MÍSTO PODLE BOHA. "Je strašná věc padnout do rukou živého Boha" - Žid 10:31.

Mnoho křesťanů to dnes dělá podobně jako to tenkrát udělali s přepravou Schrány smlouvy - NAPŮL! Napůl podle Boha, napůl podle sebe. Pak se divíme, proč se nám nedaří. "Proč je na mě Bůh tak zlý? Proč zrovna já?" Ptají se často lidé. No, protože to dělají NAPŮL, PODLE SVÉHO, MÍSTO PODLE BOHA. Zajímá nás Boží láska, Boží milost, ale zapoměli jsme na Boží svatost.

David si možná myslel, že by bylo "lepší" přepravit Schránu smlouvy na káře. Jako bychom my místo starodávného způsobu přepravy chtěli použít nablýskaný Mercedes. Jenže Boží Schrány úmluvy se smrtelník nesměl dotýkat! Byl to doslova smrtelně vážný symbol Boží svatosti, i když zároveň představoval Boží milost k hříšným lidem. Velice vážná věc. Když se jí dotknul nepovolaný hříšník, a nic by se mu nestalo, Bůh by přestal být věrný své svatosti. Bůh nemohl konat jinak, než nepozorného hříšníka usmrtit.

Bůh chce, abychom se učili dělat věci podle Něho, ne podle sebe. Protože cesta do nebe vede PODLE NĚHO, NE PODLE NÁS. Viz Mt 7:21-27.

Pokud chceme do nebe "trefit," musíme Písmo vykládat tak, jak to Bůh myslel. Musíme jít po té správné cestě. Musíme Písmo správně "nastřihat." Pokud chceme být Bohu užiteční, musíme to dělat PODLE NĚHO, NE PODLE SEBE.

JAK "NASTŘIHAT" SPRÁVNĚ? Jak studovat Bibli - zde.
Exegeze, hermeneutika, aplikace.

16Vyhýbej se světským tlachům, které odvádějí lidi stále dál od Boha. (NKJ: Vyhýbej se zprofanovaným a neplodným tlachům). I když se světské tlachy někdy dobře poslouchají, nemají duchovní hodnotu. Žádného člověka nevysvobodí, to může jen poznání pravdy Božích slov (Jn 8:32), ne slov lidských.
Když se budeme věnovat správnému "nastřihání" slova, což je dost pracné, ale správné, nebudeme mít ani čas ani chuť se pouštět do "dumání nad nesmrtelností chrousta," tj. nebudeme plýtvat časem s "honosnými řečmi o marnostech" (2 Pet 2:18), do kterých se rádi pouští sebezvaní "filosofové," kteří nejsou spokojeni s "jednoduchostí evangelia."

2 Kor 11:3: Ale bojím se, aby tak, jako had podvedl Evu svou manipulací, aby vaše mysl nebyla nějak zkorumpována od upřímné jednoduchosti, která je v Kristu.

Kristovo učení je upřímné a jednoduché. Každý by ho měl pochopit - pokud chce. Ti, kteří Písmo komplikují a složitě vysvětlují, že ten a onen verš znamená něco úplně jiného, než jak je to psané, jsou lidé, kteří místo pravdy milují světské tlachy. Jenže lidi nevysvobodí světské tlachy - ty vedou lidi dál a dál od Boha. Lidi vysvobodí poznání pravdy - Jn 8:32.

1 Kor 4:6, NBK: Bratři, použil jsem tu sebe a Apolla jako příklady, abyste se na nás mohli poučit, co znamená "nejít nad to, co je psáno". NKJ: … abyste se od nás mohli naučit NEDOMÝŠLET SE VÍC, NEŽ CO JE PSÁNO.

17Takové řeči se šíří jako rakovina. Bohužel většina lidí má dnes "svrablavé uši" - k. 4:3-4 (KRA), a proto preferují ty "zprofanované a neplodné tlachy," neboli "honosné řeči o marnostech," místo Božích pravd.

Řím 16:17-18: Prosím vás, bratři, dávejte si pozor na ty, kdo působí roztržky a kladou překážky učení, které jste poznali. Vyhýbejte se jim! 18Takoví lidé neslouží Kristu, našemu Pánu, ale svému břichu. Jde jim jen o to, aby svými lahodnými řečmi a pochlebováním oklamali srdce bezelstných.

Vedou je lidé jako Hymenaios a Filetos, Pavel zmiňuje Hymenaia v 1 Tim 1:20, kde ho "vydal satanovi, aby se odnaučil rouhat." O Filetovi jinde zmínka není.
18kteří zbloudili z cesty pravdy - zřejmě začali správně, ale sešli z cesty. Nestačí, že člověk "dobře vyjde," musí se držet správného učení a do božího království "dobře dojít."
a podvracejí víru některých lidí - falešné učení je nebezpečné. Dobře se poslouchá, ale není pravdivé, svádí lidi na scestí a nakonec jim zničí víru. Nemáme čekat, až falešný učitel zničí víru VŠECH lidí. Nemáme mu ponechat důvěřivé ovečky napospas. Jakmile někdo ničí víru NĚKTERÝCH LIDÍ, musíme lidi co nejdříve před takovým učením varovat a pokud je ten falešný učitel mezi námi, máme ho "vydat satanovi, aby se odnaučil rouhat" 1 Tim 1:20 - tj. nemít s ním společenství.
řečmi o tom, že už nastalo vzkříšení. Možná tvrdili, že už církev vstoupila do Tisíciletého království nebo že vzkříšení nastalo duchovně (gnostici).

Jak by někdo mohl podvrátit víru lidí takovým okrajovým učením, jako je načasování vzkříšení? Jak se říká, jedna věc vede ke druhé - Jedna chyba v učení vede k dalším chybám. Například když hyper-kalvinisté tvrdí, že člověk hříchem ztratil svobodnou vůli, převrátili na hlavu téměř celou Bibli. Pokud je někdo přesvědčen, že člověk nemá svobodnou vůli, musí dojít k takzvanému TULIPu, který rozvádí další důležitá učení - a staví je na hlavu, aby uspokojil domněnku, že člověk nemá svobodnou vůli. Viz článek "Je Boží vůle, aby všichni lidé byli spaseni?"

Například první písmeno "TULIPU" - T je zkratka pro "Total depravity," tj. Totální zkaženost. Oni tvrdí, že lidé jsou totálně zkažení. To ale neodpovídá realitě. I když někteří zločinci totálně zkažení asi jsou, neplatí to pro všechny lidi. Když vám cizí člověk ze soucitu podá sklenku vody, nemůže být totálně zkažený. Hyper-kalvinisté zřejmě nevidí rozdíl mezi lidmi hříšnými a totálně zkaženými. Totálně zkažený člověk je určitě hříšný, ale hříšný člověk nemusí být totálně zkažený - občas hřeší, ale ne pořád! To by mělo pochopit i dítě. Ale ten, kdo šíří falešné učení je zaslepen uhranutím, a ztratil v daném případě schopnost rozlišovat pravdu od bludu - viz příští výklad.

Mnoho křesťanů dělá chybu, že "pijí ze špinavých kaluží." Ano, je to voda. Ale je špinavá, zamořená "parazity nepravd." Oni tvrdí, že "snědí maso a vyplivnou kosti," jenže při takové nedbalosti se nakonec leckdo na těch "kostech" udusí. Jedním varovným příkladem je učení Dereka Prince zde a zde. Ano, neučí všechno špatně. Říká mnoho věcí, se kterými se dá souhlasit. Ale Bohužel také učí různé absurdnosti, jako že v "Trojici Boží je jich devět," a je doslova posedlý "démonologií," tj. nauky o démonech. Vynalezl třeba i "démona lakování nehtů." A lidé, bohužel s těmi dobrými věcmi nakonec "snědí" i ty nepravdy, alespoň některé - a už scházejí z cesty. Proto učitel Písma musí "střihat" tu cestu ROVNĚ. Ne jako Derek Prince.

Ďábel neplete křesťany skrze očividné pomatence. Ďáblovi nevadí, když učitel učí třeba i 80 % pravdy. Těch 20 % nepravdy mu stačí, aby člověk POSTUPNĚ scházel Z ROVNÉ CESTY, až nakonec "ztroskotá ve víře" - 1 Tim 1:19.
Střihejme Boží Slovo rovně!


© 2016 Milan Tachecí. Šíření nezměněné kopie je povoleno s příslušným odkazem na webové stránky.
 

New comment

Log in
  Don't you have your own web yet? Create it for free on Blog.cz.
 

Actual articles

Reklama