Oběť hlupáků a oběť rozumných

7. may 2016 at 23:48 | Milan |  Pro Křesťany

Oběť hlupáků a oběť rozumných

Biblické texty podle NKJV, B-21 a Textus Receptus, pokud neuvedeno jinak.


Kazatel 5:1, BK: 1 Ostříhej nohy své, když jdeš do domu Božího, a buď hotovější k slyšení nežli k dávání obětí bláznů; nebo oni neznají toho, že zle činí.

Kazatel 4:17, B-21: Dej pozor na své kroky, když jdeš do Božího domu. Přicházej raději naslouchat než přinášet oběť hlupáků - ti ani nevědí, jak špatně jednají!

Kazatel 5:1, NKJ: Kráčej obezřetně, když jdeš do domu Božího; a běž raději naslouchat, než dávat oběť hlupáků, protože ti ani nevědí, že se chovají zle.

Eccl. 5:1, NKJ: Walk prudently when you go to the house of God; and draw near to hear rather than to give the sacrifice of fools, for they do not know that they do evil.


Jaká je charakteristika hlupáků? NEVĚDÍ, ŽE SE CHOVAJÍ ZLE. Oni to prostě nevědí. Hlupák se neobtěžoval kultivovat si svoje svědomí. Raději si ho otupěl přisluhováním svým chtíčům.

Nedávno jsem četl článek, který varoval, že internet a mobily z nás dělají "debily." Doslova to tam takhle napsali.

Internet odnaučuje lidi číst, protože je tam tolik informací (a dezinformací), že lidé jen těmi články proskáčou jakousi formou písmene F. Přečtou pár řádků na začátku, pak přeskočí do půli, a hurá na konec. Bohužel se tím odnaučují číst a zpracovávat souvislé myšlenky!

Autor navrhuje jako odvykací kůru - číst obyčejné knížky. Já bych k tomu dodal: proč číst jen obyčejné knížky a ne NEOBYČEJNOU KNIHU - BIBLI - poselství lidem od Boha. Viz Co je Bible?

Návykovost na mobil je poměrně známá. Kluk a holka jdou na rande do hezké restaurace, ale místo aby si povídali, drželi se za ruce a zamilovaně si hleděli do očí (taková krásná bývala romantika když jsem já byl mladší), tak dělají co - každý úporně ťuká do klávesnice svého "smartfounu" a posílá někomu SMSky nebo něco hledá na internetu.

Sdělovací prostředky a celebrity to dělají jen horší tím, že lidi bombardují obrázky slavných lidí, kteří ať jsou kde jsou, musí v ruce držet ten pitomý mobil. Tedy promiňte, dnes už "smartfoun."

Jenže jak to vypadá, když to řeknu lidově, čím je "smartfoun" (v překladu "chytrý telefon") chytřejší, tím jsme my hloupější.

Napadá mě jedna ilustrace, jak stále chytřejší technika dělá lidi hloupější - protože ona dělá víc a víc za nás a lidé musí méně a méně přemýšlet:

Kdysi jsem léta pracoval jako servisní inženýr na rentgenových systémech v nemocnicích v USA. Když jsem začínal ve 2. polovině 80. let minulého století, tak rentgenový technik (obsluha rentgenu) musel umět nastavit rentgen MANUÁLNĚ. K tomu musel mít dobrou znalost lidské anatomie - musel umět odhadnout podle váhy, stavby těla člověka a rentgenované anatomie, jak zvolit čtyři hodnoty potřebné k "vyfocení" rentgenem:

1. druh anatomie - hruď, končetinu, břicho, atd.
2. kolik miliAmpér
3. kolik kiloVoltů
4. Čas expozice, tj. jak dlouho vás ten rentgen ozařuje.

Musel tudíž zmáčknout čtyři knoflíky. A vědět, které jsou z nějakých těch třiceti knoflíků možných voleb ty správné. Pak zmáčkl pátý knoflík - který spustil rentgen a ozářil kazetu s filmem s rentgenovanou anatomií pacienta.

Když to rentgenový technik navolil dobře, doktor mohl konat svou práci a vyčíst z dobrého rentgenového snímku, co potřeboval.
Když to navolil špatně, tak byl snímek moc tmavý nebo moc světlý a potřebné anatomické informace se ztratily v nekvalitním snímku. Doktor mu vynadal a nařídil nový rentgen, což není pro zdraví člověka zrovna to nejlepší. Aby měl lékař z rentgenového oddělení přísun dobrých snímků, rentgenový technik musel absolvovat čtyřleté studium, aby to dostatečně zvládl.

Pointa?
Jak čas běžel, návrháři začali vyvíjet zařízení, které AUTOMATICKY nastavilo potřebné parametry. Za pacientem bylo čidlo, které měřilo množství rentgenového záření, (radiace), které pacientem prošlo. A to čidlo vedlo k tištěným obvodům, které automaticky regulovaly parametry potřebné k dobrému snímku.

V důsledku toho technik už mačkal jen jeden knoflík (zvolil anatomii - např. hruď nebo končetinu) a spustil rentgen. Studium rentgenového technika bylo zredukováno na dva roky a tím byl také zredukovaný jeho plat. Jinými slovy, kdysi musel dělat rentgenové snímky vysoce kvalifikovaný člověk. Dnes jsou ty požadavky na kvalifikaci menší. V budoucnu asi ten rentgenový knoflík bude moci mačkat i cvičená opice :-).

A tady to máte. Technika nám sice dělá život pohodlnější, ale proti našim dědečkům jsme - no, neurážejte se prosím - hloupější. A jde to dál špatným směrem! A to je prý ta naše slavná evoluce! Spíš "devoluce" je realitou dnešní doby.

No a co tedy s mobilem? Používat ho jen na důležité hovory a naučit se umět být sebou i bez neustálého hraní si s touto "kouzelnou krabičkou."

K čemu směřuji?
Nejenže pokročilá technika z nás dělá závisláky (na internetu a na mobilu) a "debily," kteří jsou snadněji ovladatelní zlem.

JE TU JEŠTĚ HORŠÍ VĚC, která nás ještě víc degeneruje - a to rovnou zevnitř - HŘÍCH.

Žid 3:12-13: 12Dávejte pozor, bratři, aby někdo z vás neměl zlé srdce nevíry, které by se odvracelo od živého Boha. 13Raději se navzájem denně povzbuzujte, dokud ještě platí ono "Dnes", aby se někdo z vás nedal oklamat hříchem a zatvrdit.

Hřích zatvrzuje lidem srdce!!! To přímo souvisí s "obětí hlupáků." Hlupák, který je líný ovládat své chtíče, skončí tak, že chtíče ovládají jeho. A chtíče ho vláčí do hříchů - a HŘÍCHY ZATVRZUJÍ SRDCE!

Hlupák jde se svým zatvrzelým srdcem v neděli do kostela a NEVADÍ MU, ŽE CELÝ TÝDEN DĚLAL ZLÉ VĚCI. Ani neví, že jeho hříšný život je Bohu ohavností. Je nedůvtipný. Už neví, co se sluší, a co ne. Určitě se například nesluší odskočit si během bohoslužby zahulit si trávu! A ono ani s těmi cigaretami to není Bohu libé….

Pavel nás varoval v Galatským 6:7: Nedejte se podvést, Boha nikdo neošálí. Co člověk zaseje, to také sklidí!

On totiž jeden hřích vede k druhému. Ďáblovi je jedno, kterým hříchem začneme, hlavně že hřešíme a zatvrzujeme si srdce. Čím víc se srdce zatvrzuje, tím je otevřenější dalším hříchům - a člověk se za chvíli ocitá v ďáblově zajetí. Už nekoná vůli Otce, ale ďábla, který ho skrze chtíče (a pýchu) ovládá! Tím se z něj stal hlupák!


A tak mě napadá, že hlupákům tento článek už asi moc neprospěje. Pro ty už je dost pozdě - totiž nechápou, že jsou hlupáci. Ale pro ty, kdo se ještě nestali kompletními otroky hříchu, kteří to srdce ještě nemají úplně zatvrzelé a nemají své svědomí úplně hříchem otupělé, pro ty je tu varování: Naučte se ovládat své chtíče, dokud Vám nepřerostou přes hlavu! A pokud Vám už přes hlavu přerostly, studujte a dávejte do praxe návod, jak se z ďáblovy pasti vymanit - Viz Novoroční série 2016.

Jak 1:14-15: 14Když je někdo pokoušen, vždycky jej vleče a vábí jeho vlastní chtíč. 15Chtíč, jakmile počne, rodí hřích a hřích, když plně vyroste, plodí smrt.

Na rozdíl od rozumných, hlupáci se ochotně nechají vláčet svými chtíči. Nechají se ďáblem vzít do zajetí skrze své hříchy, aby konali jeho vůli (2 Tim 2:26). Přes týden žijí v bahně hříchu a v neděli jdou do kostela, jako by se nechumelilo.

NEVĚDÍ, ŽE BOHU PŘINÁŠEJÍ JEN OBĚŤ HLUPÁKŮ!

Oběť, kterou Bůh nemůže přijmout, protože je nečistá - od pokryteckého srdce.


Uvádím několik citátů, nad kterými stojí za to se zamyslet:

Než se začneme modlit "Přijď království Tvé," musíme být ochotni se modlit, "odejdi království mé." Alan Redpath.

K čemu je nám když běžíme - pokud nejsme na té správné cestě? Anon.
Je velký rozdíl mezi tím, kdo něco dělá, a tím, kdo má výsledky. John Blanchard.

V úsilí vykonávat Pánovu práci často ztrácíme kontakt s Pánem té práce. A. W. Tozer.

K čemu je nám, když máme mnoho želízek v ohni, když ten oheň hasne? Eric Roberts.


OBĚŤ ROZUMNÝCH


Následující pasáž nepotřebuje komentář. Oběť rozumných je žít obětavě pro Boha a pro druhé (Fil 2:2-4). Nevynucovat si od druhých, aby se mnou zacházeli jako se středem vesmíru. Naopak. "On se musí zvětšovat, a já se musím zmenšovat." Jan Křtitel - Jn 3:30. Bůh chce, abychom si svůj charakter tříbili do podoby charakteru Krista - proto našeho ega musí být méně a méně, a Kristovy moudrosti a lásky v nás více a více!

Římanům 12:1-13: Zapřísahám vás, bratři, při Božím milosrdenství, ABYSTE NABÍZELI SVÁ TĚLA JAKO ŽIVOU OBĚŤ, svatou a přijatelnou Bohu, což je VAŠE ROZUMNÁ SLUŽBA. 2Nenechte se formovat tímto světem - raději buďte proměněni obnovováním své mysli, abyste dokázali poznat, co je dobrá, přijatelná a perfektní Boží vůle.

3Proto říkám, skrze milost, která mi byla dána, ať si nikdo z vás o sobě nemyslí více, než by měl, ale každý ať smýšlí střízlivě, v souladu s mírou víry, kterou mu Bůh udělil. 4Jako máme v jednom těle mnoho údů, ale všechny údy nemají stejný úkol, 5tak i když je nás mnoho, v Kristu jsme jedno tělo a jako jednotlivé údy patříme k sobě navzájem. 6Podle milosti, jíž se nám dostalo, máme rozdílné dary: kdo má proroctví, ať je užívá v souladu s vírou; 7kdo má službu, ať slouží; kdo je učitel, ať učí; 8kdo umí napomínat, ať napomíná; kdo rozdává, ať je štědrý; kdo vede, ať je pilný; kdo pomáhá potřebným, ať to dělá s radostí.

9Láska ať je bez přetvářky. Mějte odpor ke zlu, tíhněte k dobru. 10Milujte se navzájem bratrskou láskou, projevujte si navzájem uctivost. 11V pilnosti buďte vytrvalí, horliví v duchu služte Pánovi, 12radujte se z naděje, v soužení buďte trpěliví, v modlitbě vytrvalí, 13přispívejte svatým v nouzi, věnujte se pohostinnosti…

Dávejme si tedy pozor, abychom nevědomky nepřinášeli Bohu oběť hlupáků. Ať je naše oběť Bohu rozumná - Řím 12:1.

Pokud se satan někdy směje, tak se směje pokrytcům; to jsou ti největší troubové, které má. (Colton).


© 2016 Milan Tachecí. Šíření nezměněné kopie povoleno s příslušným odkazem na webovou stránku.
 

New comment

Log in
  Don't you have your own web yet? Create it for free on Blog.cz.
 

Actual articles

Reklama