Genesis 3:1-6: Pád člověka do hříchu

4. january 2017 at 1:07 | Milan |  Pro Křesťany

Genesis 3:1-6: Pád člověka do hříchu


Citované Písmo podle NKJV, B-21, Bible Kralická (BK) a Textus Receptus, pokud neuvedeno jinak.


Nejvychytralejší ze všech polních zvířat, která Hospodin Bůh stvořil, byl had. A on řekl ženě: "Opravdu Bůh řekl, "nesmíte jíst z každého stromu v zahradě?" 2"Ovoce stromů v zahradě jíst smíme," odpověděla žena hadovi. 3"Ale o ovoci stromu uprostřed zahrady Bůh řekl: 'Nejezte z něj, ani se ho nedotýkejte, jinak zemřete.'" (Gen 2:17).

4Na to had ženě řekl: "Zajisté nezemřete! 5Bůh ale ví, že jakmile pojíte z toho stromu, otevřou se vám oči a budete jako Bůh: budete znát dobro i zlo."

6Když tedy žena viděla, že ten strom je dobrý k jídlu a lákavý na pohled, strom žádoucí k nabytí rozumu, vzala z jeho ovoce a jedla. Dala i svému muži, který byl s ní, a také on jedl.


ÚVOD:


Pád člověka do hříchu je nejsmutnější kapitola Bible. Je tu však i naděje na záchranu, díky Boží lásce a milosti. Uvědomme si, že zatímco Bible se skládá ze 66-ti knih, člověk selhal už ve 3. kapitole první knihy. Zbytek Bible je o ohromných důsledcích jeho selhání a o ohromné Boží milosti zachraňující člověka z jisté záhuby.

Abychom mohli uvěřit mocným prohlášením Boha v Genesis, strávili jsme hodně času na tom, abychom si ukázali, že Bible je opravdu zázračná kniha - obsahující slova Boha Stvořitele. Zamysleli jsme se nad tím, jak mocný a schopný je Bůh. A teprve potom jsme se mohli ponořit do stránek Božího Slova a chápat, že co je s člověkem nemožné, je pro Boha hračka.

Zatímco ve světě zuří několik desítek válek a o mnohých jen zřídkakdy slyšíme, zdá se, že drtivá většina lidí zapomíná na válku ze všech nejdůležitější. Tato válka je největší v rozsahu a nejdelší v trvání všech válek. Tato válka je válka o lidské duše. Začala ve 3. kapitole Bible, kterou budeme dnes probírat.

Jenom fakt, že většina lidstva si není této války vědoma, svědčí o ohromném úspěchu ministerstva propagandy našeho nepřítele. Většina lidí vlastně uvěřila nepříteli, že se nic neděje, že o nic nejde, zatímco on se vším úsilím ničí jejich životy a zbavuje lidi naděje na záchranu své duše. Ježíš nazval Satana otcem lží a vrahem od počátku. Ježíš měl moc dobrý důvod to říci, protože věděl, jak moc lidí Satan zavraždil a jak moc duší svedl do utrpení v pekle.

Apoštol Pavel nám v 6. kapitole Efeským dobře vysvětlil, že náš největší nepřítel je duchovní. To znamená, že náš největší nepřítel se pohybuje v dimenzích, které lidé nevidí, což mu dává ohromnou výhodu. Leckerý vědec dnes ví, že svět se neskládá pouze z trojrozměrného prostoru a času, ale z dalších dimenzí, které sice nevidíme, ale dají se dokázat složitými výpočty. I když ty neviditelné bytosti nevidíme, někteří lidé je umí vnímat svým vnitřním já, čemuž Bible říká duše.

Jedním z nejnestoudnějších úspěchů nepřítele je ten, že se mu podařilo většinu lidí přesvědčit, že vlastně neexistuje. Hlavním nástrojem tohoto úspěchu je tak zvaná teorie evoluce. Dnes si připomeneme několik dalších nedostatků této zhoubné teorie.

Co například bylo hnací silou druhé světové války? Evoluční smýšlení Adolfa Hitlera - jeho cíl vytvořit perfektní lidskou árijskou rasu i za cenu vyhlazení tzv. "podřadnějších národů." Jeho mašinérie "Třetí říše" nebylo nic jiného, než evoluční smýšlení v akci - přežívání silnějších jedinců, na úkor slabších.

Evolucí učíme ve škole naše děti "přežij na úkor slabších." A pak se divíme, proč naše společnost vypadá víc a víc jako džungle. Na druhé straně všemohoucí Bůh vidí každého člověka stejně. Bible říká, že Bůh nikomu nestraní (Skutky 10:34, Jakub 2). Žádná rasa není lepší než druhá. Bůh nás všechny vidí jako beznadějné hříšníky, v ohromné potřebě spasení z věčného utrpení v pekle. Bůh nás zachránil na svůj úkor - sám za nás zemřel a vstal z mrtvých, aby každý, kdo uvěří v Jeho vykoupení, byl z jistého pekla zachráněn (Jan 3:16).


Genesis 3:1-6: Pád člověka do hříchu.
Poučme se z této tragické konverzace mezi Evou a Ďáblem:
Had mluví - jiný svět a jiná doba. Možná Satan posedl hada a mluvil skrze něj. (Lk 8:33 - démoni vyšli z člověka do prasat.)


A. Satanovy útoky, B. Chyby ženy (Evy), C. Chyby Adama.

Gen 3:1, NKJ: Nejvychytralejší ze všech polních zvířat, která Hospodin Bůh učinil, byl had. Ten řekl ženě: "Opravdu Bůh řekl, "nesmíte jíst z každého stromu v zahradě?"

1. Satanův útok: Zasít pochyby o Božím Slově: "Opravdu Bůh řekl..."
Jeden z hlavních Ďáblových cílů je zpochybnit Boží Slovo. Když Boží Slovo přestaneme brát vážně, čeká nás pád. Proto my bereme Boží Slovo vážně a ne pouze alegoricky, a pravidelně se jím duchovně živíme, abychom duchovně nezeslábli.

Text zde neupřesňuje, že had je Satan, ale zbytek Bible bohatě vysvětluje, že se zde Satan zjevil v podobě hada (Job 26:13, Iz 51:9, Zj 12:9, 20:2). - Satan v přestrojení, útok nečekaný.

1. Chyba ženy:(Ještě se nejmenovala Eva, až do Gen 3:20). Začala se se satanem bavit. Tím mu dala příležitost ji pokoušet. Správná reakce na pokušení - utéci - jako Josef, když ho sváděla Putifarova žena (Gen 39:12). Když budeme nad pokušením uvažovat, tak podlehneme. Když Satan zpochybňoval Boží Slovo, Eva mohla Satanovi pouze odpovědět "Bůh tě pokárej" (Juda 9) a odejít pryč.

Gen 3:2-3: "Ovoce stromů v zahradě jíst smíme," odpověděla žena hadovi. 3"Ale o ovoci stromu uprostřed zahrady Bůh řekl: 'Nejezte z něj, ani se ho nedotýkejte, jinak zemřete.'"

2. Chyba ženy: Projevila chabou znalost důležitých věcí!
Neznala jméno stromu (strom poznání dobra a zla - Gen 2:17 - Adam jí to neřekl nebo ji to nezajímalo?) a přidala k Božím slovům! ... "ani se ho nedotýkejte." (Nebo to přidal Adam, když ji o stromu řekl? Možná, že už naši prarodiče trpěli typickým problémem v komunikování mezi mužem a ženou .) Někteří židovští komentátoři si myslí, že jakmile Eva vyřkla tato slova ("ani se ho nedotýkejte."), had ji přitlačil ke stromu a řekl: "Vidíš, dotkla jsi se ho a žiješ, tudíž je bezpečné z něj i pojíst.") V každém případě Bůh má silná slova pro každého, kdo by přidával nebo ubíral z Jeho Slov - Zj 22:18-19.

Gen 2:16-17, NKJ: A Hospodin Bůh nařídil člověku: "Z každého stromu v zahradě smíš svobodně jíst; 17ale ze stromu poznání dobra a zla jíst nesmíš, protože v den, ve který z něj pojíš, zajisté zemřeš."

Gen 3:4-5: Na to had ženě řekl: "Zajisté nezemřete! 5Bůh ale ví, že jakmile pojíte z toho stromu, otevřou se vám oči a budete jako Bůh: budete znát dobro i zlo."

2. Satanův útok:
A: Odporování Boží pravdě: "Zajisté nezemřete!"...
B: Obvinění Boha: "Bůh vám brání, abyste byli jako on."
C: Falešný slib: Budete jako Bůh = odvěká lež mnohých náboženství, Mormonismu a Nového věku. Náš cíl je být jako Ježíš, který přišel sloužit - Mat 20:28, ne jako Bůh Stvořitel.

Eva dala Satanovi prostor pro manévrování tím, že se s ním vůbec bavila. Nikdo nepadne do hříchu "z ničeho nic," ale když dá Satanovi prostor ho svést. Satan přivedl pochybnost o Božím Slově, odhalil Evinu neznalost Božího Slova, a tak získal prostor přímo Božímu slovu odporovat. Jeho přímou výzvou Božímu Slovu, Satan svedl Evu k pochybování o tom, 1. že je Bůh dobrý a 2. o tom, že je hřích špatný.

D: Přibalil trochu pravdy: tím zesílil pokušení - aby vše vypadalo věrohodně "otevřou se vám oči...budete znát dobro i zlo." - splněno ve v. 7., ale místo něčeho lepšího přišlo něco strašného. Vůbec to nestálo za to. Pastor Rick Ferguson: "Hřích vás vždy dovede dál, než jste chtěli jít, a stojí daleko víc, než jste chtěli platit."

Gen 3:6: Když tedy žena viděla, že ten strom je dobrý k jídlu a lákavý na pohled, strom žádoucí k nabytí rozumu, vzala z jeho ovoce a jedla. Dala i svému muži, který byl s ní, a také on jedl.

3. Chyba ženy:
A: Zdůvodnila si svůj hřích - strom byl žádoucí. Tak proč vlastně nepojíst, že jo.
B: Zapoměla na Boží slova, že zemře.

4. Chyba ženy: poddala se pokušení a zhřešila. Samotné pokušení není hřích. Ale když se pokušení poddáme, pak hřešíme, a to je velký malér. 1 Jan 2:16: Svět je samá 1.touha těla, 2.touha očí a 3. pýcha života - nic z toho není z Otce.
1. strom dobrý k jídlu = touha těla, 2. lákavý na pohled = touha očí, 3. žádoucí k nabytí rozumu = pýcha života.
Satan podobně pokoušel Ježíše na poušti (Mat 4:1-11).

5. Chyba ženy: Aby se necítila vinna, svedla do hříchu i druhého - Adama.

Souhrn chyb ženy:
1. Bavila se s ďáblem - dala mu příležitost ji pokoušet.
2. Projevila chabou znalost důležitých věcí - neznala jméno stromu a PŘIDALA k Božím slovům.
3. Odůvodnila si svůj hřích - a zapomněla, že hřích přináší smrt! Zapomněla na varovná Boží slova! (Gen 2:16-17).
4. Poddala se pokušení.
5. Svedla do hříchu i Adama.

Adamovy chyby:
1. Nechránil ženu proti Satanovým útokům - byl tam s ní (3:6) a přesto ji nechal ďáblem svést!
2. Nepostavil se Satanovi - Jakub 4:7-8: Poddejte se tedy Bohu. Postavte se ďáblu a uteče od vás.
3. Neuposlechl Boha a nechal se svést k hříchu svou vlastní ženou.
Zajímavé je, že Satan nešel svádět Adama, ale jeho ženu - musel si myslet, že má větší naději na úspěch při svádění ženy. Vyšlo mu to. (Typická žena se nechá svést Satanem snadněji než typický muž? Ale dnes jsou ženy otevřenější Bohu než muži?) Eva neslyšela varování nejíst ze stromu poznání dobra a zla přímo od Boha, ale od Adama. V každém případě Satan útočil na to, co si myslel že je nejslabší článek.

Proč Adam též pojedl zakázaného ovoce?
1. Buď tak ženu miloval, (emoce) že nechtěl, aby od něj byla svým hříchem oddělena (vyhnána z Ráje), tak hřešil, aby v tom byli spolu?
2. Cítil se vinnen, (emoce) že neochránil ženu od Satanova podvodu?
3. Bylo mu Evy líto (emoce). Možná žena ignorovala Adamovo varování, naletěla Ďáblovi a v roztomilé naivnosti vedla do hříchu i Adama? "Vždyť to vypadalo tak nevinně - to zakázané ovoce v jejich milujících rukou" (emoce). Když žena vede muže, což je v rozporu s Božím modelem pro vztahy mezi mužem a ženou - končí to problémem. Vést má muž (Gen 3:16, Ef 5:22-24, Col 3:18, 1 Tim 2:12, Tit 2:5, 1 Pet 3:1).
V každém případě, zatímco žena byla podvedena Satanem (1 Tim 2:14), Adam hřešil vědomě, proto on nese zodpovědnost za hřích lidstva.

Parafrázovaný John Phillips, Gen 3:1-6:
Ďábel hrál na intelekt Evy a na emoce Adama. Jeho zásadní strategií bylo přehodit jejich Bohem dané role, a vyšlo mu to. Proč?

Eva nebyla stvořena první, ale druhá. Byla stvořena z Adama (jeho žebra). Nebyla stvořena, aby byla hlavou (aby vedla). Její hnací silou nebyla hlava, ale srdce. (Emoce).
Na druhou stranu Adam byl stvořen první, aby byl hlavou (vedl). Jeho hnací silou byla hlava = intelekt.

A tak Satan nezačal sváděním hlavy rodiny (Adama), ale sváděním srdce rodiny (Evy). Ale nesváděl Evu skrze emoce, které jsou její hnací silou, nýbrž skrze intelekt.
Ďábel vnutil Evě roli hlavy, pro kterou nebyla stvořena - a tak v tomto pokušení byla od začátku v nevýhodě - a podlehla. Potom vnutil Adamovi roli srdce, pro kterou nebyl stvořen. Hnán srdcem, místo hlavou, Adam zhřešil vědomě.

Ďábel, bývalý Lucifer, jeden z nejvýše postavených cherubů, měl ve své vychytralosti proti Evě přesilu. V pouhém rozumování proti němu Eva neměla šanci - ALE - měla jednu obrovskou výhodu - měla Boží Slovo - Gen 2:17.

BOHUŽEL, per v. 2-3:
1.Eva neznala Boží Slovo pořádně - neznala jméno stromu poznání a ubrala tři slova - z každého stromu.... můžete svobodně jíst... zajisté zemřeš - Gen 2:17.
Vynecháním superlativů z každého a svobodně lajdácky ubrala ze síly Božího slova. Vynecháním slova jistě (zemřeš) zmenšila hrozbu trestu.

2.Přidala k Božímu slovu co tam nepatřilo - "ani se ho nedotýkej."
Toho ďábel využil k manipulaci.
1. Nejprve Boží slovo zpochybnil - "Opravdu Bůh řekl?"
2. Pak ho popřel: "Nezemřete." Židovští rabíni učili, že se možná satan stromu dotkl a řekl: "Vidíš, že jsem nezemřel." Lajdácké vynechávání a přidávání k Božím slovům stálo Evu věčný život v Ráji. Proto nestačí, aby kazatelé kázali 80% Βible. Pro duchovní zdraví křesťana je nezbytné kázat 100% čisté Boží slovo - bez přidávání a ubírání!

Adam - toho ďábel ani nesváděl!
Okamžitě k tomu použil ženu, právě padlou do hříchu. A sváděl Adama skrze Evu ne na poli intelektu, ale emocí. Adama svedla Eva! Adam nebyl podveden jako ona (1 Tim 2:14). Adam hřešil vědomě - pod vlivem emocí - viz proč Adam též pojedl? Buď proto, že Evu miloval, nebo z pocitu viny, že ji nechal padnout, možná ze soucitu.

Není zajímavé, že pro úspěch této strategie ji Satan používá dodnes? Ve většině českých rodin je hlavou rodiny žena. Muži, emaskulovaní ženskou výchovou od učitelek ve školkách i školách, se v mnohém vzdali vedení rodiny. Proč se pak divíme, že to nefunguje a máme tolik rozvodů?

Když se žena řídí svými pocity, má to všeobecně dobré výsledky - je vrozeně starostlivá, obětavá, a její "intuice" ji vede ke správným věcem. Jenže, když učitelky ve školkách a školách (kterých je mnohem víc, než učitelů), učí kluky řídit se svými pocity, jako to dělají ony, to je pohroma. Pocity chlapů je nevedou k tomu, co je správné, ale ke chtíčům!

Proto chlap nemá dělat to, co cítí, nemá se chovat, jak se zrovna cítí, ale CHLAP MÁ DĚLAT TO, CO JE SPRÁVNÉ, bez ohledu na to, co zrovna cítí!

Když společnost emaskuluje muže ženskou výchovou, potom se nedivme, že lenoch nechodí do práce, protože se mu nechce (emoce). Dívá se na porno, protože to se mu líbí (emoce). MÍSTO, ABY DĚLAL, CO JE SPRÁVNÉ, NECHÁ SE ZMÍTAT SVÝMI POCITY!!!

Rozdíl mezi mužem a ženou: Hnací silou ženy jsou emoce, ale hnací silou muže je intelekt.
Bůh stvořil muže i ženu sobě rovnými, ale každému dal jinou úlohu, proto každého stvořil JINAK. Žádný "unisex." Pokud budeme respektovat, jak nás Bůh rozdílně stvořil, vyvarujeme se mnohým problémům v rodině i ve společnosti. Žena se naučí CÍTIT, co je správné, ale muž se musí naučit VĚDĚT, co je správné - a vzorem je samozřejmě Boží Slovo, Bible, ne humanistická, hříšná výchova.

Genesis 1 a 2: Týden Stvoření - zde, zde, zde, zde, zde, a zde.


© 2008, 2011, 2017 Milan Tachecí. Třetí vydání. Šíření nezměněné kopie je povoleno s příslušným odkazem na webovou stránku


..
 

New comment

Log in
  Don't you have your own web yet? Create it for free on Blog.cz.
 

Actual articles

Reklama