Recenze na knihu od Sergeje Miháľa: VYTRŽENÍ, část 1.

27. august 2017 at 15:51 | Milan |  Pro Křesťany

Recenze na knihu od Sergeje Miháľa: VYTRŽENÍ, část 1.

Pastor Milan Tachecí


ÚVOD:

Několik lidí mi o této knize už dlouho říkalo, a někteří naléhali, abych si ji přečetl. Několik jich bylo knihou přímo nadšeno. Jedna známá mi tuto knihu dokonce poslala, abych se k ní vyjádřil. Ale měl jsem tu knihu doma asi půl roku a protože toho mám hodně, nezbýval mi na ni čas. Nějak se mi do ní nechtělo. Možná i proto, že už jsem "senzačních knih o vytržení" přečetl za dlouhá léta dost. Některé byly poučné - ty byly užitečné. Pak byly ty "senzační," založené na spekulacích o tom, kdy k vytržení dojde. Ty byly špatné a čas ukázal, že jejich "zaručeně rozluštěná proroctví" byla rozluštěna špatně. Tím bohužel ze sebe udělali falešné učitele a falešné proroky.

Má první zkušenost s "knihou o vytržení" byla v roce 1988. Byl jsem v Kristu rok - ještě příliš neznalý a nezkušený. Někdo mi ve sboru vrazil do ruky menší knížku nazvanou: "88 důvodů, proč dojde k vytržení v roce 1988." Řekl mi, "tohle je zajímavé," a odešel.

Doma jsem ty stránky hltal s vykulenýma očima. Argument za argumentem, důkaz za důkazem, mě přesvědčovaly, že se Kristus opravdu vrátí v září na Slavnost Trumpet (Troubení). Uvěřil jsem tomu. A začal jsem panikařit. "Musím všem svědčit a každému dát tuto knížku," blesklo mi hlavou.

Několik dní jsem raději znovu a znovu pročítal stránky této knížky a každý důvod byl tak přesvědčivý. Modlil jsem se, a 88 důvodů mě plně přesvědčilo, že se pro nás Ježíš za pár měsíců vrací! Byl jsem nadšený!

Našel jsem si telefon na organizaci, která tuto knížku vydala. Chtěl jsem jich do začátku objednat 500, a pak ještě víc! Rozdat to všem lidem, které potkám!
No, a pak se to stalo.
Dovolal jsem se sekretářce a chtěl jsem objednat těch 500 knížek. A přitom mě napadla otázka: "Když se Ježíš za pár měsíců vrací, proč ty knížky nerozdáváte zadarmo? Stejně už ty peníze nebudete potřebovat!"
Sekretářka se zarazila a její slova byla mým uším jako ledová sprcha: "Ano, věříme, že se Ježíš vrací, ale přece jen, co kdyby jsme se náhodou spletli."
No, tak jsem pro jistotu zredukoval objednávku z 500 kusů na 100, ale naděje brzkého Kristova příchodu jsem se nechtěl jen tak vzdát. Dál jsem hloubal nad tou knížkou a mudroval, jak by těch 88 pádných důvodů nemohla být pravda. Vypadalo to tak přesvědčivě!

Zkušení křesťané se snažili jemně mi vysvětlit, že ta knížka není tak dobrá, jak vypadá, ale já už jsem byl "podchycen." Sice mé přesvědčení, že se Ježíš vrátí už na podzim začalo trochu slábnout, nicméně jsem pořád choval naději, že k tomu snad dojde. No, nadešel onen datum, dva dny Slavnosti Trumpet v září. Noc před tím jsem se hodně modlil, a přál si, aby ta knížka měla pravdu. Těšil jsem se na vytržení. No, a ono nic. "Třeba se spletli v datu," utěšoval jsem se. Po týdnu jsem musel uznat, že ti zkušenější křesťané měli pravdu. Knížka nebyla nic, než 88 důmyslných spekulací - které nevyšly!

Tím to ale neskončilo. Zklamání, že Ježíš nepřišel, mě doslova povalilo. "Tolik jsi tomu věřil a byla to lež. Jak teď víš, že Kristus také není lež?" našeptával mi satan. A tak jsem přestal chodit do sboru a snažil jsem se celé to křesťanství hodit za hlavu. Naštěstí hlad po Božím slově a společenství překonal po pár měsících moje zklamání a vrátil jsem se do sboru.

Člověk by nevěřil svým očím, ale ten samý muž měl tu drzost napsat o rok později podobnou knížku nazvanou - 89 důvodů, proč bude vytržení v roce 1989! No, na to už jsem neskočil, ale ze zvědavosti jsem si tu knížku přečetl. Byl to pro mě takový protijed proti falešným učením a proroctvím. Nestoudně tam vysvětloval, jak a kde se spletl - ale že "teď už to ví docela určitě." Na to už jsem nezabral.

Pak přišel na řadu kult osobnosti falešného učitele Harolda Kempinga. Podobný příběh, jen o pár let později. Také urgoval lidi, ať se připraví na vytržení a prodával o tom knížečku…. A také se spletl a rok na to měl tu drzost to udělat znova. A pak myslím ještě jednou. Někteří lidé jsou opravdu nepoučitelní.

Možná díky těmto pro mě dramatickým zkušenostem jsem se ozbrojil důkladným studiem Písma ohledně vytržení církve konkrétně, a eschatologie (nauka o věcech budoucích) všeobecně. Abych něčemu zas nenaletěl, tak jsem studoval od nejlepších a nejdůvěryhodnějších teologů a pastorů. Bratr Dave Love je expert na vytržení církve a eschatologii. Dave Hunt, John McArthur, Thomas Ice, Tim LaHaye, John Phillips, David Guzik, samozřejmě Chuck Smith, Warren Wiersbe, moji pastoři Brian Michaels a Eric Cartier a několik dalších, postupně obohatilo mé studium na toto téma, včetně knihy od Dweight Pentecost: Things to Come, a neměl bych zapomenout na přednášky génia Dr. Chucka Misslera. Tím chci jen říci, že téma vytržení mi není cizí a když to někdo prezentuje nebiblicky, tak mi to není lhostejné. A naopak se raduji, když kniha odpovídá tomu, co sdílí Písmo.

Nemám bohužel dost času nějak podrobně rozebírat knihu Sergeje Mihaľa, ale cítím, že je důležité se k ní vyjádřit z pohledu člověka, jehož teologie nepochází ze střední Evropy, kde křesťanství už dlouhá léta živoří. Pro informaci, podle misijních statistik je v Česku jen 0,2 procent znovuzrozených křesťanů a na Slovensku 0,3 procent. Ostatní jsou jen lidé náboženští, ale ne spasení. A často těmto křesťanům nezbývá, než nevědomky pít ze "špinavých kaluží," protože v jejich dosahu nic lepšího není.


Tak tedy, jaký dojem na mě udělala kniha "Vytržení" od Sergeje Mihaľa?

Pod vlivem opěvování této knihy a naléhání, abych si ji přečetl, jsem se nakonec na ni docela těšil, i když jsem obzvlášť v poslední době v časové tísni. Vzal jsem ji konečně předevčírem večer do ruky, s pocitem, že beru do ruky dílo spřízněné duše. Je to přece o vytržení - před velkým soužením, ne během něj nebo na konci, jak to někteří mylně učí.

Otevřu na první stránce a hned jsem zaskočen: Klíčový verš o vytržení na první stránce knihy není jasný verš o vytržení (Lk 17:34-36). Větší polovina dobrých teologů učí, že zmínění lidé nebyli vzati ve vytržení, ale v soudu. Kontext této pasáže je soud. Potopa vzala v soudu nekající lidi v Noémově době a zbyl Noém se svou rodinou. Oheň a síra vzaly v soudu obyvatele Sodomy a Gomory, a zbyl Lot se dvěma dcerami. (W. Wiersbe).

Mt 13:41-43, NKJ: Syn Člověka vyšle Své anděly a ti vyberou z Jeho království všechny skandální věci a ty, kteří páchají zlo, a 42uvrhnou je do ohnivé pece. Tam bude pláč a skřípění zubů. 43Potom spravedliví budou zářit jako Slunce v království svého Otce. Ten, kdo má uši k slyšení, slyš.

Mnozí komentátoři tudíž vykládají Lk 17:34-36 ne jako vytržení, ale podle výše uvedené pasáže Mt 13:41-43: Ti lidé, kteří byli vzati, nejsou křesťané, ale lidé nespasení. Tito lidé budou při druhém příchodu Krista uvrženi do ohnivého jezera, zatímco ti ponechaní (spasení) vstoupí do Tisíciletého království. Kontext totiž není vytržení, ale soud nevěřících při Kristově viditelném druhém příchodu. Do Tisíciletého království budou vpuštěni jen věřící.

I když bych kvůli tomuto výkladu "nešel na barikády" a sám jsem původně, když jsem byl mladý v Kristu, chápal Lk 17:34-36 jako pasáž o vytržení, je tu problém. Použít tento méně jasný verš jako stěžejní verš v knize o vytržení není dobrá strategie. Rozděluje totiž církev - na ty, kteří chápou tento verš jako vytržení a na ty, kteří chápou tento verš v kontextu soudu při Kristově 2. příchodu. A tak sotva otevřete knihu, je tu verš, který rozděluje církev. Není to dobrá strategie.

No, říkám si, každý občas chybuje, a v dobré víře začnu číst… Zpočátku mi připadá, že v mnohém mi Sergej mluví ze srdce. Vypadá to, že opravdu miluje Pána a hněvá se na ty, kteří neberou ohled na učení o vytržení nebo ho vykládají povrchně. Po chvíli jsem však opět zaskočen:

"A bdícím křesťanům zjeví i čas, kdy přijde vytržení." Str. 11.
Jedna paní to vzala tak, že nám Kristus v podstatě zjeví, v který den přijde. Nevím, jestli to tak myslel Sergej, ale vím, že Ježíš řekl, že "nikdo nezná den ani hodinu" Jeho příchodu - Mt 24:36, Mk 13:32. Ježíš slíbil, že poznáme, když se Jeho příchod blíží (Mt 23:33) podle toho, jak se naplňují proroctví o Jeho druhém příchodu - ale kdy přesně, to nebude vědět nikdo.

Bůh napsal Bibli tak, aby KAŽDÁ generace křesťanů očekávala Kristův příchod. I apoštol Pavel očekával Kristův příchod ve své době - 1 Tim 6:14; 1Tes 4:17. Bůh chce, abychom Syna vyhlíželi, ne se flákali a čekali na nějaké znamení, podle kterého poznáme, v který den přijde - to bychom se celou dobu flákali a týden před Jeho příchodem bychom hrdě vyhrnuli rukávy a najednou bychom byli tak pilní pro Boží království… Proto nikdo neví den ani hodinu a MUSÍ být připraven - a poctivě sloužit Pánu, aby nás nenachytal "spící."

Čtu dál a opět mi Sergej mluví ze srdce, a najednou další ťafka - v odstavci na straně (13) se odvolává na falešného evangelistu Reinharda Bonkeho! Ten mj. vytvořil podvodné video o tom, jak byl jeden pastor vzkříšen během jeho "služby" v Keni. Prostudoval jsem okolnosti a dospěl jsem k závěru, že to nebyl zázrak, ale důmyslný podvod. Písmo ten podvod samo odhalilo. Mé vlastní závěry se shodují se závěry dalších bdělých křesťanů, např. zde a zde. Lži z Boenkových úst zde.

No, říkám si, třeba ho Sergej moc nezná, ale je to škoda, dělat reklamu falešnému evangelistovi. Čtu dál a v několika stránkách mi opět Sergej mluví ze srdce. A najednou zase ťafka:

Na začátku kapitoly VYTRŽENÍ zmiňuje Koloským 3:4 jako pasáž o vytržení (str 18).

Kol 3:4, B-21: Až se ukáže Kristus, váš život, tehdy se s ním ve slávě ukážete i vy.

Kdy se ukáže Kristus? Ne při vytržení, ale při Jeho druhém příchodu. Tehdy ho uvidí každé oko, ne dříve (Zj 1:7). A my víme, že s Kristem přijde Jeho OSLAVENÁ církev. Neukážeme se světu v oslaveném těle při vytržení, ale až při Kristově druhém příchodu. Vytržení je světu "neviditelné."
Trochu smůla - opět nevhodný verš pro kapitolu o vytržení.

Potom mi Sergej zase chvíli mluvil ze srdce a neřešil jsem pár nuancí trochu jiného pohledu.
No, ale pak to zase přišlo, a dost silně (str 23):
Cituje Zjevení 7:9-14, a přestože "starší" ve v. 14 jasně říká, že ti lidé před trůnem jsou "svatí z velkého soužení," tj. věřící, zabiti v sedmiletém období hrůzy popsaném ve Zjevení, Sergej je považuje za církev. Ale svatí z velkého soužení nejsou církev, protože církev už byla vytržena a je u Krista v nebi. Sergej to vysvětluje tak, že to jsou křesťané, kteří prošli "velkým soužením ze všech dob, v nichž tato pokolení žila…" (str 23). Jenže není přece možné plést sedmileté velké soužení ze Zjevení s "velkým soužením" umučených křesťanů všech dob.

A tak to šlo podobně dál s tím rozdílem, že ubývalo na pasážích, kterými mi Sergej promlouval ze srdce, a začínaly nastupovat SPEKULACE. Prolistoval jsem zbytek knihy, a jak jsem narazil na SPEKULACE o krvavých měsících, které jsou profláknuté od roku 2015, tak jsem začal ztrácet o knihu zájem.

KRVAVÉ MĚSÍCE
Bylo už hodně napsáno o čtyřech "krvavých měsících" (červených, v efektu zatmění sluncem). I podle Sergejova výzkumu, z 568 tetrád (čtyř krvavých měsíců) od roku 2000 př.n.l. do roku 3000 (včetně budoucího Tisíciletého království) jich padlo jenom sedm na židovské svátky, a to sedmá tetráda krvavých měsíců bude až v polovině Tisíciletého království.
Šestá tetráda (čtyři krvavé měsíce) právě padly na roky 2014 a 2015 - na 4 Židovské svátky. I náš učitel na soustředění v roce 2015 přinesl z cesty do Izraele fungl novou knihu o těchto úkazech ("The Harbinger" od Mesiánského Žida Jonathana Cahna) a připouštěl možnost vytržení na podzim roku 2015. Mnoho křesťanů bylo v pozoru a očekávali, jestli k tomu vytržení dojde - no, nedošlo, jak vidíme. Je teď srpen 2017, a nic.

Pustil jsem si na You-Tube video s autorem toho trháku "The Harbinger" - Jonathanem Cahnem - a po pár minutách mi Svatý Duch ujasnil, že nešlo až tak o vytržení církve, ale o to, aby prodal co nejvíce knih a co nejvíce vydělal.

Takže vytržení církve v období 4 krvavých měsíců 6. tetrády na Židovské svátky je profláknuté - od roku 2015. Nevím, proč by se ke spekulacím o těch krvavých měsících chtěl někdo vracet.

Pak jsem si ještě nalistoval Sergejův diagram sedmi pečetí ze Zjevení a s hrůzou jsem zjistil, že on těch sedm let velkého soužení, během kterých jsou ty pečeti rozlomeny, rozložil na 64 let! Podle něj je 64 let věk jedné generace, ale podle Bible je lidské pokolení 70-80 let (Žalm 90:10).Tím jsem definitivně ztratil zájem a naději, že bych se tu mohl něco přiučit. Je to spíš zmatek. Ale kvůli druhým křesťanům jsem zbytek knihy ještě prolistoval, což spíš přidalo víc na zklamání.

Například podle Sergejových výpočtů, 3. pečeť byla rozlomena v roce 2015. Jenže rozlomení té pečeti ve Zjevení 6:5-6 uvádí na svět nedostatek potravin - počátek hladomoru v důsledku velké války. "Měrka pšenice za denní mzdu…"
My jsme tu o rok a půl později bez nějakých známek hladomoru. Sice v Africe mnoho lidí trpí hlady už dlouho, ale Zjevení 6:5-6 - zde - mluví o celosvětovém hladomoru v důsledku velké války, která bude asi ta 3. světová.
My zjevně takový hladomor po celém světě nevidíme a už vůbec ne v Evropě. Tato Sergejová spekulace už bohužel zapadá do kategorie falešných proroctví.

Když se odkazuje na Reinharda Bonkeho a bývalého biskupa Apoštolské církve Rudka Bubíka, není se čemu divit. O mrtvých jen dobré, ale ani učení a praktiky Apoštolské církve už nejsou tak čisté, jak by to mělo být - viz www.apologet.cz od Aleše France, bývalého mluvčího Apoštolské církve, kterého vyhodili, protože "miloval pravdu a spravedlnost víc, než církevní politiku."

A tak se přiznám, i když se Sergej pravdivě a horlivě opřel do falše katolického vedení a praktik, kniha jako celek na mě příznivý dojem neudělala. Odradily mě přílišné spekulace, které ve 2. díle knihy vedou prim. Rozložením 7 pečetí ve Zjevení na 64 let mě pak už úplně dorazil.

Sergeje neznám, ale podle knihy na mě dělá dojem křesťana, který miluje Pána a horlí pro Jeho Slovo. Bohužel se Sergej nechal strhnout atraktivními, ale mylnými spekulacemi - například o těch tetrádách krvavých měsíců nebo datování rozlomení sedmi pečetí - sedmá pečeť má být podle něho rozlomena až roku 2052, zatímco první tři už Ježíš prý rozlomil, počínaje rokem 1988. Argumenty pro datování rozlomení sedmi pečetí jsou chabé, a vysoce spekulativní.© 2017 Milan Tachecí. Šíření nezměněné kopie je povoleno s příslušným odkazem na webovou stránku...
 


Comments

1 Deep Deep | Email | 16. november 2017 at 5:54 | React

Mihála sleduji od počátku jeho veřejného působení a poctivě jsem shlédl a hlavně naposlouchal vše co doposud vydal. A stále více sílilo ono podezření, že to nebude vše víc než houpačka na vlnkách, tedy spekulace, domněnky, násilné oslí můstky. Pod videi není prostor k názoru, vše blokované /strach z jiného pohledu??/. Navíc při pozorném naslouchání objevíte spoustu až děsivých zkratkovitých lží které mají sloužit ve prospěch Mihála. / Satan je v nebi, nebyl ještě svržen apod/ Přílišná zapálenost přivedla tohoto člověka k bludům. Vnímá jen sám sebe, resp. své vytržení a po mě potopa. Ještě tak z nebe kázat odpadlíkům aby dobře vynikla jeho bohabojnost. Nezajímá ho co by bylo s nevinnými zvířaty, přírodou, pokud by podle jeho teze "světlo opustilo planetu" a zůstala zde jenom satanova tma. Např. zvířata by opět měrou nejvyšší odnesla opět hřích člověka? Nevinnost v přírodě by opět trpěla nejvíc aniž by cokoli učinila. Vyhnání z ráje a potom ještě tma satanova, kdy satan všechno roztříská napadrť. A to se ani nezmiňuji o biblických verších kterým se Mihál až záměrně vyhýbá, páč mu nesedí do jeho kontextu vychvátění. Tudy pane Mihál to nebude správně.

2 Milan Tacheci Milan Tacheci | 22. january 2018 at 19:28 | React

Děkuji za komentář,
vytrhávání veršů z kontextu a ignorování těch "nevhodných"zajisté přispívá k tomu, že se Sergej ocitl trochu "mimo."
Milan

New comment

Log in
  Don't you have your own web yet? Create it for free on Blog.cz.
 

Actual articles

Reklama