Recenze na knihu od Sergeje Miháľa: VYTRŽENÍ, část 2.

27. august 2017 at 15:50 | Milan |  Pro Křesťany

Recenze na knihu od Sergeje Miháľa: VYTRŽENÍ, část 2.


Pastor Milan Tachecí


Vidím opatrnou narážku na to, že by k vytržení církve mohlo dojít v roce 2024 - ale jak by pak poslední pečeť mohla být rozlomena až v roce 2052, pokud vytržením církve začíná SEDMILETÉ soužení, které obsahuje rozlomení těch sedmi pečetí? Zřejmě jiná škola teologie, se kterou nemohu souhlasit.

Více smyslu mi dává, že i první pečeť ve Zjevení 6 bude rozlomena nejspíš až po vytržení církve.

Co je na tom hodně špatně, že Sergej připisuje načasování vytržení během rozlomení 4. pečetě. Ale tou čtvrtou pečetí se ohromně rozmnoží smrt v důsledku Antikristovy dobyvačné kampaně, popsané ve Zjevení 6:1-8 - a tady není žádný náznak nějakého vytržení:

Zj 6:7-8, NKJ:
7Když otevřel čtvrtou pečeť, slyšel jsem hlas čtvrté bytosti: "Pojď a dívej se!" 8A hle, spatřil jsem koně mrtvolně bledého. Jméno toho, který na něm seděl, bylo Smrt a za ním šlo Záhrobí. Byla jim dána moc nad čtvrtinou země, aby zabíjeli mečem, hladem, smrtí a divokými šelmami.


Ještě bych zmínil nesprávnou teologii v pojetí osudu národa Izrael. Sergej píše, že s vytržením církve přijde na svět tma a na Izrael světlo. Že vytržením církve se Izraelcům "rozsvítí" a budou spaseni a Bůh je bude v Izraeli chránit. Podle Sergeje:

IZRAEL V SEDMI LETECH VELKÉHO SOUŽENÍ:
"Po vytržení… svět pokryje temnota, ale nad Izraelem vzejde Hospodinova sláva, což je Kristus… Svět bude pronásledovat zanechané křesťany, a v Izraeli se bude zvěstovat, že Ježíš je Kristus … Izrael bude zanedlouho pro Židy jediným bezpečným místem na celé zemi." - str. 107.

Podle Bible se však V IZRAELI Antikristus prohlásí ve znovu postaveném Jeruzalémském chrámu za Boha (2 Tes 2:3-4) - to bude uprostřed sedmiletého velkého soužení - a to spíš vypadá na přítomnost temnoty. Židé Antikrista v ten moment prohlédnou, odmítnou - a on je začne pronásledovat. Bůh to použije k soudu Izraele za to, že ukřižovali Jeho Syna i za jejich mnohá zla, která na zeměkouli způsobili (viz Zj 2:9, 3:9, Poslední generace…). Tento soud nad Izraelem Bůh nazývá dobou Jákobova utrpení - Jeremiáš 30:7). Dvě třetiny Židů ve velkém soužení zahynou (Zachariáš 13:8), jedna třetina projde "jako ohněm" a budou přetaveni - přivedeni k víře v Krista - zlomeni skrze utrpení velkého soužení. Svědčit jim bude 144 000 Bohem zapečetěných židovských paniců (Zj 7:1-8; Zj 14:1-5). Dále Antikristus zabije V JERUZALÉMĚ dva Svědky - Zj 11:3-13 (pravděpodobně Mojžíš (nebo Enoch) a Eliáš), kteří budou v Jeruzalémě prvních 3,5 roku velkého soužení svědčit o přicházejícím Království. (Viz přehled Zjevení, část 5. - zde).

Bůh dá Židům "chráněnou oblast" (Zj 12:14; Daniel 11:41), ale ta nebude v Izraeli (tam bude Antikristus), nýbrž v "pustině," v místě starověkého skalního města Petra (červené skály) v Jordánu. Jako národ se Izrael kolektivně obrátí ke Kristu, až když k Němu zvolají, aby je zachránil, tj. na konci velkého soužení.

Podle statistik i teologů, většina Židů jsou dnes ateisté, ne věřící Starého Zákona. A většina Židů, ať ateisté nebo ortodoxní, se spíš řídí naukami Talmudu nebo Kabaly, ne až tak Starého Zákona…. Většina Židů nemá Krista rádo - možná proto, že dodnes na nich spočívá jejich vlastní kletba: "Jeho krev na nás a na naše děti" - Mt 27:25. Každý Žid, který přijme Krista, je té kletby zbaven, a který Krista i dnes odmítá, je dál pod touto kletbou (Řím 11:25). Proto je křesťanský sionismus v církvi pěkná hloupost. Sionisté totiž nejsou přátelé církve. (Viz Zjevení 2:9, 3:9).

Dan 12:7: A slyšel jsem muže oděného v plátně, který stál nad hladinou řeky, když pozvedl svou pravici a levici k nebi a přísahal při Tom, který žije navždy, že to bude trvat čas, časy a polovinu; a až bude moc svatého lidu úplně rozdrcena, všechny tyto věci budou skončeny.

Teprve až moc Židů bude kompletně rozdrcena, bude se blížit konec velkého soužení. I když se dnes většina z nich nehlásí k Bohu Bible, On je nazývá "svatý lid" proto, že si je pro Sebe oddělil - a nakonec je k Sobě zase přivede - SKRZE VELKÉ SOUŽENÍ. Jejich zvolání ke Kristu způsobí Jeho druhý příchod - a tím konec sedmiletého velkého soužení.

2 Tesalonickým 2:3-4, NKJ: Nenechte se nikým žádným způsobem podvést; neboť ten Den nepřijde, dokud prvně nedojde k dezerci od pravdy, a muž hříchu nebude odhalen - ten syn zatracení, 4který vzdoruje a vyvýší se nade všechno, co se nazývá Bůh nebo co se uctívá, takže se posadí jako Bůh v chrámě Božím a bude se vydávat za Boha.

Jeremiáš 30:7, NKJ: Běda! Neboť ten den je veliký, jako žádný jiný; a je to doba Jákobova utrpení, ale on z ní bude zachráněn.

Zachariáš 13:8-9, NKJ: A tak se v celé zemi stane, praví Hospodin, že dvě třetiny v ní budou vyhlazeny a zemřou, ale jedna třetina v ní bude ponechána: 9Já tu třetinu provedu ohněm, přetavím je, jako se čistí stříbro, a otestuji je, jako se testuje [ohněm] zlato. Budou vzývat Mé Jméno, a Já jim odpovím. A řeknu: "to je Můj lid;" a každý z nich řekne: "Hospodin je můj Bůh."

Komentátor John Phillips vyjádřil ironii, že to budou právě mocní, ale nespasení a podvedení Židé, kteří dosadí do čela své světovlády Antikrista. Ale jakmile si Antikristus upevní moc, obrátí se proti nim, protože se nebude chtít s nikým o tu moc dělit. Je to jen úvaha, ale zajímavá a ne docela mimo.

A když pak budou Ti Židé pronásledováni, bude to právě Kristův lid, který dnes sionisté všeobecně pronásledují, který jim pak jako JEDINÝ bude pomáhat - Viz Mt 25:31-46 níže…

Zj 12:13-17: Když drak viděl, že byl svržen na zem, začal pronásledovat ženu, která porodila toho Muže.14Ženě však byla dána dvě křídla velkého orla, aby mohla uletět na své místo v divočině, kde bude živena čas, časy a půl času. 15Tak had ze své tlamy vychrlil za tou ženou vodu jako povodeň, aby ji proud odnesl. 16Země však ženě pomohla - otevřela svá ústa a pohltila tu povodeň, kterou ze své tlamy vychrlil drak. 17Tehdy se drak na ženu rozzuřil a vyhlásil válku na její ostatní potomky, kteří zachovávají Boží přikázání a mají svědectví Ježíše Krista.

"Žena" je definitivně Izrael, ne Katolická církev, jak se mylně učí. Církev neporodila Krista, Kristus je Žid, z národa Izrael.
"Drak, had" je ďábel, který skrze Antikrista a Falešného proroka svede celou zeměkouli a bude pronásledovat Židy skrze Antikrista potom, co Židé Antikrista prohlédnou.

Podrobněji v článku Vytržení církve a Izrael - zde.

Ještě jeden příklad Sergejovy chybné eschatologie (nauka věcí budoucích):

SOUD NÁRODŮ, str. 141-142, a 118: Mt 25:31-46. Sergej píše:
"Nejmenší jsou tedy všichni křesťané, kteří nebyli vytrženi na Beránkovu svatbu, ale museli projít výhní soužení světa. V tom ohni se však drželi Pána, a On, ačkoli je zanechal, nikdy je neopustil."

Matouš 25:37-40, NKJ: Potom mu ti spravedliví odpoví, "Pane, kde jsme Tě viděli hladového a nasytili Tě nebo žíznivého a napojili Tě? 38Kdy jsme Tě viděli jako cizince a vzali Tě domů, nebo nahého a oblékli jsme Tě? 39Nebo kdy jsme Tě viděli nemocného nebo ve vězení a přišli jsme Tě navštívit? 40A Král jim odpoví, "Zajisté, říkám vám, tak jak jste to udělali tomu nejmenšímu z těchto Mých bratří, tak jste to udělali Mě."

1. Sergej tu naznačuje, že při vytržení církve Pán tady některé křesťany zanechá. Na pohled ano, ve skutečnosti ne.
V církvi je "pšenice a koukol" (Mt 13:24-30, 37-43.) Nejen ti, kteří chvíli věří, ale v době zkoušek odpadnou (Lk 8:13), ale též falešní bratři, falešní proroci, falešní učitelé, falešní léčitelé… Ano, ti nebudou vytrženi, protože Kristu nepatřili. Chodili někam do sboru, ale nebyli spaseni - nejspíš proto, že nikdy nečinili pokání od svých hříchů. Viz Mt 7:21-27. Jinými slovy, Kristus si přijde pro CELOU církev - ale pro tu opravdovou, ne pro koukol, který vypadá "v mládí" jako pšenice, ale až dozraje, tak je vidět, že není.

2. Ti "nejmenší z Jeho bratří" nejsou křesťané, které tady Kristus při vytržení zanechal. Někteří si myslí, že to jsou "věřící z velkého soužení" tj. lidé, kteří byli spaseni AŽ PO VYTRŽENÍ CÍRKVE. Je to možné, ale spíš to jsou spasení Židé - Kristovi pokrevní bratři, protože ti věřící z velkého soužení - z národů, jsou ty "Ovce." Kdo jiný by ve velkém soužení podal pronásledovanému Židovi trochu jídla a riskoval život? Sotva lidé, kteří přijali znamení šelmy (většina světa). A tak nám zbývají jedině "Kristovci," kteří uvěřili (z národů) v Krista až ve velkém soužení. Ti budou pomáhat Židům, pronásledovaným Antikristem.


ZÁVĚR:

Tato kniha je napsána člověkem, který vypadá, že horlí pro Pána i pro Jeho Slovo, ale jsou tu různé teologické nesrovnalosti a řada veršů je nesprávně vyložena. Ve druhé části knihy se to hemží vyslovenými spekulacemi - i o těch profláknutých krvavých měsících. Autor též prokázal velkou neznalost reálné (zákulisní) politiky (zřejmě naletěl učení křesťanských sionistů), a tak jeho způsob chápání naplňování proroctví na základě politických událostí je mylný.

Pokud si chcete lámat hlavu tím, jak se naplňují proroctví, neporovnávejte je s tím, co vám říkají v médiích, a v přepsaném dějepisu - to je propaganda důmyslnější, než za Hitlera a za komunismu. (Většinu médií vlastní sionisté - hmm). Musíte si najít lepší zdroje informací. Například vznik státu Izrael v roce 1948 není až tak Boží zázrak, ale spíš cílený výsledek dlouhodobého plánování a úsilí sionistů. Jak vím, že to nebyl Boží zázrak? Podle ovoce tohoto projektu (Mt 12:33; Lk 6:44…) - převážná většina národa Izrael v dnešní době Boha Bible neuctívá a Krista odmítá. Ta proroctví o shromáždění národa v rodné zemi nemluví o vzniku sekulárního Izraele v roce 1948, ale o shromažďování Židů až na počátku Tisíciletého království - kdy přeživší Židé BUDOU uctívat Hospodina s celým svým srdcem - viz Zach 13:8-9, 14:20… Připouštím, že je zázrak, že tento národ v diaspoře trvající přes 1900 let nezanikl, ale to je jiné téma.

Datování sedmi pečetí je velice smělé, ale nerozumné a nebiblické. Když si představím, kolik času ten výzkum musel autora stát, a přitom je to k ničemu - jsou to jen spekulace - sice zajímavé, ale jen spekulace.

Nemůžeme se spoléhat ani na židovský kalendář - nevěřící Židé, kteří ho spravují, nejsou poháněni Bohem a tak ten kalendář není přesný. Před lety jsem strávil půl roku studiem dávných kalendářů všeho druhu a musel jsem se smířit s jednoduchým závěrem: Převody z jednoho dávného kalendáře do druhého a kalendáře samotné jsou nepřesné a neúplné. Opravdu nevíme, o kolik se náš dnešní (gregoriánský) kalendář liší od kalendáře Božího a nikdo to nevykoumá. Podobně je to s kalendářem židovským. Mohou to být dny, ale spíš roky.

Jakýkoliv inteligentní člověk může vymyslet jakousi hypotézu a pak najít vhodné způsoby, jak ji "dokázat." Viz má zkušenost s "88 důvodů, proč bude vytržení v roce 1988." Vždycky se dá totiž najít něco, co se dá nějak "skloubit." Alespoň zdánlivě.

Jaký je účel této knihy? Nejsem si jistý. Někdo kdysi řekl: "Cesta do pekel je vydlážděna dobrými úmysly." Dobré úmysly nestačí. Boha máme uctívat v Duchu a v Pravdě, ne ve spekulacích.

A tak na mě tato kniha působí jaksi schizofrenicky, jakoby se tu střídali dva teologové - jeden dobrý a druhý špatný. Připsal bych ty nesrovnalosti duchovní bídě střední Evropy. Na jednu stranu Sergej napsal něco, co vysoko převyšuje ten bídný duchovní průměr střední Evropy. Bohužel i ten "lepší než duchovní průměr" střední Evropy je dost bídný v porovnání s ryzí Biblickou teologií bez předsudků a lidských tradic.

Zdá se, že politická korektnost a zažité tradice v učení zhoubně nahradily tři základní pilíře Biblického studia: Exegeze, Hermeneutika, Aplikace - viz zde.
Sebevětší míra zapálení pro Boha sama o sobě nestačí, pokud není podložena správně pochopeným Písmem.

Není dobré mít horlivost bez poznání nebo být zbrklý a minout cestu. Pří 10:2, NIV.
Můj lid zaniká pro nedostatek poznání… protože jste odmítli poznání [nepřekroucená Bible]… protože jste ignorovali zákon svého Boha… - Ozeáš 4:6, NKJ.


Též mi vrtá v hlavě, proč je tato knížka tak o 30 % dražší, než podobné knihy - na některých internetových stránkách stojí až 399 Kč.

V reálném životě tato kniha bude křesťany spíš rozdělovat a mást - materiálu je k tomu v této knize dost. Lidem, kteří Bibli neznají, může tato kniha působit ve smyslu "lepší něco, než nic." Ale lidem, kteří milují Písmo, tuto knihu raději nedoporučuji. Kdo potřebuje ve své teologii více zmatku?


Shrnuto jednou větou: Zatímco Sergej napsal hodně věcí dobře, právě tak napsal i hodně věcí špatně, tudíž jeho kniha spíš přispívá ke zmatku - v církvi i v teologii.

V žádném případě netvrdím, že by Ježíš nemohl letos přijít, on může přijít třeba hned teď! Proto buďme bdělí. Nehoňme se za senzacemi, falešnými zázraky a spekulacemi, ale pilně studujme Boží slovo, žijme svatými životy (1 Pet 1:15; 2 Pet 3:11…) a nechme se vést Svatým Duchem do vší pravdy.


Bůh vás opatruj.

Pastor Milan© 2017 Milan Tachecí. Šíření nezměněné kopie je povoleno s příslušným odkazem na webovou stránku.


..
 

New comment

Log in
  Don't you have your own web yet? Create it for free on Blog.cz.
 

Actual articles

Reklama