SOUSTŘEDĚNÍ 2017-2

3. august 2017 at 13:32 | Milan

SOUSTŘEDĚNÍ 2017-2:

ŽALM 119.

Romuald Buescher
Záznam kázání.


Každý verš ve sloce začíná vždy stejným písmenem. Sloky žalmu tvoří celou hebrejskou abecedu.

Žalm 119:17-24, B-21, NKJ:
g Gimel
17 Dopřej svému služebníku, abych žil,
Tvé slovo abych naplnil!
18 Mé oči otevři, abych uviděl
úžasné věci ve Tvém Zákoně.
19 Na zemi jsem jen cizincem,
Své příkazy mi neskrývej!
20 Mou duši stále stravuje
touha po Tvých pokynech.
21 Okřikuješ pyšné - ty proklaté,
kteří od Tvých přikázání zbloudili!
22 Zbav mě zahanbení a potupy,
vždyť jsem dodržoval Tvá svědectví!
23 Vládcové zasedají a pomlouvají mě,
ale Tvůj služebník přemýšlí o Tvých zákonech.
24 Tvá svědectví jsou mi rozkoší -
jsou to mí rádci nejbližší!

ZÍSKÁVÁNÍ SÍLY A PŘEBÝVÁNÍ V BOŽÍM SLOVĚ:

Bůh chce, abychom se na Něj spoléhali; ne abychom dělali věci ve své vlastní síle - to je téma těchto veršů.

17 Dopřej svému služebníku, abych žil,
Tvé slovo abych naplnil!

Může se nám zdát sobecké, žádat Boha, aby nám požehnal.
Jsme jako naše děti, když pořád něco chtějí - ale pro Boha to není otravné.
David si uvědomuje, že skrze Boží přikázání bude schopen dodržovat Jeho slovo.
Proč nám chce Bůh žehnat?
1. Jsme Boží děti, Bůh je dobrý Otec. V Bibli ukazuje přirovnání mezi pozemskými otci a Jím. Otcové se snaží, ale dělají chyby. Nebeský Otec je perfektní. Dívá se na nás jako na krásné a báječné děti.

I my prožíváme pocity, kdy chceme požehnat našim dětem. Hračkou…
Koupíte mu ji, překvapíte ho - a vidíte na jeho obličeji, jak je nadšené - to milujete.
S Bohem je to podobné - ještě lépe a více.
Tam, kde lidští otcové jsou nedokonalí, On je perfektní.

Jan 1:12-13, NKJ: Ale všem, kteří ho přijali, dal právo stát se Božími dětmi - těm, kteří věří v Jeho jméno - 13kteří nebyli narozeni z krve, ani z vůle těla, ani z vůle člověka, ale Z BOHA.

Římanům 8:31-33, NKJ: A co na to máme říci? Když je Bůh s námi, kdo může být proti nám? 32Ten, Který neušetřil svého vlastního Syna, ale vydal ho za nás za všechny, jak by nám s Ním také zdarma nedal všechno ostatní?

Pokud nás Bůh miluje tak moc, že za nás obětoval Svého Syna, jak by nám s ním nedaroval všechno ostatní?

Mé pokušení - někdy pochybuji, že mi Bůh dá, co potřebuji. My však musíme před Boží trůn přicházet odvážně.

18 Mé oči otevři, abych uviděl
úžasné věci ve Tvém Zákoně.
19 Na zemi jsem jen cizincem,
Své příkazy mi neskrývej!

David opakuje v těchto verších - otevři mi oči, abych viděl ve Tvém Slově úžasné věci.
Někdy čtete Slovo, a najednou na vás něco "vyskočí." Bůh vám otvírá oči.
Studujte Slovo vírou a očekávejte, že vás Bůh bude učit.

David vysvětluje náš vztah s Bohem a světem. - "Jsem na světě cizincem, neskrývej přede mnou Tvá přikázání."

Boží děti jsou na světě cizinci. Je pro nás sice snadné zvyknout si tady žít a přemýšlet o světě jako o svém domovu - ale musíme změnit svou perspektivu.

Nejsme z tohoto světa. Musíme mít perspektivu nebeskou - z Božího Slova.
Pokud žijete na zemi dlouho, třeba 90 let - to je dlouhý život. Ale potom strávíte v nebi VĚČNOST. V porovnání s tím je těch 90 let na zemi jako špatná dovolená, nebo spíš noční můra.
Bible hovoří o našich životech jako o páře, záblesku světla. Pozemský život je KRÁTKÝ v porovnání s věčností.

Bůh vás může povolat do jiného města.
Ale pokud je vaším domovem, kde žijete, je těžké poslechnout Boží vedení.
Pokud je váš domov skutečně v nebi, půjdete klidně do Afriky. Stejně pak půjdu Domů. Snesu i tu havěť a malárii - protože stejně půjdu Domů.

Protože jsme na zemi cizinci - "neskrývej přede mnou má přikázání… uč mě Své Slovo, ať v něm najdu útěchu." Bůh nás chce učit ze Svého Slova!

1 Janův 2:27, NKJ: Ale to pomazání, které jste od Něho přijali, ve vás přebývá, a vy nepotřebujete, aby vás někdo učil. Tak, jak vás to samé pomazání učí ohledně všech věcí, a je pravdivé a není lež, a tak jak vás učilo, budete v Něm přebývat…

Nejprve se ptejme Boha, co nás chce při čtení Slova učit - věci konkrétní pro náš konkrétní život.

20 Mou duši stále stravuje
touha po Tvých pokynech.

Řekli byste, že vaše srdce puká touhou po Božím slově?
Někdy se mi to stává, ale ne vždycky. Někdy se ráno probudím - oh, nechce se mi stávat, opravdu se mi teď nechce číst Boží Slovo. Ale ten postoj, který bychom MĚLI mít, je zoufale toužit po Božím Slově.

Člověk, který jí pravidelně, má žaludek správné velikosti a po 3-4 hodinách má zase hlad. Ale člověk, který úmyslně hladoví, tak nejprve má hlad, ale po 5-7 dnech se mu už moc jíst nechce.
Anorexici se "naladili" tak, že jim jídlo připadá nechutné. A podobného stavu můžeme "docílit," pokud se nebudeme svědomitě a pravidelně krmit. Pokud nebudeme ve Slově pravidelně, stane se nám "nechutné." David nám říká o stavu svého srdce - má zdravý "žaludek." V Božím Slově nachází útěchu a čerpá sílu.

Pokud však nejste zvyklí čerpat sílu z Božího Slova, nebudete se obracet pro útěchu k Bohu, ale třeba k alkoholu, vztahu… cokoliv jiného, co je "příjemné," když jsou věci těžké. Chcete uniknout problému tím, že děláte něco "příjemného."

Ale pokud jste vytrénováni hledat útěchu v Božím slově - zkoušku překonáte vítězně - Božím způsobem:

21 Okřikuješ pyšné - ty proklaté,
kteří od Tvých přikázání zbloudili!
22 Zbav mě zahanbení a potupy,
vždyť jsem dodržoval Tvá svědectví!
23 Vládcové zasedají a pomlouvají mě,
ale Tvůj služebník přemýšlí o Tvých zákonech.

Buď můžeme být těmi proklatými, kteří nemají Slovo nebo těmi, kteří dodržují Jeho přikázání.
Bůh okřikuje pyšné.
Někdy máte pocit, že vás Bůh "okřikl" - první otázka - co dělám špatně? Jsem pyšný, sebe-středný…? Bůh vás bude okřikovat.

Ale pokud děláte všechno správně, v podřízení se Božímu slovu, setkáte se s velkou duchovní opozicí. Lidé vás budou pomlouvat, protože se snažíte kráčet podle Božího Slova.

Přirozená reakce na pomluvy - chceme se bránit - ale David - v. 23 - "Služebník rozjímá nad Jeho zákony." Běžné zkoušky, kterými člověk prochází, jsou verbální útoky. Ale pokud na to reagujeme - to je pyšná reakce - Bůh pyšné okřikuje.

Pokud chceme odolávat a vítězit, když jdou lidé proti nám - rozjímejme nad Božím slovem.
Pro tělesno se to zdá obrácené.
Ale kdo je zdatnější bojovník - Bůh nebo vy? Budete se hájit sami nebo to necháte na Stvořiteli vesmíru? Nechme ho, aby On za nás bojoval!

David končí tuto sloku:

24 Tvá svědectví jsou mi rozkoší -
jsou to mí rádci nejbližší!

Toto se bude stále opakovat. Čím víc budeme studovat Boží slovo, tím víc budeme jako David ve v. 24.

Žalm 119:25-32, B-21, NKJ:
d Dalet
25 V prachu se krčí duše má,
obnov mě prosím, podle Tvého Slova!
26 Vylíčil jsem ti cesty své a tys mě vyslyšel;
o svých zákonech pouč mě.
27 Dej mi rozumět cestě svých pravidel,
o tvých zázracích abych přemýšlel.
28 Má duše smutkem hroutí se,
svým slovem prosím zvedni mě!
29 Cestu proradnosti odvrať ode mne
a obdař mě svým Zákonem.
30 Zvolil jsem si cestu věrnosti,
tvé pokyny mám stále na mysli.
31 Tvých svědectví, Hospodine, držím se,
nedej, abych byl zahanben!
32 Poběžím cestou tvých příkazů -
do srdce dals mi svobodu!

Zde to vypadá, že David má problémy. "Tohle mě zabíjí."
25 V prachu se krčí duše má,
obnov mě prosím, podle Tvého Slova!

Ale kam se my PŘIROZENĚ obracíme pro útěchu - nejprve k vlastnímu řešení a teprve, když všechno selže, tak se v zoufalosti obracíme k Bohu.

Bůh by měl být ten první, u kterého hledáme pomoc.
obnov mě - dej mi znovu život. Pokud jste byli v situaci, kde jste byli úplně zoufalí a nevíte, co máte dělat - jste drceni - voláte k Bohu, začnete číst Jeho Slovo - a něco na vás "vyskočí" a vy můžete zase popadnout dech. Boží Slovo nám dává život - skutečně oživuje našeho Ducha.

Pamatujme si to. Obracejme se NEJPRVE k Jeho Slovu. Mt 6:33.

V 26-32 - Praktické kroky, jak znovu získat sílu, ale také SPRÁVNÝ SMĚR.
Někdy je těžké i vylézt z postele. Potřebujeme, aby nás Bůh posílil, ale také, aby nám dal SPRÁVNÝ SMĚR.

Třeba vás šéf pronásleduje za to, že jste křesťan. Potřebujete sílu, ale také NOVÝ SMĚR.
Mám tu vydržet a promluvit si se šéfem o Tobě nebo si mám najít novou práci nebo mě tím něco učíš?

1. Řekněme Bohu UPŘÍMNĚ, co se děje. Nemusíme se cítit trapně, On to stejně vidí. Je OK si Bohu postěžovat, On to stejně v našem srdci vidí. Když s Ním o tom mluvíme, vytváříme blízkost a intimitu s Bohem.

25 V prachu se krčí duše má,
obnov mě prosím, podle Tvého Slova!
26 Vylíčil jsem ti cesty své a tys mě vyslyšel;
o svých zákonech pouč mě.
27 Dej mi rozumět cestě svých pravidel,
o tvých zázracích abych přemýšlel.
28 Má duše smutkem hroutí se,
svým slovem prosím zvedni mě!

v. 25 - prach, v. 28 - duše se mi hroutí … zní to jako stěžování si, ale to je OK. "Bože, já to nezvládám… nemám energii… prosím, pomož mi!"
Když se k Němu přiblížíme, On se přiblíží k nám - Jak 4:7.
I když nám někdo může pomoci, Bůh nám může pomoci lépe.
Někdy Bůh chce, abychom se z té zkoušky poučili.

V 27 - mi "dává rozumět" - v této knize je odpověď na všechno, čím procházíte - ale není snadné to vidět. rerweššJe mnoho lidí, kteří čtou Boží slovo, ale nikdy tam radu nenajdou - protože jen hledají, co tam není správně.

2. Musíme se ponořit do Jeho slova, a požádat ho, aby k nám promlouval - v 27.

29 Cestu proradnosti odvrať ode mne
a obdař mě svým Zákonem.
30 Zvolil jsem si cestu věrnosti,
tvé pokyny mám stále na mysli.
31 Tvých svědectví, Hospodine, držím se,
nedej, abych byl zahanben!

V. 30 - zvolil jsem si cesty pravdy…
V. 31 - Tvých svědectví se držím…

Ježíš zdůrazňoval naši potřebu kráčet v Duchu. Boží věci jsou věci duchovní, a jsou chápány duchovně (ne tím, že jsme fakt chytří). Potřebujeme Boha, aby nás učil skrze své Slovo.

Třeba musíte učinit důležité rozhodnutí. Četli jste Boží Slovo - zeptali jste, se co máte dělat - a On vám odpověděl.

Příklad: Romuland a Jessica - připraveni vrátit se do USA, ale neměli dost peněz si pronajmout v USA byt. Pomodlili se - Bůh promluvil skrze Své Slovo - "On je postačující pokrýt jejich potřeby."
Oni - OK, tak Ti důvěřujeme.

A vedl je, aby nikoho nežádali půjčit si peníze na další semester. Ukázal jim to v mnoha verších. Byli nervózní. A tak k nim promlouval znovu. A oni - "OK". A začali se modlit.
Uplynul měsíc a nedostali žádné peníze. Po 6 týdnech jim někdo přispěl alespoň na letenky zpátky do Peru.

Tak si řekli, Bůh dal na návrat… ale co dál? Máme utratit ty peníze na letenky, když máme jiné potřeby? Ale OK, uděláme to, o co jsi nás požádal. Koupili letenky. Další měsíc uplynul, žádné extra peníze. Týden před odletem - "asi jsem Boha přeslechl, asi jsem si to vymyslel… volal k Bohu, co se děje, pomoz mi - četl opět Jeho Slovo, Bůh - "důvěřuj mi" …a někdo jim dal $13,000 na zaplacení celého semestru. Pak dostali zpět z daní - 2x víc, než čekali… Jejich potřeby byly pokryty.

David: Musíme přemítat o věcech, které On odhaluje, a čerpat z nich sílu.

32 Poběžím cestou tvých příkazů -
do srdce dal's mi svobodu!

Bůh k vám chce promlouvat, ukazovat SMĚR i v malých věcech v životě. Bože, mám si koupit tento dům? Ponořte se do Jeho Slova, čekejte, až k vám začne promlouvat. Až vám začne ukazovat směr, označte si tyto verše. Budoucí věci budou opět těžké, ale vy se můžete posilnit vzpomínkou na to, když odpověděl na další modlitby.


..
 

New comment

Log in
  Don't you have your own web yet? Create it for free on Blog.cz.
 

Actual articles

Reklama