SOUSTŘEDĚNÍ 2017-3

3. august 2017 at 13:40 | Milan |  Pro Křesťany

SOUSTŘEDĚNÍ 2017-3

ŽALM 119.

Kazatel: Romuald Buescher
Záznam výkladu: pastor Milan Tachecí.


Žalm 119:33-40, B-21, NKJ:

h He
33 Uč mě, Hospodine, cestu svých zákonů,
a já je budu dodržovat, až do konce.
34 Dej mi porozumění, a já budu Tvůj zákon dodržovat ,
vskutku ho budu dodržovat celým svým srdcem.
35 Veď mě po stezce přikázaní Tvých,
tu jsem si přece oblíbil.
36 Nakloň mé srdce ke Svým svědectvím,
namísto závistivosti.
37 Odvrať mé oči, ať nehledí k věcem bezcenným,
na své cestě obnov mě, prosím!
38 Ustanov Své Slovo Svému služebníku,
který je oddán k Tobě respektu.
39 Zbav mě potupy, z níž mám strach -
vždyť tvá nařízení jsou dobrá!
40 Jak toužím po tvých pravidlech -
obnov mě ve spravedlnosti Své.

  1. Část modlitba
  2. Část praktický život

Je pro nás těžké strávit denně hodinu v modlitbě a Písmu. Satan se nás snaží zastavit. Bůh může udělat, cokoliv chce, ale také si zvolil pracovat skrze nás. Konkrétně pracuje skrze naši modlitbu.
Často Bůh něco neudělá do té doby, než ho požádáme.
Apoštolové - život modliteb. Cokoliv udělali, bylo to podložené modlitbou.
Ještě lepším vzorem je Ježíš. Při zázraku mluvil s Otcem. Když Ježíš potřeboval modlitbu, o co víc ji potřebujeme my.
O cokoliv požádáme

Jan 14:12-14, NKJ: Zajisté vám říkám, že ten, kdo ve Mě věří, bude také dělat, co dělám já, a větší skutky než tyto bude dělat, protože Já jdu ke Svému Otci. 13A o cokoliv v Mém jménu požádáte, to udělám, aby Otec mohl být oslaven v Synovi. 14Když v Mém jménu o cokoliv požádáte, Já to udělám.

To je Boží Slovo, Pravda. O cokoliv požádáme v Jeho jménu, On to učiní.
"Bože, dej mi v Ježíšově jménu to Ferari." Ne.
V židovské mysli "ve jménu někoho" jde o to, kdo oni jsou.
Cokoliv je v souladu s Boží vůlí, cokoliv je ve jménu Ježíše - nejen, že vás slyší, ale slibuje, že odpoví.
Co je podle Boží vůle?

Naše víra též hraje roli. Kdokoliv požádá bez víry, ať nic nečeká. Ale také i malá víra se počítá - i ta velikosti hořčičného semínka. Problém není často s Bohem, ale jestli Bůh naše modlitby vyslyší.
2 Pet 3:9 - Bůh chce, aby všichni lidé přišli k poznání pravdy.

Boží vůle je, aby celé Česko bylo spaseno - ALE -
Pokud by se všichni věřící tady s plnou důvěrou modlili, aby to Bůh udělal, tak by to udělal… Viděl jsem úžasně naplněné modlitby a také modlitby, které Bůh nevyslyšel. Někdy však sami nevěříme, že to Bůh udělá. A také Boží vůle převyšuje naší vůli.

Správná otázka: Co Bůh chce?
Modlitba není o tom, abychom nutili Boha dělat, co my chceme, ale abychom se učili, co On chce, a pak aby to udělal - tím je Bůh oslaven.
Jak víme, co Bůh chce? - Studováním Bible!
To hlavní, co se máme tady naučit - krmit se Božím Slovem.

Než se podíváme, jak se David modlí v dnešní pasáži, podívejme se na Mt 6 - Jak Ježíš učil učedníky, jak se mají modlit. Ani dvanáct budoucích apoštolů nevědělo, jak se modlit.
Vzor: "Pánova modlitba:"

Matouš 6:9-13, NKJ, BK:
9Otče náš v nebesích,
Posvěť se jméno Tvé.
10Přijď království Tvé.
Buď vůle Tvá
jak v nebi tak i na zemi.
11Dej nám dnes náš denní chléb.
12A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
13A neuveď nás v pokušení,
ale chraň nás od Zlého.
Neboť Tvé je království i moc i sláva, navěky. Amen

Nikdy v té modlitbě nepoužívá "Já, Mě, Moje…" Ale "My, Naše, Nám…" Nemyslete jen na své sobecké problémy, ale přemýšlejte o celém těle Kristově.

1. Kdo Bůh je - Otec, a Král vesmíru. - Chvalte ho.
2. Modlete se, aby Jeho království přišlo, za své přátele a rodinu, aby byli spaseni, za probuzení v Českém národě, aby Ježíš přišel rychle a nastolil Své pozemské království.
3. Tvá vůle buď učiněna na zemi, jako v nebi. V nebi žádný anděl neváhá, když mu Bůh něco nařídí. V nebi není hřích, je to tam dokonalé. Boží vůle je perfektně vykonána.
Modleme se - za pastora, manžela, manželku, Bože, konej Svou perfektní vůli v našich životech…
3. Za vaše fyzické potřeby… jídlo… ale i Ježíš je náš chléb, který přišel z nebe. Máme se z něj krmit (duchovně)…
4. Odpusť nám, jako i my odpouštíme druhým. Pokud neodpustíme druhým lidem, Bůh neodpustí nám (Mt 6:15)… Pokud odpustíte tomu, kdo vám ublížil - zažijete s Bohem větší blízkost, než před tím.
5. Požádejte Boha, aby vás chránil před pokušením, aby chránil vás a ty, které milujete, před útoky satana - to je Boží vůle. Bůh vás bude chránit - i ty, které milujete.
6. Na konci opět chvalme Boha - "vše Ti patří… je to všechno o Tobě."

Když se jdete modlit, pamatujte na vzor modlitby z Mt 6 - výše uvedenou. Pomáhá nám soustředit se a modlit se za věci, které jsou důležité.

33 Uč mě, Hospodine, cestu svých zákonů,
a já je budu dodržovat až do konce.
34 Dej mi porozumění, a já budu Tvůj zákon dodržovat ,
vskutku ho budu dodržovat celým svým srdcem.
35 Veď mě po stezce přikázaní Tvých,
tu jsem si přece oblíbil.
36 Nakloň mé srdce ke Svým svědectvím,
namísto závistivosti.

Jak rosteme v Kristu? Živíme se Jeho slovem - ale nemůžeme to dělat ve své vlastní síle.
David chápal jeho potřebu, aby mu Bůh pomáhal chápat a konat Boží vůli.

33 Uč mě, Hospodine, cestu svých zákonů,
a já je budu dodržovat až do konce.
Uč mě Své zákony… Bože, uč mě ze Svého Slova…
A budu to dodržovat až do konce… Naše schopnost poslouchat a dodržovat Boží Slovo závisí na naší schopnosti Božímu Slovu rozumět. Když nebudu např. rozumět příběhu Jákoba a Ezaua, nebudu to moci aplikovat ve svém životě.

Když se modlíme - Bože, uč mě, jak Tě mám poslouchat, musíme být připraveni ho poslouchat. Bůh nenávidí, když říkáme jednu věc, ale děláme jinou. Nesnáší pokrytectví.
Někdy ty věci, které nás Bůh bude učit, se nám nebudou líbit - ale potřebujeme ho poslechnout.

34 Dej mi porozumění, a já budu Tvůj zákon dodržovat ,
vskutku ho budu dodržovat celým svým srdcem.
Nejen, že musíme přijímat od Boha informace, ale musíme ty informace plně pochopit. Můžeme malé dítě naučit nazpaměť nějaké verše, ale ono jim nemusí moc rozumět. Neumí to vysvětlit.
My víme, že Božímu slovu opravdu rozumíme, když ho nejen citujeme, ale umíme ho vysvětlit.
"Bože, dej mi porozumění…"

35 Veď mě po stezce přikázaní Tvých,
tu jsem si přece oblíbil.
David věděl, a my to musíme vědět a věřit tomu, že sami nemáme schopnost poslouchat Boží slovo. Ve vlastní síle selžeme. Musíme se spoléhat na Boží milost a dělat to jako David - "Veď mě - přiměj mě, abych kráčel v cestě Tvých přikázání." Je naším úkolem oslavovat Boha, ne sebe.
Když Ježíš sloužil zde na zemi a mluvil s hříšníky, byl milující a plný milosti.
Ale když mluvil s farizeji a náboženskými vůdci - byl na ně tvrdý. Protože byli pokrytečtí, sebe-spravedliví - kradli od Boha Jeho slávu. Žili lež.

Jak vítězíte v životě nad hříchem - vzdávejte slávu Bohu, ne sobě! "Býval jsem alkoholik, ale Bůh mě osvobodil… - ne prošel jsem léčbou, zvládl jsem to, a jsem OK.

36 Nakloň mé srdce ke Tvým svědectvím,
namísto závistivosti.
David na sobě poznal, že v těle ani neměl touhu sloužit Bohu. Neměl - v těle - touhu dělat ty správné věci. Modlil se - Bože, změň mé touhy!
Když strávím hodinu, dvě s Bohem - více chci dělat ty správné věci.
Ale pokud jsem zaneprázdněný, a jsem týden bez Božího slova - začnu chtít všemožné zlé věci. Musím v tom být k Bohu upřímný - Bože, změň mé touhy.
Fil 2:13, NKJ: …je to Bůh, který ve vás působí, abyste chtěli a konali, co mu dělá radost.

Závist = chtít něco, co nemáte.
Já bojuji s tím, že se občas zasním - co bych třeba dělal, kdybych měl milióny dolarů. Pokud jste někdy měli takovou myšlenku a dlíte na ní nějakou dobu - začnete být nespokojeni s tím, co máte. Musíme věřit Bohu, že nám dává vše, co potřebujeme.
Lék - v 36. Bože, nakloň mé srdce ke Tvému slovu místo mé závisti.

Co nám Bůh dal?!
Zachránil naši duši od věčného odsouzení. Od věčné bolesti v ohnivém jezeře. Potřebuji snad víc?
Ale Bůh tím neskončil - adoptoval nás jako své syny a dcery - stali jsme se spoludědici s Kristem. Budeme s Ním vládnout v Tisíciletém království. Dostaneme oslavená nová těla, která nikdy nezakusí bolest a smrt…
Proč bych pak měl přemýšlet o tom, co kdybych měl milióny dolarů?!
Závist přináší nespokojenost, ale rozjímaní nad jeho slovem přináší spokojenost.

Tyto verše byla modlitba, aby nám Bůh pomohl duchovně růst.
Následující verše jsou o tom, aby nám Bůh pomohl Jeho Slovo ŽÍT.


37 Odvrať mé oči, ať nehledí k věcem bezcenným,
na své cestě obnov mě, prosím!
Nehledět na věci, které jsou dočasné. Závist… To ničí naši duši.
Pokud místo toho studujeme Boží slovo, tak nás to obnovuje, dává nový život.

38 Ustanov Své Slovo Svému služebníku,
který je oddán Tobě v respektu.
David se modlí - Bože, udělej v mém životě, co jsi slíbil ve Svém slově:

A. Spása:
Římanům 10:9, NKJ: Pokud vyznáte svými ústy Pána Ježíše a věříte ve svém srdci, že Bůh ho vzkřísil z mrtvých, budete spaseni.

Římanům 10:13: Neboť každý, kdo vzývá jméno Pána, bude spasen.

Skutky 20:21: Pokání k Bohu a víra v Ježíše Krista.
Skutky 3:19: Čiňte pokání a obraťte se, aby vaše hříchy byly vymazány.

Když nám Satan vkládá do hlavy pochybnosti - modleme se v souladu s Jeho Slovem - Bože, věřím Tvým slovům - věřím, že mě spasíš.

B. Jakub 4:8:
Přibližte se k Bohu a On se přiblíží k vám.

Někdy se cítíme od Boha vzdáleni - zvolejme k Němu, aby se k nám přiblížil - a On to udělá - pokud s Ním chcete mít hlubší vztah - On to chce ještě víc než vy…

Většina slibů, které najdete v Božím slově mají podmínky, které je potřeba splnit. A On se k nám přiblíží, když se přiblížíme my k Němu.


ÚKOL:
DO STŘEDY - NAJÍT ALESPOŇ 5 ZASLÍBENÍ V BOŽÍM SLOVĚ - za které se můžeme modlit, aby to Bůh udělal.
Jeden komentátor našel přes 590 zaslíbení. Najít 5 by nemělo být tak těžké.


3. Další Boží zaslíbení:

Lukáš 11:9-13, NKJ: A tak vám říkám, žádejte a bude vám to dáno; hledejte, a najdete; klepejte a bude vám otevřeno. 10Neboť každý, kdo požádá, dostane, a ten, kdo hledá, najde a tomu, kdo klepe, bude otevřeno. 11Když syn požádá otce o chléb, cožpak mu dá kámen? Nebo když si řekne o rybu, dá mu místo ryby hada? 12Nebo když si řekne o vejce, nabídne mu škorpióna? 13Když tedy vy, kteří jste zlí, víte, jak dávat dobré věci svým dětem, o co víc váš nebeský Otec dá Svatého Ducha těm, kteří ho požádají?!"

Já jsem často bojoval s pochybnostmi, jestli jsem spasen - dokud jsem neobdržel křest Duchem Svatým - vzor ve Skutcích - lidé jsou spaseni, a později na ně padne duch Svatý a vybaví je, aby konali Boží práci.
Jak čtete ve Skutcích, vidíte, že se to dělo různými způsoby.

1. Apoštolové.
Ježíš jim vdechl Svatého Ducha - Jn 20:22 - byli spaseni - ale pak jim ve Sk 1 řekl, aby počkali, až sešle Svatého Ducha - Sk 2 - a Bůh je umocnil a začal mocně používat.

2. Jindy vidíme, že lidé byli spaseni, a apoštolové na ně vložili ruce, a oni obdrželi křest Svatým Duchem.
Pak vidíme, že někteří byli pokřtěni Duchem svatým hned, když byli spaseni. Nemůžeme Boha nacpat do své šablony. Letničtí jsou mimo v tom, že tvrdí, že musíte mluvit v jazycích, jako důkaz vaší spásy.
1 Kor 12 - každý z nás má JINÝ duchovní dar. Někdo má jazyky a jiný má jiný dar.

Ale pokud chcete, aby Svatý Duch na vás padl, naplnil, vyzbrojil a používal vás - zde je návod - viz Lk 11: 9-13. Když se vytrvale prosíte o Ducha Svatého a věříte, že Vám ho Bůh dá, tak On dá (naplnění/křest Svatým Duchem).


..
 

New comment

Log in
  Don't you have your own web yet? Create it for free on Blog.cz.
 

Actual articles

Reklama