SOUSTŘEDĚNÍ 2017-4

16. august 2017 at 14:11 | Milan |  Poznámky z kázání

SOUSTŘEDĚNÍ 2017-4

ŽALM 119.

Kazatel: Romuald Buescher
Záznam výkladu: pastor Milan Tachecí.

Žalm 119:41-48, NKJ, B-21:

w Vav
41 Ať Tvá milosrdenství sestoupí také ke mě, Ó Hospodine,
a Tvoje spása, podle Tvého slova.
42 Tak budu mít odpověď tomu, který mě uráží,
vždyť důvěřuji Tvému Slovu.
43 Nikdy mi neber z úst slovo pravdy,
spoléhám přece na Tvé pokyny.
44 A tak budu dodržovat Tvůj zákon bez přestání
navždy a navěky!
45 Budu žít svobodně
neboť následuji Tvá pravidla.
46 O Tvých svědectvích budu mluvit i před králi,
a nebudu se stydět.
47 Budu nacházet potěšení ve Tvých přikázáních,
která miluji.
48 K Tvým příkazům, které miluji, budu vztahovat ruce,
a budu přemítat nad Tvými ustanoveními.


Témata:

41 Ať Tvá milosrdenství sestoupí také ke mě, Ó Hospodine,
a Tvoje spása, podle Tvého slova.
42 Tak budu mít odpověď tomu, který mě uráží,
vždyť důvěřuji Tvému Slovu.
Měli bychom mít odvahu a svobodu v Božím Slově.
Všichni bychom se měli takto modlit: "Bože, spas mě." Tak začíná náš vztah s Bohem. Padneme na dno a voláme k Bohu - prosím, zachraň mě!
Pokud jsme takto s Bohem začali, jak bychom si mohli myslet, že by se to mělo změnit.
Přišel jsem k Bohu po kolenou, proč bych se teď měl postavit a za Boha bojovat?
On si nás sice vybírá - ale to On pracuje skrze nás, i když nás nepotřebuje. Může dělat, co chce, ale zvolil si pracovat skrze nás - ale je to On, kdo pracuje, my jsme jen vhodný prostředek - pokud se Bohu poddáme.

2 Letopisům 16:7-9, NKJ:
7V té době přišel prorok Hanani k judskému králi Asovi a řekl mu: "Protože jsi se spoléhal na krále Sýrie, a nespoléhal jsi se na Hospodina, svého Boha, armáda krále Sýrie unikla Tvým rukám. 8Cožpak nebyli Etiopští a Lubimští obrovská armáda s mnoha bojovými vozy a jezdci? Přesto, protože jsi se spoléhal na Hospodina, On je vydal do tvých rukou. 9Neboť Hospodinovy oči běhají po zemi tam a zpět, aby On prokázal svou moc na straně těch, kteří jsou mu věrní. Ale teď jsi se zachoval pošetile; proto od této chvíle budeš mít války.

Když král Asa začínal vládnout - přišel proti němu silný nepřítel. Asa neměl potřebné zdroje, tak volal k Bohu, "zachraň nás…" a Bůh porazil silného nepřítele.
Ale potom, co se Asa upevnil jako král, šel proti jinému nepříteli bojovat ve své síle. "Už vím, jak to funguje, už mám zkušenosti…" A tak uzavřel dohodu s Asyřany, aby mu pomohli - Místo toho, aby šel se svým problémem k Bohu, tak si pomohl sám - a měl války až do konce…

Pořebujeme si zapamatovat v. 9:
9Protože Hospodinovy oči běhají po zemi tam a zpět, aby On prokázal svou moc na straně těch, kteří jsou mu věrní. Ale teď jsi se zachoval pošetile; proto od této chvíle budeš mít války.

Bůh chce za nás bojovat, chce, abychom se stali užitečnými služebníky - a tak se musíme obracet o pomoc k Bohu, ne bojovat ve vlastní síle. Ne se spoléhat jen na sebe.

43 Nikdy mi neber z úst slovo pravdy,
spoléhám přece na Tvé pokyny.
44 A tak budu dodržovat Tvůj zákon bez přestání
navždy a navěky!
45 Budu žít svobodně
neboť následuji Tvá pravidla.

V 45: David říká: Budu kráčet ve svobodě - Boží Slovo nám přináší svobodu. Máme tendenci tomu nevěřit, protože svět nám říká přesný opak: "Svoboda je o tom, že si můžeme dělat, co chceme - hřešit, co hrdlo ráčí." Je pro nás těžké nenechat se tím ovlivnit, protože tato agenda je proti lidem všude kolem nás, i skrze média…
"Hřích je svoboda." Ale hřích zotročuje:

Hřích se vás zmocní - a nakonec přináší smrt!
Jakub 1:14-15, NKJ: Ale každý je pokoušen, když je odvlečen svými vlastními chtíči - a polapen. 15Potom, když chtíč počal, dává zrození hříchu; a hřích, když plně doroste, přináší smrt.

Když vás hřích už hodně "válcuje," chcete se z toho dostat ven, a zjišťujete, že to už nejde…
Pokud je hřích tak dobrý, proč tolik "hvězd" spáchalo sebevraždu - dostali se v hříchu tak daleko, že už neviděli cestu ven…

Není žádný strach v lásce a skutečná láska nás osvobozuje od strachu - 1 Jn 4:18.
Když kráčíme podle Slova, nebojíme se udělat cokoliv, protože víme, že jsme v Božích rukou.

Boží Slovo přináší nejen svobodu, ale také SMĚLOST:

46 O Tvých svědectvích budu mluvit i před králi,
a nebudu se stydět.

Kolik z vás si připadá trapně, když sdílíte s někým evangelium? Také se někdy tak cítím - ale méně, než dřív. Někdy nám Bůh dá příležitost říct někomu o Ježíši, ale já se zarazím a myslím si, že si udělám ostudu.
Ale David tu říká - že se nebude stydět ani před králi.
Já v tomto bodě v životě se nestydím sdílet evangelium. Dělám to rád - třeba i ve frontě v krámě. Začnu s lidmi mluvit o Ježíši. Ale pokud bych měl možnost svědčit presidentovi, asi bych měl strach.

Jak překonat strach z ostudy kvůli evangeliu?

47 Budu nacházet potěšení ve Tvých přikázáních,
která miluji.
Jak nacházíme v Božím slově potěšení, a dovolujeme Bohu pracovat v našich životech, už pak není dřina sdílet Jeho slovo - samo to z nás vychází.

Když jsem se poprvé stal věřícím, neviděl jsem moc výsledků a nenesl jsem příliš mnoho ovoce. Když jsem za někým přišel a řekl mu, že by mohl být svobodný od hříchu a vztah s Bohem by zlepšil jeho život - bylo to jako sdílení nějaké teorie.
Ale čím víc jsem dával svůj život Kristu a on mě osvobozoval z hříchů - a viděl jsem například někoho, komu alkohol zničil život - mohl jsem mu směle říct - je tu lepší způsob - vztahem s Kristem můžeš nalézt svobodu z otroctví alkoholu… zlepšit svůj vztah se svou dcerou… Můžete směle svědčit i prezidentovi.

Jak duchovně rosteme, sdílení evangelia je pro nás víc a víc přirozené a silnější.

48 K Tvým příkazům, které miluji, budu vztahovat ruce,
a budu přemítat nad Tvými ustanoveními.

Výsledek duchovního růstu - přirozeně chválíme Boha! Je úžasné to vidět. Dostanete se do bodu ve svém životě, kdy ho nemůžete přestat chválit. Ale je to dlouhý proces. Neexistuje nějaká kouzelná modlitba, že za den budete pořád chválit Boha a efektivně sdílet evangelium. Musíme růst studováním a aplikováním Jeho Slova!

Z Zajin
49 Pamatuj na slovo, které jsi dal Svému služebníkovi,
kterým Jsi mi dal naději.
50 To je mi útěchou v mém trápení,
neboť Tvé slovo život dalo mi.
51 Pyšní mě posměšky zasypali,
přesto se od Tvého Zákona nevzdálím.
52 Vzpomněl jsem si na Tvé věčné pokyny, ó Hospodine,
a ulevilo se mi.
53 Rozhořčil jsem se kvůli ničemům,
kteří opustili Zákon Tvůj.
54 Tvé zákony jsou mými písněmi
v domě mého putování.
55 Na Tvé jméno pamatuji i v noci, ó Hospodine,
a dodržuji Tvůj zákon.
56 To se mi stalo vlastním,
protože dodržuji Tvá pravidla.

Zde vidíme, že David opět procházel těžkým obdobím - možná, když se Saul snažil ho zabít, nebo měl problémy se svým synem Absalomem… Celý život měl David nepřátele. Sami ve svém životě uvidíte, že čím lepší vztah s Bohem máte, tím víc nepřátelství od bezbožných lidí vás bude potkávat.
Kde máme hledat útěchu? V JEHO SLOVĚ!

V tomto Žalmu se zásadní principy duchovního růstu často opakují. Bůh ví, že pokud nám něco neřekne znova a znova, my si to nezapamatujeme.

49 Pamatuj na slovo, které jsi dal Svému služebníkovi,
kterým Jsi mi dal naději.
50 To je mi útěchou v mém trápení,
neboť Tvé slovo život dalo mi.

Když procházíme zkouškou, naše tělesná tendence je potěšit se tělesnými věcmi - třeba se dobře najíst. Ale pokud to budu dělat moc, tak mi přibude nový problém - s nadváhou!

Navíc to dobré jídlo nijak nezlepšilo moje okolnosti. Třeba se hádáme s manželkou. Můžu to ignorovat a pěkně se najíst, ale hádky neodejdou.
Když však budu hledat potěšení v Božím Slově, Bůh začne řešit můj problém. A i když to Bůh někdy nevyřeší hned, Boží Slovo přináší okamžitou úlevu.
Když se ale snažím zapomenout na své problémy třeba tím, že se dívám na nějaký film - opět - to mi nevyřeší můj problém a po filmu jsem na tom zase stejně.

51 Pyšní mě posměšky zasypali,
přesto se od Tvého Zákona nevzdálím.
52 Vzpomněl jsem si na Tvé věčné pokyny, ó Hospodine,
a ulevilo se mi.

Zde vidíme, jak pyšní muži šli proti Davidovi.
Satan nám v našich problémech často ukazuje "snadnou cestu ven," ale není to cesta ven (Přísloví 14:12; 16:25).

Když třeba v mé práci chlapi říkali sprosté vtipy, mohl jsem odejít a ještě víc se jim vzdalovat nebo se těm vtípkům zasmát, a "držet partu." Ty sprosté vtipy byly sice vtipné - ale když jsem s těmi sprostými chlápky "držel partu," víc a víc jsem pak podléhal tělesným chtíčům.

"Špatná společnost korumpuje dobré mravy." 1 Korintským 15:33, NKJ.

Matouš 4 - Ježíš čelil satanovým pokušením.
Ježíš se postil - 40 dní - byl velmi hladový. A satan přijde a pokouší ho chlebem - "pokud jsi Syn Boží, proč nenařídíš tomu kamení, aby se stalo chlebem." Ale Ježíš věděl, že Bůh mu uložil, aby se postil.
Ježíš odolal snadnému řešení a šel proti ďáblovi Božím slovem.

Ježíš přišel, aby získal svět znovu pro Boha a věděl, že ten způsob bude skrze Jeho hroznou smrt na kříži. Ve slabé chvíli v zahradě Getsemane hledal jinou cestu - a satan vždy nějakou nabídne - "dám ti celý svět, …ehm… když se mi pokloníš" (Mt 4:8-9).
Ale Ježíš satanovi opět odolal a citoval mu Písmo.

Pak ho ďábel vzal na vrchol chrámu. Ježíšova největší pozemská opozice byli náboženští vedoucí - nevěřili v Něj. A tak mu satan říká: "když skočíš dolů, Bible říká, že Tě Bůh ochrání - nedovolí, aby jsi se zranil. Když se budeš snášet dolů - všichni náboženští vedoucí budou udiveni, začnou tě brát a už s nimi nebudeš mít problém…" Ale Ježíš si nezvolil ani tuto lehkou cestu.

Když vás Bůh bude měnit, satan vám bude vzdorovat a bude vás pokoušet. Bude vám ztěžovat život…
Jakub 4:7-8, NKJ: Poddejte se Bohu. Vzepřete se ďáblu, a on od vás uteče."
Ďábel je silný, ale Bůh je silnější a nakonec ho zničí. Satan nemá žádnou šanci. Bůh je neskonale mnohem víc mocný než satan. Když na vás satan útočí, pamatujte na Boží Slovo.

1 Janův 4:4, NKJ: … Ten, který je ve vás je větší, než ten, který je ve světě.

53 Rozhořčil jsem se kvůli ničemům,
kteří opustili Zákon Tvůj.
54 Tvé zákony jsou mými písněmi
v domě mého putování.
55 Na Tvé jméno pamatuji i v noci, ó Hospodine,
a dodržuji Tvůj zákon.
56 To se mi stalo vlastním,
protože dodržuji Tvá pravidla.

Někdy se nás zmocní pýcha. Když čtu takovéto verše, zastavím se a přezkoumávám se. Zeptám se sebe - vadí mí hřích? - opravdu mi vadí? Jsem jím opravdu znechucen? Nebo v něm nacházím ještě něco příjemného? Čím víc rosteme a přibližujeme se k Bohu, tím víc budeme přemýšlet jako On.
Když pak ve filmu vidíme násilí nebo sexuální hřích - tak nás ty věci budou odpuzovat, místo aby nás přitahovaly.

Miluji Boží slovo natolik, že ho chci zpívat?
54 Tvé zákony jsou mými písněmi
v domě mého putování.

Další PŘIROZENÝ výsledek, když se přibližujeme k Bohu - chceme Jeho slovo zpívat. Zpíváme ho ve chválách. Někdo však není muzikant… přesto může Bohu zpívat vlastní písně - sám Bohu. Je to přirozená touha - zpívat Bohu Jeho Slovo.

55 Na Tvé jméno pamatuji i v noci, ó Hospodine,
a dodržuji Tvůj zákon.

Pamatuji si Boží Slovo a poslouchám ho, i když se nikdo nedívá?! Jsem stejný, když zrovna nejsem obklopen svými přáteli ze sboru? Pokud jsme opravdu blízko Bohu, věříme, že On je s námi kdykoliv a kdekoliv. A tak jsme stejným člověkem v soukromí, jako jsme na veřejnosti. Přezkoumávejme své srdce. To je dobrý způsob, jak zůstat pokorným. Hřích mě občas nevadí. Občas nemám potřebu zpívat Bohu chvály. Někdy nedělám stejné věci v soukromí jako na veřejnosti. Jsem hříšník a potřebuji neustálou Boží milost. A když přicházíte k Bohu s pokorným srdcem - On ve vás pracuje!

Jak rosteme duchovně, tak opouštíme ty hříšné věci. Teď jsem o hodně blíž k Bohu, než kde jsem byl před 2 lety. Je to drastický rozdíl. Přezkoumávejte se, buďte pokorní a buďte povzbuzeni, když vidíte, jak Bůh pracuje.

x Chet
57 Ty, Hospodine, jsi mým dědictvím,
slíbil jsem, že Tvá slova dodržím.
58 Celým svým srdcem jsem o Tvou přízeň prosil,
smiluj se nade mnou, jak jsi zaslíbil.
59 Přemýšlel jsem nad cestami svými,
a kroky ke Tvým svědectvím jsem obrátil.
60 Pospíšil jsem si, abych bez otálení
dodržoval Tvá přikázání.
61 Jsem obklopen léčkami ničemů,
ale Tvůj Zákon nezapomenu.
62 O půlnoci vstanu, abych Ti děkoval
za spravedlivé soudy Tvé.
63 Pro ty, kteří Tě ctí, jsem přítel,
i těm, kteří se drží tvých pravidel.
64 Tvého milosrdenství, Hospodine, je plná zem -
pouč mě prosím o Svých zákonech!

To je způsob řeči, když někoho milujete.

57 Ty, Hospodine, jsi mým dědictvím,
slíbil jsem, že Tvá slova dodržím.

Jsi mé dědictví - ve smyslu, jsi mým vším. Větší příděl dědictví už nedostanu. Jako když se poprvé zamilujete, ten člověk je pro vás vším. Takto cítil David k Bohu svou lásku.
Bývalo mi divné myslet na to, že církev je Kristova nevěsta.
Pro ženy je to možná méně divné, ale pro mě jako muže je to trochu nepřirozené.

Nicméně církev je Kristovou nevěstou a teď jsme v období zásnub - než dojde ke svatbě. A tak chceme následovat Boha tak intenzivně, jako když jsme byli zasnoubeni. Chcete aby On byl důvodem, pro co žijete!
A když o vztahu s Bohem začnete přemýšlet tímto způsobem, tak se Bůh k vám chová stejně.

58 Celým svým srdcem jsem o Tvou přízeň prosil,
smiluj se nade mnou, jak jsi zaslíbil.

Když jsme s někým zasnoubeni, čekáme, že budou opětovat naši náklonnost. Nemusíme se stydět k Bohu přicházet - "Bože, vylij na mě Svou přízeň."

Bůh samozřejmě nenávidí hřích, ale zároveň nás šíleně miluje, jako Boží děti. Když někoho milujete, tak přehlížíte jeho chyby. Bůh odstranil naše hříchy tak daleko - jako je východ od západu. Bůh nás miluje ještě víc, než my milujeme Jeho. Je k nám velice milosrdný.

Jak budeme procházet dalšími verši, pamatujme na to, jak nás Bůh miluje. Naše přirozená reakce na Boží lásku je dělat, co Bůh chce.

62 O půlnoci vstanu, abych Ti děkoval
za spravedlivé soudy Tvé.

Já mám například ve zvyku pořád něčím poklepávat, ale to lezlo mé ženě Jessice na nervy, tak když jsme spolu chodili, snažil jsem se s tím přestat. Když milujeme Boha a máme s ním správný vztah, tak bychom se měli přezkoumávat, co děláme a záměrně napravovat věci, které jsou v Božích očích špatné.

63 Pro ty, kteří Tě ctí, jsem přítel,
i těm, kteří se drží tvých pravidel.

Jako církev jsme Kristova nevěsta, ale také Jeho tělo. David rozpoznal, že je spojení mezi ním, a ostatními lidmi, kteří měli Boží bázeň. Stalo se vám někdy, že někoho potkáte a začnete si říkat, jestli náhodou není věřící. Je tu "Něco" mezi vaším a jeho duchem, co vás spojí. (To "Něco" je Svatý Duch, který ve vás dlí).

Čím více se přibližujeme k Bohu a čím více je náš vztah s Ním intimní, tím více budeme spojeni s ostatními věřícími - pokud je Slovo středem naší pozornosti.
Někdy dochází k problémům mezi věřícími, když se někteří zaměřují na Boží Slovo, zatímco jiní se soustřeďují na tradici. Například Katolíci považují své tradice za důležitější, než Boží Slovo.
Když například čtou v Desateru "neuděláte si žádné obrazy Boha…" tak si řeknou, tohle jsem asi nepochopil, a dál slouží tradici - a klaní se katolickým modlám.
Pokud se ale setkáte se skupinou lidí, kteří se snaží žít podle Božího slova (a žije v nich Svatý Duch) - máte okamžitou jednotu a společenství.

64 Tvého milosrdenství, Hospodine, je plná zem -
pouč mě prosím o Svých zákonech!

Jonathan Edwards - kázání: Sinners in the Hands of an Angry God - Hříšníci v rukou rozhněvaného Boha:
Základní premisa tohoto kázání je, že svět je tak ponořený do hříchu, že jediné, co brání Bohu, aby všechny nezničil, je Jeho milosrdenství. Za každou vteřinu našich životů vděčíme Božímu milosrdenství. To Milosrdenství je na celé zeměkouli, protože Bůh nás miluje a je všudypřítomný.
..
 

New comment

Log in
  Don't you have your own web yet? Create it for free on Blog.cz.
 

Actual articles

Reklama