SOUSTŘEDĚNÍ 2017-5

29. august 2017 at 19:25 | Milan |  Pro Křesťany
SOUSTŘEDĚNÍ 2017-5

ŽALM 119.

Kazatel: Romuald Buescher
Záznam výkladu: pastor Milan Tachecí.

NÁPRAVA A ZKOUŠKY OD HOSPODINA.

j Tet
65 Svému služebníku jsi prokázal dobro,
Ó Hospodine, dodržel jsi Svoje slovo.
66 Uč mě rozumu a poznání,
vždyť věřím Tvým přikázáním.
67 Než jsem byl pokořen, tak jsem bloudil,
Teď se ale Tvého slova držím.
68 Jsi dobrý a dobro konáš,
uč mě ustanovení Tvá.
69 Pyšní proti mě lež ukuli,
já se však celým srdcem řídím Tvými pravidly.
70 Jejich srdce jsou tukem ztučnělá
Zákon Tvůj je ale rozkoš má.
71 Prospělo mi, že jsem byl pokořen,
abych se poučil o Tvých zákonech.
72 Zákon Tvých úst je pro mě lepší,
než tisíce zlatých a stříbrných mincí.

Potrestání je potřebné - jde o potrestání s cílem nápravy.

Verše o tom, jak je potřebné trestat děti k nápravě:
Přísloví 18:19, 20:30, 22:15, 23:13-14; 29:15, 17; 3:11-12; 13:24….

Přísloví 13:24: Ten, kdo šetří svůj klacek, svého synanenávidí. Ale ten, který [svého syna] miluje, tak ho okamžitě napravuje.

Proč to zmiňuji - nemám v úmyslu mluvit teď o tom, jak máte vychovávat své děti, ale jde o to, že Bůh vychovává stejným způsobem i nás. Vždyť jsme Jeho děti. Protože nás miluje, tak nás trestá - Židům 12:6.
Pokud jste propadli světské filosofii, že je špatné trestat děti, co si budete myslet o tom, když Bůh trestá vás?

Židům 12:3-11, NKJ, AMP:
3Pomyslete na Toho, který vůči sobě vydržel takové nepřátelství hříšníků, abyste neochabli a neklesali na
duchu. 4Ještě jste se v souboji s hříchem nevzepřeli až do krve; 5a zapomněli jste na výzvu, kterou k vám promlouvá, jako ke Svým synům:

"Můj synu, nepohrdej Hospodinovým napravováním, a nezoufej, když tě okřikne.
6Vždyť koho Hospodin miluje, toho vychovává a trestá každého syna, kterého přijímá."

7Když procházíte nápravou, to znamená, že se k vám Bůh chová jako k vlastním dětem. Je snad dítě, které otec netrestá? 8Ale pokud jste bez nápravy, které všichni podléhají, tak nejste [Jeho] děti, nýbrž nelegitimní.9Navíc, když jsme si vážili svých pozemských otců, kteří nás napravovali, neměli bychom se tím spíše poddat Otci duchů a získat život? 10Oni nás vychovávali krátce a podle svého uvážení, On ale pro náš vlastní prospěch, abychom se mohli podílet na Jeho svatosti. 11Výchova se v dané chvíli nikdy nezdá příjemná, nýbrž krušná, ale potom přináší ovoce spravedlnosti a pokoje těm, kteří jí prošli.

Boží záměr v trestání nás je pro naše dobro - aby nás udělal lepšími. To samé platí o naší výchově našich dětí. Bůh ví lépe, než my, jak to dělat.

65 Svému služebníku jsi prokázal dobro,
Ó Hospodine, dodržel jsi Svoje slovo.
66 Uč mě rozumu a poznání,
vždyť věřím Tvým přikázáním.
67 Než jsem byl pokořen, tak jsem bloudil,
Teď se ale Tvého slova držím.

Když jsme uprostřed Božího trestu - s cílem nás napravit, je pro nás těžké říci, "Bože, děláš to se mnou dobře…" spíš si stěžujeme: "Bože, co to děláš, nech toho…"

Ale když se po čase podíváte zpět, vidíte, že jste z toho měli užitek. Jak jsem se včera sdílel, jak jsem odpadal a nenáviděl jsem život - neděkoval jsem Bohu a neříkal jsem "Bože, děkuji," ale "Bože, co to děláš?" Já jsem v té době měl ještě příliš sebedůvěry a spoléhání se na sebe, a Bůh to musel odstranit. Teď, když se dívám zpátky, můžu říct, "Bože, dobře jsi to se mnou provedl." Ale člověk musí být vyspělý křesťan, aby to mohl říct, když mu to Bůh dělá.

68 Jsi dobrý a dobro konáš,
uč mě ustanovení Tvá.

Vracíme se ke stejné myšlence - Bůh je dobrý a koná dobro. My to víme v hlavě, ale někdy to necítíme v srdci.
Skutečně musíme věřit, že Bůh je dobrý a koná dobro.
Často nám Bůh dá požehnání. Když se zamyslíme, jak moc nám Bůh už požehnal, je to až neuvěřitelné…
Často říkáme, že nás Bůh trestá, aby nás napravil pro naše dobro - a často sklízíme následky našich špatných rozhodnutí - ale pro naše vlastní dobro.
Jindy máme zkoušky, které nemají nic společného s naší nápravou, ale i tak je to pro nás dobré.

Bůh vezme všechno, co se nám stane - náprava, naše hloupé chyby, atd. a ve všem pracuje pro naše dobro. (Římanům 8:28).

1 Petrův 4:12-19, B-21, NKJ:
12Milovaní, nedivte se tomu žhavému utrpení, které na vás přišlo, které vás má vyzkoušet, jakoby se vám dělo něco divného. 13Spíše se radujte, že máte podíl na Kristově utrpení, vždyť až se zjeví Jeho sláva, budete jásat radostí! 14Když nesete urážky pro Kristovo jméno, blaze vám, neboť na vás spočívá Duch slávy, Duch Boží. Oni se mu rouhají, ale ve vás je On oslaven. 15Ale ať nikdo z vás netrpí jako vrah, zloděj, zločinec nebo ten, který se plete do druhých. 16Trpí-li však někdo jako křesťan, ať se za to nestydí, ale chválí za to Boha.

17Neboť přišel čas soudu a první na řadě je Boží dům. Je-li to, co se děje nám, teprve začátek, jaký konec čeká ty, kteří odmítají Boží evangelium? 18 "Je-li spravedlivý stěží spasen, co bude s bezbožným a hříšníkem?"
19Ať proto ti, kteří trpí podle Boží vůle, svěřují [Bohu] své duše jako věrnému Stvořiteli tím, že konají dobro.

Utrpení není zábava a Boží tresty k nápravě nejsou nic milého. Ale musíme chápat, že On je dobrý a koná dobro. Je naším dokonalým otcem. Příště, až budete uprostřed něčeho těžkého, pamatujte, že On to dělá pro naše dobro. Věřte mu a vytrvejte. Později se podíváte zpět a řeknete si, "Bůh v mém životě vykonal skrze tuto zkoušku úžasnou věc."

69 Pyšní proti mě lež ukuli,
já se však celým srdcem řídím Tvými pravidly.
70 Jejich srdce jsou tukem ztučnělá
Zákon Tvůj je ale rozkoš má.
71 Prospělo mi, že jsem byl pokořen,
abych se poučil o Tvých zákonech.
72 Zákon Tvých úst je pro mě lepší,
než tisíce zlatých a stříbrných mincí.

Často ty zkoušky přichází od jiných lidí - verš 69. Jak jdou lidé proti nám - čím víc důvěřujeme Boží svrchovanosti, tím méně se budeme bát člověka, a toho, co nám může udělat.
Naše řešení, kdykoliv jde někdo proti nám, je dál se držet Božího Slova celým svým srdcem.
Není na nás bojovat sami za sebe všechny bitvy. Buďte věrní Bohu a pokračujte v tom, co vám Bůh ukázal, že máte dělat, a On se s vašimi problémy vypořádá lépe, než vy.

Žalm 119:73-80, B-21, NKJ:
y Jod
73 Tvé ruce mě stvořily a tvar mi daly,
dej mi rozum, abych se mohl učit Tvá přikázání.
74 Ti, kteří před Tebou bázeň mají, mě rádi uvidí,
Protože v Tvém slově jsem našel naději.
75 Vím, Hospodine, že spravedlivé jsou Tvé soudy
a tak jsi mě potrestal, protože jsi věrný.
76 Dovol, prosím, aby mě utěšila Tvá vlídnost milosrdná,
jak byla Tvému služebníku zaslíbena.
77 Ať mě Tvůj soucit navštíví, abych mohl žít,
vždyť Zákon Tvůj mě umí potěšit.
78 Ať jsou pyšní zahanbeni, že zrádně křivdí mi,
zatímco přemýšlím nad Tvými příkazy.
79 Ať se ti, co mají bázeň před Tebou, ke mně obrátí,
Ti, kteří znají Tvá svědectví.
80 Ať je ve Tvých ustanoveních bez úhony srdce mé
abych se stydět nemusel.


73 Tvé ruce mě stvořily a tvar mi daly,
dej mi rozum, abych se mohl učit Tvá přikázání.

Protože nás Bůh stvořil dokonale, ví, co je pro nás nejlepší a posílá nám dokonalé zkoušky - ale my je často nepochopíme. Tak se Boha ptám, aby mi ukázal, co chce, abych se skrze tu zkoušku poučil.

74 Ti, kteří před Tebou bázeň mají, mě rádi uvidí,
Protože v Tvém slově jsem našel naději.

Někdy si říkám, jak moc David věděl, jak hodně jsou tato slova pravdivá… Když David přežil, když se ho Saul snažil zabít - tak i vy zvládnete tu vaši zkoušku. Naše zkoušky jsou velkým povzbuzením pro druhé věřící.
Nejsme tak úžasní lidé, jako David, ale každý z nás má co sdílet - co Bůh vykonal v našich životech.
A tak se rozhodněme v našich srdcích, že se poddáme Bohu a necháme ho pracovat v našich životech tak, abychom mohli být lidem povzbuzením a svědectvím o Boží dobrotě.

75 Vím, Hospodine, že spravedlivé jsou Tvé soudy
a tak jsi mě potrestal, protože jsi věrný.
76 Dovol, prosím, aby mě utěšila Tvá vlídnost milosrdná,
jak byla Tvému služebníku zaslíbena.
77 Ať mě Tvůj soucit navštíví, abych mohl žít,
vždyť Zákon Tvůj mě umí potěšit.

V. 75: Bože, co děláš v mém životě, je dobré. I to napravování a zkoušky - budují můj charakter - Římanům 5:3-5.
Když naše děti zlobí, tak jim naplácáme, ale potom je obejmeme, řekneme jim, že je milujeme a že jsme jim naplácali, protože pro ně chceme to nejlepší. Podobně to Bůh dělá s námi.

V. 76 a 77 - David volá k Bohu - "Bože, buď ke mě milosrdný." Bůh to vůči nám dělá rád. Často se modlím za sebe i za druhé - "Bože, vím, že se musím tohle naučit - můžeš to prosím udělat tím nejšetrnějším způsobem? Pokud nevzdorujeme Boží nápravě, můžeme se vyhnout mnoha těžkostem v našich životech.

Můj syn bere nápravu velmi vážně a tvrdě pracuje na tom, aby změnil, co je potřeba - tak ho nemusím často trestat. Ale Evelína se naštve a rozhodne se pokračovat ve své rebelii co nejdéle. A tak dostane víc trestů.

Podobně je to s námi. Když vzdorujeme Boží nápravě, dostaneme jí víc.
Když se poddáme Boží nápravě, dostaneme méně nařezáno a víc milosrdenství.

78 Ať jsou pyšní zahanbeni, že zrádně křivdí mi,
zatímco přemýšlím nad Tvými příkazy.

Už jsme o tom mluvili mnohokrát - když jdou lidé proti nám, nechme Boha, aby byl naším ochráncem. On se postará mnohem lépe, než my. Neměli bychom se muset obhajovat.

Když vás někdo udeří na tvář, nastavte druhou. Mt 5:39; Lk 6:29.

Řím 12:19, NKJ: Milovaní, nemstěte se, ale raději ponechte prostor hněvu [Božímu]; neboť je psáno, "Pomsta patří mě, Já odplatím, praví Hospodin.

To je pro nás opravdu těžké. "Říkám lidem - chci, abys mě napravil, ale věz, že moje bezprostřední reakce bude obrana." Budu se obhajovat. Proto, proto a proto. Ale později o tom přemýšlím, a říkám si, ha, asi měli pravdu… a jdu se omluvit.

Měli bychom nechat Boha, aby byl naším obráncem:
1. Z důvodu našeho svědectví. Když jde někdo proti vám, protože jste křesťan, pokud bojujete proti němu - on si myslí - "no, vždyť je jako každý jiný." Ale když nebudete vracet úder, může si říci, "ha, ten člověk je nějaký jiný." A nemusí tím být ovlivněn ten útočník, ale třeba ten přihlížející…

Například v práci - když vám šéf dělá těžkosti, protože jste křesťan - ale vy pokračujete v tom, že jste k němu laskaví - přijdou za vámi spolupracovníci a řeknou, "proč to děláš?" a máte příležitost jim svědčit.

2. Bůh je daleko více bojeschopný, než my. Až půjdeme ve středu evangelizovat, a někdo by vás napadl - vyměníte si údery? Pokud ten člověk pokračuje ve své neposlušnosti proti Bohu, On ho nakonec uvrhne do ohnivého jezera… Mezitím ale nechte Boha, aby bojoval za vás.

79 Ať se ti, co mají bázeň před Tebou, ke mně obrátí,
Ti, kteří znají Tvá svědectví.

David je uprostřed zkoušky, a prosí Boha, aby mu poslal bratry a sestry, kteří by ho podpořili.
Pokud se necháte odehnat od ostatních věřících, když přijdou zkoušky, tak vás to nejspíš odrovná. Ale pokud máte podporu mezi dobrými křesťany, budete schopni se tou zkouškou lépe vypořádat.

80 Ať je ve Tvých ustanoveních bez úhony srdce mé
abych se stydět nemusel.

Smělá modlitba. Ježíš: "buďte dokonalí, protože váš Otec v nebi je dokonalý."
"Bože, ať je mé srdce bez viny." Vracíme se k tomu, že sami to nezvládneme. Ať je to překonávání hříchu, správné zvládání zkoušek - potřebujeme Boha, aby "bojoval za nás" a učinil naše srdce bezúhonné.

Nemyslete si, že jen proto, že máte určité schopnosti, že můžete překonat jakoukoliv zkoušku. Používejte ty schopnosti, ale hlavně se spoléhejte na Boží sílu a Jeho milosrdenství.© 2017 Romuald Buescher & Milan Tachecí. Šíření nezměněné kopie je povoleno s příslušným odkazem na webovou stránku.

..
 

New comment

Log in
  Don't you have your own web yet? Create it for free on Blog.cz.
 

Actual articles

Reklama