Židům 13: Závěr listu

9. august 2017 at 16:37 | Milan

Židům 13: Závěr listu:

Citované Písmo podle NKJV, Complete Jewish Bible (CJB), B-21, Bible Kralická (BK) a Textus Receptus, pokud neuvedeno jinak.


ZÁVĚREČNÉ OSOBNÍ INSTRUKCE:
1Ať bratrská láska pokračuje. 2Nezapomínejte být pohostinní - protože tím někteří nevědomky pohostili anděly! 3Pamatujte na vězně, jako byste byli ve vězení s nimi; pamatujte na trpící jako ti, jejichž tělo také může trpět.

4Manželství ať si všichni váží a manželské lože ať je bez poskvrny, vždyť smilníky a cizoložníky bude soudit Bůh. 5Nebuďte závistiví a spokojte se s tím, co máte. Vždyť On řekl: "Nikdy se tě nevzdám a nikdy tě neopustím," 6takže můžeme s důvěrou říkat: "Hospodin je můj pomocník, nebudu se bát. Co mi může člověk udělat?"


KOMENTÁŘ:

1Ať bratrská láska pokračuje.
Jan 13:34-35, NKJ: Nové přikázání vám dávám, abyste milovali jeden druhého - jako jsem Já miloval vás, abyste také tak milovali jeden druhého. 35Podle toho všichni poznají, že jste Moji učedníci - když se navzájem milujete.

1 Janův 3:10, NKJ: V tomto se projevují děti Boží a děti ďábla: Kdo nekoná spravedlnost není z Boha, ani ten, který nemiluje svého bratra.

1 Janův 3:14, NKJ: Víme, že jsme přešli od smrti k životu, protože milujeme své bratry. Ten, kdo nemiluje svého bratra, zůstává ve smrti.

1 Janův 4:20, NKJ: Když někdo říká "miluji Boha" a přitom nenávidí svého bratra, to je lhář; protože ten, kdo nemiluje svého bratra, kterého vidí, jak by mohl milovat Boha, kterého nevidí?

2Nezapomínejte být pohostinní - protože tím někteří nevědomky pohostili anděly!
Zjevně i dnes mezi námi chodí andělé. Vypadají jako lidé, a proto, když pohostíte člověka, kterého neznáte, je možné, že jste pohostili anděla.

V prvním století oplývaly "hotely" nemravnostmi. Proto bylo pro cestující křesťany důležité, aby jim byl poskytnut nocleh v domech jiných křesťanů. To byl v podstatě praktický způsob, jak pokračovat v bratrské lásce (Guzík).

3Pamatujte na vězně, jako byste byli ve vězení s nimi; pamatujte na trpící jako ti, jejichž tělo také může trpět.
Dobrý křesťan soucítí s těmi, kteří trpí za svou víru - a pomáhá jim to utrpení snížit - třeba tím, že ho navštíví ve vězení a přinese, co vězněný bratr potřebuje. V římských vězeních byl příděl jídla minimální, a tak příbuzní a křesťané se museli o vězněného člověka starat, jinak tam mohl v těch hrozných podmínkách dost rychle zemřít.

4Manželství ať si všichni váží
1. V římské společnosti byla epidemie rozvodů. Rozvádět se mohly i ženy a nebylo prý neobvyklé být rozvedený třeba 10x.
2. Už v prvním století se formovaly křesťanské sekty, kde se opovrhovalo manželstvím a vyzdvihoval se celibát. Kam tohle došlo vidíme například v mnohých soudních sporech mezi rodiči zneužívaných dětí a katolickou církví. Například nejnovější skandál na ostrově Guam zde a zde.
3. Nepřítel našich duší dělá, co může, aby lidi povzbuzoval k sexu VNĚ manželství, a také dělá co může, aby odrazoval lidi od sexu UVNITŘ manželství. Křesťané musí rozpoznat tuto strategii a nedat jí prostor. (Guzík).

a manželské lože ať je bez poskvrny,
1. Manželé si musí být věrní.
2. Bible nezakazuje sex, naopak v manželství ho oslavuje (viz Píseň písní).
3. Bible nenařizuje "misijní pozici" při sexu, manželé mají širokou svobodu jak si sexu užít, při vzájemném souhlasu… viz 1 Kor 7:2-5 (Židovský komentář na Nový Zákon).

vždyť smilníky a cizoložníky bude soudit Bůh.
Bůh nenávidí hřích všeobecně. Manželství je však obrazem lásky Krista k církvi (Efeským 5:32) - a Bůh bude přísně soudit každého, kdo je nevěrný nebo i jinak ničí instituci manželství, ustanovenou Bohem (Gen 2:24).

smilníky
Široká škála sexuálních hříchů.

cizoložníky
Muž nebo žena, kteří sexuálním stykem s jiným člověkem porušili věrnost své manželce / manželovi, kterou slíbili při svatebním obřadu. "Nezcizoložíš" je 7. přikázání na Desateru. Zjevně to Bůh považuje za velice důležité.

Reálné zhoubné důsledky sexuálního hříchu - "Ďáblova zábavná karta č. 1 - SEX:" zde.


5Nebuďte závistiví a spokojte se s tím, co máte.
A. Závist je forma modlářství - Koloským 3:5. Máme tolik, kolik nám Bůh dal. Proč někomu nedá víc?
  1. Aby se nedal zkazit penězi - Láska k penězům je kořen všeho zla - 1 Tim 6:10.
  2. Neumí s penězi zacházet.
  3. Otročí materialismu…

B. V kontextu předchozího verše, autor může mít na mysli, aby manželé či manželky nezáviděli jinému páru "lepší protějšek" a nedali se svést k cizoložství.

Vždyť On řekl: "Nikdy se tě nevzdám a nikdy tě neopustím [Deut 31:6]," 6takže můžeme s důvěrou říkat: "Hospodin je můj pomocník, nebudu se bát. Co mi může člověk udělat?" [Žalm 118:6].

…Když je Bůh s námi, kdo může být proti nám? Římanům 8:31.
Čím víc známe Bibli, tím více máme důvěru, že Bůh má vše pod kontrolou a že se o nás postará - tak, jak On uzná za vhodné. Když věci nejdou dobře, nezapomínejme, že On je dobrý Otec a že nás miluje víc, než kdokoliv jiný. A vzpomeňme na Římanům 8:28: Všechny věci pracují společně pro dobro těch, kteří milují Boha.


Židům 13:7-17: ZÁVĚREČNÉ INSTRUKCE PRO CÍRKEV:

7Pamatujte na ty, kteří vás vedou, kteří vám sdělili Boží slovo. Víru těchto lidí následujte a všímejte si výsledků jejich chování. 8Ježíš Kristus je stejný včera, dnes a na věky. 9Nenechte se unášet všelijakým podivným učením. Je dobré, aby vaše srdce bylo posilováno milostí, ne [náboženskými pravidly] o pokrmech, které nijak nepomohly těm, kteří se jimi zaobírají.

10Máme oltář, z něhož nemají právo jíst ti, kteří slouží stánku. 11Neboť těla zvířat, jejichž krev přináší velekněz do nejsvětější svatyně jako oběť za hřích, bývají pálena venku za táborem. 12Proto také Ježíš trpěl venku za bránou [Jeruzaléma], aby posvětil lid svou vlastní krví. 13Vyjděme tedy k Němu ven za tábor a nesme Jeho potupu. 14Vždyť zde nemáme trvalé město, ale vyhlížíme to, které přichází. 15Proto skrze Něj přinášejme bez přestání oběti chval Bohu, totiž ovoce rtů, vděčně vyznávajících Jeho jméno.
16Nezapomínejte ovšem konat dobro a dělit se s druhými, neboť takové oběti jsou Bohu příjemné.

17Poslouchejte ty, kteří vás vedou, a buďte poddajní; neboť oni bdí nad vašimi dušemi jako ti, kteří musí složit účet. Ať to mohou dělat s radostí, a ne s naříkáním, vždyť to by vám nebylo prospěšné.

--

7Pamatujte na ty, kteří vás vedou, kteří vám sdělili Boží slovo. Víru těchto lidí následujte a všímejte si výsledků jejich chování.
Vedoucí v církvi, obzvlášť ti, kteří vyučují Boží Slovo, by měli být ve svém chování ostatním lidem v církvi příkladem. A církev by se s nimi měla dělit "o všechno dobré."

Galatským 6:6, NKJ: Ať se ten, kdo je vyučován Slovu, dělí o všechny dobré věci s tím, který ho učí.

1 Tim 5:17, NKJ: Uznávejte starší, kteří vás dobře vedou, jako hodni dvojité cti, obzvlášť ti, kteří pracují ve Slovu a v učení.
"Dvojitou ctí" se myslí dvojnásobná materiální odměna v porovnání s materiální podporou sloužících vdov - 1Tim 5:3, 5, 9-10, 16.

8Ježíš Kristus je stejný včera, dnes a na věky. 9Nenechte se unášet všelijakým podivným učením.
Ježíš Kristus je Bůh - 2. Osoba Boží Trojice, a nikdo jiný - Jn 1:1-3. Nenaleťme na učení o JINÉM JEŽÍŠI - 2 Korintským 11:4.

JINÉHO JEŽÍŠE, který tím pádem nemá moc spasit, mají například tyto křesťanské kulty: Mormoni (bratr Lucifera) a Svědci Jehovovi (archanděl Michael).

JINÉ EVANGELIUM má například Katolická církev. Podle jejich katechismu nejste spaseni jen "pokáním k Bohu a vírou v Ježíše Krista (Sk 20:21), ale musíte k tomu přidat "členství v církvi," "církevní výnosy či nauky" a další SKUTKY. Viz církev v Tiatiře - Zj 3 zde a Mariánský kult zde.

JINÉHO DUCHA má dnes mnoho falešných nebo aberantních církví. Není to Svatý Duch, ale démon nějaké náboženské ujetosti. Viz Démonické nauky zde; Gnostická nadřazenost zde, Hnutí Slovo víry zde…

JINOU MILOST má například "Církev větší milosti" z Baltimore, USA (GGWO), s odnoží v Praze. Jejich "větší milost" je ve skutečnosti "licence na hřích," a tak JEJICH "milostí" nemůžete být spaseni. (Efeským 2:8-9).

Je dobré, aby vaše srdce bylo posilováno milostí, ne [náboženskými pravidly] o pokrmech, které nijak nepomohly těm, kteří se jimi zaobírají.

V prvním století Judaisté často zatěžovali křesťany Starozákonními pravidly o pokrmech. Jenže hlavním bodem tohoto listu je skutečnost, že Stará smlouva byla nahrazena Novou smlouvou a starozákonní nařízení o pokrmech už neplatí, kromě této výjimky:

Sk 21:25, NKJ, B-21: Ale ohledně pohanů, kteří uvěřili, napsali jsme a rozhodli, že nemusí nic takového dodržovat, s výjimkou toho, aby se vyhýbali věcem obětovaným modlám, krvi, masu zardoušených zvířat a sexuální nemorálnosti.
Jinými slovy, dnes pouze nemáme jíst: 1. co bylo obětované modlám, 2. nemáme jíst krev a 3. zardoušená zvířata. Vše ostatní už záleží jen na vašem apetitu - a také moudrosti.

Nemáme se tedy zaobírat neužitečnými pravidly o jídlech (je úplně fuk, jestli křesťan jí například vepřové), ale raději milostí.

Pravidla o jídlech stranou, dnes potkáváme zase lidi, kteří sice nejsou posedlí pravidly o jídlech, ale jídly samotnými. Než aby měli po Bohoslužbě společenství s bratry a sestrami při společném obědě (zadarmo), tak raději jdou domů na to své "lepší" jídlo. To je pak už spíš zase o hříchu obžerství.

Tak, či tak, nemáme se zaobírat jídly, ale Boží milostí! Jak často říkám, JE TO O PRIORITÁCH.
Duchovní člověk dá přednost věcem duchovním (Boží milost v praxi křesťana) a tělesný člověk dá přednost věcem tělesným - jako třeba "hlavně se dobře najíst." Viz Římanům 8:5-8… a tak ti, kteří žijí v těle, se Bohu zalíbit nemohou.

10Máme oltář, z něhož nemají právo jíst ti, kteří slouží stánku. 11Neboť těla zvířat, jejichž krev přináší velekněz do nejsvětější svatyně jako oběť za hřích, bývají pálena venku za táborem [Leviticus 16:27]. 12Proto také Ježíš trpěl venku za bránou [Jeruzaléma], aby posvětil lid svou vlastní krví. 13Vyjděme tedy k Němu ven za tábor a nesme Jeho potupu.
Autor vysvětluje židovským křesťanům - neohlížejte se zpátky po obětech v Jeruzalémském chrámu - to je minulost! My máme lepší oltář - duchovní. Oni jedí obětovaná zvířata, my "jíme ze vzkříšeného Ježíše - z Jeho Slova" (Jan 6:26-68).
Ale podle starého principu, nestyďme se nést Kristovu potupu v tom, že se necháme "vyhodit" z jejich "tábora." Protože tam, vně "jejich tábora" je i samotný Kristus!

14Vždyť zde nemáme trvalé město, ale vyhlížíme to, které přichází.
Pravý domov křesťana není nikde v tomto světě, ale v Božím Království, jehož částí je věčné Město. Tím není Jeruzalém v Izraeli, kterému se říkávalo "věčné město," nýbrž mimozemský Nebeský Jeruzalém - Zjevení k. 21.

15Proto skrze Něj přinášejme bez přestání oběti chval Bohu, totiž ovoce rtů [Izaiáš 57:19], vděčně vyznávajících Jeho jméno.

Jan 14:6, NKJ: Ježíš řekl: "Já Jsem ta cesta, ta pravda i ten život. Nikdo nepřichází k Otci, než skrze Mě.
Kdo chce přijít k Bohu, jde to jen skrze Ježíše Krista. Ne skrze Budhu, ne skrze Mohameda, ANI NE SKRZE PANNU MARII…
Jenom Bůh je hoden chval. Bůh miluje vděčné srdce.

16Nezapomínejte ovšem konat dobro a dělit se s druhými, neboť takové oběti jsou Bohu příjemné.
Bůh očekává víc, než oběti rtů (z upřímného srdce). Máme konat dobro, myslet na druhé (Fil 2:2-4), dělit se s nimi o to, co nám Bůh dal… a máme dávat na oltář jako oběť už ne zvíře, ale sebe - Římanům 12:1-2.

17Poslouchejte ty, kteří vás vedou, a buďte poddajní; neboť oni bdí nad vašimi dušemi jako ti, kteří musí složit účet. Ať to mohou dělat s radostí, a ne s naříkáním, vždyť to by vám nebylo prospěšné.
Ano, v církvi mají lidé církevní vedoucí poslouchat! Ti vedoucí se totiž starají o JEJICH DUCHOVNÍ RŮST. Představte si to! Církev není "demokracie, ale teokracie." V církvi si lidé nemohou dělat, co se jim zlíbí. Církev je Kristova nevěsta a lidé se mají podle toho chovat. Jinými slovy, v církvi se musíme řídit Biblí, ne svými sebe-střednými sklony. Máme "Kristovu nevěstu" ctít, ne ji zneužívat nebo jí dělat ostudu.

Ať to mohou dělat s radostí, a ne s naříkáním, vždyť to by vám nebylo prospěšné.
Zakládat v dnešní době sbor na severu Česka je bohužel s mnohým naříkáním - i když to není prospěšné - lidé jsou dnes často tak sobečtí, že má Boží služebník spíš oči pro pláč, jako Jeremiáš, než moc radosti, jakou měli služebníci v rané církvi. Ale zaplať Pán Bůh za těch pár věrných, kteří navzdory pověstné české bezbožnosti, rostou v Kristu.

a ne s naříkáním
Řecky "stenázó" - sténání, vzdychání.
Není to k užitku, církev to oslabuje. Místo evangelizace, atd. se plýtvá časem a energií zbytečným řešením zbytečných problémů v církvi. I když se snažím ve své církvi těm zbytečným problémům předcházet, jak to jen jde, někteří lidé jsou prostě nenapravitelní, a fakt je lepší je nechat jít "svou cestou" (tedy mimo církev).

Je cesta, která se zdá člověku správná, ale na konci je to cesta smrti - Pří 16:25.


Židům 13:18-19: PROSBA O MODLITBU:
18Modlete se za nás; neboť jsme si jistí, že máme čisté svědomí, vždyť se za všech okolností snažíme žít čestně. 19Obzvlášť vás naléhavě prosím o tyto modlitby, abych se k vám mohl vrátit co nejdříve.
Autor uchovává naději, že Bůh upřímné křesťany vyslyší a pomůže, aby se autor listu mohl co nejdříve k těmto křesťanům opět vrátit - spolu i s Timoteem. Vypadá to, že ho něco zadržovalo.

Židům 13:20-25: ROZLOUČENÍ:

20Bůh pokoje, který skrze krev věčné smlouvy vzkřísil z mrtvých našeho Pána Ježíše, toho velikého Pastýře ovcí, 21ať vás dokonale vybaví pro každou dobrou práci při plnění Jeho vůle, jak ve vás působí, co je v Jeho očích dobré, skrze Ježíše Krista, kterému buď sláva na věky věků. Amen.

20Bůh pokoje, - 12:11 - pokojné ovoce spravedlnosti, Fil 4:6-7.
při plnění Jeho vůle, - Mt 7:21, Lk 6:46.

Nejsme tady pro sebe, ale pro Boha, který nás skrze Krista zachránil. Daleko lepší, než konat "svou vůli" (svévolník), je konat Boží vůli. Svévolníci totiž v nebi nebudou - viz Mt 7:21-27.
Bůh nás ke konání Jeho vůle sám vybaví a vyškolí - Biblí a "školou života," kde je učitelem Svatý Duch - 1 Jn 2:20, 27.

22A tak se na vás bratři obracím, snášejte tato slova výzvy; vždyť jsem vám napsal
jen krátce.
Autor apeluje na příjemce listu, aby ho trpělivě vyslechli a řídili se tím, co napsal - v jejich vlastním zájmu.

vždyť jsem vám napsal jen krátce.
Mě osobně se list Židům tak krátký nezdá. Napadá mě však, že v 1. století neměli zamořený vzduch, neměli potraviny s "éčkama," neměli očkování s hliníkem a jinými "dobrými věcmi," ani neměli vodu znečištěnou chemikáliemi… a tak možná byla jejich mysl v lepším stavu, než v jakém stavu máme dnes mozek my. Pro ně to bylo "jen pár slov…"

23Vězte, že náš bratr Timoteus už je na svobodě a pokud dorazí brzy, přijde vás navštívit se mnou.
Mnozí si myslí, že autorem tohoto listu je Timoteův "duchovní otec" apoštol Pavel. Autor se ale řadí ke druhé generaci křesťanů (a byla nám potvrzena [spása] těmi, kteří [Ježíše] slyšeli - Židům 2:3).

24Pozdravujte všechny, kteří vás vedou, i všechny svaté. Pozdravují vás bratři z Itálie. 25Milost s vámi všemi. Amen.
i všechny svaté.
Tj. i všechny ostatní křesťany. Každý křesťan je svatý, protože jeho hříchy byly smyty Kristovou krví, a Bůh je už neřeší. Byly vyřešeny na kříži.

bratři z Itálie.
Buď ti, kteří přišli z Itálie nebo ti, kteří jsou v Itálii. Bohužel nemáme dost informací, abychom věděli, odkud byl tento list napsán.© 2017 Milan Tachecí. Šíření nezměněné kopie je povoleno s příslušným odkazem na webovou stránku.

..
 

New comment

Log in
  Don't you have your own web yet? Create it for free on Blog.cz.
 

Actual articles

Reklama