Lukáš 21:5-38: Proroctví - Olivetský Diskors, část 1.

12. september 2017 at 16:06 | Milan |  Poznámky z kázání

Lukáš 21:5-38: Olivetský Diskors, část 1.

Citované Písmo podle B-21, NKJV, Complete Jewish Bible (CJB), Bible Kralická (BK) a Textus Receptus, pokud neuvedeno jinak.

ÚVOD:

Když katolický mnich v 6. století rozdělil knihy Bible do kapitol, je občas vidět, že neodvedl tu nejlepší práci. Například první čtyři verše Lk 21 se hodí lépe do předešlé kapitoly, a bylo by lepší, začít Lk 21 rovnou Olivetským diskorsem. Nicméně jemu čest za nápad rozdělit knihy Bible na kapitoly, čímž přispěl ke snadnějšímu studiu Bible.

Olivetský diskors je Ježíšovo proroctví, které sdělil několika učedníkům na Olivetské hoře potom, co učedníci obdivovali majestátnost židovského chrámu v Jeruzalémě. Olivetský diskors je jedno z hlavních a nejrozsáhlejších proroctví Nového Zákona. Týká se toho, co čeká Ježíšovy učedníky v dohledné době, během věku církve a nakonec, jak bude svět vypadat, když se bude blížit Ježíšův druhý příchod.

Ježíšův první příchod byl o záchraně lidí - přišel, aby nás vykoupil z našich hříchů svou krví. Přišel jako obětní Beránek - Když Jan Křtitel viděl přicházejícího Ježíše, tak zvolal: …hle, beránek Boží, který snímá hříchy světa! Jn 1:29, NKJ.

Ježíšův druhý příchod je o nastolení Jeho pozemského království. Ježíš přichází sebrat satanovi vládu nad světem a soudit bezbožné lidstvo, které odmítlo Jeho vykoupení. Už nepřichází jako obětní beránek, ale jako oslavený, všemocný Soudce a Král králů a Pán pánů - Zj 19:16.

Paralely Olivetského diskorsu jsou v Mt 24 a Mk 13 - nejsou úplně stejné, protože každý autor psal ze svého pohledu, a tak se navzájem doplňují v několika důležitých detailech. V Lk 21 se část proroctví nesoustřeďuje na Druhý příchod Krista, ale na zničení Jeruzaléma v roce 70 n.l. K této části dojdeme později, dá-li Pán.


5Potom, jak někteří mluvili o chrámu - jak je ozdobený krásnými kameny a obětními dary, Ježíš na to řekl: 6"Přijdou dny, kdy z toho, co vidíte, nezůstane kámen na kameni. Všechno bude zbořeno."

7A tak se ho zeptali, "Učiteli, kdy to bude?" "Jaké bude znamení času, kdy se to má stát?"

8"A On jim řekl: "Dávejte pozor, abyste se nenechali svést. Neboť mnozí přijdou Mým jménem se slovy: 'Já jsem Mesiáš!' a 'Přišel čas!' Nechoďte za nimi.


KOMENTÁŘ:

5Potom, jak někteří mluvili o chrámu - jak je ozdobený krásnými kameny a obětními dary,

Mk 13:1, NKJ: Potom, jak vycházel z chrámu, jeden z Jeho učedníků mu řekl: "Učiteli, podívej, co je to za kameny a co ty budovy!

ozdobený krásnými kameny a obětními dary,
John McArthur: "Bohatí lidé přinášeli dary zlatých sošek, zlaté pamětní desky a další poklady. Herodes Veliký daroval zlatou vinnou révu s hrozny vysokou téměř dva metry. Dary byly vystaveny na zdech a pověšeny na portiku. Představovaly nepředstavitelnou sbírku bohatství. A všechno to bohatství bylo uloupeno Římany, když byl chrám zničen."

Chrámový komplex v době Ježíše:
Jedná se o tzv. druhý chrám, vystavěný Zerubabelem po návratu Izraelců z Babylónského zajetí. Tenkrát ti, kteří pamatovali skvostný Šalamounův chrám, byli druhým chrámem zklamáni.
Když však přišel o pět století později na scénu Herodes Veliký, započal grandiózní projekt rozšiřování a zkrášlování chrámového komplexu.

Herodes Veliký, sám Idumeec (potomek Esaua), se chtěl Židům zavděčit a mimochodem miloval grandiózní stavební projekty. Tak započal s rozšiřováním chrámového komplexu v roce 20 př. n.l. Celá výstavba trvala 46 let, a byla dokončena až po Herodově smrti.
Jn 2:20: Trvalo čtyřicet šest let tento chrám vybudovat, a ty ho postavíš za tři dny?

Herodes Veliký (například zde) vládl v Jeruzalému v letech 37- 4 př. n.l. Nebyl Žid, nýbrž Idumeec (potomek Esaua). Královskou korunu nad Židy mu udělil Řím, který si naklonil velkorysými dary a obětavou službou ve válkách. Založil dynastii Herodů, jeho potomek Herodes Agripa, vládl v Galileji v době Ježíše. Herodův syn Archeláos zdědil vládu nad Judeou, ale byl tak krutý, že to bylo moc i na drsné Římany, a tak ho sesadili z trůnu v roce 6n.l. a od té doby vládl nad Judeou římský místodržitel. Herodes byl nesmírně ctižádostivý, nemilosrdný, vypočítavý a podezřívavý - na sklonku svého života až paranoiní. Nechal popravit svou oblíbenou ženu Miriam a také nechal zabít své dva syny. Říkalo se, že bylo lepší být Herodovou sviní, než jeho synem. Před svou smrtí vydal rozkaz, aby potom, co zemře, popravili mnoho vládnoucích činitelů a elit - aby se na jeho smrt nezapomnělo. Naštěstí se podařilo zabránit vykonání tohoto rozkazu. (Josefus).

Ježíš na to řekl: 6"Přijdou dny, kdy z toho, co vidíte, nezůstane kámen na kameni. Všechno bude zbořeno."

Pointa: Lidé neviděli, co viděl Ježíš. Lidé viděli skvostný chrám - jeden z divů světa. Jeho východní zeď byla z bílého mramoru, vykládaného zlatem. Při svítání se slunce odráželo od bílého mramoru vykládaného zlatem tak silně, že to člověka doslova oslňovalo. Byl to úchvatný pohled.

Jenže elita žila v luxusu, který si pořídila z ožebračování populace. Jako dneska. Pro vládnoucí třídu to byly dobré dny - kolaborovali s Římem, a i kdyby raději vládli bez Říma, špatně se rozhodně neměli.
Ale Ježíš viděl skrze skvostný materialismus jejich duchovní chudobu. Viz Laodikea - Zjevení 3. A viděl přicházející zkázu.

Žalm 127:1, NKJ: Pokud dům nebuduje Hospodin, ti, kteří ho staví, se dřou nadarmo; Pokud Hospodin nestřeží město, strážní jsou vzhůru nadarmo.

Herodes, který tolik ten chrám zkrášlil a rozšířil, rozhodně nebyl pravý věřící, jen víru předstíral z politických důvodů. Podobně politické i náboženské vedení v Jeruzalémě byli banda pokrytců. Ukřižovali svého Mesiáše, protože v něm viděli konkurenci, ne svého Krále. NEPOZNALI ČAS SVÉHO NAVŠTÍVENÍ, a tak jim Bůh nechal chrám zbořit.

Židé se totiž nakonec proti Římu vzbouřili - Josefus: Židovské války proti Římu - v letech 66-70. Římské legie nejprve vyřídily galilejskou armádu - které velel generál Flavius Josefus… Josefus nakonec místo smrti našel místo prostředníka mezi Římem a Židy při několika vyjednáváních během této kruté války. Když se Římané dozvěděli, že Židé uvnitř Jeruzaléma bojují proti sobě, počkali si přes zimu v přímořské Césareji. V roce 70 přitáhli na Jeruzalém - v době Hodu beránka, kdy bylo v Jeruzalémě mnoho Židů z celého světa. A dokončili zkázu - tak, jak Ježíš předpověděl, též v Lk 19:43, 44, NKJ:

Neboť na tebe přijdou dny, kdy tví nepřátelé kolem tebe [Jeruzaléma] postaví val, obklíčí tě, a uzavřou na každé straně,44a srovnají tě se zemí a tvé děti s tebou; a nenechají v tobě kámen na kameni - protože jsi nepoznal čas svého navštívení.

Římský generál Titus doslova nechal vykopat kolem Jeruzaléma příkop, proti zdem postavil val - nechal v okruhu 16 km kolem Jeruzaléma pokácet všechny stromy, které navršil kolem vnější zdi. Neprodyšně uzavřel obklíčení svými legiemi, čímž zamezil jakémukoliv úniku.

Přestože generál Titus chtěl chrám ušetřit, protože to byly skvostné stavby, Bůh měl jiný plán. Bůh už chrám nepotřeboval, protože každý, kdo věří v Krista, je sám chrámem Svatého Ducha.

A tak během bojů "nedopatřením" dopadly na chrám zápalné šípy, a chrám vyhořel. Zlato se žárem roztavilo a vsáklo se do spár mezi těmi obrovskými kvádry. Z některých kvádrů se žárem staly sutiny, zbylé kvádry římští vojáci rozebrali, aby se dostali ke zlatu ve spárách. Doslova vyplnili Ježíšovo proroctví - nezůstal kámen na kameni. Celý Jeruzalém byl vypálen, kromě pár budov, které Titus ponechal. A pak ho zorali jako pole, aby po něm nezbylo památky, čímž bylo doslova naplněno proroctví Starozákonního proroka Mikeáše:

Mikeáš 3:12, Jeremiáš 26:18, NKJ: Mikeáš z Moerešehu prorokoval ve dnech Sidkijáše, krále Judského a takto promluvil k lidu Judskému: "Tak praví Hospodin: Sión bude zorán jako pole, z Jeruzaléma se stane hromada sutin, a chrámová hora bude jako pustý vrch v lese."

Původně starozákonní prorok Mikeáš prorokoval o zničení Jeruzaléma a chrámu Babylónskými armádami v roce 586 př. n. l. Ale Římané v roce 70 n.l. vyplnili toto proroctví PODRUHÉ! Znechuceni fanatickým odporem Židů, Jeruzalém nejen vypálili, ale kromě pár skvostných budov srovnali Jeruzalém se zemí a ZORALI JAKO POLE - to byl symbolický rituál na znamení toho, že město bylo tak zničeno, že přestalo existovat - bylo doslova vymazáno z mapy.

Konečnou zkázu dovršil císař Aelius Hadrián, který potlačil roku 135 n.l. židovské povstání pod vedením "bar Kochby," který se také prohlásil za Mesiáše. Hadrián vyhnal Židy ze země pod pohrůžkou trestu smrti a opět zoral ruiny Jeruzaléma "jako pole," aby tam mohl vybudovat "svoje" římské město - Aelia Capitolina - zde. Judeu přejmenoval na "Filištínu," podle dávných úhlavních nepřátel Izraele. Od tohoto pojmu se dnes odvozuje pojem "Palestína." Na chrámové hoře postavil chrám Jupitera a chrám pro sebe coby "Olympa." Zdroj zde.

Historikové se rozcházejí v tom, jestli Hadriánovo budování římského města Aelia Capitolina na ruinách Jeruzaléma vedlo k 2. židovské revoltě proti Římu nebo jestli následovalo po potlačení revolty. V každém případě s tou revoltou souviselo a ruiny Jeruzaléma nechal Hadrián zorat. Pravděpodobně plány budovat pohanské město na ruinách Jeruzaléma zhoršily už takhle špatnou situaci a vyprovokovaly Židy k revoltě. Město pak bylo vybudováno po této válce.

V zorání ruin města byl hlubší smysl:
Když se město v té době zakládalo, tak se pluhem zoral obvod budoucího města.
Když se zbořené město "vymazalo z mapy," tj. přestalo existovat, tak bylo symbolicky také pluhem zoráno - na znamení, že se tam nesmí nic budovat..
Viz dobové rčení: "Město je pluhem budováno a pluhem je také zničeno." Zdroj zde.

Dochovaly se dobové mince, ražené v upomínce založení Hadriánova římského města Aelia Capitolina na ruinách Jeruzaléma. Na zadní straně je obrázek Hadriána s pluhem, taženým krávou a býkem. Viz zde.

Jak Mikeáš (3:12) prorokoval, po všech třech zničeních Jeruzaléma byla z města hromada sutin. Chrámová hora byla zpustošená a rostla na ní tráva a křoví - byla pustá, jako v době Abrahama (Chrámová hora = hora Moria, kde Abraham měl obětovat Izáka).
7A tak se ho zeptali, "Učiteli, kdy to bude?" "Jaké bude znamení času, kdy se to má stát?"

Učedníci se Ježíše nezeptali hned, ale později, když seděli na Olivetské hoře - naproti Jeruzalémskému chrámu, za údolím Kidron, směrem na východ. Hlavní vrchol hřbetu táhnoucího se ze Severu na Jih. Kdysi byl pokrytý hustými olivovými háji (Mc Arthur).

Marek 13:3-4, NKJ: A když teď [Ježíš] seděl na Olivetské hoře naproti chrámu, Petr, Jakub, Jan a Ondřej se ho v soukromí zeptali, 4"Pověz nám, kdy k těm věcem dojde? A co bude znamením, když všechny tyto věci budou naplněny?

- Kdy… jaké znamení - podle Lk 19:11 vidíme, že učedníci si pořád mysleli, že Boží království bylo za dveřmi:
Lukáš 19:11, NKJ: A když teď vyslechli tyto věci, On jim řekl další podobenství, protože byl blízko Jeruzaléma a oni si mysleli, že Království Boží se ukáže teď.

Zničení chrámu nezapadalo do chápání učedníků o věcech budoucích (eschatologie), tak chtěli, aby jim to Ježíš objasnil. Ježíš nejprve odpověděl na druhou otázku - prorocká znamení - ale nejen znamení před Jeho druhým příchodem, ale i v blízké době (8-19), včetně zničení Jeruzaléma roku 70 n.l., a pak na konci věku - před Jeho druhým příchodem.

V Mt. 24:4-35 Ježíš v detailech popisuje sérii znamení, v Lukášovi je to kratší.

Kdy - Mt 24:36 - O tom dni ani hodině nikdo neví,… jenom Otec.

Ale Lk 21:29-33 - (podobenství o fíkovníku) poznáme dobu, ve které se druhý příchod Krista bude blížit. (Též 1 Tesalonickým 5:1-10).


8"A On jim řekl: "Dávejte pozor, abyste se nenechali svést. Neboť mnozí přijdou mým jménem se slovy: 'Já jsem Mesiáš!' a 'Přišel čas!' Nechoďte za nimi.

První slova - NENECHTE SE SVÉST! Čte dnes někdo tato slova? Bere je někdo vážně? Vždyť stav církve ve světě je takový, že se jí VĚTŠINA UŽ NECHALA SVÉST! Místo evangelia kážou humanismus a péči o životní prostředí a další věci, které nejsou starostí církve. Starostí církve je žít svatým životem a přivádět lidi ke Kristu! Kdo dnes v církvi žije svatým životem?

Zita například viděla video s australským Hillsong, kde jejich slavná skupina hrála na konferenci pro ženy - kytarista byl nahý, zakrytý jenom kytarou! Jako na "ženské konferenci světské," kde si pro zpestření programu objednají mužský striptýz!
Kde je nějaká svatost?! A on je prý pastorem mládeži. Pěkný vzor! Podle světa, tedy, ne podle Bible.

Lidi, dávejme si pozor! Čisté vody je dnes málo. Na internetu je plno věcí, ale z většiny, obzvlášť tady v Česku, jsou to ŠPINAVÉ KALUŽE! Nepijte ze špinavých kaluží - vypijete parazity, baktérie… bude vám špatně, onemocníte, budete slabí… Pijte z čistého zdroje = dobrý překlad Bible a osvědčené komentáře (v Česku například John McArthur).

Fatima, Medjugorje, Lourdes… Údajně se v těchto lokalitách zjevovala nebo zjevuje "panna Marie" a dějí se "zázraky" - nad tím se zamysleme ve světle 2 Tes 2:9. Z Boha to určitě není, ale těm, kdo chtějí zázraky ZA KAŽDOU CENU, to zřejmě nevadí.
Když jsem byl na konci 80. let v US Army, někteří lidé někde (v Arizoně?) viděli údajně v oblacích Ježíše… ale Svatý Duch mi připomenul tato slova: Nechoďte za nimi.

Jak nazval Ježíš lidi, kteří chtěli zázraky víc, než Boží spravedlnost? Zlé pokolení!

Lukáš 11:29-30, NKJ: A zatímco se davy hustě nahromadily, On začal říkat, "Tohle je zlé pokolení. Hledá znamení, ale žádné znamení mu nebude dáno, kromě znamení proroka Jonáše. 30Protože tak, jako se Jonáš stal znamením obyvatelům Ninevy, tak bude Syn Člověka tomuto pokolení.

Lidé, kteří se honí za zázraky - pokud jejich hlavním zájmem není Písmo a svatý život, ale honění se za senzacemi zázraků - ďábel pro ně určitě nějaké má. Ježíš je ale považuje za "zlořečené" protože se chtějí bavit zázraky, místo, aby pilně studovali Písmo a poslouchali Jeho slova:

Ale proč mi říkáte Pane, Pane, když neděláte, co vám říkám? Lk 6:46.

Kdo se honí za "zázraky," místo za studiem Písma a životem podle Písma, ten už se nechal svést!!!

Ne každý, kdo mi říká "Pane, Pane," vejde do království nebeského ale jen ten, který koná vůli mého Otce v nebesích Mt. 7:21, NKJ.


© 2017 Milan Tachecí. Šíření nezměněné kopie je povoleno s příslušným odkazem na webovou stránku...
 

New comment

Log in
  Don't you have your own web yet? Create it for free on Blog.cz.
 

Actual articles

Reklama