Lukáš 21:5-38: Proroctví - Olivetský Diskors, část 3.

3. october 2017 at 15:37 | Milan |  Poznámky z kázání
Lukáš 21:5-38: Proroctví - Olivetský Diskors, část 3.

Citované Písmo podle NKJV, B-21, Complete Jewish Bible (CJB), Bible Kralická (BK) a Textus Receptus, pokud neuvedeno jinak.

Tato pasáž je vykládána v kombinaci s Matoušem k. 24 a Markem k. 13.

Praví věřící budou pronásledováni.

12Ale před tím vším na vás vztáhnou ruce a budou vás pronásledovat - budou vás vydávat synagogám a do vězení. Kvůli Mému jménu vás předvedou před krále a vládce. 13Z toho však vzejde vaše příležitost ke svědectví. 14Vezměte si ale k srdci, že si nemusíte předem rozmýšlet, jak se hájit, 15neboť Já vám dám ústa a moudrost, kterou všichni vaši odpůrci nebudou moci vyvrátit ani jí odolat. 16Budete zrazeni i vlastními rodiči a bratry, příbuznými i přáteli; a některé z vás zabijí. 17A všichni vás budou nenávidět kvůli Mému jménu. 18Ale z vaší hlavy se neztratí ani vlásek. 19Své duše udržujte svou trpělivostí.

KOMENTÁŘ:

Dnes jsme narazili na téma, které není populární, ale pro pravé věřící bylo, je a bude nevyhnutelné: Křesťané byli, jsou a budou pronásledováni.

Proč byli, jsou a budou [praví] křesťané pronásledování? Protože se lidé odvrací od pravdy a nesnesou ji. Pravda jim tak vadí, že ji chtějí ZA KAŽDOU CENU UMLČET. (1 Timoteovi 4:1… 2 Timoteovi 3:1-5; 4:3-5… 2 Tesalonickým 2:3, 10-12). Nejhorší to samozřejmě bude "na konci věku" (církve) - před Kristovým druhým příchodem.


Většina lidí místo konání Boží vůle, koná vůli systému, který lstivě ovládá ďábel. Pronásledují opravdové věřící, protože opravdoví věřící poukazují na Boží pravdy, které boří jejich umělý "světonázor." Ti, kteří jsou moudří a pokorní, si však začnou ověřovat, co je OPRAVDU pravda, a dojdou ke spáse. Vymknou se ďáblově pasti, do které je lapil, aby konali JEHO vůli (místo vůle Otce). 2 Timoteovi, 2:26.

JEŽÍŠŮV PRVNÍ PŘÍCHOD A NÁSLEDNÝ VĚK CÍRKVE:
Matouš 10:16-23, NKJ: Hle, posílám vás jako ovečky mezi vlky. Proto buďte chytří jako hadi a přitom mírní jako holubice. 17Ale dejte si pozor na lidi, protože oni vás vydají veleradám [židovský Sanhedrin] a zbičují vás v jejich synagogách. 18Pro Mé jméno budete předvedeni před vladaře a krále na svědectví jim i národům. 19Ale když vás zatknou, nelámejte si hlavu s tím, co byste měli říkat. Protože to vám bude dáno v hodinu, kdy budete mluvit. 20Nebudete to vy, kteří mluví, ale Duch vašeho Otce, který mluví skrze vás.

A bratr vydá bratra na smrt, a otec své dítě; a děti povstanou proti svým rodičům a vydají je na smrt. 22A všichni vás budou nenávidět kvůli Mému jménu. Ale ten, kdo vydrží až do konce, bude spasen. 23Když vás budou pronásledovat v jednom městě, prchněte do jiného. Protože zajisté vám říkám, neprojdete všemi městy Izraele, než přijde Syn Člověka.

Pronásledování věřících během Ježíšova prvního příchodu je v principu stejné, jako pronásledování věřících během Ježíšova druhého příchodu, protože principy boje mezi duchovním dobrem a zlem se nemění.
Při Ježíšově prvním příchodu se pronásledování výrazně zhoršilo potom, co Ježíš byl vzat do nebe a seslal lidem Svatého Ducha (vznik církve, Skutky 2).

To pronásledování více-méně pokračovalo během celého věku církve s větší či menší intenzitou na různých místech světa. Jedno z nejhorších pronásledování křesťanů proběhlo ve 2. a 3. století n.l., kdy se římští císaři snažili křesťanství vyhladit. Ďábel zamíchal karty ve 4. století, kdy císař Konstantin Veliký šel do opačného extrému a udělal z křesťanství státní náboženství.

Do 3. století ďábel bojoval proti církvi zvenčí a uvědomil si, že čím víc křesťanů vybíjí, tím víc jich přibývá. (Tato hrdinská víra až na smrt přitahovala pohany). Od 4. století se ďábel "propracoval" dovnitř církve skrze státem sponzorované (a zkorumpované) náboženství. Viz zde. Začal církev korumpovat a rozkládat zevnitř, což se mu dařilo mnohem lépe, než přímé útoky zvenčí. Jeho zhoubné "úspěchy" rozložit církev vidíme dnes velice dobře - většina církve už odpadla od pravdy (2. Tes 2:3) a zaměnila Boží pravdy za Kainův náboženský humanismus - viz první humanista - zde.

JEŽÍŠŮV DRUHÝ PŘÍCHOD:
Mt 24:9, NKJ: Vydají vás soužení a zabijí vás a kvůli Mému jménu vás budou nenávidět všechny národy.

DUCHOVNÍ STAV SVĚTA PŘED JEŽÍŠOVÝM DRUHÝM PŘÍCHODEM BUDE PODOBNÝ DUCHOVNÍMU STAVU SVĚTA V DOBĚ JEHO PRVNÍHO PŘÍCHODU.

Co čeká křesťany před druhým příchodem Krista, tudíž není nic nového. To samé se dělo v době Ježíšova prvního příchodu. Až na to, že to pronásledování před Jeho druhým příchodem bude ještě horší.

JEŽÍŠŮV PRVNÍ I DRUHÝ PŘÍCHOD:

Lk 21: 12Ale před tím vším na vás vztáhnou ruce a budou vás pronásledovat - budou vás vydávat synagogám a do vězení.

My už víme, že židovský koncept proroctví je STUPŇOVITÉ NAPLNĚNÍ NA PRINCIPU PORODNÍCH BOLESTÍ (Mt 24:8; Mk 13:8, NKJ) - blízké naplnění a vzdálené naplnění, a někdy i něco mezi. Proto dává smysl, že pronásledování, které zažila raná církev po Kristově prvním příchodu, opět zažijí věřící před Kristovým druhým příchodem - včetně vězení, zrady a nenávisti.

Při Ježíšově prvním příchodu bylo středisko náboženské moci v židovské zemi ve veleradě a v synagogách. První křesťané vzešli z Židů, kteří byli učeni Judaismu. Judaismus nebyla víra podle Starého Zákona, byla to víra zákonická a zkorumpovaná. Proto docházelo ke střetům mezi Ježíšem (perfektní Slovo Boží) a náboženským vedením (překroucené Písmo a korupce). Proto kdo uvěřil v Krista, nemohl zároveň pokračovat ve zkorumpovaném Judaismu. Viz list Židům. Proto byli křesťané pronásledováni a souzeni v synagogách a veleradách (například Jan 9:34-35; Sk k. 4, Sk 5:17-18, 29-33, 40).

V době před druhým příchodem Krista bude středisko náboženské moci v rukou falešné církve a nakonec Antikristova falešného proroka. V té době asi nebudou soudit pravé věřící v synagogách, ale v principu je to stejné - budou je soudit před sněmem náboženské autority nebo na doporučení nějaké náboženské autority. Nakonec to pronásledování bude tak intenzivní, že je budou nahánět a rovnou zabíjet, bez nějakého soudu.

- budou vás vydávat synagogám a do vězení.

Vydají vás - technický pojem, v tomto případě vydávat vězně k trestu. Pronásledování věřících často bývala oficiální politika vlád (MacArthur).

Překlad B-21 místo "synagogám" překládá "shromáždění," BK překládá "do škol." PSP překládá "do synagog." Veškeré respektované anglické překlady (prohlédl jsem jich osm) překládají "vydávat synagogám," např:

Lk 21:12, CJB (Kompletní židovská Bible): Ale před tím vším vás budou zatýkat a pronásledovat vás tím, že vás vydají synagogám a do vězení; a budete předvedeni před krále a guvernéry.

synagogám a do vězení.
Řecky "sunagógé." Strongova definice: Shromáždění lidí, zejména v synagoze. (Shromáždění nebo místo, kde se shromažďují. Analogicky - křesťanské shromáždění.

My si pod pojmem "synagoga" představujeme budovu, kde se shromažďují Židé. V době Ježíše církev ještě neexistovala, a tak se toto proroctví vztahovalo především na prostředí židovské synagogy.

IVP Bible Background Commentary:
Synagogy byly místa, kde se veřejně shromažďovali lidé [Judaistického vyznání, pozn. autora článku] a tak přirozeně poskytovaly příležitost pro veřejná jednání a veřejná trestání. Někdy byly tresty vykonány ve formě bičování - podle pravidel druhého století to znamenalo 13 drsných úderů na hruď a 26 na záda.

Vězení byla spíš místa držení provinilců do doby soudu, než vězení coby trestu. Tresty zahrnovaly popravu, otroctví, exkomunikaci [ze synagogy], zabavení majetku, atd.
(New Testament by Craig S. Keener Copyright © 1993 by Craig S. Keener. Published by InterVarsity Press. All rights reserved.)


I když dnes synagogy neřeší křesťanské problémy a nemají autoritu křesťany trestat, v rané církvi byli židovští křesťané synagogou pronásledováni a vypovězeni ze společenství v synagoze.

Synagoga byla místo židovské náboženské autority. Být vypovězen ze synagogy bylo daleko tvrdší, než být dnes vypovězen z církve. V synagoze si lidé pomáhali - práce a byznys se preferovaně sjednával mezi Židy. Být vypovězen ze synagogy znamenalo ztrátu mnohých výhod, které židovská komunita nabízela. (Zároveň to znamenalo získat svobodu z okovů zákonického Judaismu).


Kvůli Mému jménu vás předvedou před krále a vládce. 13Z toho však vzejde vaše příležitost ke svědectví. 14Vezměte si k srdci, že si nemáte předem rozmýšlet, jak se hájit, 15neboť Já vám dám ústa a moudrost, kterou všichni vaši odpůrci nebudou moci vyvrátit ani jí odolat.

Bible zaznamenala příležitosti apoštolů svědčit o Ježíši, před "Sanhedrinem," tj. shromážděním židovského náboženského vedení 70-ti "starších."Apoštol Petr odpověděl židovské veleradě (Sanhedrinu): "Měli bychom spíš než lidi poslouchat Boha." Skutky 5:29

Potom vidíme jak například apoštol Pavel svědčil před římskými místodržitely Festusem a Felixem, i před králem Herodem Agripou II.

Podle církevní tradice apoštol Pavel svědčil i římskému císaři Nerovi. Pavel údajně vysvětlil Nerovi evangelium tak dobře, že pochopil, že Bohem je Ježíš a ne on. Ale Nero tuto pravdu VĚDOMĚ odmítl. Božím soudem pak bylo, že císař Nero zešílel.

Podle Suttonia byl Nero v prvních letech své vlády spíš jako takový Elvis Pressley. Zpívání ho zajímalo víc, než politika. Uspořádal SVŮJ koncert v Řecku v Aténách, ve středisku antické kultury. Lidé mu samozřejmě hodně tleskali, protože nechtěli přijít o hlavu.
Nero prý s nevolí podepisoval rozsudky smrti, chtěl se lidem spíš zalíbit, dokonce snížil daně. Co se tedy stalo, že se z tohoto benevolentního císaře stala "bestie," jak mu pak přezdívali?
Podle církevní tradice Nero zešílel v soudu nad jeho vědomým odmítnutí Pravdy.

Podobně zešíleli Židé v Jeruzalému v době Židovských válek proti Římu (Jozefus). Bůh je soudil, protože odmítli svého Mesiáše a zabili ho. Zatímco Římané táhli na Jeruzalém a následně ho obléhali, tři židovské sekty proti sobě válčily uvnitř Jeruzaléma. Mj. si zničili i sýpky s obilím, a potom statisíce lidí zemřelo při obléhání hladem. Já chápu toto iracionální počínání jako šílenství, které Bůh ve svém soudu na ně seslal.

Proto si dejme pozor, jak nakládáme s Božími pravdami - hlavně je neodmítat, když jsou vám nad slunce jasné. Boží soud nad vědomým odmítnutí Jeho pravd může být zešílení - a setkal jsem se s tím i u několika lidí, které znám - vědomě odmítli Boží pravdy a začali se nakonec chovat jako šílenci, bez rozumu.

Lukáš 21:16-18, NKJ: Budete zrazeni i vlastními rodiči a bratry, příbuznými i přáteli; a některé z vás zabijí. 17A všichni vás budou nenávidět kvůli Mému jménu. 18Ale z vaší hlavy se neztratí ani vlásek. 19Své duše udržujte svou trpělivostí.

V kultuře, kde byl silný důraz na rodinu a věrnost, zrada od členů rodiny je o to bolestivější.

Marek 13:12-13, NKJ: A bratr zradí bratra až na smrt a otec své dítě; a děti povstanou proti rodičům a vydají je na smrt. 13A všichni vás budou pro Mé jméno nenávidět. Ale ten, kdo vydrží do konce, bude zachráněn.

a děti povstanou proti rodičům a vydají je na smrt.
Už před léty jsem četl v USA v novinách úvahu, že důchodový plán mladé generace je vysoudit z někoho peníze. Dejte si pozor, jak vychováte své děti. Mohlo by například dojít k tomu, že když nebudou mít peníze na drahý byt, tak vás pro vaši víru vydají na smrt - a byt bude jejich. Rodičovství podle Boha - zde.Též Výchova a hrátky se zlem - zde.

Ale ten, kdo vydrží do konce, bude zachráněn.
Nejde o to, že by si svou vytrvalostí člověk mohl vydobýt věčný život. Tato vytrvalost je člověku dána Svatým Duchem, nejde o přirozenou lidskou vytrvalost. Taková vytrvalost, navzdory všemu, je DŮKAZEM spásy toho, kdo vytrvá. Kristus nakonec zachrání tyto věřící ze současného zlého světského systému a přivede je do Božího věčného království. (Mt 10:22).

Matouš 24:10-14, NKJ: A potom se mnozí urazí, zradí jeden druhého a budou se navzájem nenávidět. 11Potom povstane mnoho falešných proroků a mnohé svedou. A protože se rozmnoží nepravost, láska mnohých ochladne. 13Ale ten, který vydrží až do konce, bude zachráněn. 14A toto evangelium království bude kázáno v celém světě na svědectví všem národům, a potom přijde konec.

Mt 24:11:Satan už teď má mnoho falešných proroků a učitelů. I mnoho kdysi bývalých slušných vedoucích církví se dnes spřahá s heretiky. Například hlavní pastor kalifornské mega-církve Saddleback Valley Community Church, Rick Warren, se nepřiměřeně spřahá s Katolíky a táhne za sebou křesťany z celé Ameriky. Jede po uši v ekumeně, která není z Boha. Dokonce i náš Brian Brodersen (nástupce Chucka Smithse v Calvary Chapel) hostoval několik kontroverzních mluvčích. Lidi, musíme být velice bdělí!

…láska mnohých ochladne.
I to už dnes vidíme - i v církvi. Rádi lidem pomáháme, ale co jsme si za posledních pár let zažili, to nemá obdoby. Mnozí chudí nejsou chudí proto, že se jim něco přihodilo nebo nedostali v životě příležitost - jsou chudí, protože jsou líní a zrádní. Jediné, co umí, je tahat lidi za nohu a dolovat z nich jejich těžce vydělané peníze. Myslím, že když Bible mluví o chudých, tím nemyslí dnešní líné příživníky. A když chcete pomáhat a každou chvíli naletíte prolhanému příživníkovi, je dost těžké dál si udržovat lásku k lidem - ale nesmíme se dát přemoci zatrpklostí. Dál potřebujeme dávat lidem Kristovu lásku skrze naše životy, ale musíme se lépe snažit rozeznávat jak a komu dávat, a komu třeba zatím ne - a musíme čerpat lásku z Krista, jinak vyhoříme na prolhaných příživnících.

Mt 24:14: A toto evangelium království bude kázáno v celém světě na svědectví všem národům, a potom přijde konec.

Apoštol Pavel prohlásil, že v jeho generaci (raná církev) byl úkol splněn: …. evangelium, které jste slyšeli, které bylo kázáno každému stvoření pod sluncem, [toho evangelia] jsem se já, Pavel stal služebníkem. (Koloským 1:23, NKJ).

Průkopník moderní křesťanské hudby v 60-70. letech minulého století, Keith Green říkával: Každá generace křesťanů je zodpovědná za evangelizaci své generace po celém světě.

Já mám takový vtip, jak vysvětlit, proč apoštol Pavel očekával příchod Krista za svého života, a proč Kristus ještě nepřišel - zatímco raná církev se činila a vskutku rozhlásila evangelium do všech koutů známého světa, další generace církve to začaly flákat. A proto Ježíšův návrat trvá tak dlouho - málo svědčíme světu (nepočítám falešné evangelium od výtečníků jako Benny Hinn, Reinhard Boenke apod.), a tak se "naplnění počtu národů" (Bohem daného počtu spasených lidí) protahuje.

Než přijde Ježíš podruhé, evangelium bude vyhlášeno po celém světě. O to už usilují misijní sbory a misijní organizace 19. a 20. století a dokonce dnes. Poslední tečkou za kázáním evangelia celému světu bude hlásání evangelia andělem - než Bůh vylije na svět svůj hněv na konci velkého soužení, ještě jednou se postará, aby každý člověk měl příležitost to evangelium slyšet:

Zj 14:6-8, NKJ: Potom jsem viděl dalšího anděla, který letěl uprostřed nebes a měl za úkol kázat věčné evangelium těm, kteří žijí na zemi - každému národu, kmeni, jazyku a lidu - 7a hlasitým hlasem prohlašoval: "Mějte Boží bázeň a vzdejte [Bohu] slávu, protože přišla hodina Jeho soudu. A uctívejte Toho, který stvořil nebe a zemi, moře a prameny vody."

Bůh nechce, aby někdo zahynul, ale aby všichni přišli k pokání (2 Petrův 3:9). Bůh však dal člověku svobodnou vůli a tak spása lidí nezáleží jen na Něm, ale i na lidech. Bohužel většina lidí se nechala podvést Satanem. "Je cesta, která se zdá člověku správná, ale na konci je to cesta smrti." Pří 14:12, 16:25.


Lukáš 21: 18Ale z vaší hlavy se neztratí ani vlásek. 19Své duše udržujte svou trpělivostí.
Nejde o to, že se nám při pronásledování nic nestane, to by nedávalo smysl. Jde o to, že neutrpíme žádnou VĚČNOU škodu. Bůh nadpřirozeným způsobem dovede své Děti do Svého království.

Někteří učenci chápou tyto verše ve smyslu, že Ježíš měl na mysli lidi, kteří vstoupí živí do Tisíciletého království (Mt 24:9-13). Kdo je spasený a přežije Antikristovo pronásledování, přežije jen proto, že byl uchován nadpřirozenou Boží mocí.


ZÁVĚR:

Ježíšovo proroctví v Olivetském diskorsu o pronásledování křesťanů se nevztahuje jen na dobu Jeho druhého příchodu. Ježíš měl na mysli blízké naplnění v době rané církve po Jeho vzkříšení, a vrcholem proroctví je (v principu) vzdálené naplnění před Jeho druhým příchodem.

Zmínka o "vydávání synagogám" se vztahuje na ranou církev - kde byli Židé, kteří uvěřili v Krista, pronásledováni vyznavači "status quo" - zákonického Judaismu. Dále se toto Kristovo proroctví podle principů hermeneutiky vztahuje i na celý věk církve, kdy byli opravdoví věřící pronásledováni zkorumpovanou "oficiální" církví, včetně mnohých inkvizicí, kdy heretici obviňovali opravdové křesťany z herezí a tvrdě je pronásledovali. Inu, heretici nemilují pravdu a tak ji chtějí umlčet - za každou cenu.

Vzhledem ke kontextu, který je dán verši v Lk 21:9-11 vidíme, že Ježíš měl na mysli nejen brzké pronásledování křesťanů ještě před pádem Jeruzaléma v roce 70 našeho letopočtu, ale také se díval na obzor daleké budoucnosti - na pronásledování věřících ve velkém soužení (Lk 21:25-36).

Ježíš učil, že pronásledování věřících bude běžné a tvrdé. Už ve Skutcích k. 4 a 5 křesťané čerstvě vzniklé církve zažívali první pronásledování od vládnoucích autorit.

Apoštol Pavel, který si pro evangelium hodně vytrpěl, byl zrazen i svou rodinou. Protože Pavel (původně "terorista" Saul) byl před svým obrácením členem velerady, musel být jako člen velerady ženatý. Žena i jeho rodina a přátelé ho prý pod tlakem zákoníků opustili, když Pavel uvěřil v Krista.

V dnešní době se rýsuje situace, kdy největší nepřítel pravých křesťanů nebude instituce státu, ale falešná církev. Inkvizice se bude vracet. Falešní křesťané vás budou pomlouvat, falešně obviňovat, udávat a falešná církev vás bude předhazovat státu jako kriminálníky. Posilujme svou víru TEĎ, abychom v době pronásledování nezradili Pána kvůli pohodlnosti a výhodám, které jako kdysi synagoga, dnes poskytuje falešná církev. Tím nemyslím jen Řím, ale každý křesťanský kult, včetně těch "protestantských." Kdo překrucuje Bibli nebo k ní něco přidává, je totiž heretik. A tito heretici budou obviňovat z herezí pravé křesťany, kteří věří Písmu a nepřekrucují ho podle umělých "výkladů" a "lidských tradic."

Marek 7:6, 8, 13, B-21: 6On jim odpověděl: "Izaiáš o vás pokrytcích prorokoval správně. Jak je psáno:
'Tento lid mě ctí svými rty, srdcem je mi však vzdálený. 7 Nadarmo mě ale uctívají, když učí lidské nauky a příkazy.' (Iz 29:13).
8Opustili jste Boží přikázání, ale lidské tradice dodržujete."
13Rušíte Boží slovo svou tradicí, kterou jste ustanovili. A podobných věcí děláte spoustu."

To řekl Ježíš konkrétně o zákonických vyznavačích nebiblického Judaismu, ale podle hermeneutického principu to právě tak platí na dnešní falešnou "církev," která vyvyšuje SVOJE pravidla a osobní prožitky s nějakým [cizím] duchem nad pravdy Božího Slova.

Ale protože vládcem tohoto světa je DOČASNĚ ďábel (Jn 12:31, Jn 14:30, Jn 16:11), není nic divného, že praví křesťané byli a jsou také pronásledováni během celého věku církve. Před Kristovým druhým příchodem se podle principu "porodních bolestí" (Mt 24:8; Mk 13:8) to pronásledování vystupňuje - bude celosvětové a velmi drsné.

Takzvaný "životopis" apoštola Pavla:
2 Kor 11:23-28, NKJ … dřu víc, než oni [falešní apoštolové], bičování mám víc, než dost, ve vězeních jsem častěji, v hrozbě smrti často. 24Od Židů jsem pětkrát dostal 39 ran (maximální dovolený počet ran bičem, protože více ran by už vězeň nemusel přežít).25Třiktát jsem byl bit holemi, jednou jsem byl ukamenován, třikrát jsem ztroskotal na moři a noc a den jsem strávil na otevřeném moři. 26Často jsem na cestách - v nebezpečí vod, v nebezpečí od lupičů, v nebezpečí od svých krajanů, v nebezpečí od pohanů, v nebezpečí ve městě, v nebezpečí na venkově, v nebezpečí na moři, v nebezpečí mezi falešnými bratry. 27V únavě a dřině, často nemám čas spát, v hladu a žízni, často v půstu, v zimě a v nahotě - 28a kromě dalších věcí, co mě denně tíží, je má hluboká starost o všechny církve…


No, díky Bohu většina z nás to takhle těžké zdaleka nemá… Vše je záležitostí perspektivy. Děkujme Bohu, že zatím není hůř.© 2017 Milan Tachecí. Šíření nezměněné kopie je povoleno s příslušným odkazem na webovou stránku...
 

New comment

Log in
  Don't you have your own web yet? Create it for free on Blog.cz.
 

Actual articles

Reklama