Lukáš 21:5-38: Proroctví - Olivetský Diskors, část 4.

9. october 2017 at 13:50 | Milan |  Poznámky z kázání

Lukáš 21:5-38: Proroctví - Olivetský Diskors, část 4.

Citované Písmo podle NKJV, B-21, Complete Jewish Bible (CJB), Bible Kralická (BK) a Textus Receptus, pokud neuvedeno jinak.

Pro porovnání této pasáže s Matoušem k. 24 a Markem k. 13. - brzy zde.

20"Až uvidíte Jeruzalém obležený vojskem, (Dan 9:26), vězte, že jeho zkáza se blíží. 21Tehdy ať ti, kteří jsou v Judsku, utečou do hor. Ti, kteří jsou jsou v něm, ať z něj odejdou, a ti na venkově, ať do něj nevstupují. 22Protože to jsou dny pomsty, aby se naplnilo všechno, co je psáno. 23Ale běda těm, které jsou v těch dnech těhotné a které kojí! Neboť v zemi bude veliká bída a hněv nad tímto lidem. 24Budou padat ostřím meče a budou odvlečeni do zajetí mezi všechny národy. A po Jeruzalému budou šlapat národy, dokud se časy národů nenaplní."

KOMENTÁŘ:

Phillip Shaff, History of the Christian church:
Tragédie Jeruzaléma [v roce 70 n.l.] je miniaturní předzvěstí soudu na konci tohoto věku. V tomto smyslu je osud Jeruzaléma vykreslen v Kristových eschatologických diskorsech - On viděl konec už od samého začátku. Zdroj zde.

Podle tohoto a dalších proroctví, Jeruzalém bude opět obležený před 2. příchodem Krista - armádami celého světa.

Je nanejvýš zajímavé, že křesťané, žijící v Jeruzalémě, nebyli tímto Božím soudem postiženi. Dali na Ježíšovo varování a když viděli, jak na Judeu táhnou římské legie, včas odešli do města Pela, v divočině, která se nachází v dnešním Jordánsku - viz zde.

Detaily zničení Jeruzaléma podle tohoto i dalších proroctví jsem zmínil v 1. části - zde.
Je podivuhodné, jak přesně a detailně bylo toto proroctví naplněno v roce 70 n.l.
Historik Flavius Josefus sám napsal (Židovské války proti Římu), že to byl Boží soud za to, že Židé odpadli od pravé víry. Především to byl soud za to, že dali ukřižovat Božího Syna, svého Mesiáše. dny pomsty, … hněv nad tímto lidem.

24Budou padat ostřím meče a budou odvlečeni do zajetí mezi všechny národy.
Josefus uvádí, že v první válce (66-70 n.l., kdy byl Jeruzalém zničen), zemřelo 1,1 miliónů Židů (velká část hlady, protože si v bojích mezi sebou zničili v obleženém Jeruzalémě sýpky). 97 000 Židů bylo vzato do otroctví - na otrocké práce či na smrt v gladiátorských zápasech v Koliseu.

Bohatství, které římské legie vyrabovali z chrámu a Jeruzaléma, bylo tak obrovské, že v syrské provincii (zahrnovala Judeu) prý cena zlata klesla na polovinu.

Při druhé válce Židů proti Římu pod vedením Šimona bar Kochby (132-135 n.l.) údajně zemřelo 580 000 Židů v boji a mnoho dalších hladem a na nemoci. (Zdroj zde).

A po Jeruzalému budou šlapat národy, dokud se časy národů nenaplní."
Jeruzalém nebyl dlouho vybudován a na jeho troskách dal římský císař Aelius Hadrián vybudovat pohanské město Aelia Captolina - viz Část 1. zde.
Židé tam směli jít jen při zvláštních příležitostech a jednou za rok na den truchlení - 9. den měsíce Av.

Dodnes stojí na chrámové hoře Muslimská mešita Dome of the Rock.Časy národů skončí až když Kristus přijde a nastolí Své Tisícileté království.PÁR STUDIJNÍCH POZNÁMEK:
Jak jsme si připomněli minule, pokud chceme správně chápat židovská proroctví, musíme je chápat židovskou myslí (per Jacob Prash).

Dvě pravidla pro správný výklad Biblických proroctví:

1. PRINCIP PORODNÍCH BOLESTÍ - Proroctví mají dvojí i víceré naplnění - můžeme říci stupňovité naplnění - v blízké budoucnosti je předzvěst a v daleké budoucnosti je úplné naplnění toho proroctví. Někdy jsou i další stádia naplnění proroctví mezi počátečním a posledním (nejplnějším) naplněním - například proroctví Mikeáše 3:12: Sión bude zorán jako pole, z Jeruzaléma se stane hromada sutin, a chrámová hora bude jako pustý vrch v lese."
Toto klíčové proroctví už bylo naplněno 3x - viz část 1. zde.

2. PROROCKÉ ZKRACOVÁNÍ. Proroci vynechávali dlouhou dobu mezi blízkým a vzdáleným naplněním proroctví.

A tak to vidíme i na dnešní pasáži o zničení Jeruzaléma (Lk 21:20-24). Obklíčení Jeruzaléma v roce 70 našeho letopočtu také předzvěstí Armagedonu, ke kterému dojde na konci věku, při druhém příchodu Krista. (Zachariáš 12:2-3; 14:1-5; Amos 1:1, Kol 3:4; 1 Tesalonickým 4:14; Juda 14, 15).

Viz 2. Příchod Krista - brzy zde.

1. Musíme se učit rozlišovat, která část proroctví se týká roku 70 n.l. a která se týká konce věku.
2. Musíme rozpoznávat, kde je časová mezera v tom prorockém zkracování a podle kontextu rozeznat, co se týkalo roku 70 n.l. a co se bude dít až při druhém příchodu Krista. K tomu nám napomáhají ostatní Biblické pasáže, týkající se tohoto téma, včetně mnohých prorockých pasáží ve Starém Zákoně.

Při určování, jaké doby se tato pasáž týká, musíme stanovit, jaký je KONTEXT této pasáže.
1. Jeruzalém obležený vojskem,
2. ti, kteří jsou v Judsku a v Jeruzalému
3. dny pomsty,
4. hněv nad tímto lidem.
5. A po Jeruzalému budou šlapat národy, dokud se časy národů nenaplní."


1. Exegeze:
Podle výše uvedených informací můžeme udělat celkem přesnou exegezi (konkrétní rozbor) toho, o čem tato pasáž je.
A. Ježíš nemluví všeobecně k církvi ve světě, ale konkrétně k židovským křesťanům v Jeruzalémě a celém Judsku (body 1 a 2). Když o 40 let později křesťané v Jeruzalémě viděli blížící se římské legie, vzpomněli si na toto proroctví a zavčas odešli.
B. Nejde o nešťastnou událost, ale o Boží soud za to, že Židé překrucovali Boží slovo, žili pokrytecky a dali ukřižovat Božího Syna. (Body 3 a 4).
3. Nejde konkrétně o konec věku, ale o nějakou dobu dávno před tím, než se "naplní časy národů."

Z historie víme, že na toto proroctví přesně pasuje obležení a zničení Jeruzaléma římskými legiemi v roce 70 n. l.

2. Hermeneutika:
Jaké principy můžeme vyvodit z rozboru (exegeze) této pasáže?
1. Když jsou Židé (Bohem vyvolený lid) nevěrní Bohu, tak nakonec dojde k Božímu soudu, aby je napravil. K tomu už došlo několikrát ve Starém Zákoně a protože se Bůh nemění, dochází k tomu i v době Nové smlouvy.
2. Pokud Židé po Božím soudu v roce 70 n.l. nečinili pokání (nečinili, protože většina Židů nadále Ježíše odmítá), je celkem jisté, že v budoucnu opět dojde k Božímu soudu nad tímto národem - např. pogromy.
3. Ke konečnému Soudu a navrácení Izraele k Bohu dojde, až se "naplní časy národů," tj. při druhém příchodu Krista. (Např. Zachariáš 13:8-9 - 2/3 Židů v tom soudu zemřou, zbylá třetina bude "přetavena ohněm." Jeremiáš 30:7 - doba Jákobovy zkoušky).

3. Aplikace:
Na rozdíl od podobné pasáže v Matoušovi 24:15-28, která se jasně dívá až na druhý příchod Krista na konci věku, tato pasáž primárně prorokuje zničení Jeruzaléma římskými legiemi v roce 70 n.l. (40 let po prvním příchodu Krista)Druhotně je pak v souladu s dalšími pasážemi o druhém příchodu Krista (kromě bodu 5).


Historické milníky Jeruzaléma a Božího chrámu:

  1. Král David dobyl pohanský Jebuz a pojmenoval ho Jeruzalém.
2. Jeho syn, král Šalamoun vystavěl v Jeruzalému první Boží chrám - většinu materiálu i plánů poskytl král David.

3. K prvnímu zničení Jeruzaléma a vypálení chrámu došlo roku 586 př. n.l. babylónskou armádou, pod vedením krále Nabukadnezzara. Byl to Boží soud nad odpadlickým Izraelem.

4. Potom, co Peršané dobyli Babylón, císař Kýros dovolil Židům, aby se vrátili (po 70. letech) domů a vystavěli 2. Boží chrám (536 př.n.l.).To s přestávkami trvalo asi 20 let.

5. Perský král Artaxerxes dovolil Židům, aby Jeruzalém znovu opevnili. Pod vedením Nehemiáše vystavěli zeď kolem Jeruzaléma v rekordním čase 52 dnů! Viz kniha Nehemiáš. Od tohoto dekretu (prý 445 př.n.l.) se počítá 70 sedem Danielových prorockých let! (Daniel 9:24-27).

6. Ve 2. století př. n.l. Syrský král Antiochus IV. Epiphanes dobyl Jeruzalém (167 př.n.l.) a částečně vyplnil proroctví Daniela 8:23-26. Podle starozákonní typologie byl tento král typem Antikrista. Jaký byl on, takový bude Antikristus: Provozoval okult a za jeho mocí stálo zlo, byl podlý, vychytralý, povýšený, krutý, tvrdý, bezbožný rouhač, který "skrze mír mnohé zničí" (Daniel 8:25, KJB) a nakonec byl zničen bez lidského zásahu. Zakázal židovské oběti, v chrámu postavil sochu svého Boha Zeuse a na oltáři obětoval svini. Tím chrám znesvětil. Židé se mu postavili na odpor pod vedením Judy Makabejského a eventuálně Antiocha VI. z Jeruzaléma vyhnali. Znovuvysvěcení chrámu je dodnes oslavováno Svátkem světel (Hanuka).

Za zmínku stojí, co způsobilo útok tohoto bezbožníka na Jeruzalém - "když hříšníci plně dozráli" - Dan 8:23b. Podle Kompletní Židovské Bible: "když zloduchové se stali tak zlými, že už to víc nešlo."
V kontextu to chápeme tak, že se jedná o Boží lid - Izrael, který zase Boha zlobil tak dlouho, až Bůh seslal soud - útlak skrze Antiocha IV, který vyústil v pokání a návrat Židů k Bohu.

Podobné to bude na konci věku, před druhým Kristovým příchodem: Židé budou Boha hodně zlobit, a on je bude soudit ve velkém soužení skrze Antikrista, což nakonec způsobí pokání Židů a jejich návrat k Bohu. Bude to "doba Jákobovy zkoušky" - Jeremiáš 30:7. Jákobem se myslí potomci Jákoba, národ Izrael.

7. V roce 70 n.l. římské legie dobyly a zničily Jeruzalém i chrám. Mnoho přeživších Židů bylo vyhnáno ze země.

8. V roce 135 n.l. římský císař Hadrián dal příkaz vybudovat na místě, kde stál Jeruzalém, nové město, ale nazval ho Aelia Capitolina. Judeu přejmenoval na Filištínu (Palestina). Zbytek Židů z Judeje vyhnal pod pohrůžkou smrti. Tím byla dokončena disperze Židů z Judeje mezi "národy."

9. Římský císař Julián Odpadlík na vztek teď "křesťanskému Římu" dovolil vybudování Jeruzaléma a návrat Židů do Judeje (363 n.l.). Dokonce dovolil vybudování chrámu a poskytl na to finance. Když však začali odkrývat chrámové základy, ze země začaly vybuchovat exploze a plameny. Někteří si myslí, že to byl plyn, ale mnozí jsou přesvědčeni, že to byl projev Božího hněvu. Pracovníci utekli a s výstavbou chrámu se už nepokračovalo.

10. O Jeruzalém se po staletí vedly války - až dodnes. Dokud nepřijde "Princ pokoje," nebude v Jeruzalému mír:

Jeremiáš 23:17, NKJ: Bez přestání říkají těm, kteří Mnou opovrhují, "Hospodin řekl, 'budete mít pokoj"', a každému, kdo kráčí podle diktátu svého vlastního srdce, říkají, "žádné zlo na vás nepřijde."'

Ezechiel 13:10-14, B-21: To všechno proto, že sváděli můj lid, když říkali: 'Jen klid' - jenže klid nebyl! Když lidé postaví chatrnou zídku, tihle ji nahazují omítkou. 11Řekni těm omítačům: Spadne to! Přijdou dešťové přívaly, budou padat kroupy jako kameny, strhne se větrná bouře, 12a hle - ta zeď spadne! Tehdy se vás
nejspíš zeptají: 'Co zbylo z té vaší omítky?'
13Nuže, tak praví Panovník Hospodin: Ve své zuřivosti rozpoutám větrnou bouři, ve svém hněvu spustím dešťové přívaly a ve své ničivé zuřivosti sešlu kroupy jako kameny. 14Zbořím zeď, kterou jste nahazovali omítkou, a srovnám ji se zemí, až se obnaží její základy. Spadne a vy skončíte pod ní - tehdy poznáte, že já jsem Hospodin!

Ezechiel 13:16, NKJ: totiž proroci Izraele, kteří prorokují ohledně Jeruzaléma, a kteří mají vize jeho pokoje, když žádný pokoj není, praví Pán Bůh.

1 Tesalonským 5:3, NKJ: Protože když řeknou "Mír a bezpečí!" v tom na ně přijde nečekaná zkáza, jako porodní bolesti na těhotnou ženu. A tomu neuniknou.

11. 14. května 1948 vznikl z podnětu Sionistů moderní, sekulární židovský stát Izrael.

12. R. 1967 Získali Židé kontrolu nad Jeruzalémem, nicméně dodnes stojí na chrámové hoře místo Božího chrámu muslimská mešita "Dome of the Rock."

13. Třetí chrám bude vybudován - ale pod dohledem Antikrista. Antikristus se v něm prohlásí za Boha, zastaví oběti a znesvětí ho - 2 Tesalonickým k. 2.

14. Na konci velkého soužení bude Jeruzalém obklopen armádami celého světa. "Králové z východu" přitáhnou proti Antikristovi. Na nebi se objeví Kristus a pozemské armády se rychle sjednotí k boji proti Božímu Synu. Armagedon. Kristus je zničí mocí Svého Slova.

15. V Jeruzalému bude vystavěn čtvrtý chrám - Tisíciletého království - Ezechiel k. 40-48. Z Jeruzaléma bude celému světu vládnout Ježíš Kristus, Boží Syn. Nad zemí se bude vznášet obrovský Nebeský Jeruzalém (Zj 21).

16. Země i vesmír budou zničeny soudem Božího ohně.

17. Bůh stvoří nové nebe a novou zemi. Hlavním městem nového vesmíru bude Nebeský Jeruzalém - Zjevení kapitola 21. Chrámu už nebude potřeba, protože Bůh bude přímo se svým vykoupeným lidem v oslavených, nesmrtelných a svatých tělech.© 2017 Milan Tachecí. Šíření nezměněné kopie je povoleno s příslušným odkazem na webovou stránku.
..
 

New comment

Log in
  Don't you have your own web yet? Create it for free on Blog.cz.
 

Actual articles

Reklama