Lukáš 21:5-38: Proroctví - Olivetský Diskors, část 5.

10. october 2017 at 21:31 | Milan |  Hlubší studium

Lukáš 21:5-38: Proroctví - Olivetský Diskors, část 5.

Citované Písmo podle NKJV, B-21, Complete Jewish Bible (CJB), Bible Kralická (BK) a Textus Receptus, pokud neuvedeno jinak.

Tisha B'Av - "PROKLETÝ" 9. DEN MĚSÍCE AV.

Av (Otec) je v židovském kalendáři 11. měsíc (přibližně náš srpen-počátek září). A tak Židé říkají, že i oni mají svůj 9/11 - ale obráceně - místo našeho 11. září, oni mají 9. den 11. měsíce. A mají ho opakovaně!

Tohle stojí za zamyšlení, jaké pohromy na Židy přišly - podle jejich datování - na 9. den měsíce Av - až z toho mají tradici truchlení - Tisha B' Av, kdy se Židé postí a vzpomínají na pět pohrom, které postihly židovský národ v tento den. Tímto dnem končí tři týdny truchlení mezi 17. dnem měsíce Tamuz a 9. dnem měsíce Av.

Co se stalo na 9. den měsíce Av?

1. Dvanáct průzkumníků přineslo ze Zaslíbené země špatné zprávy, že je obydlená obry a odradili Izraelce od dobytí Zaslíbené země. Místo aby věřili Bohu, že půjde v boji před nimi, tak se vzepřeli a v důsledku toho tato generace vandrovala 40 let po poušti, až tam zemřela.

2. V roce 586 př. n.l. byl zničen Šalamounův chrám Babylóňany. Naplněn Mikeáš 3:12.

3. V roce 70 n.l. byl druhý chrám zničen Římany - na stejný den, o 656 let později. Naplněn Mikeáš 3:12, Lk 19:43-44, 21:5-6; Daniel 9:26.

4. V roce 130 n.l. Císař Hadrián nařídil, aby byly trosky Jeruzaléma zorány v přípravě na vybudování nového - pohanského města Aelia Capitolina. Naplněn Mikeáš 3:12, Jeremiáš 26:18. Hadrián změnil jméno země z Judeji na Palestínu (Filištína).

5. Roku 135 n.l. Římané rozdrtili židovské povstání pod vedením Šimona Bar-Kochby v poslední baště Židů - ve městě Beltar. Přes 100 000 Židů bylo přitom zabito.

Další židovské tragédie na 9 den měsíce Av:

1290 - Král Eduard I. podepsal edikt na vypovězení všech Židů z Anglie.
1492 - Židé byli vyhnáni ze Španělska (ve stejný den, kdy vyplul Kolumbus).
1555 - Papež Pavel IV. donutil Židy v Římě, aby se stáhli do gheta.
1648 - Chielminický masakr započal - Kozáci zabili přes čtvrt miliónu Polských a Ukrajinských Židů.
1914 - začala První světová válka, když Rusko vyhlásilo válku Německu. Německé ztráty v této válce vedly k zahájení druhé světové války a Holokástu.
1941 - SS generál Reinhard Heydrich zahájil "Konečné řešení" na vyhlazení Židů.
1942 - Začalo deportování Židů z Varšavského ghetta do vyhlazovacího koncentračního tábora v Treblince.

… podle [židovské] tradice - zatímco chrám byl zničen na Tisha B'Av, tak také bude znovu vybudován na Tisha B'Av… Zdroj zde. Též zde a zde.

Bohužel, tito (nespasení) dobromyslní Židé nevědí, že Antikristus jejich toužebného očekávání zneužije… a oni mu naletí, když s ním uzavřou tu sedmiletou smlouvu (Dan 9:27, Jan 5:43), kterou začne velké soužení. Viz Matouš 24 brzy zde.

Nechci nikoho urazit, ale člověk by pomyslel, zda za tím POŘÁD nestojí to, co se před téměř 2000 léty událo v Jeruzalémě. Ty dny pomsty, … hněv nad tímto lidem… navzdory nesmírné Boží milosti vůči hříšníkům, možná úplně neskončily z tohoto důvodu:

Mt 27:22-26, B-21: 22"A co mám udělat s Ježíšem zvaným Mesiáš?" ptal se Pilát. "Ukřižovat!" zvolali všichni.
23"Co udělal zlého?" ptal se dál. Oni však křičeli ještě víc: "Ukřižovat!" 24Když tedy Pilát viděl, že nic nezmůže a že je stále jen větší a větší rozruch, vzal vodu a před zástupem si umyl ruce. "Nejsem vinen krví tohoto muže," řekl. "Je to vaše věc!" 25A všechen lid zvolal: "Jeho krev na nás a na naše děti!" 26Tak jim tedy propustil Barabáše, ale Ježíše nechal zbičovat a vydal ho k ukřižování.

25A všechen lid zvolal: "Jeho krev na nás a na naše děti!"
Jeden malý verš, jaká to ale destruktivní síla kletby, kterou nad sebou Židé vyslovili. Kolik utrpení za ni už během staletí vytrpěli. Paradoxem je fakt, že lék na tuto kletbu existuje. Je něco, co tuto kletbu ruší - ale většina Židů to odmítá, a tak DOPOSUD zůstávají pod touto kletbou.

Přitom stačí tak málo - přijmout Božího Syna, Ježíše Krista, za svého spasitele. Existuje tolik důkazů, že Ježíš je Boží Syn a pravý židovský Mesiáš. Člověk ale musí CHTÍT tomu věřit. Ale oni raději chtějí svou tradici skrze nebiblický Talmud a Kabalu.
Je cesta, která se zdá člověku správná, ale její konec je cesta smrti. Pří 14:12, 16:25.

Proto na ně přichází "doba Jákobových zkoušek" (Jer 30:7), tj. velké soužení. Bůh má v plánu přivést celý národ k pokání - a ví, že to nepůjde jinak, než skrze jejich utrpení ve velkém soužení. Bude to spravedlivý soud. Ti zatvrzelí zahynou, ti s měkkým srdcem budou "přetaveni," prohlédnou, budou spaseni a vejdou do Tisíciletého království. Nevěřící Židé mohou namítat, že tohle není pravda, ale kdo se chce Bohu poddat a vyměnit své scestné tradice za Boží pravdy, ten pravdu pozná.

Protože Židé všeobecně neuznávají Nový Zákon coby Boží Slovo, nemohou ani chápat, o co dnes jde. Protože jsou "zaseklí ve Staré smlouvě," mají nad sebou navíc kletbu Staré smlouvy:

Deuteronomium 11:26-28, B-21: 26Pohleď, dnes vám předkládám požehnání i prokletí. 27Požehnání - budete-li poslouchat přikázání Hospodina, svého Boha, která vám dnes udílím. 28Prokletí - nebudete-li poslouchat přikázání Hospodina, svého Boha, ale sejdete z cesty, kterou vám dnes přikazuji, a vydáte se za cizími bohy, které jste nepoznali.

Deuteronomium 30:19-20, B-21: 19Volám si dnes proti vám za svědky nebe a zemi: Dnes jsem vám předložil život a smrt, požehnání a prokletí. Vyber si život, a budeš živ ty i tvé símě. 20Miluj Hospodina, svého Boha, poslouchej ho a přimkni k němu. Vždyť na tom záleží tvůj život a délka tvých dnů! Pak budeš moci žít v zemi, o níž Hospodin přísahal tvým otcům, Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi, že jim ji dá.

Než Židé vstoupili do zaslíbené země, Bůh s nimi uzavřel výše uvedenou smlouvu - když ho budou následovat s celým svým srdcem, duší a silou (Deuteronomium 6:5), Bůh jim bude žehnat. Když se od Boha odvrátí a nebudou s ním kráčet tak, jak jim řekl, Bůh na ně sešle kletby, zmíněné v té pasáži.

Jak víme z Bible i s z historie, Židé se v zaslíbené zemi od Boha odvrátili už v příští generaci a od té doby to s nimi šlo "nahoru-dolů," a postupně víc a víc dolů. Když Židé Boha "zlobili," seslal na ně nějakého nepřítele nebo pohromu, a když v utrpení činili pokání a hledali Boha a vrátili se k Němu, tak jim Bůh zase začal žehnat…. Jenže jakmile jim bylo dobře, tak zase "přestali Boha potřebovat" a začali zase odpadat… Tak na ně Bůh zase seslal nějakou pohromu, a když už nevěděli kudy kam, tak se k Bohu vrátili…

Kniha Soudců je smutnou předzvěstí tohoto procesu.
Když Boha zlobili, vydal je nepříteli. A když si začali tak zoufat, že už nevěděli kudy kam, vrátili se k Bohu. On jim připravil nového soudce (vůdce), který je vedl do boje proti nepříteli, který je utlačoval a s Boží pomocí se útlaku vymanili. A po čase, když jim bylo dobře, tak zase začali "zlobit."

A tak to šlo dokola - až se Bůh s nimi "rozvedl" a poslal je do Babylónského vyhnanství.

Abychom si my, křesťané, nemysleli, že jsme lepší - nejsme. Naše hříšná přirozenost dovede zrovna takové "kousky," jako ta jejich. Rozdíl je v tom, že jsme spaseni milostí a vedeni Svatým Duchem, který v nás dlí. To je Boží zásluha, ne naše.

Po návratu z vyhnanství v roce 536 př. n. l. si Židé sice dávali velký pozor, aby už neuctívali cizí božstva, ale začali dělat jinou chybu - žili pokrytecky, tělesně, materiálně. Ve 2. století př. n.l. na ně Bůh seslal nechvalně známého krutého šílence Antiocha Epiphana IV. Ten v chrámě vztyčil sochu Zeuse a na oltáři obětoval prasata. Židé se vrátili k Bohu, pod vedením Judy Makabejského vyhnali tohoto tyrana a znovu-zasvětili chrám…

PROBLÉM S LIDMI JE V TOM, ŽE DALŠÍ GENERACE UŽ SI NEPAMATUJÍ A NEMAJÍ VZTAH K TOMU, ČÍM JEJICH OTCOVÉ PROŠLI A TAK OPAKUJÍ STEJNÉ CHYBY POŘÁD DOKOLA.

Necelých dvě stě let po Antiochu Epihpanovi IV, to byla zase ta stejná stará písnička. Ježíš obvinil náboženské vedení z pokrytectví a nahrazení Božího slova svými tradicemi:

Marek 7:6, 8, 13, B-21: 6On jim odpověděl: "Izaiáš o vás pokrytcích prorokoval správně. Jak je psáno:
'Tento lid mě ctí svými rty, srdcem je mi však vzdálený. 7 Nadarmo mě ale uctívají, když učí lidské nauky a příkazy.' (Iz 29:13).
8Opustili jste Boží přikázání, ale lidské tradice dodržujete."
13Rušíte Boží slovo svou tradicí, kterou jste ustanovili. A podobných věcí děláte spoustu."

Proto náboženské vedení pronásledovalo Ježíše a nakonec ho dali ukřižovat - On odmítal ctít JEJICH TRADICE, protože nahradily a rušily čisté Boží slovo.

Proto Bůh soudil Jeruzalém a Izrael skrze římské armády roku 70 n.l. Ale protože i potom Židé nadále "ruší Boží slovo svými tradicemi," Boží soud a kletba kterou nad sebou vyslovili, je zřejmě nadále v platnosti (Mt 27:25). Bůh je svými soudy kárá, aby je přivedl k nápravě.

Viděl jsem nedávno video přednášky předního židovského rabína z Jeruzaléma (David Bar-Hayim) a nemůžete nevidět tu úžasnou duchovní slepotu. "Zatímco si mysleli, že jsou chytří, stali se z nich hlupáci" Řím 1:22. Apoštol Petr by to nejspíš nazval "honosné řeči o marnostech" (2 Petrův 2:18), my bychom to po Česku mohli nazvat "rozjímání nad nesmrtelností chrousta."

Často citoval židovského filosofa 12. století Maimonidese, kterému říkal důvěrně Rambam… A zatímco tento rabín přednáší v klidu a s úsměvem, tak s hlubokým přesvědčením tvrdí věci, jako že my, nežidé, jsme hadi, a protože oni (Židé) předem nevědí, který had je jedovatý a který ne, a než aby to zkoumali a byli přitom uštknuti, tak je nejlepší každého hada preventivně usmrtit. "Nejlepší z Goímů - zabít!…" To není volání Islámského státu, ale vysoce postaveného rabína z Jeruzaléma. Takhle paranoidního člověka jsem ještě nepotkal. Pokud je někdo pod těmi výše zmíněnými kletbami, tak je to rozhodně jeho rozum (nebo spíš nerozum). Nejvíc zarážející na tom je skutečnost, že je to vážený rabín. Je tam tím pádem asi dost lidí, kteří berou jeho řeči vážně...
Mimochodem, článek, ve kterém je zobrazeno zmíněné video je napsán Židem, (který má rozum), ne žádným "anti-semitou." Zdroj zde.

Římanům 11:25-28, NKJ:
Protože nechci, bratři, abyste minuli toto tajemství, a nemysleli si, jak jste ve svém vlastním názoru moudří - částečné zatvrzení postihlo Izrael, dokud se nenaplní počet lidí z národů (Goímů). 26A tak bude celý Izrael spasen, jak je psáno:

"Vykupitel vyjde ze Siónu, aby od Jákoba odvrátil bezbožnost. 27Protože to je má smlouva s nimi, když odstraním jejich hřích." (Izaiáš 59:20-21)
28Ohledně evangelia jsou [teď] kvůli vám nepřáteli [Boha], ale co do vyvolení, jsou kvůli svým otcům milovaní [Bohem].

VELICE DOBRÉ ZPRÁVY PRO ŽIDY:
Každý Žid, který se Bohu poddá a začne ho hledat "celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou silou" (Deuteronomium 6:5), tomu Bůh OTEVŘE OČI, aby poznal svého Mesiáše, a na konci tohoto procesu takový Žid uvěří v Ježíše Krista, svého pravého Mesiáše. Tím je kletba v jeho životě zrušena - smyta Ježíšovou krví!

Podle kazatele a odborníka na židovskou kulturu, Jákoba Prasche, který se přiženil do židovské rodiny a mluví plynně hebrejsky, Židů, kteří uvěřili v Krista, začíná prudce přibývat. Není to prý zatím moc, ale v porovnání s minulostí je to nicméně dramatická změna. Další znamení blížícího se příchodu Krista.

Když studujete Židovskou (duchovní) historii v Bibli, nemůžete si nevšimnout paralely mezi cykly jejich odpadání a cykly odpadání církve. Podle historiků v době před zničením Jeruzaléma v roce 70 n.l. vládla v Judeji šílená korupce a nemorálnost. Poslední římský prokurátor Florus byl ze všech nejhorší. Jeden komentátor poznamenal, že to bylo jako by Bůh poslal kata vládnout kriminálníkům. Toto duchovní odpadlictví už nemělo jiné léčby než Božího soudu. Neměli bychom se však nad Židy vyvyšovat, protože jsme také hříšní lidé. Měli bychom hledat příležitosti jim rozumně vysvětlovat evangelium, protože přestože jsou momentálně "na trestné lavici" a běží čas církve, jsou nadále Bohem milovaní. Bůh je nesoudí proto, že by je nenáviděl, ale protože je miluje - a chce je soudem přivést k nápravě, protože jinak to už nejde. A Bůh ví, jak na to. Viz Vytržení církve a Izrael.

Tak, jak Božím soudům nad Židy předcházelo jejich do nebe volající odpadlictví, podobný je dnes stav církve! Ohromná korupce a nemorálnost. Falešné, humanistické učení. Falešné evangelium (například dobrých skutků a prosperity) a falešné zázraky. Falešné bratrství s odpadlíky - skrze ředění Písma kvůli "Ekumeně." Odpadlictví (v církevních institucích) je tak hluboké, že už není jiné léčby, než Božího soudu.

Problém není v tom, jestli jste Žid nebo nežid, ale v tom, že jsme VŠICHNI HŘÍŠNÍ lidé. Naše hříšná přirozenost nás táhne ke dnu. Jediný lék, opravdu jediný, je nejen velkohubé vyznávání Krista a "skutek utek," ale POSLUŠNOST Ježíši Kristu (Lk 6:46). To platí pro každého člověka na světě, protože Bůh nedělá rozdíly. Viz Gal 3:28-29; Sk 10:34; Řím 2:11.

Věrný pozůstatek (spasení lidé) bude před soudem odstraněn při vytržení církve, zkorumpovaný pozůstatek (většina, která ve skutečnosti spásu jen PŘEDSTÍRALA - viz Mt 7:21-23, Lk 8:13) bude vystaven soudu velkého soužení.
1. Petrův 4:17, NKJ: Protože přišel čas, aby soud začal v domě Božím; a když začne nejprve s námi, jak skončí ti, kteří neposlouchají evangelium Boha?

My, křesťané bychom se měli probrat z duchovní letargie a vrátit se ke zdravé Boží bázni.
Bázeň Boží je počátek moudrosti a poznání Svatého je porozumění. Pří 9:10.


Přestaňme "dělat věci pro Ježíše," a raději NEJPRVE začněme s Ježíšem kráčet - upřímně a poslušně, "v bázni a třesení" (Fil 2:12) - v Duchu, ne v těle. Viz Mt 7:21-27, Řím 8:5-11 - budeme se obtěžovat vyhledat si tyto odkazy a vykonat upřímnou inventuru našich priorit a stavu našeho vztahu s Ježíšem Kristem?

Ježíš Kristus také řekl:
"Poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí… Tvé Slovo je pravda." Jn 8:32, 17:17.
Pravda O SPASENÍ ČLOVĚKA není v Talmudu, ani v Kabale, ani v Katolickém katechismu, ani v Knize Mormona, ani v Koránu, ani v křesťanských kultech osobnosti, ani ve Strážné věži, ani ve spisech Helen Whiteové…. Tyto spisy a učení jenom matou lidem hlavu a vedou je na scestí! ČISTÁ, NEŘEDĚNÁ PRAVDA O HŘÍŠNÉM STAVU ČLOVĚKA A JEHO ZÁCHRANĚ JE POUZE V BOŽÍM SLOVĚ - V BIBLI.

Proto důkladně studujme Bibli, abychom nenaletěli důmyslným svodům humanistických náboženství, tj. víry vymyšlené lidmi. Držme se toho pravého Boha - podle Jeho Slova, Bible.


© 2017 Milan Tachecí. Šíření nezměněné kopie je povoleno s příslušným odkazem na webovou stránku.
..
 

New comment

Log in
  Don't you have your own web yet? Create it for free on Blog.cz.
 

Actual articles

Reklama