Lukáš 21:5-38: Proroctví - Olivetský Diskors, část 7.

27. october 2017 at 23:44 | Milan

Lukáš 21:5-38: Proroctví - Olivetský Diskors, část 7.

Citované Písmo podle NKJV, B-21, Complete Jewish Bible (CJB), Bible Kralická (BK) a Textus Receptus, pokud neuvedeno jinak.

Příchod Syna člověka
(Matouš 24:29-31; Marek 13:24-27)

25"Na slunci, měsíci a hvězdách budou zvláštní úkazy. Na zemi bude úzkost mezi národy, a bezradnost, hučení moře a vln; 26Lidé budou zmírat strachy v předtuše věcí, které přicházejí na svět, neboť s nebeskými mocnostmi bude zatřeseno.

27Potom spatří Syna člověka, jak přichází v oblaku s mocí a velikou slávou. (Dan 7:13-14).
28Až se to všechno začne dít, pozvedněte hlavy a pohleďte vzhůru, protože vaše vykoupení se blíží.

Dorazili jsme do jedné z nejdůležitějších pasáží v Bibli - druhý příchod Ježíše Krista.


KOMENTÁŘ:

25"Na slunci, měsíci a hvězdách budou zvláštní úkazy. Na zemi bude úzkost mezi národy, a bezradnost,

Podobné informace jsme četli ve verši 11:
11Na různých místech budou veliká zemětřesení, a hladomor a mory, a přijdou hrůzy a veliká znamení z nebe.

Nevím, jestli se do těch znamení z nebe počítají ty krvavé měsíce a zatmění slunce, jaké bylo 21. 8. 2017 nad celou Amerikou, ale bude to daleko horší. Lidé často poukazují na zatmění slunce a "krvavé měsíce" jako na "znamení." Ale ani pro lidi dávných dob nebyly tyto jevy nic cizího - nebyly to jevy "neobvyklé a hrozné," jako ty, popsané ve Zjevení 6:

Zjevení 6:12-17, B-21, NKJ: 12Když otevřel šestou pečeť, spatřil jsem, jak nastalo veliké zemětřesení.Slunce zčernalo jako žíněný pytel, měsíc byl celý jako krev13a nebeské hvězdy padaly na zem, jako když fíkovník zmítaný velkým větrem shazuje své pozdní fíky. 14Nebe zmizelo, jako když se smotá svitek, a všechny hory i ostrovy byly pohnuty ze svého místa.15Králové země a velmoži, boháči, vojevůdci i mocní, každý otrok i každý svobodný se ukryli do jeskyní a do horských skal, 16a řekli horám a skalám: "Padněte na nás a skryjte nás před Tím, jenž sedí na trůnu, a před hněvem Beránka! 17Přišel ten veliký den Jeho hněvu, a kdo obstojí?"

14Nebe zmizelo, jako když se smotá svitek,
Někteří vědci se v poslední době zabývají myšlenkou, že vesmír je ve skutečnosti možná "jen" hologram. To je dost divoká spekulace, ale pomohla by ujasnit, co tento verš znamená. "Vypnutý" hologram vesmíru?
Zatímco Sluneční soustava je skutečná a hmatatelná, co se týče hvězd, tak ta nejbližší, Andromeida je údajně vzdálená 4,5 světelných let - což je hrozná dálka - dálka, kterou uletí za 4,5 roku světlo - rychlostí 300 000 km/sec. Pak už jsou ty dálky jiných hvězd ještě astronomicky větší, člověk si to neumí ani představit. Nikdo to neměřil, jsou to jen výpočty, které nemusí být správné. Tak ta myšlenka hologramu vesmíru není zas tak ujetá. Uvidíme.

dunění moře a vln;
Když si vzpomeneme na nedávné hurikány:
Harwey, mohutný Cat 4, s rychlostí větru 200 km/hod, který zdevastoval Texas,
Irma, která byla tak ohromná, že zabrala obě pobřeží Floridy a jako Cat 5 s maximální rychlostí větru téměř 300 km/h, zdevastovala Karibik, Kubu a nadělala spoustu škody na Floridě,
Katia, která poškodila Mexiko,
a Maria, která zdevastovala Dominiku (Cat 5), Portoriko (CAT 4), a další ostrovy…

Nemluvě o pár dalších hurikánech, začínáme pociťovat příchuť dunění moře a vln;
O Irmě mluvili jako o Monstr-Hurikánu století.
A v době příchodu Krista to asi bude ještě o mnoho horší. Uff.

26Lidé budou zmírat strachy v předtuše věcí, které přicházejí na svět, neboť s nebeskými mocnostmi bude zatřeseno.

Nevšiml jsem si, že by při zatmění slunce nebo měsíce lidé zmírali strachy v předtuše toho, co přichází na svět…. Tohle je úplně něco jiného.

Otřesení nebeskými mocnostmi, provázelo i předchozí Boží soudy, například Boží soud nad faraónem Egypta - Ez 32:7-8.

Židům 12:25-29, NKJ: Hleďte, abyste neodmítli Toho, který promlouvá. Protože když neunikli ti, kteří odmítli Toho, který promlouval na zemi, o co víc bychom neunikli, pokud bychom se odvrátili od Toho, který promlouvá z nebe - 26Jehož hlas tenkrát otřásl zemí; ale teď On slíbil: "Ještě jednou zatřesu nejen zemí, ale také nebem. 27A tak to "Ještě jednou," naznačuje odstranění těch věcí, kterými je zatřeseno, tedy věcí, které jsou stvořeny, aby mohly zůstat věci, kterými zatřeseno být nemůže.

28Vzhledem k tomu, že přijímáme království, kterým zatřeseno být nemůže, mějme milost, kterou můžeme sloužit Bohu přijatelně, s úctou a v Boží bázni. 29Protože náš Bůh je stravující oheň.

Izaiáš 13:6-13, B-21:
6Kvílejte, neboť je blízko Hospodinův den, zhouba od Všemohoucího blíží se! 7A proto všechny ruce ochabnou, všechna srdce se strachy rozplynou. 8Budou zděšeni, sevřeni úzkostí, bolestí se budou svíjet jako rodičky. Jeden nad druhým bude ohromen, tváře jim vzplanou plamenem.
9Hle, Hospodinův den neúprosně přichází s hněvem horlivým a planoucím, aby zemi zcela zpustošil a vyhladil z ní hříšníky. 10Nebeské hvězdy a souhvězdí se nebudou moci rozsvítit; slunce se zatmí už od svítání a měsíc nevydá svůj svit. 11Potrestám svět za jeho zločiny, všechny ničemy za jejich hřích. S pýchou nadutců tehdy skoncuji, pokořím zpupnost ukrutných. 12Způsobím, že člověk bude nad zlato vzácnější, nad ofirské zlato bude smrtelník. 13To proto, že otřesu nebem a země se pohne v základech horlením Hospodina zástupů v den, kdy vzplane jeho hněv.

Izaiáš 24:17-23, B-21: 17Strach a prach a past na tebe, kdo zemi obýváš! 18Kdo uteče, až zazní strašný hlas, upadne do propasti v prach; kdo z propasti se vyškrábá, nad tím se sklapne past. Nebeské průduchy se otevřou, zemské základy se otřesou: 19Země se láme, láme se, země se hroutí, hroutí se, země se třese, třese se! 20Země se motá, motá se jako opilec, chvěje se jako chýše pod vichrem. Její provinění na ni těžce dopadne, zhroutí se a už nevstane.

21V ten den Hospodin potrestá mocnosti nahoře na nebi i krále dole na zemi. 22Budou nahnáni jako vězni do jámy, budou zavřeni v žaláři; po dlouhé době pak budou potrestáni. 23Měsíc zůstane užaslý i samo slunce se zastydí, až se Hospodin zástupů na hoře Sion a v Jeruzalémě ujme království a zjeví Svou slávu před svými stařešiny.

Izaiáš 34:1-4, B-21: Přistupte, národy, ať to slyšíte, pozorně to, lidé, sledujte! Ať poslouchá země i všechno v ní, svět i vše, co na něm vyraší: 2Hospodin se hněvá na všechny národy, zlobí se na všechny jejich zástupy; jako proklaté je vyhladí, vydá je krveprolití. 3Jejich zabití budou pohozeni, zapáchat budou jejich mrtvoly, hory se jejich krví rozmočí. 4Nebeský zástup se celý rozplyne, nebe se jako svitek zavine, všechen jeho zástup popadá, jako když listí révy opadá jako z fíkovníku padavka.

Joel 2:10-11, B-21: Před nimi země třese se i samo nebe se musí chvět; slunce a měsíc zatmí se a zmizí záře hvězd. 11Hospodin sám pak burácí v čele své armády; jeho tábor je obrovský, připraven plnit jeho rozkazy. Veliký, vskutku hrozný je Hospodinův den! Kdo jej může snést?
Zde se nejedná o nebeskou armádu, ale dobyvatele Jeruzaléma na konci věku.
Též Žalm 18:7-9…

"Den Páně" není něco, na co bychom se chtěli těšit. Potom, co Antikristus potrápí zeměkouli svou krutovládou, Bůh k tomu ještě přidá Své soudy - bude to hrozné.

Joel 1:15, B-21:Ach, ten den! Hospodinův den blízko je, zhouba od Všemohoucího blíží se!

Joel 4:14- , B-21 (3:14- NKJ): 14 Davy a davy jsou v Údolí rozsudku! Hospodinův den blízko je, v Údolí rozsudku! 15 Slunce a měsíc zatmí se a zmizí záře hvězd. 16 Hospodin bude ze Sionu řvát, burácet bude z Jeruzaléma - nebe i země se budou třást!Hospodin bude útočištěm pro svůj lid, pro syny Izraele bude pevností.

Amos 5:18-24, B-21: 18Běda těm, kteří touží po Hospodinově dni! K čemu vám bude Hospodinův den? Přijde s tmou, a ne se světlem! 19Jako by někdo utíkal před lvem a potkal by se s medvědem; jako by se doma opřel rukou o zeď a byl by uštknut hadem. 20Hospodinův den nepřinese světlo, ale tmu, černotu bez jediného paprsku!

21Nenávidím vaše svátky, jsou mi odporné, vaše shromáždění nemohu vydržet!22Když mi přinášíte zápalné a moučné oběti, mně se to nelíbí. Na pokojné oběti z vašich dobytčat se nechci ani podívat.

23S rámusem svých písní mě nechte být, nechci poslouchat vaše hraní na loutny! 24Ať se valí právo jako mocná řeka, spravedlnost jako proud, jenž nevysychá! (Viz Mt 6:33).

Co Bůh chce, co je středobodem varování starozákonních proroků? SPRAVEDLNOST A PRÁVO.
Bohužel lidé dělají pravý opak, proto přijde ten soud.

Ale mnozí lidé nebudou ani v tom velkém soužení činit pokání od svých hříchů a neobrátí se vírou k Bohu (Zj 9:20-21; 16:9-11).
K pokání totiž vede lidi Boží dobrota. Když je Bůh soudí, tak se lidé spíš durdí a ještě více zatvrzují.

Zjevení 9:20-21, B-21: 20Ostatní lidé, kteří nezemřeli těmito ranami, však nečinili pokání ze skutků svých rukou; nepřestali se klanět démonům a modlám ze zlata, stříbra, mědi, kamene a dřeva, které nevidí, neslyší ani nechodí. 21Nečinili také pokání ze svých vražd ani ze svého čarování, ze svého smilstva ani ze svých krádeží.

Občas mi někdo řekne, že si počká a až bude to vytržení, tak si to pak s Bohem urovná. Jenže když k Bohu nepřišli, když to nic nestálo, sotva k Němu přijdou, až je to bude stát jejich život. Navíc Bůh bude soudit svět, a lidé se spíš o to víc zatvrdí, než aby se mu poddali.

Zjevení 16:9-11, B-21: 8Čtvrtý pak vylil svou číši na slunce a bylo mu dáno pálit lidi ohněm. 9Lidé byli páleni velikým žárem a rouhali se jménu Boha, který má moc nad těmi ranami, avšak nečinili pokání, aby mu vzdali slávu. 10Pátý pak vylil svou číši na trůn té šelmy a její království bylo zatemněno. Lidé se bolestí kousali do jazyka 11a rouhali se nebeskému Bohu pro své bolesti a pro své vředy, avšak nečinili pokání ze svých skutků.

Římanům 2:3-4, B-21: 3Myslíš si snad, člověče, že unikneš Božímu soudu, když soudíš druhé, ale sám děláš totéž? 4Anebo snad podceňuješ bohatství jeho laskavosti, shovívavosti a trpělivosti? Nechápeš, že tě Boží dobrota vede k pokání?


Celé toto drama vyvrcholí spektakulárním příchodem Ježíše na zem - se svou církví i s anděly.

27Potom spatří Syna člověka, jak přichází v oblaku s mocí a velikou slávou.

Skutky 1:11, B-21: Tento Ježíš, který od vás byl vzat do nebe, se vrátí právě tak, jak jste ho viděli odcházet."

Daniel 7:13-14, NKJ: …Díval jsem se v nočních viděních, a hle, Jeden jako Syn Člověka, a přichází na nebeských oblacích! Přišel k Odvěkému, a oni ho přivedli až k Němu. 14Potom mu byla dána vláda a sláva a i království, aby mu sloužili všichni lidé, národy a jazyky. Jeho vláda je věčná vláda, která nikdy nepomine, a Jeho království je to, které nebude nikdy zničeno.

Koloským 3:4, NKJ: Až se ukáže Kristus, náš život, pak se s Ním také ukážete vy, ve slávě.

2 Thesalonickým 1:6-10, NKJ: 6Bůh je spravedlivý: těm, kdo vás trápí, bude odplaceno trápením, 7a vám ztrápeným dá pokoj spolu s námi, když se Pán Ježíš zjeví z nebese svými mocnými anděly 8v ohnivém plameni, aby potrestal ty, kdo neuznávají Boha a nepřijímají evangelium našeho Pána Ježíše. 9Jejich trestem bude věčná záhuba v odloučení od Pána a od slávy jeho moci. 10Až On v ten Den přijde, aby byl oslaven ve Svých svatých a obdivován mezi všemi, kteří věří, protože jste našemu svědectví mezi vámi uvěřili.

28Až se to všechno začne dít,
Věci, které jsou popsány v předchozích verších (21:25-27).

28Až se to všechno začne dít, pozvedněte hlavy a pohleďte vzhůru, protože vaše vykoupení se blíží.
My někdy používáme tento verš ve smyslu, že když vidíme, co se děje ve světě, že se blíží vytržení církve - ale primární význam je povzbuzení pro věřící ve velkém soužení - ta hrůza už brzy skončí, když se začnou dít všechny ty kataklyzmické změny. Je vůbec zázrak, že to někdo přežije!


Závěr:
Podle toho, jak se stav světa a lidí rapidně zhoršuje, můžeme usuzovat, že příchod Krista a s Ním Boží soud, se rychle blíží. Proto nespěme a hledejme a konejme Boží vůli, abychom byli hodni uniknout těm věcem, které přicházejí na svět (Lk 21:36).© 2017 Milan Tachecí. Šíření nezměněné kopie je povoleno s příslušným odkazem na webovou stránku.

..
 

New comment

Log in
  Don't you have your own web yet? Create it for free on Blog.cz.
 

Actual articles

Reklama