Matouš 24:15-28: Proroctví - Olivetský Diskors, část 6.

16. october 2017 at 20:14 | Milan |  Hlubší studium

Matouš 24:15-28: Proroctví - Olivetský Diskors, část 6.

Dnes si porovnáme s Lukášem 21:20-24 paralelní pasáž v Matoušovi 24:15-28 (Téměř stejná pasáž je v Mk 13:14-23).
I když je pasáž v Mt 24:15-28 velmi podobná pasáži v Lk 21, značně se liší svým důrazem. Zatímco Lk 21 klade důraz na obležení a zničení Jeruzaléma v roce 70 n.l., Matouš 24 mluví o "otřesné ohavnosti v chrámě" a Velkém soužení - ke kterým dojde až před Kristovým 2. příchodem.


Matouš 24:15-28, B-21:

15"Až uvidíte na svatém místě stát 'otřesnou ohavnost', o níž mluvil prorok Daniel (kdo čte, rozuměj), 16tehdy ať ti, kdo jsou v Judsku, utečou do hor. 17Kdo bude na střeše, ať nesestupuje, aby si z domu něco vzal, 18a kdo na poli, ať se nevrací zpátky ani pro plášť. 19Běda bude v těch dnech těhotným a kojícím.

20Modlete se, abyste nemuseli utíkat v zimě nebo v sobotní den.21Tehdy totiž nastane velké soužení, jaké do té doby nebylo od počátku světa a jaké už nikdy nebude. 22Kdyby ty dny nebyly zkráceny, nezachránil by se vůbec nikdo. Kvůli vyvoleným však ty dny budou zkráceny.

23Kdyby vám tehdy někdo řekl: 'Hle, Mesiáš je tu!' anebo: 'Tady je!' nevěřte. 24Povstanou totiž falešní mesiášové a falešní proroci a budou dělat veliké divy a zázraky, takže by svedli (kdyby to bylo možné) i vyvolené. 25Hle, řekl jsem vám to předem.

26Řeknou-li vám: 'Pohleďte, je na poušti!' nevycházejte; anebo: 'Hle, je na tajném místě,' nevěřte. 27Příchod Syna člověka nastane jako blesk - rozzáří oblohu od východu až na západ. 28Kde je mrtvola, tam se slétnou supi.'" (Lk 17:37).

Co je "otřesná ohavnost?"
"Nečistá věc, která působí zkázu." Bible in Basic English. "Ohavnost zkázy," podle NKJ Bible.
Konkrétně Antikristova modla vztyčená v Jeruzalémském chrámu. Viz dole. Částečně toto proroctví údajně vyplnili i Římané v roce 70 n.l., když prý v troskách vypáleného chrámu vztyčili své modly, ale co to je v porovnání s Antikristovou modlou v nově postaveném chrámu.

Starozákonním typem této ohavnosti bylo znesvěcení chrámu Antiochem Epiphanem IV. v roce 167 př. n.l., když Antiochus též zastavil židovské oběti, vztyčil v Jeruzalémském chrámu sochu svého boha Zeuse a na oltáři obětoval prasata.

Jaký je kontext této pasáže ve srovnání s tolik podobnou pasáží v Lk 21:21-24?

Exegeze (rozbor):
1. Čím to začne? Až uvidíte na svatém místě stát 'otřesnou ohavnost', o níž mluvil prorok Daniel
2. Koho se to týká? ti, kdo jsou v Judsku (včetně Jeruzaléma)a dodržují sobotní den.
3. O co jde? Musí utéci z Judska, aby zachránili své životy, a situace je tak urgentní, že nebudou mít čas vzít si z domova věci. Mají se modlit, aby to nebylo v nejhorších podmínkách. (V zimě sice v Izraeli nemrzne, ale počasí může být chladné a deštivé, s teplotami pod 10ºC. Potoky a řeky mohou být rozvodněné, což by dohromady přispělo k utrpení a obtížím prchajících).
4. Při jaké příležitosti? nastane velké soužení, jaké do té doby nebylo od počátku světa a jaké už nikdy nebude. To soužení bude větší než 2. světová válka. Bude celosvětové a to nejstrašnější, co lidstvo kdy zažilo. Mluvíme o konkrétním Velkém soužení, v době Antikristovy nadvlády a vylévání Božích soudů na svět před druhým příchodem Krista, jak popsáno například ve Zjevení.
5. Jak hrozné to bude? Kdyby ty dny nebyly zkráceny, nezachránil by se vůbec nikdo. Kvůli vyvoleným však ty dny budou zkráceny.
6. Kdo jsou vyvolení?Podle mnohých komentátorů - Boží lid - věřící v Krista - Židé i nežidé. Zde nejde jen o "ty z Judska," ale o lidi z celého světa, protože tomuto Velkému soužení je vystaven celý svět. (Zde musíme zalistovat v pasážích, které objasňují, kdo jsou "vyvolení:" Například Římanům 8:28-30; Efeským 1:4-5; 1. Petrův 1:2; 2 Tim 2:10; Mt 20:16; 2 Tesalonickým 2:13; Lk 10:20; Fil 4:3; Jan 6:37,40; Gal 1:15…

Moje osobní chápání této pasáže: Primárně a konkrétně Ježíš směřoval tato slova ne k církvi, ale až k Židům v Judsku v době velkého soužení!

7. Co se bude dít? 24Povstanou totiž falešní mesiášové a falešní proroci a budou dělat veliké divy a zázraky, takže by svedli (kdyby to bylo možné) i vyvolené. Budou nebývalé, důmyslné a přesvědčivé svody.
8. Kdy to bude? Příchod Syna člověka nastane jako blesk - rozzáří oblohu od východu až na západ. Tento verš jasně zasazuje toto proroctví na konec věku - tj. v době vedoucí ke 2. příchodu Krista.

Abychom Bibli správně chápali, musíme se naučit správnou exegezi. Ne se něco domýšlet, ale ptát se příslušné otázky jako detektiv a hledat odpovědi V PÍSMU, ne v něčích domněnkách. (Žádné "já si myslím").

Doba před 2. příchodem Krista: Zachariáš 12:2-3, NKJ:
Hle, učiním Jeruzalém pohárem opilství všem okolním národům, když budou obléhat Judu a Jeruzalém.3A tak se stane v té době, že udělám z Jeruzaléma velice těžký kámen pro všechny lidi; a všichni, kteří by ho chtěli odstranit, budou zajisté rozsekáni na kousky, navzdory tomu, že se proti němu shromáždí všechny národy světa.

Zachariáš 14:1-4, NKJ: Hle, Pánův Den přichází, a kořist z vašich věcí bude rozdělena před vašima očima. 2Protože Já shromáždím všechny národy k boji proti Jeruzalému; město bude dobyto, domy vypleněny, a ženy zneuctěny. Polovina města půjde do zajetí, ale pozůstatek lidu nebude z města odstraněn. 3Potom Pán vyjde vpřed a bude proti těm národům bojovat, jak On bojuje v bitevní den.4V ten Den Jeho nohy stanou na Olivetské hoře, která je naproti Jeruzalému od východu. A Olivetská hora se rozpoltí ve dví, z východu na západ, a vytvoří veliké údolí.

Zachariáš 14:5, AMP: A vy tímto údolím Mých hor uniknete, protože údolí hor dosáhne do Azalu, a vy prchnete jako jste prchli před zemětřesením ve dnech judského krále Uziáše; a Hospodin můj Bůh [Zachariášův] přijde, a všichni svatí [spasení i andělé] přijdou s Ním. [Amos 1:1; Kol 3:4; 1 Tesalonickým 4:14; Juda 14, 15].

Též například Zjevení 19:11-21.

V kombinaci s dalšími pasážemi v Písmu pak můžeme vyvodit následující:

1. Antikristus v polovině velkého soužení poruší sedmiletou smlouvu s Izraelem, zastaví oběti ve znovu postaveném (třetím) Jeruzalémském chrámu, prohlásí se tam za Boha, postaví v něm svou modlu a začne krutě pronásledovat Židy i ostatní věřící (v Krista). Viz Daniel 9:27; 2 Tesalonickým 2:4; Daniel 11:31, 12:11; Zjevení 12:13, 17; Daniel 7:25.

2. Pronásledování začne bezprostředně z Judska, protože tam je Antikristův "hlavní stan" (Daniel 11:45).

3. To (celosvětové) velké soužení bude tak intenzivní, že kdyby ho nepřerušil návrat Krista, tak by nikdo nezbyl. (Mt 24:21-22).

4. Toto hrozné velké soužení ukončí Kristus svým návratem, který uvidí celý svět. Kristus bude přicházet v oblacích (podobně, jako byl vyzdvižen do nebe), stane na Olivetské hoře naproti Jeruzalémskému chrámu. Olivetská hora se pod Jeho mocí rozpoltí ve dví a vzniklým údolím uniknou Židé z obleženého Jeruzaléma. Pak dojde k Armagedonu, kdy Kristus zničí armády světa, které se proti Němu pod vedením Antikrista postaví. (Zjevení 1:7; Daniel 7:13; Zachariáš 14:4; Zachariáš 14:12-15; 2 Tesalonickým 2:8; Zjevení 16:16; Zjevení 19:11-21…).


Hermeneutika:
Jsou nějaké principy, které můžeme odvodit z proroctví, které ještě nebylo vyplněné?

1. Ďábel si trénuje svody už dnes. (Též 2 Tes 2:9-12, Zj 12:9, 13:14, 18:23, 19:20, Zj 20:8, 10.
2. Neměli bychom jeho svody podceňovat, podle výše uvedených odkazů jsou velmi přesvědčivé a působivé.
3. Ďábel si své svody piluje k takové dokonalosti, že jen znovuzrození věřící, kteří jsou vedeni Svatým Duchem, je rozpoznají (Mt 24:24).
4. Příchod Krista bude tak viditelný, že ho nikdo nemine. Jehovisté například tvrdili, že Kristus přijde v roce 1914 a když se to nestalo, tak upravili své tvrzení, že Ježíš stejně od roku 1914 vládne - ale neviditelně. Viz zde a zde.

Zatímco při vytržení církve, které bezprostředně předchází sedmi letům velkého soužení, svět Krista nespatří, protože se setká se vzkříšenu církví v oblacích, při Jeho druhém příchodu na konci velkého soužení ho uvidí každý.

Aplikace:
Zabraňme už dnes tomu, abychom nenaletěli falešným prorokům a učitelům - tím, že pilně studujeme Písmo a necháváme se vést Svatým Duchem do vší pravdy - Jn 16:13. Nenásledujme jejich "fantastické objevy," falešné zázraky, falešná učení a falešná proroctví.© 2017 Milan Tachecí. Šíření nezměněné kopie je povoleno s příslušným odkazem na webovou stránku.
..
 

New comment

Log in
  Don't you have your own web yet? Create it for free on Blog.cz.
 

Actual articles

Reklama