Genesis 7:1-10: Potopa světa, část 5.

3. november 2017 at 21:37 | Milan |  Hlubší studium

Genesis 7:1-10: Potopa světa, část 5.

Citované Písmo podle B-21, BK a NKJV, pokud neuvedeno jinak.


Genesis 7:1-10: Příprava na přicházející Potopu světa.

Hospodin potom řekl Noémovi: "Pojď do Archy, ty a celý tvůj dům, neboť jsem viděl, že jsi v této generaci přede Mnou spravedlivý. 2Vezmeš si s sebou sedmkrát od každého čistého zvířete- samce a samici; dva od každého nečistého, samce a samici, 3také sedmkrát od každého ptáka ovzduší, samce a samici, aby se zachovaly na živu všechny druhy na povrchu celé země. 4Už za sedm dní totiž na zem sešlu déšť, jenž potrvá čtyřicet dní a čtyřicet nocí. Veškeré živoucí bytosti, které Jsem stvořil, smetu z povrchu země." 5A Noém učinil všechno tak, jak mu Hospodin přikázal.

6Noémovi bylo šest set let, když potopa zaplavila svět. 7Kvůli vodám potopy vešel Noém do Archy a s ním jeho synové, jeho žena a ženy jeho synů. 8Ze všech čistých i nečistých zvířat, ze všech ptáků i ze všeho, co leze po zemi, 9vešli k Noémovi do Archy po dvou, samec a samice, jak to Noémovi přikázal Bůh. 10A když uplynulo sedm dní, přišla na svět potopa.

ÚVOD:
Bůh stvořil vesmír, zemi a lidstvo. Ale už ve třetí kapitole Genesis Adam s Evou zhřešili a tím pokazili to perfektní Boží stvoření. Hřích přišel do světa jako rychle se šířící rakovina. Ve 4. Kapitole vidíme zakladatele prvního falešného humanistického náboženství - Kaina. Hnusilo se mu obětovat Bohu za své hříchy beránka, ale pak neměl vůbec problém prolít krev svého bratra Ábela.

5. kapitola nám dodává cenné informace rodokmenu "sémě ženy" - Mesiáše (Spasitele) a podle nich můžeme na rok přesně spočítat délku věku předpotopního světa - 1056 let od stvoření Adama do narození Noéma, plus 600 let Noémova života před potopou - Gen 7:6, 11: = 1656 let. To bylo vše.

V 6. Kapitole se hřích rozrostl v nemyslitelné - když synové Boží vcházeli do žen lidí, které jim plodily obry. Padlí andělé začali prznit lidskou rasu svými geny a lidé začali být nejen hříšní, ale zlí bez přestání - Gen 6:5. To byl pravděpodobně hlavní důvod ke zničení lidské rasy - znečištění lidské rasy mícháním s padlými anděly. Noém však zůstal čistý a Bohu oddaný a tak Bůh Noéma s jeho ženou, syny a jejich dcerami, ušetřil. Celý dnešní svět má tedy stejné předky - Noéma a jeho ženu, a jejich syny s jejich ženami.
Všichni pocházíme z jedné rodiny a proto bychom se k sobě měli chovat s láskou, ne konat vůči sobě zlo!

KOMENTÁŘ:

Genesis 7:1-5: Poslední instrukce týden před Potopou světa.

Hospodin potom řekl Noémovi: "Pojď do Archy, ty a celý tvůj dům, neboť jsem viděl, že jsi v této generaci přede Mnou spravedlivý. 2Vezmeš si s sebou sedmkrát od každého čistého zvířete- samce a samici; dva od každého nečistého, samce a samici, 3také sedmkrát od každého ptáka ovzduší, samce a samici, aby se zachovaly na živu všechny druhy na povrchu celé země. 4Už za sedm dní totiž na zem sešlu déšť, jenž potrvá čtyřicet dní a čtyřicet nocí. Veškeré živoucí bytosti, které Jsem stvořil, smetu z povrchu země." 5A Noém učinil všechno tak, jak mu Hospodin přikázal.


7:1, NKJ: Pojď, do Archy…. Bůh neřekl: "běž do archy," ale pojď (angl. come), což naznačuje, že Bůh byl v Arše, když to Noémovi nařídil. Někteří komentátoři si myslí, že možná byl Bůh v Arše během celé kataklyzmické potopy - až tak byl zárukou bezpečí svým chráněncům. Ale v7:16čteme:…Hospodin ho zavřel... 8:1: Potom si Bůh vzpomněl na Noéma... To naznačuje, že v ten moment už Bůh v Arše nebyl..., ale v 8:15: Vyjdi z Archy, ve smyslu "vyjdi ode mne z Archy..." Jestli Bůh byl doslova s Noémem v Arše po dobu potopy - všudypřítomný Bůh tam s ním mohl být, i když ho Noém nemusel vidět, podobně jako Ježíš je s námi (prostřednictvím Svatého Ducha), i když ho nevidíme - Mt 28:20. V každém případě Bůh je s námi a chrání nás i v dnešní těžké době.

ty a celý tvůj dům, neboť jsem viděl, že jsi v této generaci přede Mnou spravedlivý. Důvod, proč Bůh Noéma a jeho rodinu ušetřil - Noém se nedal společností zkorumpovat a navzdory silnému vlivu svého bezbožného okolí neustále hledal a konal Boží vůli (Mt 7:21). Podobně jako Bůh vzal Noéma z prostředí světa, který se chystal soudit (do bezpečné Archy), Ježíš vezme církev z prostředí světa, který bude soudit - 1 Tes 4:13-18, Zj k. 6-19.

7:2: Vezmeš si s sebou sedmkrát od každého čistého zvířete - samce a samici; dva od každého nečistého, samce a samici,
7:3: také sedmkrát od každého ptáka ovzduší, samce a samici, aby se zachovaly na živu všechny druhy na povrchu celé země.

1. Některé překlady překládají "po sedmi párech" (čistých zvířat - B-21), jiné "po sedmi kusech."
Spíš to bylo sedm párů, protože šli do Archy po dvou (v. 9, 15) - samec a samice, nikdo nebyl lichý.
8Ze všech čistých i nečistých zvířat, ze všech ptáků i ze všeho, co leze po zemi, 9vešli k Noémovi do archy po dvou, samec a samice…

Sedm párů, ne dva (6:19-20)? Ne chyba tisku, ne dva různí autoři, ale upřesnění informace. Když s někým něco plánujete, tak na něho také hned nevychrlíte všechny detaily.

Například v rodině jsme se nejprve dohodli, že pojedeme na hory, pak jsme hledali, jaké hory zarezervujeme, a týden před odjezdem teprve začneme plánovat detaily - co si zabalíme, na mapě si najdeme, kudy se tam dostaneme, jestli s sebou vezmeme i sáňky nebo jenom lyže, atd.

Proč bylo čistých zvířat 7 párů a nečistých jen jeden pár? Protože po potopě Bůh vydal příkaz jíst i maso (Gen 9:3).

2. Rozlišování mezi čistými a nečistými zvířaty nepřišlo až s Mojžíšovým Zákonem, ale už před potopou. "Čistá zvířata" byla po Potopě lidem k jídlu a obětem. Nečistá nebyla - např. prase bývalo považováno za nečisté - dnes víme, že to mohlo být i z hygienických důvodů - maso prasete obsahovalo larvy, a když se málo uvařilo, tak se mohl nakazit i člověk.

dva od každého nečistého, samce a samici… - co kdyby se jeden z toho páru nějak zabil? Vymřel by druh? Bůh se ale nestrachoval, "co kdyby se něco stalo, ať si jich Noém vezme raději víc…" Vidíme, jak má Bůh vše pod kontrolou - na znovuosídlení země (i "nečistými" zvířaty) mu stačil jediný pár od KAŽDÉHO DRUHU.


4Už za sedm dní totiž na zem sešlu déšť, jenž potrvá čtyřicet dní a čtyřicet nocí. Veškeré živoucí bytosti, které Jsem stvořil, smetu z povrchu země.
A: Noe byl v Arše 7 dní před tím, než začala potopa - možná typ vytržení církve - před 7-letým soužením - 70. týden Danielova proroctví Dan 9:24-27. (Praví) Křesťané budou sedm let v nebi před Druhým příchodem Krista.
B: Do té doby na zemi nikdy nepršelo - Gen 2:6, vegetace byla zavlažována rosou ze země. Proto lidé nechtěli Noémovi věřit, že bude pršet, až se vše potopí. Dnes také lidé nechtějí věřit, že opět přichází Boží soud. Bez víry není možné se Bohu zalíbit - Žid 11:6 - a zachránit svůj život.

C: Pršelo sice 40 dní a 40 nocí, ale hladina vody i nad nejvyššími horami se na zemi držela 150 dní (též vyvěraly podzemní prameny), než začala opadat.

5A Noém učinil všechno tak, jak mu Hospodin přikázal.
Tato aktivní poslušnost Boží vůli zachránila Noémovi život.

Žalm 111:10: Bázeň Boží je počátek moudrosti; dobré porozumění mají všichni ti, kdo konají Jeho přikázání.

Pří 9:10: Bázeň Boží je počátek moudrosti, a poznání Svatého znamená porozumění.

Genesis 7:6-10: Nalodění Noémovy rodiny a zvířat do Archy.
6Noémovi bylo šest set let, když potopa zaplavila svět. 7Kvůli vodám potopy vešel Noém do Archy a s ním jeho synové, jeho žena a ženy jeho synů. 8Ze všech čistých i nečistých zvířat, ze všech ptáků i ze všeho, co leze po zemi, 9vešli k Noémovi do Archy po dvou, samec a samice, jak to Noémovi přikázal Bůh. 10A když uplynulo sedm dní, přišla na svět potopa.

6Noémovi bylo šest set let, když potopa zaplavila svět.
Všeobecný údaj, který je upřesněn v 7:11. Je to sto let potom, co se Noém oženil a začal plodit své syny (Gen 5:32) - když vyrostli, pomáhali mu se stavbou archy.

7Kvůli vodám potopy vešel Noém do Archy a s ním jeho synové, jeho žena a ženy jeho synů. 8Ze všech čistých i nečistých zvířat, ze všech ptáků i ze všeho, co leze po zemi, 9vešli k Noémovi do Archy po dvou, samec a samice, jak to Noémovi přikázal Bůh.
Souhrn předchozích událostí. Když je něco extra-důležité, Bůh to opakuje, aby šťouralové nemohli překrucovat Písmo. Oni se stejně snaží Písmo překrucovat, ale každý, kdo Písmo PILNĚ studuje, jim nenaletí.

7Kvůli vodám potopy vešel Noém do Archy a s ním jeho synové, jeho žena a ženy jeho synů.
Zachráněn byl Noém, jeho žena, jeho tři synové a jejich ženy, celkem pouhých 8 lidí - 2 Petrův 2:5.

8Ze všech čistých i nečistých zvířat, ze všech ptáků i ze všeho, co leze po zemi, 9vešli k Noémovi do Archy po dvou, samec a samice, jak to Noémovi přikázal Bůh.

9vešli k Noémovi do Archy…Noe zvířata nenaháněl - zvířata přišla k Noémovi do Archy sama - Gen 6:20 - Bůh zabudoval do zvířat instinkty - tuší nebezpečí dávno před tím, než na to přijde člověk. V tomto případě Bůh zařídil, aby vybraná zvířata měla "nutkání" přijít k Noémovi do Archy.

* Mláďata, ne dospělá zvířata - méně jedí, více spí. Mnoho zvířat je ospalých nebo dokonce hybernují během bouřlivého počasí.

* Dinosauři do roku 1841 byli nazýváni draci, potom bylo "vynalezeno" slovo "dinosaurus." Jen několik je jich velikých (a do Archy Bůh přivedl mláďata), většina dinosaurů byla menší, než kůň.

Po dvou... opět celkový obraz, ne detailní byznys rozlišování mezi čistými (po potopě pro jídlo) a nečistými zvířaty.


9vešli k Noémovi do Archy po dvou, samec a samice
Ti učenci, kteří zastávají názor "7 kusů" (7:2-3), vysvětlují liché zvíře tím, že bylo určeno k oběti. (Gen 8:20). Ale zde čteme, že zvířata šla do Archy "po dvou" a nikde není náznak, že by bylo sedmé samotné. Proto se přikláním k výkladu, že zvířat bylo sedm párů, ne sedm kusů.

Tak, jako později, v Mojžíšově Zákoně, byl pravděpodobně obětován samec…
No, a samičku buď snědli (Gen 9:3), nebo dostala jiného samce. Brzy se zvířata začala množit a nebyl problém najít pro lichou samičku dalšího samce, i kdyby měl mít mezitím jeden samec samičky dvě.

Zde je příklad, jak je důležité hledat rovnováhu ve výkladu Písma (pod vedením Svatého Ducha).

Na jednu stranu nesmíme přehlížet klíčové detaily ("po dvou"), a na druhou stranu se nemáme domýšlet víc, než co je psáno.

1 Korintským, 4:6, NKJ: Bratři, tyto věci jsem obrazně aplikoval na sebe a Apola pro vaše dobro, abyste se podle nás naučili NEDOMÝŠLET SE VÍC, NEŽ CO JE PSÁNO…


10A když uplynulo sedm dní, přišla na svět potopa.
Nalodění Archy trvalo 7 dní. S tolika zvířaty a jídlem pro všechny to byl výkon. K tomu přidejme make-up, parády a kufry šatů pro ženy a brusky, vrtačky, karboflexky, nářadí a "hračky" pro muže 😀.© 2008, 2012, 2017 Milan Tachecí. Šíření nezměněné kopie je povoleno s příslušným odkazem na webovou stránku...
 

New comment

Log in
  Don't you have your own web yet? Create it for free on Blog.cz.
 

Actual articles

Reklama