Lukáš 21:5-38: Proroctví - Olivetský Diskors, část 8.

12. november 2017 at 22:11 | Milan |  Poznámky z kázání

Lukáš 21:5-38: Proroctví - Olivetský Diskors, část 8.

Citované Písmo podle NKJV, B-21, Complete Jewish Bible (CJB), Bible Kralická (BK) a Textus Receptus, pokud neuvedeno jinak.


Podobenství o fíkovníku:
(Matouš 24:32-35; Marek 13:28-31)

"29Pak jim řekl podobenství: "Podívejte se na fíkovník a na ostatní stromy. 30Když vidíte, jak pučí, sami víte a vidíte, že se blíží léto. 31Stejně tak, až uvidíte, jak se dějí tyto věci, vězte, že se království Boží blíží! 32Amen, říkám vám, že to pokolení nepomine, dokud se to všechno nestane. 33Nebe a země pominou, ale Má slova nikdy nepominou.

Jak je důležité být bdělí:
(Matouš 24:36-44; Marek 13:32-37)
34Ale dávejte si pozor, aby vaše srdce nebyla obtěžkána hodováním, opilstvím a starostmi tohoto života, a ten Den na vás nepřišel nečekaně jako past. 35Protože to přijde na všechny ty, kteří žijí na celé zeměkouli. 36Proto vždy bděte a modlete se, abyste byli hodni uniknout všemu, co přijde, a mohli stanout před Synem člověka."

37Takto ve dne učíval v chrámě, ale večer odcházel a nocoval na hoře zvané Olivetská. 38A všechen lid ho už za úsvitu chodil poslouchat do chrámu.


KOMENTÁŘ:


PODOBENSTVÍ O FÍKOVNÍKU:
(Matouš 24:32-35; Marek 13:28-31)
Ježíš rozvíjí prohlášení ve verši 28, aby to každému bylo jasné. Musí to být důležité.

"29Pak jim řekl podobenství: "Podívejte se na fíkovník a na ostatní stromy. 30Když vidíte, jak pučí, sami víte a vidíte, že se blíží léto.

Někteří říkají, že protože fíkovník je národní strom Izraele, tak se tu mluví o tom, že až uvidíme vznik státu Izrael, tak je čas Kristova příchodu blízko. Je to lákavá myšlenka, ale nemohu s ní souhlasit i proto, že zde Ježíš mluví také o OSTATNÍCH STROMECH. Navíc Izrael se zatím k Bohu nevrátil, a tak ten vznik moderního státu Izrael v květnu 1948 nepovažuji za Boží zázrak, ale úsilí Sionistů.


31Stejně tak, až uvidíte, jak se dějí tyto věci, vězte, že se království Boží blíží!
Ježíš mluví o principu, že když můžou lidé poznat, že se blíží léto podle pučících stromů, měli by věřící poznat, že se blíží Boží království podle toho, co se děje.

Až uvidíme jaké věci?
Musíme mít na paměti, že Ježíš pokrýval svým proroctvím několik věcí najednou: svůj duchovní lid - Křesťany, svůj pokrevní lid - Židy, věk církve i dobu před Jeho druhým příchodem. Musíme mít na paměti principy porodních bolestí a prorockého zkracování… Viz Část 4. zde. To je zázračnost Písma - umět oslovovat stejnou pasáží několik skupin a několik událostí najednou - protože jsou tu pro ně stejné PRINCIPY.
Proto je nesmírně důležité učit se pod vedením Svatého Ducha "správně rozdělovat slovo pravdy," viz 2 Tim 2:15 - zde.

2 Tim 2:15: …a který správně vykládá slovo pravdy. (NKJ: správně rozděluje slovo pravdy).Řecké slovo orthotoméo doslova znamená "STŘIHAT ROVNĚ." Máme Boží Slovo "střihat rovně," jako když zkušený krejčí správně nastřihá látku na oděv. Pokud nezkušený krejčí nastřihá části šatu špatně, šat se nepovede a nepasuje. Šat je tím zrujnován, protože nejde znovu nastřihat.
Dnes tomu procesu jak správně "nastřihat" Slovo Pravdy říkáme KONTEXT, tj. SOUVISLOST. Musíme porozumět tomu, v jakém kontextu - v jaké SOUVISLOSTI je určitý verš použit. Vytrhávání veršů z kontextu je tzv. "porovnávání hrušek s jablky."


Zpět k Lk 21 - "jaké věci se vztahují na koho?"

1. Verše, které bezprostředně předcházejí této pasáži, jsou znamením pro "svaté z velkého soužení."
Lk 21: 25"Na slunci, měsíci a hvězdách budou zvláštní úkazy. Na zemi bude úzkost mezi národy, a bezradnost, hučení moře a vln; 26Lidé budou zmírat strachy v předtuše věcí, které přicházejí na svět, neboť s nebeskými mocnostmi bude zatřeseno.)

Až uvidí, že se naplňuje, co Ježíš předpověděl, mohou se těšit, že se Ježíš brzy vrátí, zničí Antikrista i bezbožné armády světa, které se proti Němu postaví, a nastolí svou vládu na zemi. Bude vládnout z Jeruzaléma v Tisíciletém království (Zj 20:1-6). Svatí z velkého soužení (Zj 7:14) mají být ve svém utrpení povzbuzeni k tomu, aby vydrželi v naději, že už jejich utrpení brzy skončí.

Svatí z velkého soužení, jsou jiná skupina věřících, než církev, která už bude v té době vytržená ze země k Pánovi do nebe (Jn 14:3; 1 Kor 15:50-54; 1 Tes 4:13-18; Zj 19:6-14).

2. Jiné verše v této kapitole jsou především určeny křesťanským Židům žijícím v Jeruzalémě v roce 70 n.l., a pak (kromě v. 24) také těm, kteří budou žít v Jeruzalému před Kristovým druhým příchodem:
20"Až uvidíte Jeruzalém obležený vojskem, (Dan 9:26), vězte, že jeho zkáza se blíží. 21Tehdy ať ti, kteří jsou v Judsku, utečou do hor. Ti, kteří jsou jsou v něm, ať z něj odejdou, a ti na venkově, ať do něj nevstupují. 22Protože to jsou dny pomsty, aby se naplnilo všechno, co je psáno. 23Ale běda těm, které jsou v těch dnech těhotné a které kojí! Neboť v zemi bude veliká bída a hněv nad tímto lidem. 24Budou padat ostřím meče a budou odvlečeni do zajetí mezi všechny národy. A po Jeruzalému budou šlapat národy, dokud se časy národů nenaplní."
3. Jiné verše můžeme aplikovat na křesťany všeobecně, například:

8"A On jim řekl: "Dávejte pozor, abyste se nenechali svést. Neboť mnozí přijdou Mým jménem se slovy: 'Já jsem Mesiáš!' a 'Přišel čas!' Nechoďte za nimi.

9Až uslyšíte o válkách a nepokojích, neděste se. Nejprve se musí dít tyto věci, ale to ještě není konec."
11Na různých místech budou veliká zemětřesení, a hladomor a mory, a přijdou hrůzy a veliká znamení z nebe.

12Ale před tím vším na vás vztáhnou ruce a budou vás pronásledovat - budou vás vydávat synagogám a do vězení. Kvůli Mému jménu vás předvedou před krále a vládce. 13Z toho však vzejde vaše příležitost ke svědectví. 14Vezměte si ale k srdci, že si nemusíte předem rozmýšlet, jak se hájit, 15neboť Já vám dám ústa a moudrost, kterou všichni vaši odpůrci nebudou moci vyvrátit ani jí odolat. 16Budete zrazeni i vlastními rodiči a bratry, příbuznými i přáteli; a některé z vás zabijí. 17A všichni vás budou nenávidět kvůli Mému jménu. 18Ale z vaší hlavy se neztratí ani vlásek. 19Své duše udržujte svou trpělivostí.

Podle principu porodních bolestí můžeme usoudit, že konec věku tu ještě není, ale blíží se rychle - porodní bolesti ZNATELNĚ přibývají na častosti a intenzitě. Ježíš se pro nás brzy vrací! Maranatha!


Můžeme zde odvodit nějaký princip pro církev? V součinnosti s následujícími výzvami si máme dávat pozor a být bdělí - abychom se nedali od víry v Krista odradit, abychom ho nezapřeli - svými ústy nebo svým chováním.

Pro církev jsou pak jiné verše, které například varují, že před Kristovým příchodem nastane odpadání od pravdy (2 Tes 2:3), a bude se šířit falešná, pokrytecká pieta falešného náboženství (2 Kor 11:4, 13-15, Mk 7:6-13…). Tak, jako se ve Starém Zákoně přes veškerá varování Božích proroků zkazil Izrael, podobně se na konci současného věku církve zkazí církev - Izaiáš 5. Většina církve bude vlažná nebo falešná, protože lidé nebudou milovat pravdu. Viz Lk 18:8, 2 Tes 2:10-12; 2 Tim 3:1-5; Zj 3:14-22). To se už děje ve velkém!

32Amen, říkám vám, že to pokolení nepomine, dokud se to všechno nestane.
Generace lidí, kteří uvidí naplňování těchto veršů nepomine, dokud se nenaplní.

33Nebe a země pominou, ale Má slova nikdy nepominou.
Žádný obyčejný člověk by nemohl něco takového říci. Ježíš prohlašuje, že Jeho slova, jsou slova Boží - a ony jsou. Ježíšova slova jsou spolehlivá a věčná. Nikdy nebudou zapomenuta.


JAK JE DŮLEŽITÉ BÝT BDĚLÍ:
(Matt 24:36-44; Mark 13:32-37)
34Ale dávejte si pozor,aby vaše srdce nebyla obtěžkána hodováním, opilstvím a starostmi tohoto života, a ten Den na vás nepřišel nečekaně jako past.35Protože to přijde na všechny ty, kteří žijí na celé zeměkouli. 36Proto vždy bděte a modlete se, abyste byli hodni uniknout všemu, co přijde, a mohli stanout před Synem člověka."

dávejte si pozor,
Musíme být bdělí - ve střehu, protože JSOU VĚCI, KTERÉ UČINÍ ČLOVĚKA NEPŘIPRAVENÝM:
aby vaše srdce nebyla obtěžkána hodováním, opilstvím a starostmi tohoto života,…

(Podobenství od 10 družičkách - Mt 25 - Pět družiček bylo připravených a pět nebylo. Ty lajdácké nebyly vpuštěny do Božího království - Ježíš jim řekl: "Neznám vás."

a ten Den
Doba Kristova příchodu, která začíná vytržením církve. Viz zde.

na vás nepřišel nečekaně jako past.
Jako když si třeba liška vykračuje lesem, a najednou "klap!" A má nohu chycenou do želez. Přišlo to nečekaně a rychle. Lidé, kteří budou v den příchodu Krista nespasení, jsou chyceni do vlastní pasti. Tak dlouho se spásou otáleli, až bylo pozdě.

2 Kor 6:2, NKJ: …Hle, teď je přijatelný čas, hle, teď je den spásy.

36Proto vždy bděte
Ježíš nemluví o tom, že máme sledovat zprávy a hledat znamení. Ježíš mluví o tom, že MÁME STŘEŽIT SVOU DUŠI, aby se nedala odtáhnout od Boha.
Jak Ježíš nazval lidi, kteří hledají znamení? Zlé a cizoložné pokolení!

Matouš 12:39, NKJ: Zlé a cizoložné pokolení hledá znamení, ale žádné znamení jim nebude dáno, kromě znamení proroka Jonáše.
Též Mt 16:4; Mk 8:11; Lk 11:29.

Nemáme samozřejmě žít mimo realitu, ale když se přílišně zaměstnáváme hledáním znamení, tak zároveň plýtváme časem, který bychom mohli využít na budování své víry - nejen PRAVIDELNÝMI společnými shromážděními, ale také DENNÍM osobním studiem (ne pouhým čtením) Písma a denním časem ve společenství s Bohem - v modlidbách a v rozjímání nad Písmem.

1 Kor 1:22, NKJ: Neboť Židé požadují znamení, a Řekové hledají moudrost, 23ale my kážeme Krista ukřižovaného - Židům je to kamenem úrazu a Řekům je to bláznovstvím, 24ale těm, kteří jsou povoláni, Židům, i Řekům, je Kristus Boží moc a Boží moudrost.

Musíme být bdělí. Tj. na stráži. Chránit svého ducha a své vedení Svatým Duchem, jakoby jste byli v noci na stráži. Na stráži, když ostatní SPÍ! Kdo není bdělý, na toho ten Den přijde nečekaně, jako past - viz podobenství o 10 družičkách - Mt 25. Pak už bude pozdě!
Když stráž ve válce není bdělá, nepřítel vás napadne nečekaně - jakoby vás chytil do pasti.

Nevyhlížím znamení, ale naslouchám, kdy uslyším troubení. Hlas polnice! Zvolání archanděla! I tak, Pane, přijď! (Vance Havner).

36Proto vždy bděte a modlete se,

Jak bychom měli jít za těmi cíli: Bděte a modlete se - vždycky. Bdělost a modlitby musí jít ruku v ruce (Nehemiáš 4:9). Ti, kteří by chtěli uniknout [Božímu] hněvu, který přichází, a pojistit si radosti, které přicházejí, musí být bdělí a na modlitbách, a to vždycky; musí z toho udělat nepřetržitou záležitost ve svých životech:
1. Aby střežili sami sebe. "Bdít proti hříchu, bdít pro každou povinnost a jak vylepšit každou příležitost konat dobro. Být bdělý a zůstat bdělý, v očekávání Pánova příchodu - abyste byli ve správném rozpoložení přijmout ho a přivítat ho.

2. Udržovat své společenství s Bohem: Modlit se vždycky; mít tuto povinnost ve zvyku; dodržovat časy, které jsme si k modlitbě vyhradili; oplývat v modlitbě; modlit se při každé příležitosti." Takoví budou počítáni za hodné života v chválách v tom druhém světě - kteří žijí modlitební život v tomto světě. (Matthew Henry).

a modlete se, abyste byli hodniuniknout všemu, co přijde,
"Velká část naší hodnoty spočívá v přiznání naší bezcennosti" (Grotius, per Matthew Henry).

Uniknout jak?
A. Někteří si myslí, že Vytržením. Ti, kdo nejsou bdělí, žijí podle svého a nekonají Boží vůli, budou uvrženi do velkého soužení:

Zjevení 2:22, NKJ: Vskutku ji uvrhnu na lůžko nemoci a ty, kteří s ní páchají cizoložství uvrhnu do VELKÉHO SOUŽENÍ, pokud nebudou činit pokání od svých činů.

Zjevení 3:10-11, NKJ: Protože jste dodrželi můj příkaz vytrvat, tak vás také ochráním od hodiny zkoušky, která přijde na CELÝ SVĚT, aby byli zkoušeni ti, kteří obývají zemi.

B. Jenže záleží na tom, jak tuto pasáž aplikujete. Exegeticky v této pasáži Ježíš primárně promlouvá k lidem ve velkém soužení. Aby s pomocí Boží přežili všechny ty hrůzy.
Můžeme z toho odvodit hermeneutický princip, že ti, kteří nejsou bdělí, NEJSOU VE SKUTEČNOSTI SPASENÍ a proto nebudou vytržení. Půjdou do velkého soužení ne proto, že byli "špatní křesťané," ale proto, že si na křesťany jen hráli. Nebyli ZNOVUZROZENÍ (Jn 3:3).

Neumím si představit, že by Ježíš při vytržení vzal jenom ty "bdělé" křesťany a ty "spící" tady ponechal. Takhle si to někteří lidé vykládají podle letnicko-charismatického pojetí - například podobenství o 10 pannách v Mt 25:1-13.
Takhle to například učí Sergej Miháľ a vedoucí v Apoštolské církvi.
Ale v podobenství o 10 pannách (Mt 25:1-13) jsou klíčová a jasná tato slova: "Neznám vás" (Mt 25:12). To znamená, že těch pět pošetilých družiček nebylo nikdy spasených. Podobně to Ježíš řekl falešným křesťanům v Mt 7:22-23. To pak vysvětluje, proč byly lajdácké a nebyly připravené. Nekonaly vůli Boží.

Co se týče zničení Jeruzaléma, ti, kteří slyšeli a poslechli Ježíše, unikli hrozné zkáze, která postihla toto město. Co se týče ještě daleko horší zkázy, která přichází na celou zemi, ti, kteří slyší a poslouchají Ježíše mohou uniknout té hrozné zkáze, která přijde (Guzik).

V těžkých dobách je snadné vzdát to a začít žít jako nespasený svět; a pro věřící během Velkého soužení to bude silné pokušení. Musí "být bdělí a modlit se vždycky," a odolávat pokušením kolem nich, neboť chtějí být připraveni, když se jejich Pán vrátí (W. Wiersbe).

a mohli stanout před Synem člověka."

Především se jedná o věřící, kteří stojí před Pánem při soudu, když se vrátí na zemi, aby ustanovil Své království (Mt 25:31-46 - podobenství o ovcích a kozách). Ovce vejdou do Království, zatímco kozy budou vyhnány. Přestože někteří z Božího lidu zahynou během soudů a pronásledování ve [velkém] Soužení, někteří "uniknou" [zázrakem] a spatří Ježíše Krista, když se vrátí ve Své slávě. Dnes nevíme, kdy se náš Pán vrátí, ale je nasnadě, abychom byli věrní a připraveni. (D. Guzik).


37A přes den učíval v chrámě, ale večer odcházel a nocoval na hoře zvané Olivetská. 38A všechen lid ho už za úsvitu chodil poslouchat do chrámu.
Veršem 37 začíná nové téma, Olivetský diskors v Lukášovi skončil veršem 36.

B-21 překládá: 37Takto ve dne učíval v chrámě..
To by znamenalo, že Ježíš učíval v chrámě především tato proroctví, která prvně sdělil svým učedníkům na Olivetské hoře. Zatímco je mohl ve svém učení v chrámovém nádvoří zahrnout, je tu rozdíl. Na Olivetské hoře Ježíš promlouval soukromě k hrstce budoucích apoštolů. V chrámu kázal veřejně davu, který nebyl nezbytně všechen věřící.
Žádný z osmi uznávaných anglických překladů, které jsem četl, neobsahuje slovo "Takto." Verše 37-38 je lepší chápat jako jiné, nové téma - je to souhrn Ježíšových posledních dnů zde na zemi.

Když Ježíš učil, lidé mu viseli na rtech. Zatímco náboženské vedení Ježíše odmítlo, lid ho bral.
Marek 1:22, NKJ: A žasli nad Jeho učením, protože On je učil s autoritou, ne jako znalci Písma.

Pokud jsou kapitoly kolem Lk 21 chronologické, tak už bylo po Ježíšově Triumfálním příchodu na Květnou neděli, kdy Ježíš vyklidil chrám od překupníků - Lk 19:28-48.
Tak jako v Exodus 12 si Židé měli vybrat beránka bez vady - ve stejný den, tj. Nissan 10, a 4 dny s ním být doma a pak ho obětovat, aby jim zachránil život před andělem smrti, je tu úžasná podobnost:

Ježíš přišel do Jeruzaléma na Květnou neděli - Nissan 10, a 4 dny učil v chrámu - Lk k. 20 a 21.
Začátek Lk 21 popisuje, jak chudá vdova dala své dvě mince do chrámové pokladnice. Ježíš byl v chrámu a učil. Pak z chrámu odešel a na Olivetské hoře sdělil učedníkům tento Olivetský diskors - proroctví o zničení Jeruzaléma a Jeho druhém příchodu. Následující dny učil denně v chrámovém nádvoří.
Ježíš učil v chrámu pouhé 4 dny - ve 22:1 už budeme číst, jak ho chce náboženské vedení zabít - a že se blíží Svátek nekvašených chlebů, který začíná Hodem beránka - dnem, ve který Ježíš bude obětován jako Beránek Boží.


© 2017 Milan Tachecí. Šíření nezměněné kopie je povoleno s příslušným odkazem na webovou stránku...
 

New comment

Log in
  Don't you have your own web yet? Create it for free on Blog.cz.
 

Actual articles

Reklama