Matouš 24:45-51: Proroctví - Olivetský Diskors, část 9.

11. december 2017 at 17:06 | Milan |  Hlubší studium

Matouš 24:45-51: Proroctví - Olivetský Diskors, část 9.

Citované Písmo podle NKJV, B-21, Complete Jewish Bible (CJB), Bible Kralická (BK) a Textus Receptus, pokud neuvedeno jinak.

Lukáš skončil svou verzi Olivetského diskorsu veršem 36 (k. 21), ale Matouš pokračuje z 24. kapitoly do 25. kapitoly podobenstvími, které se také týkají Ježíšova příchodu, která Lukáš neobsahuje.

Začátek Lk 21 popisuje, jak chudá vdova dala své dvě mince do chrámové pokladnice - Ježíš byl v chrámu a učil. Pak z chrámu odešel a na Olivetské hoře sdělil učedníkům tento Olivetský diskors - proroctví o zničení Jeruzaléma a Jeho druhém příchodu. Následující dny učil denně v chrámovém nádvoří.
Ježíš učil v chrámu pouhé 4 dny - ve 22:1 už budeme číst, jak ho chce náboženské vedení zabít - a že se blíží Svátek nekvašených chlebů, který začíná Hodem beránka - dnem, ve který Ježíš bude obětován jako Beránek Boží.)

Ve třech, tzv. synoptických evangeliích (Matouš, Marek a Lukáš - vypadají podobně, ale liší se v detailech, kterými se navzájem doplňují), Ježíš v Olivetském diskorsu (proroctví o Jeho druhém příchodu), uvádí celkem pět podobenství, která nás vyzývají k zodpovědnosti a připravenosti, protože nevíme, kdy se Ježíš vrátí.

Ježíš nás 5x varoval, v různých podobenstvích, že pokud nechceme mít extrémně veliký problém, tak musíme Ježíšovi sloužit věrně, a být připraveni - aby nás nenachytal spící, až se vrátí. Mnoho lidí toto varování dost podceňuje, tak se nad tím zamyslíme.

V Matoušovi to jsou ta podobenství o zodpovědnosti a připravenosti tři:
1. O věrném a zlém služebníku - Mt 24:45-51.
2. O deseti pannách - Mt 25:1-13.
3. O hřivnách - jak s nimi služebníci naložili - Mt 25:14-30.

V Markovi (13:33-37) je takové podobenství jedno: O člověku, který odešel na dalekou cestu a svěřil svou domácnost svým služebníkům. A ti si měli dávat pozor, aby až se pán vrátí, aby je nenachytal, že neposlechli jeho příkazy a domácnost zanedbávali.

V Lukášovi je též takové podobenství také jedno - 21:34-36 - abychom se nenechali unášet hodováním a starostmi tohoto života a promeškali šanci být spasení.

Celkem nám evangelia 5 x zdůrazňují, že máme být bdělí a věrní! Co myslíte, asi je to důležité, že.

Olivetský diskors v Mt 25 končí Soudem, kdy se Syn Člověka (Ježíš Kristus) vrátí na zem ve své slávě a vykoná soud - oddělí tzv. ovce od koz. A to je velmi závažné varování, protože do Božího království vstoupí jen ovce a ty kozy budou uvrženy do pekla!

A tak, pro úplnější chápání Olivetského diskorsu, se ještě podíváme na Mt 24:45 - Mt k. 25:

Matouš 24:45-51, B-21, NKJ: (Lukáš 12:41-48). Podobenství o věrném služebníku a zlém služebníku.

45Kdo je tedy ten věrný a moudrý služebník - kterého jeho pán ustanovil nad svým služebnictvem, aby jim dával pokrm v patřičný čas? 46Blaze služebníku, kterého jeho pán při příchodu zastihne, že tak jedná. 47Amen, říkám vám, že ho ustanoví nade vším svým majetkem. 48Ale pokud si ten zlý služebník v srdci řekne: 'Můj pán je pryč nadlouho,' 49a začne bít své spoluslužebníky a jíst a pít s opilci, 50jeho pán ale přijde v den, kdy to nečeká, a v hodinu, kterou nezná, 51rozetne ho ve dví a přidělí mu úděl spolu s pokrytci. Tam bude pláč a skřípění zubů."


KONTEXT (souvislosti) - všeobecně = druhý příchod Krista. Konkrétně = máme být věrní a spolehliví SLUŽEBNÍCI. Špatné služebníky čeká hrozný úděl - mezi pokrytci, kde bude pláč a skřípění zubů.
Kdo je pokrytec? Ten, kdo PŘEDSTÍRÁ, že je něco, co není. Zde konkrétně lidé, kteří předstírají, že jsou věřící, ale nejsou! Žijí v hříchu, jako by se nechumelilo, a až se Pán vrátí, tak je odsoudí!
"Rozetne je ve dví!" To býval v dávných dobách skutečný trest.

Rozřezán od rozkroku nahoru! Někdy mečem, někdy pilou. Viz Dan 2:5, 3:29; 2 Sam 12:31, 1 Sam 15:33, 1 Král 3:25; Židům 11:37). Provozovali ho i Egypťané a Římané. (A. Barnes).

Byl to extrémně bolestivý trest smrti - ne nějaké "plácnutí přes ruku." Možná to Ježíš nemyslel doslova, ale zajisté chtěl zdůraznit (hyperbola), že ty pokrytce čeká extrémní trest. Je to silné varování. Ve skutečnosti je pořád lepší nechat se doslova "rozetnout ve dví," než skončit v pekle.
Proto tam bude pláč a skřípění zubů. Viz Lk 8:6, 13; Mt 7:21-27. Viz článek Nebezpečná hra - zde.

Věrný a dobrý služebník získá velmi dobrou odměnu - věčný život. Zlý a nevěrný služebník si vyslouží opak - věčné utrpení v pekle. Proč se tedy jinak celkem normální lidé chovají jako ti zlí služebníci, kteří skončí v pekle? Může to být pýcha, nevíra, sobectví… To jsou vady charakteru, na které nakonec hrozně doplatí. Proto vychovávejme své děti v pokoře, víře a obětavosti.

"Kristův příchod bude nejstrašnějším překvapením pro sebevědomé a neopatrné hříšníky, a především pro zlé církevní služebníky. Kristus přijde v den, kdy ho nevyhlížejí. Ti, kteří nebrali varování (Božího) Slova vážně a umlčeli ty, kteří jim promlouvali do svědomí ohledně přicházejícího soudu, ti už nemohou čekat žádné jiné varování. Žádné neférové chování však nemohou Kristu připsat, pokud je Jeho příchod zastihne znenadání, bez varování. Hle, už nás předem varoval…
Hrůza jeho záhuby není o nic víc hrozná, než je spravedlivá, a je to záhuba, která přináší totální zkázu, zabalenou ve dvou strašných slovech - smrt a prokletí." (Matthew Henry).


"A přidělí mu úděl spolu s pokrytci." Pokrytec bude potrestán spolu s těmi, kteří jsou jako on… Vrána k vráně sedá. Pokud se ďábel vůbec někdy směje, tak se musí smát pokrytcům. To jsou ti největší hlupáci, které má. Slouží mu lépe, než ostatní a zadarmo; a co víc - jít do pekla je stojí víc práce, než co stojí upřímného křesťana jít do nebe." (Colton).

"Tam bude pláč…" Ale ne pláč z lítosti. Tohle je pláč při "skřípění zubů." To je pláč bezmocného vzteku a beznadějného zoufalství." (Pulpit Commentary, © 2001, 2003, 2005, 2006 by Biblesoft, Inc.).

Četli jste Bibli už tolikrát, že vám zevšedněla? Zevšedněla vám Ježíšova varování natolik, že ačkoliv o nich víte, tak když přijde "volání těla," tak prostě vědomě hřešíte a nemyslíte na důsledky? Nějak si myslíte, že když Ježíšovi patříte, tak nevadí, že žijete v hříchu? A nejde jenom o sex, drogy a alkohol. Co takhle tvrdohlavost, neústupnost, pýcha, rebelie, sebe-střednost, pomluvy, přejídání se, výmluvy, lhaní, PŘEKRUCOVÁNÍ PÍSMA… Ono to vadí, protože tím ukazujete, že ve skutečnosti možná Ježíšovi nepatříte, jako ti v Mt 7:21-27. Ale ještě není pozdě to napravit! Viz Nebezpečná Hra Zbožný zármutek 2 Tim 3:1-5

© 2017 Milan Tachecí. Šíření nezměněné kopie je povoleno s příslušným odkazem na webovou stránku.
 

New comment

Log in
  Don't you have your own web yet? Create it for free on Blog.cz.
 

Actual articles

Reklama