Nebylo pro Něho místo!

24. december 2017 at 0:14 | Milan |  Pro širší veřejnost

NEBYLO PRO NĚHO MÍSTO!

Lukáš 2:7, B-21: .... Zavinula ho do plenek a položila do jeslí, protože v hostinci pro ně nebylo místo...

Lukáš 2:1-7, B-21, NKJ: V těch dnech vydal César Augustus nařízení, aby v celé říši proběhlo sčítání lidu. 2K tomu sčítání poprvé došlo, když byl Quirinius správcem Sýrie. 3Všichni se tedy šli dát zapsat, každý do svého města původu. 4I Josef z Galileje se vydal z města Nazaret do Judska, do města Davidova, zvaného Betlém (protože byl z domu a rodu Davidova), 5aby se nechal zapsat se svou snoubenkou Marií, která byla těhotná. 6Když tam byli, Marii se naplnil čas k porodu 7a porodila svého prvorozeného syna. Zavinula ho do plenek a položila do jeslí, protože v hostinci pro ně nebylo místo.

Bůh navštívil zem, ale nenašlo se pro Něho místo! Bůh navštívil své stvoření, své milované, ale nenašlo se pro Něho místo! Nikdo Ho nečekal. V celé zemi ho nikdo nečekal!

Žádný sedmihvězdičkový hotel (opulence Arabských emirátů dala zrod sedmihvězdičkovým hotelům), žádná špičková nemocnice pro porod Božího syna - jediné, co svět nabídl, byla stáj. Žádné zdravotní sestry, žádný epidural na zmírnění porodních bolestí, žádná hygiena - jen Josef a Marie - ve stáji na slámě. Žádná kolíbka, žádná postýlka, žádné chrastítka, dupačky, carapatičky - jenom žlab vystlaný trochou slámy.

Co se asi honilo Josefovi a Marii hlavou? "Bože, kde je ta špičková porodnice, pohodlí, pocta... Přece se nenarodíš tady v tom chlévu?" Jak tenkrát, tak i dnes, přestože Bůh může dělat zázraky a někdy je opravdu dělá, VĚTŠINOU nechává věcem přirozený průběh.

Důvodem, proč byl hostinec natřískaný, pravděpodobně bylo, že probíhala Židovská slavnost, kdy do Jeruzaléma přijeli Židé z celého světa. Učenci si myslí, že to byla podzimní Slavnost Stánků. To se oslavovalo "být s Bohem." Proroctví Immanuel, Bůh s námi... (Mt 1:23) tomu napovídá. A jak lidé oslavovali slavnost "být s Bohem," tak jim uniklo, že Bůh přišel mezi ně. Není to pro nás, hříšné lidi, typické?

Stvořitel Světa, Král králů a Pán pánů (Zj 19:16) se narodil ve stáji a byl položen do žlabu vystlaném slámou! Jaké to přivítání Božího syna, který nám přišel zachránit život! Divíme se, že se nedochoval SPOLEHLIVÝ datum, kdy se Ježíš narodil? Vždyť o to nikdo nestál! Jak pošetilé a typické pro nás lidi, že kvůli nepodstatným věcem nám utečou ty věci nejdůležitější! Ano, TRADIČNĚ se Ježíšovo narození slaví 25. prosince, ale realita poukazuje na období podzimu. Viz Sedm Starozákonních slavností zde.

Když měl do města zavítat král, nebo jím jen projet, město se na to pořádně připravovalo. Spravili díry v silnici, natřeli fasády domů, vyvěsili vlajky, zajistili vítající dav.... Ale pro Božího Syna, Krále králů, svět neměl čas ani místo.
Jak je to možné?

Kromě naší duchovní slepoty, způsobené lidskou hříšnou přirozeností, celý svět leží pod vlivem Zlého (1 Jan 5:19).
Když Adam a Eva zhřešili, ďábel si přivlastnil jejich Bohem-dané právo na "vlastnickou listinu k Zemi." I Ježíš řekl, že vládcem světa je ďábel - Jn 12:31, 14:30, 16:11. Proto lidé potřebují zachránit! Vládce světa je ďábel, který bere lidi do zajetí, aby konali JEHO vůli - 2 Timoteovi 2:26! Není divu, že vládce světa nechtěl, aby lidé věděli, že k nim přišel jejich Zachránce. Jak snadno se my, lidé, necháme ďáblem ošálit... A tak je to i dneska.

Například každé Vánoce zveme lidi na koledy, na Vánoční Bohoslužbu... Včera jsme měli v Doksech Vánoční oslavu - pozvali jsme mnoho lidí i dětí. Aby měli větší chuť přijít, tak jsme pozvali kouzelníka, kterého známe. No, a jak to dopadlo? Z dětí nepřišel nikdo a z dospělých dva - kromě lidí ze sboru. Ale Pán Bůh už předem věděl, že to takhle dopadne, tak zařídil, že kouzelník nakonec nemohl přijít a tím nám také ušetřil dost peněz. Cesty Boží jsou nevyzpytatelné.
Jádrem problému je pořád to samé - lidé se nechají ďáblem nachytat na jiné věci, aby jim v srdci nezbylo pro Krista místo!

Autor Židů nabádal křesťany: Žid 12:1: ... odhoďme i my každou přítěž i hřích, který nás tak snadno svazuje....
Ďábel využívá lidské hříšné přirozenosti, aby lidi držel ve svém zajetí - lstivě je manipuluje skrze pokušení a hřích.
Jak se můžou lidé ze zajetí ďábla vysvobodit? Sami to udělat nemůžou, proto musí přijmout Ježíšovo vykoupení. Můžeme udělat pro Boha místo (Jak 4:7-8). A smazat své hříchy tím jediným, co je smaže - Kristova svatá krev.

Jakub 4:7-10, NKJ: 7Proto se poddejte Bohu. Vzdorujte Ďáblu a on od vás uteče. 8Přibližte se k Bohu a On se přiblíží k vám. Očištěte své ruce, vy hříšníci, a posvěťte svá srdce, vy dvojsmyslníci. 9Lamentujte, truchlete a plačte! Ať se váš smích změní v truchlení a vaše radost ve smutek. 10Pokořte se před zraky Hospodina, a On vás pozdvihne.

Většina lidí to dnes Bohužel dělá obráceně - vzdorují Bohu a poddávají se svodům ďábla...

Když se Ježíš narodil, svět pro něj neměl místo, nikdo ho nečekal, ale přece jenom, byla jedna skupinka učenců - ne v Jeruzalémě, ale mezi pohany, na dálném východě, kteří se zajímali o narození Krále světa.
Bůh totiž v Bibli slíbil, že nikdy nezanechá lidi bez svědectví o sobě. U nás se jim nesprávně říká Tři králové. Bible ale neříká, kolik jich bylo, bylo jich možná víc, a nejspíš přijeli s větším a ozbrojeným doprovodem, který na nebezpečné cestě, plné lupičů, chránil jejich životy i cenné dary, které nesli novorozenému Králi králů.

Matouš 2:1-12, BK:
1 Když se pak narodil Ježíš v Betlémě Judově, za dnů Herodesa krále, aj, mudrci od východu slunce přijeli do Jeruzaléma,
2 Řkouce: Kde jest ten, kterýž se narodil Král Židovský? Nebo viděli jsme hvězdu jeho na východu slunce, a přijeli jsme klaněti se jemu.
3 To uslyšev Herodes král, zarmoutil se i všecken Jeruzalém s ním.
4 A svolav všecky přední kněží a učitele lidu, tázal se jich, kde by se Kristus měl naroditi.
5 Oni pak řekli jemu: V Betlémě Judově. Nebo tak jest psáno skrze proroka:
6 A ty Betléme, země Judská, nikoli nejsi nejmenší mezi knížaty Judskými; neboť z tebe vyjde Vývoda, kterýž pásti bude lid můj Izraelský.
7 Tedy Herodes tajně povolav mudrců, pilně se jich ptal, kterého by se jim času hvězda ukázala.
8 A když je propouštěl do Betléma, řekl: Jdouce, ptejte se pilně na to dítě, a když naleznete, zvěstujtež mi, ať i já přijda, pokloním se jemu.
9 Oni pak vyslyševše krále, jeli. A aj, hvězda, kterouž byli viděli na východu slunce, předcházela je, až i přišedši, stála nad domem, kdež bylo dítě.
10 A uzřevše hvězdu, zradovali se radostí velmi velikou.
11 I všedše do domu, nalezli dítě s Marijí matkou jeho, a padše, klaněli se jemu; a otevřevše poklady své, obětovali jemu dary, zlato a kadidlo a mirru.
12 A od Boha napomenuti jsouce ve snách, aby se nenavraceli k Herodesovi, jinou cestou navrátili se do krajiny své.

TŘI DARY: ZLATO, KADIDLO, MYRHA: Zlato v úctě k jeho královskému titulu (Lk 1:32), kadidlo v úctě k jeho postavení nejvyššího kněze (Žd 3, 5, 9) a myrha v úctě k jeho oběti za hříchy lidstva (Jan 1:29).
Mágové totiž nejen věděli, že se narodil Židovský Mesiáš, ale že on svou krví vykoupí z hříchů každého, kdo o to stojí. Že není obyčejný král, ale Syn Boží, Svatý Král králů. Když se Ježíš narodil, mágové žili v Parthském království, které bylo rivalem Římského impéria. Jejich početný doprovod nejspíš budil podezření i úctu.

Jak se ti mágové dozvěděli o narození Ježíše Krista, Krále světa? Stovky let nazad, Jeruzalém byl zničen babylónským dobyvatelem Nabukadnezarem. Město i chrám byly vypáleny, hradby města zbořeny, a vyšší vrstvy Židů byly vzaty do zajetí v Babylónu - na převýchovu, aby sloužili babylónským králům. Mezi těmi zajatci byl i mladý princ Daniel, který se Boha Stvořitele nevzdal ani pod silnými tlaky pohanské převýchovy. Bůh Danielovi žehnal a učinil ho po císaři druhým nejmocnějším vládcem v celé babylónské říši. Tak se Daniel stal i vládcem nad prestižní a velice vlivnou kněžskou skupinou babylónských mágů.

Když Bůh Danielovi odhaloval proroctví o budoucnosti židovského národa i světa, Daniel je zapisoval a předával mágům, kteří uvěřili v Danielova Boha, Stvořitele. Mezi těmito proroctvími bylo i proroctví o narození židovského Mesiáše, zachránce nejen Židů, ale celého světa, Krále nejen Židů, ale celého světa.

Tito mágové si po Danielově smrti předávali poselství o přicházejícím Zachránci světa, z pokolení na pokolení, po dobu 500 let. A najednou, když mágové zkoumali oblohu, kterou podle svých zvyků studovali, uviděli novou hvězdu. Ne, že by objevili novou hvězdu, ale uviděli hvězdu, kterou Bůh dal jako znamení, které zvěstovalo, že se narodil očekávaný Mesiáš, Zachránce světa.

A tak Mágové sbalili a vydali se na dlouhou a nebezpečnou cestu, která trvala několik měsíců. Pro porovnání, když se Židé vraceli z Babylónu zpět do své vlasti pod vedením Ezry, cesta z Babylónu do Jeruzaléma jim trvala přes 3.5 měsíce (Ezra 7:9; 8:31).

Co je zarážející, že náboženští Židé si na rozdíl od pohanských mágů tyto informace o narození svého Mesiáše v srdcích neuchovali.

Nejen to, ale Bůh veřejně oznámil narození Jana Křtitele, který měl připravit lid pro Mesiáše křtem pokání - Lk 1. Janova Matka, Alžběta, byla příbuzná Marie, Ježíšovy matky. Vědělo se, že Jozef i Marie byli z rodu Davidova, atd. Jako potomek krále Davida, Josef měl sedět na trůnu v paláci, ne Idumejec Herodes. Ale jak víme, politika je svinstvo...

Bůh zázračným narozením upozornil na Alžbětu a jejího syna (Jana Křtitele) a tím nepřímo i na Marii, její příbuznou, u které Svatý Duch způsobil početí, když byla Alžběta v 6. měsíci. Určitě se o těch věcech šuškalo. Jeruzalémský stařec Simeon - Bůh mu zjevil, že nezemře, dokud jeho oči nespatří Mesiáše. Prorokyně Anna v Jeruzalémském chrámu též zřejmě Mesiáše očekávala. Vlastně lidé Mesiáše očekávali - Lk 2:38 - očekávali vykoupení. Bůh nenechal vedení židovského národa bez nápovědy... Ale nikdo není tak slepý, jako ten, kdo nechce vidět. Čekali Mesiáše podle svých tělesných představ, a že má Bůh jiný plán, je už nezajímalo. A když se Mesiáš, Spasitel světa, narodil, tak to celý svět, kromě mágů z Partského království, zaspal.

Jenže Bůh je milostivý, a tak spícímu světu oznámil tuto důležitou novinu. Poslal anděla, aby lidi na to upozornil. Ale v Boží moudrosti - poslal anděla do paláce ke králi? Ne, král Herodes Veliký byl zkorumpovaný bezbožník, který se záhy pokusil narozeného Krále králů zabít, aby nepřišel o svou moc.
Poslal Bůh anděla do chrámu, k nejvyššímu knězi? Nemohl - nejvyšší kněz byl zkorumpovaný - Jak Ježíš o 30 let později řekl, židovští duchovní vedoucí, místo aby udržovali Boží chrám jako dům modliteb pro všechny národy, tak z něj udělali doupě lupičů. (Mk11:17; Jer 7:11).

Jako Balám se kdysi zaprodal pro mrzký zisk (Neh 13:2, 2 Pet 2:15), náboženští vedoucí udělali z božího domu doupě lupičů, a nakonec Božího Syna dali zabít. Nepřipomíná vám to něco z dnešní doby? Kazatelé v televizi i ve sborech často předvádí své šou ne pro Boží záměry, ale aby z lidí vymámili peníze. Místo, aby ovečky vedli k Bohu, tak z nich dřou kůži. Totiž ne každý kazatel je Boží služebník a ne každý, kdo si říká křesťan, je Boží dítě. Ježíš nazval Izraelské duchovní učitele syny ďábla (Jn 8:44) a děti pekla (Mt 23:15). To je šokující, ale je to tak. Když je svět naruby, tak mnozí z těch, kdo říkají, že vedou lidi k Bohu, je vlastně vedou v ignoranci Božího slova za sebou do pekla!

Proto studujte Boží slovo, Bibli, abyste nebyli na milost a nemilost tomu, co Vám říká váš kazatel, protože on se může splést, a někteří neučí z Božího slova, ale ze svého vlastního rozumu. Bible je jediná kotva skutečné pravdy na rozbouřeném moři přeludů tohoto světa naruby. Jak se říká, není všechno zlato, co se třpytí.

A protože Bůh nemohl oznámit narození Mesiáše ani vládnoucí moci, ani duchovní elitě, oznámil to těm nejprostším lidem - pastýřům. A to už je pro tu vládnoucí třídu opravdu potupné, když Bůh tak důležitou zprávu raději svěřil spodině spodiny - pastýřům.

Oni prý ti pastýři byli taková spodina, že ani neměli právo svědčit u soudu. A když někudy táhli pastýři, tak si lidé v okolních vesnicích zavírali drůbež a zvířata, aby jim náhodou něco "neodběhlo." Zdá se, že ti pastýři trpěli kleptománií. Když však vedle vládnoucí elity vypadali tito pastýři jako "svatí," tak začneme chápat hloubku a míru té obrovské korupce a zkaženosti ve vládnoucích vrstvách. No, že by se něco od té doby změnilo?

Lk 2:8-18, BK:
8 A pastýři byli v krajině té, ponocujíce a stráž noční držíce nad svým stádem.
9 A aj, anděl Páně postavil se podle nich, a sláva Páně osvítila je. I báli se bázní velikou.
10 Tedy řekl jim anděl: Nebojtež se; nebo aj, zvěstuji vám radost velikou, kteráž bude všemu lidu.
11 Nebo narodil se vám dnes Spasitel, jenž jest Kristus Pán, v městě Davidově.
12 A toto vám bude za znamení: Naleznete nemluvňátko plénkami obvinuté, a ležící v jeslech.
13 A hned s andělem zjevilo se množství rytířstva nebeského, chválících Boha a řkoucích:
14 Sláva na výsostech Bohu, a na zemi pokoj, lidem dobrá vůle.
15 I stalo se, jakž odešli od nich andělé do nebe, že ti lidé, totiž pastýři, řekli vespolek: Pojďme až do Betléma a vizme tu věc, jenž se stala, o níž Pán oznámil nám.
16 I přišli, chvátajíce, a nalezli Mariji a Jozefa, a nemluvňátko ležící v jeslech.
17 A viděvše, rozhlašovali to, což jim povědíno bylo o tom dítěti.
18 I divili se všickni, kteříž slyšeli o tom, což bylo mluveno od pastýřů k nim.

Všimněme si jedné věci - ani potom lidé nepřišli pozdravit svého narozeného Zachránce a Krále králů. Lidé žasli, ale nejednali. - Asi tomu moc nevěřili. Tak je to dodneška. Lidé občas i žasnou, ale většinou moc nevěří.

Závěrem Vám dnes položím otázku. Vaše odpověď bude ta nejdůležitější odpověď ze všeho, co v životě řeknete, tak se nejprve moc dobře zamyslete.

To, že o Jeho narození nikdo nestál, nemění nic na skutečnosti, že člověk, pokud chce po smrti do nebe a ne do pekla, musí tam jít skrze prolitou svatou krev Ježíše Krista. Bez prolití krve (svaté) není odpuštění hříchů (Žid 9:22). Jediná svatá krev je krev Ježíše Krista, Božího syna, protože jediný On je svatý = bez hříchu. (Sk 4:12, List Židům).

A tak ta otázka pro Tebe, milý čtenáři, zní: ať jsi Křesťan nebo ne, co dnes uděláš s Ježíšem Nazaretským, Božím Synem? Máš pro Něho v srdci místo? Máš na Něj čas? Denně? Uděláš ho Pánem svého života, nebo ho strčíš do chléva? Dáš mu jako Králi králů, vykupiteli lidí, právoplatně první místo ve svém životě? Pokud mu dáš jen druhé, třetí nebo další místo, je to totiž to samé, jakoby jsi Krále králů (který se brzy vrací, aby tady nastolil pořádek), strčil do chléva - v tom se nepleť. Až budeš dnes večer usínat - rozhodni se - dáš Králi králů svůj život, aby vskutku byl ve Tvém životě na 1. místě, kterého jedině On je hoden? Dáš tyto Vánoce Bohu dar - sebe? Jiný dar on nechce, on chce jenom Tebe, tak jak jsi, a chce u Tebe být na 1. místě, protože On je toho hoden. Můžeš se mu dát hned teď! Nemusíš studovat náboženské spisy, nemusíš nejdřív "ke zpovědi..." Vyznej se Bohu přímo, on Tě slyší. Řekni to třeba takhle:

Bože na nebi, vyznávám Ti své hříchy a chci s nimi skoncovat. Zasloužím si za porušování Tvého Zákona smrt, ale přijímám vykoupení ze svých hříchů skrze krev Tvého Syna, Ježíše Krista. Pane Ježíši, zachraň mou duši od věčného zatracení v ohnivém jezeře (Zj 20:15). Zvu Tě do svého života na první místo. Děkuji Ti, že jsi za mě prolil svou krev, abys mi mohl dát věčný život. Amen.

Pokud jste to mysleli upřímně, pokud vám došlo, že "je cesta, která se zdá člověku správná, ale na konci je to cesta smrti," (Pří 16:25); pokud jste ochotni vyměnit "SVOU" cestu za tu cestu podle Boha, Bůh to bere na vědomí. On na to celý váš život čeká - a v momentě, kdy se mu "vzdáte," On vám dá to, co Adam s Evou v Edenu ztratili, když pojedli ze stromu poznání dobra a zla - viz Genesis 3 zde.

Když Adam s Evou zhřešili, duchovně zemřeli. Od té doby se všichni lidé rodí duchovně mrtví - a Bůh jim v Kristu i dnes nabízí duchovní ZNOVUZROZENÍ. Do nebe tudíž nepůjde každý, kdo chodí do kostela, ale ti, kterým Bůh daroval duchovní narození:
Jan 1:12-13, B-21: 12Ale těm, kteří ho přijali, dal právo být Božími dětmi - všem těm, kdo věří v jeho jméno.
13Takoví nejsou narozeni z krve, ani z vůle těla, ani z vůle muže, ale z Boha.

Ti, kteří nejsou (uvnitř) narozeni duchovně, ti se do nebe nikdy nedostanou. Nejde to. A jediné místo, kde budou lidé, kteří odmítli Boží vykoupení, je Boží vězení, kterému říkáme peklo. Není to peklo z "Čerta a Káči," ale perfektní vězení, protože dokonalý Bůh dělá všechno dokonale. Spásu lidí na jedné straně, potrestání neposlušných na straně druhé. Perfektní vězení nikdy neskončí a utrpení je maximální. Bůh tak nechce, abyste tam skončili, že za vás nechal zemřít svého jediného milovaného Syna!

Ony ty dárky a dobré jídlo na Vánoce, a že se lidé k sobě chvíli chovají lépe, samy o sobě nejsou špatné, ale pokud z Vánoc vytlačí to hlavní, tak ďábel vyhrál. My se ženou jsme v posledních letech dost bojovali s tím, jestli máme Vánoce vůbec slavit, protože většina tradičních prvků Vánoc jsou původu pohanského, ne křesťanského a Kristus se ve skutečnosti nespíš narodil na podzim. Nakonec jsme se rozhodli nejít hlavou proti zdi a raději poukazovat lidem na to, proč potřebují Spasitele. Původní myšlenka Vánoc byla především o tom, že Bůh poslal lidem Zachránce, který se narodil, aby až vyroste, je mohl vykoupit z otroctví hříchu a zajetí ďábla - svou vlastní krví. A to vykoupení teď nabízí i Vám. Viz Záchrana člověka zde.

Hezké Vánoce,
Pastor Milan


© 2009, 2012, 2017 Milan Tachecí. Šíření nezměněné kopie je povoleno s příslušným odkazem na webovou stránku.
 

New comment

Log in
  Don't you have your own web yet? Create it for free on Blog.cz.
 

Actual articles

Reklama