Genesis 8:20-9:17: Svět po Potopě

31. january 2018 at 16:36 | Milan |  Pro Křesťany

Genesis 8:20-9:17: Svět po Potopě

Citované Písmo podle B-21, NKJV, Complete Jewish Bible, Amplified Bible a BK, pokud neuvedeno jinak.

BOŽÍ SMLOUVA SE STVOŘENÍM:
Genesis 8:20-22, NKJ: 20Potom Noém postavil Hospodinu oltář a vzal ze všech čistých zvířat a ze všeho čistého ptactva a obětoval na oltáři zápalné oběti. 21A Hospodin ucítil příjemnou vůni. Potom si Hospodin v srdci řekl: "Už nikdy neprokleji zem, pro dobro člověka, i když jsou myšlenky lidského srdce už od mládí zlé. Nikdy už nepobiji vše živé, jako jsem to učinil. 22Dokud bude trvat země, nikdy nepřestane setba a žeň, chlad a horko, léto a zima ani noc a den."


BOŽÍ SMLOUVA S NOÉMEM A JEHO POTOMKY (včetně nás):

1. Příkaz plodit potomky a znovu zabydlet CELOU zemi.
Genesis 9:1, B-21: 1Bůh tehdy Noemovi i jeho synům požehnal a řekl jim: "Ploďte a množte se, naplňte zem.

2. Změna stravy - přidáno maso.
2A strach a hrůza z vás bude spočívat na veškeré polní zvěři, na veškerém nebeském ptactvu, na všem, co se hýbe po zemi, i na všech mořských rybách. Jsou vám vydáni do rukou. 3Všechno živé, co se hýbe, vám bude za pokrm. Dal jsem vám všechny věci, tak jako dříve zelené byliny.

3. Zákaz požívání krve.
4Nesmíte však jíst maso s jeho životem, což je jeho krev.

4. Život za život (trest smrti).
5Za vaši životodárnou krev budu požadovat zodpovědnost. Každé zvíře i člověka za ni budu volat k odpovědnosti. Z rukou bratra každého člověka budu požadovat život člověka. 6Kdo prolije krev člověka, toho krev bude člověkem prolita, neboť k obrazu Božímu učinil Bůh člověka.

5. Kultura života (oproti dnešní kultuře smrti - potraty, eutanázie, genocida…)
7Co se týče vás, ploďte se a množte se, zaplňujte zemi a násobte se v ní.

6. Již nikdy se nebude opakovat zničení světa potopou.
8Potom Bůh řekl Noémovi a jeho synům: 9"Co se týká Mě, hle, Já uzavírám smlouvu s vámi, a s vašimi potomky, kteří přijdou po vás, 10i s každou živou bytostí, která je s vámi - s ptactvem, dobytkem i se vší polní zvěří, která je s vámi - se vším živým, co vyšlo z archy, se vším životem na zemi. 11Uzavírám s vámi tuto smlouvu: Veškeré tvorstvo už nikdy nebude vyhubeno záplavou vody. Už nikdy nenastane potopa, která by zničila zemi."

7. Znamení smlouvy - duha.
12A Bůh řekl: "Toto je znamení smlouvy, kterou uzavírám mezi Mnou a vámi, i s každou živou bytostí, která je s vámi - pro všechna příští pokolení: 13Do oblaku vkládám duhu, a ta bude znamením smlouvy mezi Mnou a zemí.

14Kdykoli zahalím zemi oblakem a na oblaku se ukáže duha, 15připomenu si Svou smlouvu mezi Mnou a vámi i s každou živou bytostí veškerého těla, a už nikdy se vody nestanou záplavou, který by vyhubila veškeré tvorstvo. 16V oblaku bude duha, a Já na ni pohlédnu, abych si připomněl věčnou smlouvu mezi Bohem a každou živou bytostí veškerého těla na zemi." 17A Bůh Noémovi řekl: "Toto je znamení smlouvy, kterou Jsem uzavřel mezi Mnou a veškerým tělem, které je na zemi."


KOMENTÁŘ:

ÚVOD:
Předchozí pasáží skončil příběh Božího soudu celosvětovou Potopou, který začal v Genesis 6. Po roce a sedmnácti dnech Noém s rodinou i zvířaty vyšli z Archy do nového, ale úplně jiného - a horšího světa. Ochranná vrstva vody ve vrchní vrstvě atmosféry zeměkoule během Potopy "vypršela na zem," a tak už země nebyla chráněna před kosmickými paprsky.

Věk lidí se začal snižovat: (Před potopou lidé žili kolem 900 let, po potopě žili 400 - 500 let, později kolem 200 let - Gen 11:10+). Vliv kosmického záření, ztrátou ochranného obalu kolem země, a vliv hříchu se projevoval - zkracoval jim život).

Skleníkový efekt příjemného, vyrovnaného podnebí, ideálního k životu, byl odstraněním této ochranné vrstvy vody zničen. Klesl tlak vzduchu a snížil se podíl kyslíku ve vzduchu i ve vodě. Tím se člověk při práci či fyzické aktivitě snadněji unaví. Voda teď byla také méně bohatá na kyslík (nižší tlak vzduchu s nižším podílem kyslíku dopravil do vody méně kyslíku), čímž teď byla voda méně bohatá na život. Podnebí je teď drsnější, s většími výkyvy teplot, bouřemi, sněhem, ledem, atd.

To byla cena, kterou lidstvo muselo zaplatit za svou rebelii proti Stvořiteli, který ví nejlépe, co je potřeba, aby vše fungovalo dobře. Když se lidé odvrátí od Stvořitele, nepolepší si, protože se odvrátí od zdroje moudrosti. Začnou pak dělat věci, které jim i společnosti škodí. To se už dnes zase děje - a hodně! Blíží se další Soud.


BOŽÍ SMLOUVA SE STVOŘENÍM:

Genesis 8:20-22, NKJ:
20Potom Noém postavil Hospodinu oltář
Správný přístup člověka k Bohu - uctívání a oběti, z vděčnosti za svou záchranu. Víra, která nic nestojí, také nestojí za nic.

a vzal ze všech čistých zvířat a ze všeho čistého ptactva a obětoval na oltáři zápalné oběti.
K obětem svatému Bohu se nesměla používat nečistá zvířata. Oběť měla být bez poskvrny - předobraz perfektního Beránka Božího Jn 1:29.

21A Hospodin ucítil příjemnou vůni. Potom si Hospodin v srdci řekl: "Už nikdy neprokleji zem, pro dobro člověka, i když jsou myšlenky lidského srdce už od mládí zlé.Nikdy už nepobiji vše živé, jako jsem to učinil. 22Dokud bude trvat země, nikdy nepřestane setba a žeň, chlad a horko, léto a zima ani noc a den."

Podnětem k Božímu zaslíbení byla Noémova oběť - z vděčného srdce.

1. Země nebude prokletá, jako to bylo po Adamově hříchu.
A: Bůh sejmul kletbu země - bodláčím - Gen 3:17-18.
B: Bůh nezničí veškerý život, ačkoliv místní potopy byly díky narušenému klimatu nevyhnutelné.

2. Boží milost - navzdory přirozené hříšnosti člověka - myšlenky lidského srdce už od mládí zlé.
3. Potopa odstranila zkažené Božího Stvoření, ale nevyřešila problém hříšného člověka. To udělal až později Kristus na Kříži.
4. C: dokud bude země trvat
D: bude setba a sklizeň, roční období, a kalendář.
Bůh bude zadržovat Svůj hněv, a život na zemi bude pokračovat tak dlouho, dokud bude trvat země. (Až do zničení země "ohněm z nebe:"
Zjevení 20:9, NKJ: Šli po celé šíři země a obklopili tábor svatých a to milované město. A z nebe padl oheň od Boha a pohltil je…

Následuje Poslední soud, a Nové nebe, nová země.


BOŽÍ SMLOUVA S NOÉMEM A JEHO POTOMKY (včetně nás):
Genesis 9:1-17, B-21:

1. Příkaz plodit potomky a znovu zabydlet CELOU zemi.
1Bůh tehdy Noemovi i jeho synům požehnal
Bůh zajistí, že se jim bude dařit v tom, co slíbil.

a řekl jim: "Ploďte a množte se, naplňte zem.
Lidé tento příkaz neposlechli, místo toho drželi pohromadě a v Gen 11 začali pod vedením Nimroda stavět Babylónskou věž.

2. Změna stravy - přidáno maso.

2A strach a hrůza z vás bude spočívat na veškeré polní zvěři, na veškerém nebeském ptactvu, na všem, co se hýbe po zemi, i na všech mořských rybách.
Proč? Bůh je vydal člověku za jídlo:
Jsou vám vydáni do rukou. 3Všechno živé, co se hýbe, vám bude za pokrm. Dal jsem vám všechny věci, tak jako dříve zelené byliny.

Po potopě už člověk nebyl vegetarián.
Missler: Požívání masa mělo přispět k duchovnímu zabezpečení člověka před vlivem zla - být na něj méně citliví.

3. Zákaz požívání krve.
4Nesmíte však jíst maso s jeho životem, což je jeho krev.
To platí, řekl bych, dodnes:
Nežidé nemusí dodržovat Zákon, ale 4 důležité principy:

Skutky 15:28-29, (Sk 15:20, 21:25), NKJ:
28Protože Svatému Duchu i nám přišlo vhodné nezatěžovat vás žádným břemenem, které by bylo větší, než tyto nezbytné věci: 29abyste se vyhnuli věcem obětovaných modlám, krvi, zardoušeným zvířatům a sexuální nemravnosti. Uděláte dobře, když se od těchto věcí ochránte.

4. Život za život (trest smrti).
5Za vaši životodárnou krev budu požadovat zodpovědnost. Každé zvíře i člověka za ni budu volat k odpovědnosti. Z rukou bratra každého člověka budu požadovat život člověka. 6Kdo prolije krev člověka, toho krev bude člověkem prolita, neboť k obrazu Božímu učinil Bůh člověka.

Trest smrti je Biblický mandát. Není to krutost, ale způsob, jak odradit člověka od konání zla, obzvlášť od zabíjení. Trest smrti za zabití je O OCHRANĚ ŽIVOTA. Odstraněním trestu smrti přibylo vražd, protože se vrah nebojí, že bude požadován jeho život.

Genesis 9:5-6:
Ti, kteří zabijí člověka, se budou za své skutky zodpovídat Bohu, protože muži i ženy jsou stvořeni k obrazu Božímu. Napadnout člověka znamená napadnout Boha, a Hospodin bude provinilce soudit. Veškerý život je dar Boží, a vzít život znamená hrát si na Boha. Hospodin život dává a On jediný má právo udělit pověření život vzít (Jób 1:21).

Ale jak Bůh zařídil, aby byli vrazi potrestáni, aby byla spravedlnost vykonána a právo dodrženo? Bůh na zemi ustanovil lidskou vládu a tím dal lidem úžasnou moc vzít někomu život. O tom je Genesis 9:6. Vládní aparát a trest smrti jdou ruku v ruce, jak Pavel vysvětluje v Římanům 13:1-7. "Vládnoucí autority "nosí meč" a mají Bohem dané právo ho použít.

V době Starého Zákona nebyla žádná policie, jakou máme dnes. Pokud byla spáchána vražda, bylo na rodině oběti najít viníka a přivést ho ke spravedlnosti. Je však rozdíl mezi vraždou a neúmyslným zabitím (Exodus 21:12-14), a tak Hospodin nařídil národu Izrael, aby ustanovili šest měst "ochrany," do kterých člověk obviněný z vraždy mohl uniknout, dokud případ nebyl řádně vyšetřen. Pokud byl obviněný shledán vinným, rodina zabitého mohla vykonat popravu. Protože vrah prolil krev, krev vraha musela být prolita.

Vládnoucí zřízení bylo ustanoveno Bohem, protože lidské srdce je zlé (Genesis 6:5). Strach z trestu brání kriminálníkům páchat zločin.

(from The Bible Exposition Commentary: Old Testament © 2001-2004 by Warren W. Wiersbe. All rights reserved.)

neboť k obrazu Božímu učinil Bůh člověka.
I když se člověk pádem do hříchu pokazil, určité atributy "Božího obrazu" člověku zůstaly k dispozici, i když například Ti, co uvěřili v evoluci, se raději chovají jako "nejvyspělejší zvíře."

Některé z atributů "Božího obrazu," které má člověk k dispozici:
1. Svobodná vůle.
2. Svědomí - smysl pro spravedlnost, čestnost, slušnost…
3. Možnost duchovního znovuzrození - "Pokáním k Bohu a vírou v Ježíše Krista" Sk 20:21.
4. Láska.
5. Artikulovaná řeč.
6. Touha a schopnost "tvořit" a vytvářet umělecká díla.
Například ptačí hnízdo ptáci postaví na základě pudů sebezáchovy, to však není to samé, jako když architekt navrhne luxusní vilu nebo nákupní středisko.
I když například slavík umí hezky zpívat, to má hodně daleko do opery, ve které účinkuje několik sólistů, pěvecký sbor, 30 členná filharmonie, "kulisáci," atd. - a vše dohromady ladí a prochází předem napsaným dějem.
7. Moudrost…

Těmito a dalšími atributy podle "Božího obrazu" se člověk markantně liší od zbytku stvoření!

Má člověk i dnes sbobodnou vůli?
Hyper-kalvinisté tvrdí, že nemá, že to platilo jen do té doby, než Adam s Evou zhřešili, protože od té doby člověk neumí oddolat hříchu. Jenže to je špatný způsob měření. To, že člověk OBČAS hřeší, není to samé, jako když člověk POŘÁD hřeší. Jsou lidé, kteří umějí vzdorovat pokušení například kouření, alkoholismu, přejídání, drog…. jak jinak, než uplatňováním své svobodné vůle, která tělu přikáže, že na slasti drog, alkoholu, přejídání, atd., se pást nebude, protože to špatně končí.
Hyperkalvinisté tady pletou problematiku spásy s problematikou každodenního života.
Bez vykoupení v Kristu by každý člověk skončil v pekle, protože každý OBČAS hřeší a na odsouzení do pekla stačí jediný hřích. Proto nám Bůh nabídl milost v Kristově krvi, která má moc naše hříchy smazat - pokud Boha poslechneme.
Ale co se týče svobodné vůle, když člově hřeší "jenom" občas, to znamená, že nehřeší pořád, a to znamená, že se musí alespoň občas nějakým pokušením vzepřít. A to je svobodná vůle, poháněná Bohem-daným SVĚDOMÍM!

Když tady Bůh znovu zmínil, že člověk byl stvořen k obrazu Božímu, tak to platí i po potopě - i když samozřejmě bereme v úvahu, že člověk je hříchem deformovaný. Samozřejmě, zhřešili jsme, ale hřích z nás neudělal automaticky lidi totálně zdeprimované. I nevěřící jsou schopni konání dobrých skutků - z toho vyplývá, že většina z nich nejsou totálně zdeprimovaní (navzdory tomu, že takto hyper-kalvinisté nálepkují každého člověka). No, a pokud by hyper-kalvinisté měli pravdu, tak by pak i oni museli být totálně zdeprimovaní - a takovým lidem nemám důvod něco věřit :-).

Praxe svědčí o opaku:
1. Člověk má nadále svobodnou vůli, jak mu ji Bůh při stvoření dal. Bez svobodné vůle by člověk nebyl víc, než naprogramovaný robot - a v tom případě by nebylo spravedlivé soudit dnešního člověka za jeho hříšné skutky - ty by byly jen projevem "programu," ne svobodné vůle. Protože ale víme, že Bůh je spravedlivý, aby mohl spravedlivě člověka soudit, člověk musí mít svobodnou vůli.
2. Bez svobodné vůle by člověk nebyl stvořen k "obrazu Božímu," protože Bůh Sám má samozřejmě svobodnou vůli.
3. Bez svobodné vůle bychom nemohli Boha SVOBODNĚ milovat, protože LÁSKA BEZ SVOBODNÉ VŮLE BY NEBYLA LÁSKOU.

A tak můžeme odvodit princip, že pojem "hříšný člověk" NENÍ totožný s pojmem "totálně zdeprimovaný člověk." Takových lidí bude hodně v době velkého soužení, ale tak daleko ještě nejsme.

Ve skutečnosti i mnoho hříšných lidí má v sobě určitou míru dobra. Hříšný člověk však půjde do pekla za své hříchy, i když někdy dělá něco dobrého. Proto se za nás Kristus obětoval, abychom mohli obdržet milost v Jeho krvi, protože spravedlivý Bůh by nás jinak musel za naše hříchy spravedlivě odsoudit. Navzdory katolickému učení, dobré skutky nemohou vymazat naše hříchy, tak jako dobré chování vraha nemůže vymazat jím spáchanou vraždu.

5. Kultura života (oproti dnešní kultuře smrti - potraty, eutanázie, genocida…)
7Co se týče vás, ploďte se a množte se, zaplňujte zemi a násobte se v ní.
Trest smrti byl součástí kultury života, protože život chránil. Máme se množit, ne zabíjet - nejen ve válkách, a pouličních přestřelkách, ale potraty, eutanázií, a pomalým zabíjením - plastickým jídlem, znečištěným prostředím, škodlivými vakcínami…

6. Již nikdy se nebude opakovat zničení světa potopou.
8Potom Bůh řekl Noémovi a jeho synům: 9"Co se týká Mě, hle, Já uzavírám smlouvu s vámi, a s vašimi potomky, kteří přijdou po vás, 10i s každou živou bytostí, která je s vámi - s ptactvem, dobytkem i se vší polní zvěří, která je s vámi - se vším živým, co vyšlo z Archy, se vším životem na zemi. 11Uzavírám s vámi tuto smlouvu: Veškeré tvorstvo už nikdy nebude vyhubeno záplavou vody. Už nikdy nenastane potopa, která by zničila zemi."
Jednou věcí si můžeme být jistí: Když přijde déšť, nemusíme se strachovat, že by zase přišla celosvětová potopa. Je zajímavé, že to Bůh slíbil nejen lidem, ale "veškerému tvorstvu." Bůh miluje CELÉ své stvoření. Ideální klimatické podmínky však byly při potopě narušeny, a tak se nevyhneme občasným místním potopám.

7. Znamení smlouvy - duha.
12A Bůh řekl: "Toto je znamení smlouvy, kterou uzavírám mezi Mnou a vámi, i s každou živou bytostí, která je s vámi - pro všechna příští pokolení: 13Do oblaku vkládám duhu, a ta bude znamením smlouvy mezi Mnou a zemí.

Duha je ve své plné parádě kruhová - viděl jsem to jednou z letadla, když jsem při průtrži mračen stoupal po startu nad město Albuqurque, NM. Na jedné straně svítilo slunce a na druhé straně z černého mraku lilo jako z konve. Za těchto podmínek se utvořily dvě duhy. A protože jsem byl vysoko nad zemí, tak jsem je viděl celé - byly to dva krásné, duhové KRUHY! Jakoby mi Bůh ukazoval, "Já Jsem s Tebou…" My totiž ze země normálně vidíme jenom část duhy, která se pne nad horizontem zeměkoule.

Bůh pamatuje na svou smlouvu až do konce a umístil duhu nad svým nebeským trůnem (Zj 4:3-4). Nicméně, ačkoliv svět již nebude nikdy souzen potopou, čeká ho ještě jedno, poslední zničení - ohněm. 2 Pet 3:10-17, Zj 20:9-10.© 2008, 2012, 2018 Milan Tachecí. Šíření nezměněné kopie je povoleno s příslušným odkazem na webovou stránku.


..
 


Comments

1 Milan Korinek Milan Korinek | 1. february 2018 at 17:20 | React

Jestli mohu k otazce svododne vule.Prirozeny clovek zije v hrichu neustale protoze v tom je jeho hrich ze neuveril v naseho spasitele.Nehresi obcas zije v hrichu a nekona dobre skutky.Znovuzrozeny clovek kona dobre skutky ktere Buh pro nej pripravil.Neverici je otrok hrichu verici je svobodny od hrichu.Omluvte pravopis pisi z mobilu.Pokud Vas opravdu toto zajima doprucuji knihu bratra Steigera Svou slavu nikomu nedam. Preji krasny den naschle

2 Milan Tacheci Milan Tacheci | 14. february 2018 at 16:14 | React

Děkuji za komentář.
Člověk potřebuje spásu kvůli svým špatným skutkům, proto JE ÚPLNĚ MIMO ŘEŠIT, JESTLI NESPASENÍ JSOU NEBO NEJSOU SCHOPNI DOBRÝCH SKUTKŮ.
"Všichni zhřešili" znamená, že nejsou perfektní a tím se bez Boží pomoci nikdo nekvalifikuje pro nebe. To ale NEZNAMENÁ, že jsou hned totálně zkažení.
Když to řeknu lidově, tak jak nespasení, tak spasení lidé mají v sobě "kus dobra a kus zla." Nebo vy snad nikdy nehřešíte?
Nejde tedy o to, kdo koná nebo nekoná dobré skutky, ale o to, kdo přijal nebo nepřijal Boží milost! (Ef 2:8-9).  A v tom má člověk svobodnou vůli, kterou hyper-kalvinisté člověku odpírají, proto pak musí znásilňovat zdravý rozum, aby to nějak obešli.
Dobré skutky jsou sice důkazem spásy (Jak 2:26), ale to je JINÉ TÉMA. Vámi uvedené hyper-kalvinistické smýšlení je příkladem, jak hyper-kalvinisté pletou páté přes deváté.
Mrzí mě, že to tak musím říci, ale pan Šteiger sešel z cesty a plete lidem hlavu svým hyper-kalvinismem, který nevyčtete z Bible, ale z hyper-kalvinistických knih. "Otcem" hyper-kalvinismu je Augustine, a zároveň o jeho učení opírá svou teologii katolická církev. Podobnost čistě náhodná?!
Dokud je nespasený člověk schopen konat dobré skutky, tak nemůže být "totálně zkažený." To ale NESOUVISÍ SE SPÁSOU.
Některé OČIVIDNÉ chyby Steigerovy "tělesné" teologie jsem shrnul v článku "Omezené smíření," únor 2012.  http://ccroudnice.blog.cz/1202/omezene-smireni-cast-1
Pro zajímavost - Řím 8:5-7. Tělesné smýšlení nechápe záležitosti Ducha, proto je překrucuje v lidské náboženství, jakým je i hyper-kalvinismus. Nechci vás urazit, ale přimět k zamyšlení. Viz výše uvedený článek.
Vyvrácení Steigerovy nebiblické teologie též zde: http://ccroudnice.blog.cz/1203/danielova-70-sedma-1-cast
Pokud vás bude zajímat to studovat, zkuste vypnout hyper-kalvinistický "filtr" a sám uvidíte, že je všechno jinak, než jak oni to ve svých knihách (složitě) vykládají. :-)

New comment

Log in
  Don't you have your own web yet? Create it for free on Blog.cz.
 

Actual articles

Reklama