Matouš 25:1-13: Proroctví - Olivetský Diskors, část 10a.

22. january 2018 at 15:46 | Milan
Matouš 25:1-13: Proroctví - Olivetský Diskors, část 10a.

Omlouvám se za dlouhou pomlku v publikování nových výkladů a článků. Ďáblovi se podařilo nás zbrzdit skrze nemoci, přípravu dětí na pololetní zkoušky, problémové lidi a rozbité věci. Oceňuji Vaše modlitby za ochranu naší rodiny před ďáblovými intrikami. Pastor Milan.

PODOBENSTVÍ O 10 PANNÁCH, ČÁST 1.

Citované Písmo podle NKJV, B-21, Complete Jewish Bible (CJB), Bible Kralická (BK) a Textus Receptus, pokud neuvedeno jinak.Toto podobenství je předmětem mnohých debat, protože někteří lidé namítají, že když ty nemoudré panny měly olej v lampách, tak musely být spasené, protože olej je (ve Starém zákoně) symbol Svatého Ducha. A když jich pak pět nebylo vpuštěných na svatební hostinu, tak to je prý ukázka částečného vytržení církve. Polovina těch "oddaných" křesťanů PRÝ bude vytržena a polovina těch "lajdáckých" PRÝ bude muset projít velkým soužením. Je to opravdu tak?

Matouš 25:1-13, NKJ:
"1Tehdy bude nebeské království podobné deseti pannám, které vzaly své lampy a vyšly naproti ženichovi. 2Pět z nich bylo moudrých a pět pošetilých.3Ty pošetilé si s sebou vzaly lampy, ale žádný olej.
4Ty moudré si s lampami vzaly nádobky s olejem.5Ale když ženich dlouho nešel, začaly všechny podřimovat a usnuly.

6O půlnoci se strhl křik: 'Hle, ženich přichází! Jděte mu naproti!' 7Všechny panny tedy vstaly a připravily si lampy. 8A ty pošetilé řekly těm moudrým: 'Dejte nám trochu svého oleje, naše lampy hasnou.' 9Ty moudré jim ale odpověděly: 'Nebude ho dost pro nás všechny. Jděte si raději nakoupit k prodavačům.'

10A když odešly kupovat olej, přišel ženich a ty, které byly připravené, šly s ním na svatbu; a zavřely se dveře. 11Potom přišly také ty zbylé družičky a říkaly: 'Pane, Pane, otevři nám!'

12Ale on jim odpověděl: 'ZAJISTÉ vám říkám, Já vás neznám.'
13Proto bděte, vždyť neznáte den ani hodinu, v kterou Syn Člověka přichází."


ÚVOD:

Kolika z vás někdy došel v autě benzin?
Tady v Česku jezdí autem méně lidí, ale když jsem žil v Americe, tam musí jezdit autem téměř každý - a je hodně lidí, kterým občas při jízdě dojde benzin. I mě jednou došel - na dálnici, mezi dvěma městy. A některým lidem se to stává často. Proč? Každé auto má dnes přece "budíka" nebo display, který vás varuje, že v nádrži dochází benzin. Když to ignorujete, po chvíli se vám rozsvítí červené světélko, které vás varuje, že už moc daleko nedojedete! Měli byste zastavit u nejbližší benzínky a natankovat! Jak je tedy možné, že přesto lidé jedou dál, až jim ten benzin dojde - a pak stopují auta, aby je někdo vzal k benzinové pumpě, doufají, že tam koupí kanystr a že je zas někdo vezme zpět k jejich autu bez benzinu… A někteří s sebou ani nemají na ten benzín peníze, a žebrají u pumpy, aby jim někdo "půjčil." Že by měli něco společného s těmi nemoudrými družičkami?


VÝKLAD:

Tuto pasáž jsem četl mnohokrát, ale nikdy mě nějak nenapadlo "dolovat" z každého slova. Spokojil jsem se s hlavní myšlenkou - moudrost => spása. Pošetilost => zatracení. Ale občas narážím na lidi, kteří se snaží něco "vydolovat" z každého slova - a bohužel pak vydolují i to, co tam ve skutečnosti není. Jako například částečné vytržení církve. Z lásky k těm "horníkům," co zde zkouší vydolovat víc, než co tu je, i já se tedy pustím do trocha "dolování." Uvidíme, co z toho vzejde.

Musíme se však držet důležitých principů pro úspěšné studium Písma: Exegeze, Hermeneutika, Aplikace. Viz zde.

Nejprve je nutné vzít v úvahu, že pointa podobenství není o tom, jestli ty družičky měly Svatého Ducha, ale o tom, PROČ nebyly vpuštěny do Božího království. Jedná se o PODOBENSTVÍ, ne o alegorii, která je bohatě používána například v Písni písní. Detaily v podobenství jsou jen NÁSTROJE k vyjádření určitého PRINCIPU. Musíme si dávat pozor, abychom nehledali alegorii v tom, co jen slouží k vyjádření toho principu.

Máme se tedy pídit po PRINCIPU plynoucího z toho podobenství, ne pitvat každé slovo.

Kvůli soucitu s "horníky," kteří zde dolují (v hlušině), rozpitváme několik klíčových slov, a doufám, že nám to pomůže získat přesnější pochopení tohoto dva tisíce let starého PODOBENSTVÍ.

V každém případě se musíme držet toho, co apoštol Pavel napsal Timoteovi ve 2 Tim 2:15 - zde.
Musíme se učit pod vedením Svatého Ducha poznávat, které verše a pasáže v Bibli k sobě patří, a které ne. Když budeme míchat věci, které k sobě nepatří, tak zamícháme akorát na pěknou bramboračku.


A: EXEGEZE - tj. Biblický "rozbor:"

O co šlo?

1. Židovská svatba. Bývalo prý zvykem, že na svatební hostinu bylo vybráno 10 panen, které nesly lampy a svítily na cestu slavnostnímu procesí, které předcházelo svatební hostině.

Židovská svatba měla tři stádia:
  1. Zasnoubení - formální dohoda mezi otci.
  2. Zaslíbení (angl. "betrothal") - ceremonie, kdy byly prohlášeny vzájemné sliby - to mělo legální význam sňatku.
  3. Svatba - přibližně za rok, když ženich měl mj. připravené bydlení. Ženich přišel (nečekaně) pro svou nevěstu. Jednalo se o úmyslné, krásné "překvápko," na které se nevěsta samozřejmě celou dobu těšila. Následovalo slavnostní procesí, svatební hostina a "první noc."

Zde však nejde o NORMÁLNÍ svatbu. Obraz svatby je použit k něčemu jinému. V normální svatbě by ženich ty lajdácké družičky nejspíš pustil dovnitř. Vždyť byly předem pozvané.

I když není na škodu být k hlubšímu chápání Písma obeznámen s židovskou svatbou, ZDE ty znalosti nehrají významnou roli. Pointa podobenství není židovská svatba, ale MOUDROST => PŘIPRAVENOST.

"Ty [moudré družičky] byly ty, které byly vpuštěny na svatební hostinu, ne ty pošetilé panny, které neměly žádný olej. To nám říká, že ne každý, kdo si říká křesťan, vejde do nebe, neboť někteří upřímně v Krista Ježíše nevěří. Bez Božího Ducha a bez Božího Slova nemůže být žádná opravdová spása." (The Bible Exposition Commentary).


2. Forma sdělení: Podobenství. Tj. FIKTIVNÍ příběh, na kterém chce učitel demonstrovat určitý PRINCIP.

VIZ LITERÁRNÍ POMŮCKY V BIBLI - VIZ (brzy) ZDE.

V tomto podobenství už byly první dvě stádia sňatku minulostí a družičky čekají, až si ženich přijde pro nevěstu. Nutno poznamenat, že Ježíš v tomto podobenství nemluví o nevěstě, ale o družičkách. Předmětem podobenství tudíž není nevěsta (církev), ale to, jak se chovaly družičky.

3. Klíčová slova a pointa:
a. "1Tehdy bude nebeské království podobné deseti pannám,
Jedná se o nebeské království (ne pouze o církev). Nebeské království je připodobněno k chování deseti panen.
b. Chování deseti panen: 5 moudrých, 5 pošetilých. Řím 1:22, NKJ: Zatímco se prohlašovali za moudré, stali se z nich hlupáci.
c. Moudré - ty si vzaly olej do lamp. Pošetilé si olej do lamp nevzaly.
d. VŠECHNY usnuly, protože ženich dlouho nešel.
e. Ženich přišel nečekaně.
f. Náhle bylo potřeba použít lampy - bez předchozího varování.
g. Ty, co měly olej, zapálily své pochodně a ony svítily. Ty, co olej neměly, těm pochodně, ve kterých byl zbytek oleje z předchozího použití, rychle zhasly.
h. Ty, co si s sebou nepřinesly olej, chtěly, aby se s nimi ty druhé rozdělily - (hello, socialismus!! :-).
i. Ty moudré se odmítly rozdělit - ne, že by byly lakomé, ale protože moudře usoudily, k čemu by bylo 10 pochodní, kterým by cestou došel olej!
k. Pošetilé odešly koupit si olej - ale ouha! Špatné načasování - ženich zatím přišel a ty moudré družičky odešly s ním a svítily svatebnímu procesí na cestu.
l. Pošetilé se vrátily s olejem - ale pozdě - už jejich svícení nebylo potřeba. Procesí skončilo a začala svatební hostina.
m. Pošetilé se domáhaly vstupu na svatební hostinu.
n. Ženich jim však řekl: 'ZAJISTÉ vám říkám, Já vás neznám.'

"Mt 25:1: Tento verš poskytuje klíč k tomuto podobenství, jehož hlavním cílem je to samé, jako předchozího podobenství [Mt 24:45-51 - zde]. Má vykreslit bdělý a očekávající postoj víry, jak se o věřících píše - jako "ti, kteří ho dychtivě očekávají" (Židům 9:28), a "s láskou vyhlížejí Jeho příchod" (2 Tim 4:8 - zde).

Mt 25:2: Myslíme si, že hledat něco hlubšího ve stejném počtu obou skupin by bylo zbytečné, s výjimkou varování - jak veliké části těch, kteří až do poslední chvíle vypadají jako ti, kteří s láskou vyhlížejí Kristův příchod - se Kristus při Jeho příchodu zřekne."
(Jamieson, Fausset, and Brown Commentary).


4. Doplňující údaje:
a. Lampy.

Čím ty družičky vlastně svítily? Byla to LAMPA, POCHODEŇ NEBO LUCERNA? LUCERNU (fanós) můžeme vyřadit - Jn 18:3.

LAMP NT 2985 - lampás = torches = pochodně.
To, čím družičky obvykle svítily při slavnostním svatebním procesí, nebyly tedy lucerny, ale ani ne ty lampy, coby nádobky s olejem a knotem. Na to procesí byl potřeba větší zdroj světla a po pročtení asi 12 článků o svatbách na Středním východě jsem usoudil, že se jednalo spíš o POCHODNĚ, KTERÉ SE DRŽELY NAD HLAVOU - BYLY VĚTŠÍ, NEŽ (DOMÁCÍ) LAMPA - A VYDÁVALY VÍCE SVĚTLA.

Použití pochodní: Soudcům 7:16, 20 - Gideonovi vojáci, 15:4 Samson je přivázal k liškám a vypustil je do obilí Filištínců; Jan 18:3 - Jidáš přivedl na Ježíše vojáky s lucernami, POCHODNĚMI (řecky lampas) a zbraněmi.

"NT:2985 v Matoušovi 25:1-8 = lampy nebo (speciální) pochodně.
[lampas] v Matoušovi 25:1, 3, 4, 7, 8 se obvykle chápe jako olejové lampy. Zorell však zmínil, že se zde mluví o "faces nuptiales" tj. o svatebních pochodních."
(Exegetical commentary, Biblesoft).

Tehdejší lampy, použité při svatebním procesí, byly tedy spíš pochodně - vydávaly víc světla, než "nádobkové" lampy. Byla to kratší tyč, obalená na vrchním konci hadry nebo jiným absorpčním materiálem. Tento "mop" plnil úlohu knotu - polil se olejem a olej se do něj vsákl. Pak se "mop" zapálil - a ono to svítilo. Když olej dohoříval, "mop" se znova polil olejem, který se do něho vsákl - z té nádobky, kterou si vzaly moudré panny s sebou.

b. Jak mohly pošetilým družičkám lampy "hasnout," když olej neměly? Zřejmě zapálily tu pochodeň a ona chvilku hořela na olej, kterým byla ještě nasáklá od minulého použití. Nebylo ale čím olej dolít, a tak jim vyhasly. Jak jinak by bylo možné, že všem pěti (pošetilým) družičkám vyhasly najednou?

Někteří si myslí, že "olej v lampě" ty pošetilé panny (družičky) měly, ale neměly olej navíc - nebyly připraveny na "dlouhý běh." NEBYLY PŘIPRAVENY NA NEČEKANÉ KOMPLIKACE NEBO ZDRŽENÍ.

Ježíš ale řekl, že "ty pošetilé měly lampy, ale ŽÁDNÝ OLEJ" a toho se držím. Ne, že by neměly EXTRA olej [slovo "extra" není v původním textu], Ježíš řekl, že neměly ŽÁDNÝ olej. Lampy pak hořely jen na ten olej, kterým byla pochodeň nasáklá, a brzy zhasly, protože družičky neměly ŽÁDNÝ olej, kterým by savý materiál pochodně polily, aby hořely dál. Proto zhasly všem najednou.

5. Koho měl Ježíš na mysli těmi družičkami?
1. Z Bible víme, že církev je Kristova nevěsta, ne "družičky" pozvané na svatbu.
2. KONTEXT JE DRUHÝ PŘÍCHOD, NE VYTRŽENÍ! Družičky jen symbolizují dvě skupiny lidí - na pohled vypadají stejně, ale Bůh je vidí velice rozdílně. Tak rozdílně, že jedny pustí do nebe a druhé ne!

Pokud bych chtěl "dolovat hlouběji," musím mít na paměti, že DRUHÝ PŘÍCHOD KRISTA je období zhruba sedmi let, ne jediný den. Začíná vytržením církve (jeho neviditelný příchod), pak Antikristus podepíše sedmiletou smlouvu s Izraelem a tím začne velké soužení. Na konci sedmi let velkého soužení přijde Kristus VIDITELNĚ na zem - se svými anděli a OSLAVENOU církví. Tím toto období druhého příchodu Krista končí - a dojde k rozdělení "ovcí a koz" - Mt 25:31-46.

Kdo jsou tedy ti, kteří jsou pozváni na svatbu Beránkovu? Přátelé, ne nevěsta. Nevěsta není na svatbu pozvaná, té ta svatba patří. V tomto kontextu se primárně jedná o "svaté z velkého soužení," ne o církev. Ti praví vejdou do Tisíciletého království, ti falešní budou spočítáni s "kozami." (Mt 25:31-46).


6. Píseň Písní:

A: Je 5. kapitola Písně Písní o tom, že církev bude částečně vytržena a ta nevytržená polovina bude procházet Velkým soužením? - Protože prý na základě nemoudrých družiček v Mt 25:1-13 (tento komentář) podle některých učitelů část církve nebude vytržena?

B: Představuje Šalamoun v Písni písní Krista, a jeho nevěsta (žena), církev?

Nemůžu si pomoci, ale vidět v Písni k. 5. částečné vytržení církve a pronásledování "církve" Antikristem vyžaduje značnou míru bujné fantazie. Osobně se raději řídím střízlivou radou Chucka Smithse:

"No, já ale nepatřím k těm, kteří se pouští do mystických, alegorických aplikací Písma."

Raději se budu "držet při zemi" a vidět vytržení tam, kde se o něm píše (například 1 Tes 4:13-18) a nebudu ho hledat tam, kde není.B: HERMENEUTIKA - jaké principy mohu odvodit pro dnešní dobu?

NEMLUVÍ SE ZDE O KRISTOVĚ NEVĚSTĚ (církvi), ale o družičkách. Tudíž, ačkoliv se PRINCIP dotýká i církve, družičky nejsou církev. Jsou to prostě družičky - "detaily, coby stavební bloky tohoto podobenství."
V konkrétním případě se exegeticky jedná o "přátele ženicha," tj. svaté z velkého soužení - Zj 7:14.

"…Nesmíme dávat na obraz církve coby nevěsty přílišný důraz, neboť mnoho z této pravdy nebylo zjeveno až do služby apoštola Pavla (Ef 5:22)."
(The Bible Exposition Commentary).

Nehledejme tedy princip v družičkách, ale v hlavní pointě celého podobenství:

Pointa podobenství: 13Proto bděte, vždyť neznáte den ani hodinu, v kterou Syn Člověka přichází."

PROČ MÁME BÝT BDĚLÍ? PROTOŽE Z BDĚLOSTI PRAMENÍ CHOVÁNÍ, KTERÉ JE DŮKAZEM SPÁSY.
KDO NENÍ BDĚLÝ, JE JAKO TEN ZLÝ SLUŽEBNÍK V PŘEDCHOZÍM PODOBENSTVÍ - Mt 24:45-51 - zde.

1. Na příkladu družiček a svatební hostiny nám Ježíš ukazuje:
a. Přijde nečekaně.
b. Někteří lidé budou na Jeho příchod připraveni, jiní nebudou.
c. Ti připravení budou vzati do nebeského království, jako šly družičky s ženichem na svatbu.
d. Ti nepřipravení NEBUDOU VPUŠTĚNI do nebeského království! Jako pošetilé družičky
nebyly vpuštěny na svatbu.
e. Když Ježíš někomu řekne, "neznám vás," to znamená, že Ježíši nepatří! To znamená, že
není spasený! Viz Mt 7:21-27.

Připravené družičky tedy symbolizují spasené lidi, a nepřipravené symbolizují lidi, kteří VYPADALI JAKO SPASENÍ, ALE NEBYLI!

Tento princip můžeme aplikovat jak na "svaté z velkého soužení," tak i na církev.


© 2018 Milan Tachecí. Šíření nezměněné kopie je povoleno s příslušným odkazem na webovou stránku.


..

 

New comment

Log in
  Don't you have your own web yet? Create it for free on Blog.cz.
 

Actual articles

Reklama