Matouš 25:1-13: Proroctví - Olivetský Diskors, část 10b.

22. january 2018 at 15:29 | Milan

Matouš 25:1-13: Proroctví - Olivetský Diskors, část 10b.

PODOBENSTVÍ O 10 PANNÁCH, ČÁST 2.

Citované Písmo podle NKJV, B-21, Complete Jewish Bible (CJB), Bible Kralická (BK) a Textus Receptus, pokud neuvedeno jinak.Matouš 25:1-13, NKJ:
" "1Tehdy bude nebeské království podobné deseti pannám, které vzaly své lampy a vyšly naproti ženichovi. 2Pět z nich bylo moudrých a pět pošetilých.3Ty pošetilé si s sebou vzaly lampy, ale žádný olej.
4Ty moudré si s lampami vzaly nádobky s olejem.5Ale když ženich dlouho nešel, začaly všechny podřimovat a usnuly.

6O půlnoci se strhl křik: 'Hle, ženich přichází! Jděte mu naproti!' 7Všechny panny tedy vstaly a připravily si lampy. 8A ty pošetilé řekly těm moudrým: 'Dejte nám trochu svého oleje, naše lampy hasnou.' 9Ty moudré jim ale odpověděly: 'Nebude ho dost pro nás všechny. Jděte si raději nakoupit k prodavačům.'

10A když odešly kupovat olej, přišel ženich a ty, které byly připravené, šly s ním na svatbu; a zavřely se dveře. 11Potom přišly také ty zbylé družičky a říkaly: 'Pane, Pane, otevři nám!'

12Ale on jim odpověděl: 'ZAJISTÉ vám říkám, Já vás neznám.'
13Proto bděte, vždyť neznáte den ani hodinu, v kterou Syn Člověka přichází."


B: HERMENEUTIKA - pokračování:

2. "Olej" jako "symbol Svatého Ducha:"
Ve Starém Zákoně měl olej dvě různá použití: Exodus 25:6; 29:7, 21; 30:25, 31; 35:4-5,8, 28… 1 Sam 10:1, 16:13…
A. Olej k pomazání - rituál naznačující, že Bůh si pomazaného jedince vybral ke službě a že na něm bude SPOČÍVAT Svatý Duch - jako umocnění a vedení v té službě.
B. Olej do lamp - ke svícení.

Žalm 119:105: TVÉ SLOVO je lampou mým nohám a světlem na mé cestě.

V podobenství o 10 Pannách se nemluví o práci Svatého Ducha - tudíž "A." se neaplikuje. Nemusíme spekulovat, že když ty nemoudré panny "nějaký olej měly," ale neměly pouze "EXTRA" olej, tak že musely být spasené, protože údajně symbolicky i ony měly Svatého Ducha. Tohle je špatná exegeze a špatná hermeneutika. Viz jak studovat Bibli - zde.

Jak řekl Ježíš, a jak jsme si výše ukázali, tak ve skutečnosti NEMĚLY ŽÁDNÝ OLEJ a pokud bychom mohli "hermeneuticky" říci, že tudíž neměly Svatého Ducha, tak tedy nebyly spasené. To je důvod, proč nebyly vpuštěny do Božího království. Někteří to takhle vykládají, ale není to vhodné, protože v podobenství si ty pošetilé družičky nakonec olej koupily. Svatého Ducha si nikdo koupit nemůže, ani nemůžete být spasení POTOM, co se Ježíš vrátí. Doba milosti Jeho příchodem KONČÍ!

Mě spíš sedí následující:

1. Pointa je, že neměly, co bylo potřeba, aby mohly vstoupit do nebeského království - víru, moudrost a Boží bázeň, pramenící z Božího slova, vedoucí ke spáse, i když ta samozřejmě souvisí se znovuzrozením a obydlením Svatým Duchem.

2. Protože se mluví o lampách, aplikuje se "B" - olej ke svícení. Duchovně řečeno, co je člověku lampou a světlem na jeho DUCHOVNÍ pouti? BOŽÍ SLOVO - Žalm 110:105. Boží slovo dává moudrost. A moudrost je bázeň Boží! (Pří 9:10).

A tak bychom mohli aplikovat princip, že ty lajdácké, pošetilé družičky NEZNALY Boží slovo. Nebo ho znaly, ale neposlouchaly. Chyběla jim moudrost, chyběla jim Boží bázeň. Ať věřily, jak věřily, Bůh neodměnil jejich víru znovuzrozením. Ony sice v NĚCO věřily, ale špatně. NEBYLO TO PODLE BOŽÍ VŮLE - Mt 7:21!

Tato pasáž tudíž ukazuje, že olej do lampy je MOUDROST. Bible nás učí, "pokud někomu z nás chybí moudrost, ať on si poprosí Pána." A "Tvé slovo je lampou mým nohám a světlem na mé cestě." (Žalm 119:105). Pro nás je MOUDROST vyučována v Žalmu 111:10: "Bázeň Boží je počátek moudrosti a dobré porozumění mají všichni, kteří vykonávají jeho PŘIKÁZÁNÍ, jeho chvála trvá navždycky." Zdroj Zde.


Protože období "Druhého příchodu" začíná vytržením církve, stejný princip je tu pro svaté z velkého soužení i pro církev. Nejde až tak o to, kdo je družička, alejestli budete JAKO ty moudré družičky nebo JAKO ty pošetilé.

Ti moudří (praví) budou s Ženichem, těm nemoudrým (líným napodobitelům toho pravého) řekne, 'ZAJISTÉ vám říkám, Já vás neznám.' Ti nemoudří vejdou do velkého soužení. Nebyli vytrženi ne proto, že byli "druhořadí křesťané," ale proto, že nebyli spasení!


4. Námitka: "Neznám vás" - zde je použito řecké slovo "oída," ne "ginosko (znát)." "Oída" (plus zápor) prý může znamenat, "neviděl jsem vás" (protože jim nesvítily lampy).

Námitka k námitce :-):
a. Pokud ženich myslel, "neviděl jsem vás" (místo "neznám vás"), proč je stejně na tu hostinu nepustil?
b. Když je Ježíš Bůh, tj. vševědoucí, jak by mohl někoho "nevidět"?
c. NT: 1492 má totiž dvě formy: "Oída" = znal, rozuměl
"Eídon" = viděl, rozpoznal.
V Mt 25:12 je použito v řeckých textech (Textus Receptus i NA27) "oída" = znal, (plus zápor). Není použito "Eídon" = viděl, rozpoznal.

d. Oída - Slovník Mouncův: "považovat (někoho) s přízní.

e. "Oída" se v NT překládá (dle kontextu) těmito způsoby (Louw and Nida lexikon):
1. Znát/vědět, jak něco udělat; 2. Vzpomenout si, 3. Pochopit, 4. Uznat, respektovat.

"Oída" je často používáno ve verších, kde se překládá jako "znát, vědět."
Mt 25:13; Mt 12:25; Mt 6:8, 32; Mt 7:11… Těch veršů je mnoho…

Thayerův řecký lexikon: NT: 1492, oída:
znát, rozumět, rozpoznat, zakusit, poznat, vědět jak něco dělat, být někomu něco známo, poznat, uznat, vzpomenout si, prokazovat patřičnou úctu.

Kontext verše, či pasáže určuje, jaký význam slova "oída" máme použít.

V každé případě námitka, že "oída" (plus zápor) může znamenat "neviděl jsem vás," je chybná. Ve verších, kde se NT: 1492 překládá jako "vidět," je varianta NT: 1492 - eídon. V Mt 25:12 je však "oída" (plus zápor) = NEZNAL, NEZNÁM. Kontext sám logicky určuje smysl "neznám" a ne "neviděl."

Toto podobenství tudíž není o tom, který křesťan bude s církví vytržený a který bude muset projít velkým soužením!

5. POINTOU PODOBENSTVÍ JSOU TEDY DVA DRUHY LIDÍ - SPASENÍ A NESPASENÍ!

I když lidé chodí do církve, to neznamená, že jsou spasení! Spasení jsou jen ti, které Ježíš zná! Ne každý, kdo chodí do církve je znovuzrozený! (Jn 3:3; , Mt 13:24-30, 37-43 - pšenice a koukol; Sk 20:21).

Průšvih spočívá v tom, že ti, kteří chodí do církve a přitom nejsou spasení, většinou nepochopí, že spasení nejsou. Nechtějí to pochopit, protože podvědomě cítí, že by se museli Bohu poddat, a to se jim nechce. Tak si na křesťany jen hrají - až sami sebe přesvědčí, že křesťané jsou. Viz Nebezpečná hra.

Proto nás Ježíš tolik varoval, abychom byli bdělí. Abychom nebyli jako líný nebo zlý služebník. Proto apoštol Pavel psal: "Přezkoumávejte se, zdali jste ve víře. Otestujte se…" 2 Kor 13:5.

Spasení jsou ti, kteří Ježíše poslouchají (moudré družičky). Nespasení jsou ti, kteří Ježíše neposlouchají (pošetilé družičky). Mt 7:21-27, Lk 6:46-49…

Pravá víra se totiž projevuje tím, že je Bohu poslušná. Falešná víra je Bohu neposlušná - "přece si můžu dělat, co chci, ne?" To jsou slova svévolníka. Svévolník není Bohu poslušný - to je projev stavu jeho NESPASENÉ duše.

Lukáš 8:21, NKJ: Ale On jim odpověděl, "Má matka a Mí bratři jsou ti, kteří slyší Boží slovo a konají ho.

Jan 8:31, NKJ: "Pokud přebýváte v Mém slově, jste vskutku Moji učedníci.

Jan 8:42-43, NKJ: 42Ježíš jim řekl, "Pokud by byl vaším otcem Bůh, tak byste Mě milovali, protože Já Jsem vyšel a přišel od Boha; Já Jsem nepřišel Sám od Sebe, ale On Mě poslal. 43Proč nerozumíte tomu, co říkám? Protože nejste schopni Mé slovo poslouchat.

Jan 8:51, NKJ: Zajisté vám říkám, pokud se někdo drží Mého slova, nikdy nespatří smrt." [Ježíš mluví o "druhé smrti" - oddělení duše od Boha v ohnivém jezeře - Zj 2:11, 20:6, 20:14; 21:8. První smrt je oddělení duše od těla = když naše tělo umře.]

Jan 14:23-24, PSP: Ježíš odpověděl a řekl mu: "Miluje-li mě kdo, bude bedliv mého slova a bude ho milovat můj Otec, i přijdeme k němu a zřídíme si při něm obydlí. 24Kdo mě nemiluje, není bedliv mých slov; a slovo, jež slyšíte, není mým, nýbrž Otcovo - toho, jenž mě poslal.

Jan 15:10, B-21: Zachováte-li má přikázání, zůstanete v mé lásce, tak jako jsem já zachoval přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce.

Jan 14:15, NKJ: "Pokud Mě milujete, dodržujte Má přikázání.

"Pošetilé družičky" křesťanství jen předstírají - a přitom samy sebe přesvědčily, že jsou křesťané, i když ve skutečnosti nejsou:

"Matouš 7:21-23, B-21: 21Ne každý, kdo mi říká 'Pane, Pane', vejde do nebeského království,ale ten, kdo koná vůli mého Otce v nebesích. 22Mnozí mi v onen den řeknou: 'Pane, Pane, copak jsme ve tvém jménu neprorokovali? Nevymítali jsme ve tvém jménu démony? Nedělali jsme ve tvém jménu mnoho zázraků?' 23A tehdy jim jasně řeknu: 'Nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode mě vy, kdo pácháte zlo!'

"Nemoudré družičky" jsou podobné druhé skupině lidí v podobenství o rozsévači - Lk 8:6, 13: …
6některá [semínka] padla na skálu, a jakmile vzklíčila, hned zase uvadla, protože neměla dostatek vláhy… 13Ti na skále jsou tedy ti, kteří když slyší, přijmou slovo s radostí, ale nemají žádný kořen a tak věří jen dočasně a v době zkoušek odpadnou.


C: APLIKACE: Jak mohu ty (hermeneutické) principy aplikovat v praxi?

1. Nenechme se ovlivnit příkladem vlažných, lajdáckých křesťanů, jako se ty moudré družičky nenechaly ovlivnit těmi lajdáckými. Kdyby se s nimi rozdělily o svůj olej, všech deset pochodní by sice chvíli svítilo, ale olej ke svícení by nevystačil až do konce procesí - a byl by trapas. Lepší pět pochodní až do konce než deset jen na půl cesty!

2. Zkoumejme se, testujme se, jestli jsme opravdu ve víře - tj. ve víře spasitelné - 2 Kor 13:5, NKJ: "Přezkoumávejte se, jestli jste ve víře. Otestujte se. Cožpak nevíte, že Ježíš Kristus je ve vás? - ledaže byste byli nelegitimní.

3. Jak být "ve víře?" "Pokáním k Bohu a vírou v Ježíše Krista" Sk 20:21.
Lk 13:3, 5, NKJ: "…pokud nebudete činit pokání, všichni také tak zahynete."
Bez pokání není opravdové spásy, protože pokání je důkaz, že to s tou spásou myslím vážně! Dnes je mnoho lidí, kteří "uvěřili," ale žijí dál ve svých hříších, jako by se nechumelilo. Nečinili pokání od své pýchy pomluv, přejídání, opíjení, drog, porna, nevěry, závisti, sprosté mluvy….

Bez pokání člověk není spasený, protože je Bohu nadále NEPOSLUŠNÝ!4. Buďme bdělí a žijme životem v pokání. Pokání není, že jste jednoho dne litovali vašich hříchů. Pokání znamená odvrátit se od nich - a už se k nim nevracet.

Pří 28:13: Kdo zatlouká své hříchy, nebude prospívat, ale kdo je vyzná a opustí je, dostane milost.

Matouš 25:12, Barnes' Notes: [Neznám vás]. "Nebyly jste ve společnosti těch, kteří mě vedli [v procesí] na svatební hostinu, a já vás neznám. Toto se aplikuje na falešné křesťany, kteří jenom vyznávají náboženství, ale ne opravdovou pietu. Znamená to neznám vás nebo NEUZNÁVÁM vás jako Křesťany. Neschvaluji vás, nenacházím ve vás potěšení, nejste moji přátelé. Slovo "znát" se často používá ve smyslu schválení, milování, uznání opravdových přátel a následovníků. Viz Mt 7:23, Žalm 1:6; 2 Tim 2:19; 1 Tess 5:12."


Mt 7:21, NKJ: Ne každý, kdo mi říká, Pane, Pane, vejde v království nebeské, ale jen ten, KDO KONÁ VŮLI OTCE V NEBESÍCH.

1. Janův 2:17, NKJ: A svět pomíjí i se svými touhami, ale ten, kdo koná vůli Boží, trvá na věky.

Těch pět nemoudrých družiček nekonalo vůli Otce - On nás skrze Písmo nabádá: Bděte! Buďte připraveni! Ale ony nebyly. Zatímco všechny panny usnuly, těch pět moudrých ale bylo bdělých v tom smyslu, že měly vše připravené. Ty nemoudré - pošetilé, spoléhaly, že si to připraví později. Ale když přišel ženich a jim pochodně nehořely, tak bylo pozdě!

Toto podobenství není jediné - předchází mu a následují další podobenství se stejným tématem - Bděte! Buďte připraveni! Konejte Otcovu vůli - neboť nevíte ve kterou hodinu Syn Člověka přichází….

Musíme si dávat velký pozor, abychom nevytrhávali Písmo ze svého kontextu a nepletli hrušky s jablky!


ZÁVĚR:

Ježíš jasně řekl, že ty pošetilé družičky si s sebou nepřinesly ŽÁDNÝ OLEJ. Pokud by jim olej "došel," bylo by těžké najít v tomto podobenství smysl.

Proč Ježíš nazval ty družičky bez oleje pošetilými? Chtěly posvítit na cestu svatebnímu procesí - byly kvůli tomu pozvané na svatbu - a přitom si nevzaly, co k tomu bylo nezbytné - nevzaly si s sebou ŽÁDNÝ olej (Mt. 25:3). "Jejich olej" byl jen ten zbytek z předchozího použití, nasáklý v té pochodni, kterou si přinesly. Pochodeň vzplanula - ale protože olej, kterým byla pochodeň nasáklá, rychle vyhořel, byla zase tma! To je pěkná hloupost. Nemoudrost. A takové ony byly. Přísloví má mnoho co říct o HLUPÁCÍCH. Tyto družičky byly hlupáci. Proto je Ježíš nazval pošetilými - lidé bez moudrosti. Viz Oběť hlupáků a oběť rozumných - zde.

"I kdybys hlupáka rozdrtil v hmoždíři na padrť, hloupost od něho neoddělíš." Pří 27:22.

Podobně je to s lidmi, kterým došel benzin a NEPOUČILI SE. A zase jim došel benzin. Jednou mi v Americe volal jeden známý, jestli bych pro něho zajel - že mu došel benzin - ale už se to stalo potřetí, během jednoho roku. Hlupák. Nepoučitelný.

Rozdíl mezi pěti moudrými pannami (svatebními družičkami) a pěti pošetilými je SPÁSA. Není možné, aby těch pět pošetilých bylo nejprve spasených, a pak by jim spása "došla." Ony nikdy spásu neměly. Byly lampy prázdné - Lk 8:6, 13. Vypadaly užitečně, slíbily vydávat světlo, ale nikdy ho nevydaly.

Kdyby chtěl autor napsat, že neměly "extra" olej, tak by to napsal. V původním textu však slovo "extra" není - a je k tomu dobrý důvod. Nesnažme se tento příběh "vylepšit" na "happy end" pro každého.

"Happy end" je pro ty, kteří hledají a konají Boží vůli (Mt 7:21). Pro lajdáky, kteří si dělají, co chtějí, a hážou se na krk druhým, aby nesli jejich břemeno, pro ty bohužel není "happy end," ale hrozné zatracení. Toto varování by mělo falešné křesťany probudit z letargie. O tom jsou tato Ježíšova podobenství na konci Olivetského diskorzu - zde.

Princip je v rozdílu - konkrétně kdo svítil a kdo sice měl v úmyslu svítit, ale nesvítil. Je to o "věřících" - kdo opravdu lidem svítí světlem pravdy a vede je ke Kristu a kdo jenom říká, že svítí, ale ve skutečnosti lidi vede ve tmě na scestí! "Svítit lidem" na cestu ke Spasiteli je totiž úkol každého věřícího. A kdo ten úkol neplní, ten je Bohu neposlušný. Nejspíš proto, že mu nepatří. 'ZAJISTÉ vám říkám, Já vás neznám.' Mt 25:12.

Nesnažme se VYLEPŠIT tyto ničemné družičky. Byly pověřeny úkolem svítit svatebnímu procesí na cestu - a ony to LEHKOVÁŽNĚ zpackaly. Musely vědět, že pokud nebudou polévat pochodně olejem, že nebudou svítit. Ale možná "plánovaly" způsobem mnohých dnešních lidí: "ONO TO ŇÁK DOPADNE." (Podobně jako ti lidé, když vidí, že mají téměř prázdnou nádrž, a říkají si: "snad mi ten benzin ještě vydrží… Ono to ňák dopadne" ).

Kdo nevezme iniciativu do svých rukou a je LÍNÝ dělat, co je rozumné, můžete se vsadit, že ďábel zařídí, aby to "ňák dopadlo" - tak, jak to chce on - abyste skončili v pekle spolu s ním.

Nespasení, kteří předstírají že jsou křesťané, se totiž nemění - nemají Svatého Ducha, který normálně pracuje ve spasených lidech, aby je (postupně) přeměňoval k podobě Ježíše (2 Kor 3:18; Řím 8:29, 13:14, 1 Cor 15:49, 1 Jn 3:2). Tyto lajdácké družičky do podoby Ježíše přeměňovány nebyly, protože Ježíš není lajdák jako ony!

"Strom se pozná podle ovoce" Mt 12:33.

To je důvod, proč můžeme usuzovat, že ty pošetilé družičky nebyly spasené. Chtěly být JAKO křesťané, ale nechtěly udělat, co je potřeba, aby se mohly stát OPRAVDOVÝMI křesťany.


Spolu s jinými podobenstvími, toto podobenství učí:

1. Druhý příchod Krista je nečekaný. (Viz Matouš 24:37- 41, 43, 50; 25:5-6). Kromě jiného, Ježíšův příchod je nečekaný, protože už uteklo tolik času.

Nikdo neví den ani hodinu Pánova příchodu: Mt 25:13, 24:26, 42-44, 50.

2. Pánův příchod rozliší jednu skupinu lidí od druhých! (Mt 24:37-41, 25:1-12, 31-46). Jedna skupina vstoupí s Pánem do Království a bude si užívat společenství s Ním. Druhá skupina je vyřazena a uvržena do místa věčných muk.

3. Až do druhého příchodu Krista nemusí být zjevné, kdo je věřící a kdo ve skutečnosti není - kdo vstoupí do nebeského království a kdo bude odsouzen do pekla.
Duchovní stav člověka bude plně odhalen teprve při druhém příchodu Krista. Ježíš v evangeliích několikrát zmínil, že až přijde, dojde k jistým překvapením (kdo vstoupí do Království a kdo ne).

4. Ti, kterým dojde benzin (nebo se neobtěžují vzít si s sebou do lamp olej), jsou lidé, kteří nehledí na varování Božího slova a na pozvání ke spáse "pokáním k Bohu a vírou v Ježíše Krista" (Sk 20:21). Jak být spasený - zde.

Ti, kteří si nekoupí benzin VČAS nebo si nepřinesou olej pro pochodně, oddalují, co je nezbytné až na poslední chvíli. Nechají se nachytat na falešnou důvěru, že ZATÍM je všechno OK. Motor si spokojeně vrčí, zatím "neškytá," auto jede…

Ale Ježíš řekl, že přijde, když to nečekáme (Mt 24:44). Zřejmě Pán přijde (vytržení), když se celkem nic neobvyklého (ZATÍM) nebude dít. Podobně jako v době Noéma (Lk 17:26-30). Nenechme se nachytat na falešný POCIT bezpečí. On může přijít, když si budeme myslet, že se nám docela daří.

5. Ti, kterým dojde benzin (nebo nemají olej) si domýšlí, že budou mít ještě dost času koupit si ho později.
Vidí ručičku téměř na nule. Svítí červená kontrolka… A oni si NAMLOUVAJÍ, že na řešení prázdné nádrže mají plno času. Jedou podle benzinové pumpy a oni si říkají, "no brzy bude další, POTOM už natankuji. Teď se s tím nechci zdržovat…" Tento falešný pocit pohody dostal mnoho lidí do maléru.

6. Podobně si dejme pozor, abychom nepatřili mezi lidi, kteří ignorují Boží varování, ignorují usvědčování Svatého Ducha, zatvrzují si srdce hříchem, říkají si, Ježíš ještě nepřijde…. A najednou jsou buď mrtví nebo Ježíš je tu. A už je pozdě!

7. V dnešní církvi je mnoho lidí, kteří si myslí, že "svítí," a přitom vedou lidi do tmy falešných učení a bezbožných praktik. Proto se přezkoumávejme, jestli jsme ve víře - podle Bilble… abychom POZDĚ neshledali, že se ve skutečnosti nekvalifikujeme - 2 Kor 13:5.© 2018 Milan Tachecí. Šíření nezměněné kopie je povoleno s příslušným odkazem na webovou stránku...
 

New comment

Log in
  Don't you have your own web yet? Create it for free on Blog.cz.
 

Actual articles

Reklama